HOTĂRÂRE nr. 400 din 18 mai 2000pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 14 iunie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi prefecturile vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 851/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea propunerilor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:-----------------Secretarul general al Guvernului,Radu Stroe  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestora  +  Capitolul 1 Dispoziţii privind pregătirea, elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative  +  Articolul 1Reglementarea relaţiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.  +  Articolul 2 (1) Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi cu principiile ordinii de drept. (2) Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care: a) proiectul de act normativ trebuie să fie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se afla în conexiune; b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act normativ de nivel superior, nu poate depăşi limitele competentei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia; c) proiectul de act normativ trebuie să fie corelat cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 3 (1) Potrivit Constituţiei României, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. (2) Hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor. (3) Ordonanţele se emit numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. În situaţiile prevăzute la art. 114 alin. (4) din Constituţia României Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă. (4) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă potrivit Constituţiei României, prin însuşirea proiectelor de lege şi transmiterea acestora spre adoptare către una dintre Camerele Parlamentului.  +  Articolul 4 (1) Proiectele de acte normative se elaborează de autorităţile abilitate să le initieze, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000. (2) Au dreptul sa initieze proiecte de acte normative, în conformitate cu atribuţiile şi cu domeniul lor de activitate, următoarele autorităţi publice: a) ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi celelalte autorităţi publice care au drept de iniţiativa în temeiul altor acte normative; b) prefecturile, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti - prin Ministerul Funcţiei Publice. (3) Proiectele de acte normative care privesc activitatea unor organe sau organisme neguvernamentale vor fi elaborate de autorităţile publice iniţiatoare, cu consultarea acestora.  +  Articolul 5 (1) În vederea elaborării proiectelor de acte normative, la autorităţile publice iniţiatoare se constituie, prin ordin al conducătorilor acestora, colective speciale în componenta cărora sunt desemnaţi: un reprezentant al compartimentului juridic, un reprezentant al compartimentului de integrare europeană, reprezentanţi ai direcţiilor corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare şi secretarul general al respectivei autorităţi publice. (2) Colectivul prevăzut la alin. (1) întocmeşte o primă forma a proiectului de act normativ, care se prezintă conducătorului autorităţii publice iniţiatoare, iar în lipsa, persoanei desemnate prin ordin al acestuia.  +  Articolul 6 (1) Proiectele de acte normative trebuie să fie însoţite de următoarele instrumente de prezentare şi motivare: a) expuneri de motive, în cazul proiectelor de legi; b) note de fundamentare, în cazul ordonanţelor, ordonanţelor de urgenta şi al hotărârilor Guvernului; c) referate de aprobare, pentru celelalte acte normative. (2) Instrumentele de prezentare şi motivare a actelor normative trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 24/2000.  +  Articolul 7Proiectul de act normativ, insusit de conducătorul autorităţii publice iniţiatoare, se transmite concomitent, în copie, autorităţilor publice interesate în aplicarea acesteia, în funcţie de obiectul reglementării, care au obligaţia sa analizeze şi sa comunice iniţiatorului eventualele observaţii şi propuneri în termen de 10 zile de la primire.  +  Articolul 8 (1) După obţinerea punctelor de vedere din partea autorităţilor publice care urmează sa avizeze proiectul de act normativ initiatorul îl definitiveaza. La operaţiunea de definitivare de către colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) pot participa şi reprezentanţi ai autorităţilor publice care avizează. (2) Dacă în urma propunerilor şi observaţiilor primite de la autorităţile publice care avizează s-au adus unele modificări proiectului de act normativ, instrumentele de prezentare şi motivare iniţiale trebuie să fie reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de act normativ care urmează să fie transmisă spre avizare. (3) După operaţiunea de definitivare originalul proiectului de act normativ, însoţit de nota de fundamentare sau de expunerea de motive, după caz, refăcută conform modificărilor operate, se transmite spre avizare, succesiv, autorităţilor publice interesate în aplicarea acestuia. (4) În situaţia în care între initiator şi autorităţile publice care avizează exista puncte de vedere diferite, proiectul de act normativ va fi avizat cu obiecţii, care vor fi anexate şi prezentate în cadrul şedinţei Guvernului. (5) Proiectele de acte normative vor fi avizate din punct de vedere al legalităţii de Ministerul Justiţiei, care încheie succesiunea operaţiunilor din etapa de avizare. (6) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justiţiei în original, împreună cu o copie şi numai după obţinerea avizelor autorităţilor publice interesate. Avizul Ministerului Justiţiei nu este obligatoriu în cazul hotărârilor Guvernului cu caracter individual ce au ca obiect numiri şi revocari din funcţie, stabilirea unor date, precum şi aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii, care sunt avizate din punct de vedere al legalităţii de Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 9 (1) În cazul acordurilor, convenţiilor şi al altor înţelegeri internaţionale, care se supun Parlamentului, spre ratificare, de către Guvern sau pentru care competenţa de aprobare revine, potrivit legii, Guvernului, proiectul de act normativ trebuie să fie însoţit de textul actului internaţional în limba originara şi în traducere oficială sau autorizata. (2) Proiectele de acte normative prevăzute la alin. (1) vor fi iniţiate împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, potrivit legii. (3) Textele actelor normative cu caracter internaţional ce se supun ratificării sau aprobării se vor ştampila pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina se vor menţiona explicit numele şi prenumele persoanelor semnatare şi se va atesta, prin semnatura persoanei autorizate şi prin aplicarea ştampilei, conformitatea documentului cu originalul.  +  Articolul 10 (1) Proiectele de acte normative avizate se transmit de initiator, stampilate pe fiecare fila, Secretariatului General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndată următoarele avize: a) avizul Consiliului Legislativ, care urmează să fie emis, potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de:- 24 de ore pentru proiectele de ordonanţe de urgenţă;- 2 zile pentru proiectele de legi care urmează să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedura de urgenta;- 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative; b) avizul Consiliului Economic şi Social, în cazul proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, care urmează să fie emis, potrivit legii, în termen de:- 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri, de ordonanţe şi de legi ordinare;- 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice. (3) Secretariatul General al Guvernului va verifica îndeplinirea condiţiilor de forma pentru fiecare proiect de act normativ, inclusiv respectarea normelor de tehnica legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, şi va întocmi în acest sens o nota.  +  Articolul 11Autorităţile publice şi, după caz, Secretariatul General al Guvernului sunt obligate, în termenele şi în condiţiile stabilite prin Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, sa furnizeze Consiliului Legislativ informaţiile şi documentaţiile necesare privind avizarea proiectelor de acte normative.  +  Articolul 12Proiectele de acte normative care nu corespund prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 7, 9 şi ale art. 10 alin. (1) vor fi restituite initiatorilor, în vederea refacerii lor.  +  Articolul 13 (1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 10 Secretariatul General al Guvernului transmite iniţiatorului: a) avizul Consiliului Legislativ; b) avizul Consiliului Economic şi Social; c) nota cuprinzând observaţiile formulate de Secretariatul General al Guvernului, dacă este cazul. (2) Pe baza documentelor menţionate la alin. (1) colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) are obligaţia de a reanaliza şi, după caz, de a reface proiectul de act normativ, pe care îl transmite Secretariatului General al Guvernului, stampilat pe fiecare fila, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei Guvernului pe a carei ordine de zi solicita să fie înscris. (3) În situaţia în care initiatorul nu accepta, total sau parţial, observaţiile şi propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de act normativ care urmează să fie supusă spre adoptare Guvernului, însoţită de o nota justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neacceptarea acestora.  +  Capitolul 2 Dispoziţii privind analiza şi supunerea spre adoptare a proiectelor de acte normative  +  Articolul 14 (1) Pregătirea şedinţelor Guvernului se realizează de Secretariatul General al Guvernului. (2) Membrii Guvernului, reprezentanţii autorităţilor publice interesate, precum şi ceilalţi invitaţi a căror prezenta este necesară pentru buna desfăşurare a şedinţelor Guvernului se convoacă de secretarul general al Guvernului, conform dispoziţiei primului-ministru. (3) Colectivul pentru elaborarea proiectului ordinii de zi este convocat de Secretariatul General al Guvernului şi este alcătuit din: a) un secretar general adjunct al Guvernului; b) un secretar de stat sau secretarul general al Ministerului Justiţiei; c) secretarul de stat pentru relaţiile Guvernului cu Parlamentul; d) directorul Direcţiei juridice din cadrul Secretariatului General al Guvernului; e) directorul Direcţiei pregătire şedinţe Guvern şi urmărirea sarcinilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului. (4) Proiectul ordinii de zi, avizat de secretarul general al Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare Biroului executiv al Guvernului sau, după caz, primului-ministru. Ordinea de zi aprobată se comunică de Secretariatul General al Guvernului tuturor membrilor Guvernului, precum şi conducătorilor altor autorităţi publice interesate, cu cel puţin 36 de ore înainte de începerea şedinţei Guvernului.  +  Articolul 15 (1) După transmiterea proiectului ordinii de zi potrivit art. 14 alin. (4) aceasta nu mai poate fi modificată. (2) În cazuri excepţionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăşurării şedinţei Guvernului să fie luate în discuţie şi alte proiecte de acte normative neînscrise pe ordinea de zi. În astfel de situaţii initiatorul are obligaţia să îşi însuşească observaţiile şi propunerile cu privire la forma şi legalitatea proiectului de act normativ, cuprinse în documentele prevăzute la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 16 (1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora iniţiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de acte normative aflate pe ordinea de zi. (2) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de act normativ, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anunţul primului-ministru privind adoptarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz.  +  Articolul 17 (1) După şedinţa Guvernului Secretariatul General al Guvernului va proceda la: a) definitivarea actului normativ adoptat, pe baza formei refăcute transmise de initiator, verificand respectarea celor stabilite în şedinţa Guvernului; b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, şi ministrilor conducatori ai ministerelor care urmează să aplice acel act normativ, în vederea contrasemnarii. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către primul-ministru; c) numerotarea actelor normative, în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului poarta data şedinţei Guvernului în care acestea au fost adoptate; d) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, împreună cu notele de fundamentare ale acestora, semnate de ministrul sau de miniştrii initiatori. Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului care intra sub incidenţa prevederilor art. 107 alin. (4) ultima teza din Constituţia României, care se comunică numai instituţiilor interesate; e) transmiterea la Senat sau la Camera Deputaţilor, după caz, a ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenta ale Guvernului, însoţite de expunerile de motive ale proiectelor de legi pentru aprobarea acestora şi de hotărârile de adoptare, semnate de primul-ministru; f) transmiterea la Senat sau la Camera Deputaţilor, după caz, a proiectelor de legi, însoţite de expunerile de motive ale acestora şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru. (2) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României initiatorul sau iniţiatorii, după caz, au obligaţia sa transmită Secretariatului General al Guvernului, imediat după adoptare, împreună cu actul normativ, şi nota de fundamentare. Aceasta trebuie să fie semnată numai de conducătorul/conducătorii autorităţii/autorităţilor publice iniţiatoare şi să se refere la forma finala a actului normativ, precum şi la avizul Consiliului Legislativ.  +  Articolul 18 (1) Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutarii şi aprobării lor în şedinţa Guvernului vor fi supuse unei noi avizari a Consiliului Legislativ. (2) În cazul în care, ca urmare a noii avizari de către Consiliul Legislativ, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus, în mod obligatoriu, pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului. (3) Repunerea pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului este obligatorie şi în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 15 alin. (2), dacă: a) acceptarea ulterioară a observaţiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) determina modificări de fond ale acestora; b) observaţiile şi propunerile acceptate în şedinţa Guvernului nu au fost preluate în formele refăcute transmise de initiatori; c) observaţiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) nu au fost acceptate; d) avizul Consiliului Legislativ şi/sau avizul Consiliului Economic şi Social sunt negative după transmiterea de către initiator a punctului sau de vedere Secretariatului General al Guvernului. (4) În toate cazurile, dacă, ulterior aprobării în şedinţa Guvernului în forma finala, initiatorul a operat şi modificări care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligaţia sa repuna pe ordinea de zi respectivele proiecte de acte normative.  +  Articolul 19Instrumentele de prezentare şi motivare, variantele şi formele succesive ale proiectelor de acte normative, precum şi originalul actului normativ adoptat se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoaşterea întregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.  +  Capitolul 3 Dispoziţii privind ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi de prefecţi  +  Articolul 20 (1) Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele ale prefecţilor se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului. (2) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte normative se emit atunci când printr-o dispoziţie legală se prevede aceasta, cu respectarea termenului stabilit în acest scop şi cu indicarea expresă a temeiului legal. (3) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte normative vor fi elaborate respectându-se normele de tehnica legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autorităţii publice respective, şi vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu. (4) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte normative se semnează numai de conducătorii autorităţilor publice emitente.  +  Articolul 21 (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României toate ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte cu caracter normativ numai după obţinerea avizului Ministerului Justiţiei. (2) Prefecturile vor publică ordinele emise în monitoarele oficiale ale judeţelor, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, dacă legea nu dispune altfel, ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ care au ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Pe întregul parcurs al elaborării proiectelor de acte normative personalului din cadrul autorităţilor publice iniţiatoare şi care avizează i se interzice furnizarea în afară instituţiilor respective a unor date sau informaţii cu privire la respectivele proiecte de acte normative. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) datele şi informaţiile cu privire la proiectele de acte normative prevăzute la art. 4 alin. (3).  +  Articolul 23Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile vor analiza periodic stadiul aplicării actelor normative din domeniul lor de activitate şi vor face propuneri temeinic justificate de adaptare a reglementărilor legale la cerinţele impuse de evoluţia vieţii economico-sociale.  +  Articolul 24 (1) În situaţia în care împotriva unui act normativ al Guvernului se formulează o reclamaţie administrativă, în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, adresată Secretariatului General al Guvernului, aceasta se comunică de îndată iniţiatorului/initiatorilor şi Ministerului Justiţiei, care au obligaţia sa reanalizeze actul respectiv şi sa comunice Secretariatului General al Guvernului, în termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de menţinere, de modificare şi/sau de completare ori de abrogare a acestuia. (2) Propunerile iniţiatorului/initiatorilor şi ale Ministerului Justiţiei sunt redactate sub forma unei note care exprima punctele de vedere ale acestora şi sunt prezentate de Secretariatul General al Guvernului în cadrul primei şedinţe a Guvernului, pentru a se decide cu privire la menţinerea, modificarea şi/sau completarea ori abrogarea actului care face obiectul reclamaţiei administrative. (3) Secretariatul General al Guvernului are obligaţia de a comunică contestatorului decizia adoptată de Guvern conform alin. (2), pe care o va susţine în faţa instanţelor de judecată, împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au prezentat puncte de vedere referitoare la reclamaţia administrativă.--------------