ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 112 din 9 iulie 2020pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 10 iulie 2020  Având în vedere– Memorandumul pentru aprobarea desemnării Ministerului Sănătății ca instituție responsabilă cu încheierea în numele Guvernului României a Acordului de finanțare nerambursabil cu Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, avizat de Ministerul Finanțelor Publice și aprobat de Guvernul României în data de 30 ianuarie 2019;– Acordul de finanțare înregistrat cu nr. SP 1.799 din 14.02.2019, încheiat între Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei și Ministerul Sănătății din România, în calitate de primitor principal, pentru implementarea Programului „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România“;– Acordul de colaborare înregistrat cu nr. RAA 79i/14.02.2019/MS SP1800 din 14.02.2019, încheiat între Ministerul Sănătății din România, în calitate de primitor principal, și Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de subprimitor principal, în cadrul Programului „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România“;– Acordul de sub-subfinanțare înregistrat cu nr. RAA 105I/01.03.2019/42/01.03.2019, încheiat între Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de subprimitor principal, și Asociația Română Anti-SIDA ARAS, în calitate de sub-subprimitor în cadrul Programului „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România“,luând în considerare faptul că:– în conformitate cu Acordul de finanțare nr. SP 1.799/14.02.2019, primitorul principal este obligat să adopte toate măsurile pentru a se conforma Ghidului Fondului global de bugetare a granturilor, care la pct. 3.5(1) prevede ca principiu general că „achiziția sau importul de bunuri și servicii din fondurile aferente granturilor trebuie exceptate de la taxarea din țările gazdă, inclusiv taxa pe valoarea adăugată“;– fondurile nerambursabile acordate prin grantul de tranziție ROU-T-MOH, acordat în baza Acordului de finanțare înregistrat cu nr. SP 1.799/14.02.2019, vin în completarea resurselor naționale necesare implementării Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2015, și, respectiv, derulării Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;– suma reprezentând valoarea TVA, pentru achizițiile aferente programului finanțat de Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei în România, care se va asigura de la bugetul de stat, va fi direcționată către achiziția de medicamente pentru tratamentul tuberculozei multidrogrezistente și, respectiv, pentru alte bunuri necesare pentru prevenirea și controlul tuberculozei în rândul populațiilor vulnerabile, între care menționăm utilizatorii de droguri; – neadoptarea acestei măsuri poate conduce la întreruperea implementării programului, cu consecințe directe asupra îndeplinirii obiectivelor din Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, dar și asupra furnizării efective de servicii preventive și curative către populație și în special către populația vulnerabilă;– grantul în derulare reprezintă una dintre sursele de finanțare ale Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2015, și, prin reorientarea de la îngrijirile spitalicești către cele ambulatorii și susținerea dezvoltării serviciilor comunitare, grantul actual are rol esențial în implementarea Strategiei naționale de sănătate 2014-2020 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014), dar răspunde și necesităților de urgență privind crearea capacității spitalicești pentru îngrijirea pacienților diagnosticați cu COVID-19 și controlul răspândirii acestei maladii,în vederea stabilirii în regim de urgență a mecanismului de acoperire din bugetul statului a plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate, care fac obiectul programului „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România“ privind combaterea tuberculozei în România, cu finanțare nerambursabilă de la Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, ținând cont că neadoptarea acestei măsuri conduce la întreruperea tratamentului pentru pacienții cu tuberculoză multidrogrezistentă, respectiv la apariția de noi cazuri de tuberculoză extrem de rezistentă la tratament și având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă (un pacient activ infectează anual în medie alte 10-15 persoane), creând astfel o gravă problemă de sănătate publică, fapt ce constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumei de 568.433 lei, reprezentând contravaloarea totală a TVA estimate ca fiind aferentă achizițiilor de bunuri și servicii din Programul ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România“, finanțat de Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 - 31 martie 2021 și denumit în continuare Programul.(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi plătibilă astfel:a) 126.974 lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul Programului în anul 2019 de către subprimitorul principal, Fundația Romanian Angel Appeal, și sub-subprimitorul Asociația Română Anti-SIDA ARAS va fi plătibilă din bugetul aprobat pe anul 2020;b) 428.054 lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor programate a se efectua în cadrul Programului de către Ministerul Sănătății (direct și prin Institutul Național de Sănătate Publică), Fundația Romanian Angel Appeal și Asociația Română Anti-SIDA ARAS în anul 2020 va fi plătită din bugetul aprobat pe anul 2020;c) 13.405 lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor programate a se efectua în cadrul Programului de către Ministerul Sănătății (direct și prin Institutul Național de Sănătate Publică), Fundația Romanian Angel Appeal și Asociația Română Anti-SIDA ARAS în anul 2021 va fi plătită din bugetul aprobat pe anul 2021.  +  Articolul 2(1) Plata sumelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de documente justificative depuse de entitățile care implementează efectiv activitățile Programului, în conformitate cu Acordul de grant între Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei și Ministerul Sănătății din România, în calitate de primitor principal, pentru implementarea Programului „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România“, și care au calitatea de solicitant, respectiv:a) Ministerul Sănătății, în calitate de primitor principal;b) Institutul Național de Sănătate Publică, în calitate de parte componentă a Unității de planificare și implementare de politici;c) Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de subprimitor principal;d) Asociația Română Anti-SIDA ARAS, în calitate de sub-subprimitor.(2) Plata sumelor prevăzute la art. 1 se va face în conformitate cu Metodologia de rambursare de către Ministerul Sănătății a sumelor aferente TVA pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, finanțate din fonduri nerambursabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 2.008/2008.(3) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate în nume propriu de către solicitanții prevăzuți la alin. (1) se depun la Ministerul Sănătății în termen de 30 de zile de la sfârșitul trimestrului în care s-a efectuat cheltuiala.(4) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate în nume propriu de către solicitanții prevăzuți la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se depun la Ministerul Sănătății până la data de 30 septembrie 2020 și se decontează din bugetul anului 2020.  +  Articolul 3Eventualele diferențe de curs valutar se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 9 iulie 2020.Nr. 112.-----