LEGE Nr. 58 din 19 iunie 1992cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 23 iunie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Salariile de baza prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991, indexate începînd cu 1 mai 1992, se majorează cu 20%. (2) Limitele indemnizaţiilor de conducere prevăzute în anexele legilor menţionate la alin. (1), indexate începînd cu 1 mai 1992, se majorează cu 70%. (3) Nivelurile noi ale salariilor şi indemnizaţiilor de conducere, stabilite potrivit alin. (1) şi (2), se calculează şi se transmit instituţiilor interesate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, urmînd să fie indexate, în continuare, în raport cu creşterea coeficientului de indexare ce se va stabili, pentru societăţile comerciale şi regiile autonome, faţă de coeficientul de indexare aprobat la data de 1 mai 1992.  +  Articolul 2Salariul de merit poate fi acordat în condiţiile prevăzute de lege, pentru cel mult 15% din numărul personalului de specialitate pe total instituţie, din care cel puţin două treimi va fi utilizat pentru funcţiile de execuţie de specialitate.  +  Articolul 3 (1) Salariile de baza pentru persoanele încadrate prin cumul, inclusiv pentru pensionării care cumulează pensia cu salariul, sînt cele stabilite potrivit art. 1. (2) Salariile realizate prin cumul de funcţii potrivit alin. (1), precum şi veniturile realizate în afară funcţiei de baza, indiferent de unitatea în care acestea se obţin, se impozitează separat, aplicindu-se impozitul prevăzut de lege, majorat cu 100%  +  Articolul 4Pentru menţinerea unui echilibru între salariilor tuturor categoriilor de personal din instituţiile publice, Guvernul va lua măsuri pentru asigurarea unei cresteri medii a salariilor cu 20% şi pentru personalul din celelalte unităţi bugetare ale cărui salarii se aproba prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 5Prezenta lege se aplică începînd cu data de 1 iunie 1992, în limita creditelor bugetare aprobate, data de la care pot fi reanalizate indemnizaţiile de conducere şi salariile de merit stabilite, conform legii, la începutul anului. De la aceeaşi dată se abroga prevederile art. 2 din Legea nr. 20/ 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 6Modificările în structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1992, decurgind din aplicarea prevederilor prezentei legi, se vor cuprinde în legea rectificativa a bugetului de stat, o dată cu alte modificări decurgind din prevederile legale. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN-----------------