LEGE nr. 114 din 8 iulie 2020privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 8 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, titlul capitolului I se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul I Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 iulie 20202. La articolul I punctul 2, alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.(...)(3) Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 iulie 2020 inclusiv.(4) Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin obligații bugetare, în sensul prezentului capitol, se înțelege obligația de plată a oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat și/sau bugetelor autorităților publice centrale și locale individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea recuperării.4. La articolul I punctul 4, la articolul 4 alineatul (6) litera b) punctul (i), litera aa) se modifică și va avea următorul cuprins:aa) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 august 2020 și data depunerii solicitării de restructurare;5. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.  +  Articolul IIPentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta, prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020 și depunerea unei noi cereri în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare.“Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 8 iulie 2020.Nr. 114.-----