METODOLOGIE din 6 iulie 2020privind realizarea examinării medicale a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 7 iulie 2020    Notă
    Conținută de ORDINUL nr. 105 din 6 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 7 iulie 2020.
     +  Articolul 1(1) În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidații prevăzuți la art. 3 din ordin depun la structura de resurse umane a unității de recrutare adeverința eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la ordin.(2) Medicul de unitate al unității de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverința medicală prevăzută la alin. (1), precum și corespondența dintre antecedentele personale patologice consemnate în cuprinsul acesteia și baremele medicale prevăzute la art. 3.(3) În cazul constatării unei contradicții între concluziile și datele medicale consemnate de medicul de familie pe adeverința medicală prevăzută la alin. (1), medicul de unitate consemnează, pe verso, rezultatul constatării, prin completarea rubricii corespunzătoare.(4) În cazul consemnării de către medicul de familie, pe adeverința medicală prevăzută la alin. (1), a unei afecțiuni pentru care, potrivit normelor legale în vigoare, candidații sunt declarați „INAPT“, medicul de unitate consemnează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la art. 3. (5) În situația constatării inaptitudinii în condițiile prevăzute la alin. (3) sau (4), procedura de recrutare încetează.(6) În cazul formulării de către candidat a contestației raportat la alin. (3) și (4), Comisia de soluționare a contestațiilor analizează documentele medicale care au stat la baza stabilirii inaptitudinii și verifică în barem corespondența dintre inaptitudinea medicală și diagnostic și soluționează contestația pe baza acestora, fără examinarea candidatului. Procedura de soluționare a contestației prevăzută la art. 7 și 8 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 2(1) Examinarea medicală a candidaților prevăzuți la art. 3 din ordin se realizează după susținerea probei/probelor de concurs, cu excepția candidaților la instituțiile de învățământ din afara MAI, pentru care examinarea medicală se realizează anterior susținerii acestora.(2) Examinarea medicală prevăzută la alin. (1) se realizează la nivelul următoarelor unități specializate:a) centrele medicale județene din rețeaua sanitară a MAI;b) Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ al MAI București;c) Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al MAI Ploiești;d) Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al MAI Oradea;e) Spitalul de Urgență „Prof. Dr. D. Gerota“ București;f) Spitalul Clinic „Avram Iancu“ Oradea.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care nu există personal specializat în unitățile prevăzute la alin. (2) lit. b)-f), examinarea medicală poate fi realizată în cadrul rețelelor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, prin ambulatoriile de specialitate, centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu și spitale.  +  Articolul 3Concluziile privind aptitudinea medicală a candidaților se stabilesc pe baza baremelor medicale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/ instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Examinarea medicală a candidaților se concretizează prin completarea fișei medicale-tip de admitere/încadrare în MAI, denumită în continuare fișă medicală, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.(2) Fișa medicală se eliberează pe bază de adresă întocmită de structura de resurse umane a unității de recrutare, în care se precizează scopul pentru care cel în cauză a fost selecționat.(3) Pentru candidații care participă la concursurile prevăzute la art. 3 lit. a) din ordin, fișa medicală se deschide de medicul de unitate al unității de recrutare din cadrul centrului medical județean/centrului medical de diagnostic și tratament ambulatoriu în a cărui rază teritorială are domiciliul/reședința candidatul.(4) Pentru candidații care participă la concursurile prevăzute la art. 3 lit. b) din ordin, fișa medicală se deschide de medicul de unitate din cadrul centrului medical județean/centrului medical de diagnostic și tratament ambulatoriu, care are în responsabilitate unitatea/structura teritorială în al cărei stat de organizare se află postul pentru care s-a organizat concursul de ocupare, pentru unitățile din MAI care nu au structură de resurse umane la nivelul tuturor județelor.  +  Articolul 5(1) În vederea examinării medicale, candidații sunt obligați să prezinte medicului de unitate o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie, depusă în dosarul de recrutare.(2) Examinarea medicală cuprinde date anamnestice, examene clinice pe aparate și sisteme morfofuncționale, investigații de laborator și paraclinice, completându-se integral toate rubricile prevăzute în fișa medicală.(3) Fișa medicală se completează în prima parte de către medicul de unitate, iar partea a doua cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unitățile specializate prevăzute la art. 2 alin. (2).(4) Rezultatul fiecărui examen medical efectuat se concluzionează prin exprimarea aptitudinii pe specialitatea respectivă, raportată la baremele medicale în vigoare, și se certifică prin semnătura și parafa medicului examinator. (5) În situația observării directe, în cursul examinării medicale, a existenței la candidați a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane prevăzute de actele normative în vigoare, medicul de unitate le consemnează în fișa medicală, care se transmite ulterior, cu adresă de înaintare, unității de recrutare.(6) Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare/ selecție a candidaților în situația prevăzută la alin. (5) se stabilesc de către structurile de resurse umane care au solicitat examinarea medicală, prin raportare la condițiile legale și criteriile specifice de recrutare și selecție, prevăzute de actele normative în vigoare.(7) În cazul unor suspiciuni fundamentate de afecțiuni prevăzute în baremele medicale, pentru precizarea diagnosticului, se pot solicita orice probe de laborator, examene de specialitate clinice sau paraclinice necesare. În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor suplimentare menționate, neputându-se concluziona aptitudinea medicală, acesta va fi declarat „INAPT“.  +  Articolul 6(1) Pe baza examenelor medicale efectuate și consemnate în fișa medicală, prin raportare la baremele medicale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/ rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/ polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, medicul de unitate care a deschis fișa medicală constată și hotărăște dacă din punct de vedere medical candidatul este „APT“ sau „INAPT“ pentru încadrare/ admitere în unități MAI/instituții de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI.(2) Concluzia se consemnează de medicul de unitate în fișa medicală și se certifică prin semnătura și parafa acestuia.(3) În cazul în care se constată inaptitudinea medicală, pe lângă diagnostic se consemnează obligatoriu paragraful din baremul medical în baza căruia candidatul a fost declarat „INAPT“.(4) După încheierea fișei medicale, medicul de unitate care a completat și semnat fișa medicală eliberează adeverința privind concluziile examinării medicale efectuate, pe care o aduce la cunoștință sub semnătură candidatului, conform solicitării și scopului precizate în adresa transmisă de structura de resurse umane a unității organizatoare a concursului, pe care o înmânează candidatului, în vederea depunerii acesteia la dosarul de recrutare. Modelul adeverinței este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.(5) Rezultatul examinării medicale se consemnează în registrul medical de încadrare/admitere, în care se menționează numele și prenumele candidatului, vârsta, domiciliul, unitatea de recrutare care a solicitat examinarea, scopul pentru care se solicită examinarea, diagnosticul complet și concluzia (inclusiv paragraful din baremele medicale în caz de declarare „INAPT“).  +  Articolul 7(1) Candidații pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestație scrisă, formulată în termen de cel mult o zi de la data luării la cunoștință a concluziei examinării medicale.(2) Contestația se depune la sediul Direcției medicale sau prin poștă electronică ori fax și se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor candidaților respinși pe criterii medicale, denumită în continuare Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită la nivelul Direcției medicale a MAI.(3) Comisia de soluționare a contestațiilor este constituită din:a) medic coordonator - medic specialist/primar, desemnat din cadrul Direcției medicale;b) medic examinator - medic specialist/primar în una dintre specialitățile medicale prevăzute în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, în funcție de criteriul medical din barem care a constituit motivul respingerii candidatului, desemnat din cadrul unităților sanitare subordonate Direcției medicale;c) ofițer cu studii superioare specializare Drept, desemnat din cadrul Direcției medicale;d) secretar, desemnat din cadrul Direcției medicale.(4) Pentru buna funcționare a Comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează supleanți pentru persoanele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d).(5) Componența nominală a Comisiei de soluționare a contestațiilor se dispune anual, prin dispoziția directorului Direcției medicale, pentru persoanele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d), atât pentru titular, cât și pentru supleant. Nominalizarea persoanei prevăzute la alin. (3) lit. b) se face prin dispoziție zilnică pe unitate a directorului Direcției medicale, în funcție de specialitatea medicală necesară reexaminării candidatului și de criteriul sau criteriile medicale ce fac obiectul contestației, în scopul soluționării contestației.(6) Soluționarea contestației are la bază reexaminarea medicală a candidatului de către medicul prevăzut la alin. (3) lit. b), strict pe criteriul medical din barem care a constituit motivul declarării acestuia „INAPT“.(7) Dacă în urma reexaminării medicale există suspiciuni fundamentate de afecțiuni medicale prevăzute în barem, medicul examinator poate solicita completarea cu investigații suplimentare și examene de specialitate, după caz, ce se efectuează prin intermediul unităților din rețeaua sanitară a MAI. În cazul în care investigațiile suplimentare și examenele de specialitate nu pot fi efectuate prin unități din rețeaua sanitară a MAI, acestea se efectuează prin celelalte unități prevăzute la art. 2 alin. (3).(8) În cazul în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor suplimentare menționate, neputându-se concluziona aptitudinea pentru încadrare/admitere, acesta va fi declarat „INAPT“, conform concluziei inițiale.(9) Rezultatul fiecărui examen medical de specialitate care face parte din reexaminarea medicală, conform criteriilor medicale din barem contestate, se consemnează în rubricile corespunzătoare din fișa medicală-tip pentru soluționarea contestațiilor, prezentată în anexa nr. 6 la ordin, și se certifică prin semnătura și parafa medicului examinator.(10) Soluțiile pe care le poate adopta Comisia de soluționare a contestațiilor depuse potrivit alin. (2) sunt:a) respingerea contestației ca fiind tardiv introdusă;b) respingerea contestației, fără examinarea/reexaminarea candidatului, în situația prevăzută la art. 1 alin. (6);c) respingerea contestației ca neîntemeiată, cu declararea „INAPT“ a candidatului;d) admiterea contestației ca întemeiată, cu declararea „APT“ a candidatului.(11) Secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor întocmește un proces-verbal în care se consemnează concluziile privind reexaminarea medicală a candidaților și aduce la cunoștința candidatului rezultatul privind soluționarea contestației, în scris, în termen de 2 zile de la întocmirea procesului-verbal.(12) În cazul admiterii contestației, cu declararea „APT“ a candidatului, fișa medicală-tip de soluționare a contestațiilor se atașează la fișa medicală a candidatului, înlocuind, după caz, examenul medical anterior ce a fost contestat. Fișa medicală-tip de soluționare a contestațiilor în original se înmânează candidatului, în vederea continuării procedurii de recrutare.(13) În cazul respingerii contestației cu declararea „INAPT“ a candidatului, în fișa medicală-tip de soluționare a contestațiilor se menționează paragraful corespunzător din baremul medical, iar procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Fișa medicală-tip de soluționare a contestațiilor se reține în original de către comisie, urmând a fi transmisă oficial unității care a efectuat recrutarea.(14) Data, locul și ora unde urmează a fi efectuată reexaminarea medicală se stabilesc de către comisie, urmând ca aceste date să fie comunicate în timp util candidaților, prin grija secretarului comisiei.(15) Candidații sunt obligați să se prezinte la data, locul și ora stabilite, neprezentarea atrăgând după sine respingerea contestației, candidatul nemaiavând dreptul de a formula o altă contestație.  +  Articolul 8Atribuțiile membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:a) medicul coordonator:(i) coordonează activitatea comisiei în vederea soluționării contestației;(ii) formulează propuneri privind specialitatea medicală necesară reexaminării candidatului, raportat la criteriul medical din barem care face obiectul contestației, în vederea nominalizării medicului examinator în dispoziția zilnică pe unitate a directorului Direcției medicale;(iii) verifică în barem corespondența dintre aptitudinea/ inaptitudinea medicală și diagnostic, constatate de medicul examinator;b) medicul examinator:(i) analizează toate documentele medicale atașate contestației;(ii) reexaminează candidatul, consemnează rubricile din fișa medicală-tip și certifică prin semnătură și parafă diagnosticul stabilit;(iii) constată și hotărăște dacă din punct de vedere medical candidații sunt „APT“ sau „INAPT pentru încadrare/admitere în unități MAI/instituții de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, prin raportare la baremele medicale în vigoare;c) ofițerul cu studii superioare specializare Drept:(i) verifică legalitatea respectării procedurii de soluționare a contestației;(ii) verifică termenul în care a fost depusă contestația și sesizează medicul coordonator, în cazul în care aceasta a fost depusă tardiv;(iii) verifică legalitatea documentației întocmite de către Comisia de soluționare a contestațiilor.d) secretarul:(i) preia contestațiile atribuite Comisiei de soluționare a contestației, verifică existența documentelor necesare în vederea reexaminării medicale, constituie dosar în acest sens și îl prezintă Comisiei de soluționare a contestației;(ii) solicită medicului de unitate care a stabilit inaptitudinea medicală o copie certificată „conformă cu originalul“ a fișei medicale, precum și alte documente medicale relevante pentru soluționarea contestației;(iii) asigură corespondența cu candidatul și cu centrul medical în vederea stabilirii detaliilor organizatorice și completării dosarului;(iv) stabilește, de comun acord cu medicul examinator, data, locul și ora la care urmează să fie efectuată reexaminarea medicală a candidatului;(v) informează candidatul în vederea prezentării acestuia la reexaminarea medicală;(vi) întocmește procesul-verbal al Comisiei de soluționare a contestațiilor, care se înregistrează la secretariatul unității, precum și orice alte documente necesare pentru soluționarea contestației;(vii) aduce la cunoștința candidatului soluția adoptată de Comisia de soluționare a contestațiilor, materializată în fișa medicală-tip de soluționare a contestațiilor, prevăzută la anexa nr. 6 la ordin.  +  Articolul 9Fișa medicală prevăzută în anexa nr. 4 la ordin este valabilă doar la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI/de încadrare în MAI, pentru care se întocmește.----