ORDIN nr. 105 din 6 iulie 2020privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 7 iulie 2020  Având în vedere prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a),alin. (1^1),alin. (1^2) lit. a) și alin. (1^3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) și art. 7 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelele și conținutul următoarelor formulare:a) adeverință medicală eliberată de medicul de familie, prevăzută în anexa nr. 2;b) consimțământ informat, prevăzut în anexa nr. 3;c) fișă medicală-tip de admitere/încadrare în MAI, prevăzută în anexa nr. 4;d) adeverință medicală privind concluziile examinării medicale efectuate, prevăzută în anexa nr. 5;e) fișă medicală-tip pentru soluționarea contestațiilor, prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică candidaților la concursurile:a) de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI;b) de încadrare directă, rechemare în activitate, reîncadrare sau transfer din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, ca polițist sau cadru militar, după caz.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 374/2003^1 privind Metodologia examinării medicale și baremele pentru încadrarea personalului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, precum și a candidaților care urmează să susțină examen de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările ulterioare, se abrogă.^1 Ordinul ministrului de interne nr. 374/2003 privind Metodologia examinării medicale și baremele pentru încadrarea personalului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, precum și a candidaților care urmează să susțină examen de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 6 iulie 2020.Nr. 105.  +  Anexa nr. 1 METODOLOGIEprivind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiilede învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precumși la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne  +  Anexa nr. 2
  FAȚĂ
  Cabinet medical.......................... (numele și prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei)Nr. .............../..................
  ADEVERINȚĂ MEDICALĂ
  Se adeverește că dl/dna ............................, născut(ă) în anul ....., luna ....., ziua ....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. ........, emis(ă) de ........... la data ............, cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, este înscris(ă) pe lista de capitație începând cu data ............................................Antecedentele personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecție COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenții chirurgicale, boli cronice, boli neuropsihice și, în mod distinct, toxicomaniile (inclusiv alcoolismul etc.). Se acordă o atenție deosebită afecțiunilor endocrino-metabolice - obezitate; afecțiunilor tiroidiene, afecțiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie, discromatopsii; afecțiunilor dermatologice - vitiligo; afecțiunilor ortopedice - scolioze, cifoze, picior plat, deformații diverse^1)).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Numărul de zile de incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12 luni .........................................Examen clinic general:Talia ................................................ Greutatea ......................... I.M.C. (indice de masă corporală)..............................................T.A. (tensiune arterială) .................................................... Frecvența cardiacă ...................................................................Electrocardiogramă: ..................................................................................(Se consemnează rezultatul.)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Concluzii:APT/INAPT pentru efort fizicPOATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituție de învățământ MAIPOATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAIData …………………………………………….Semnătura și parafa medicului de familieNOTĂ:În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, vă asumați întreaga responsabilitate privind acuratețea și corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă și ștampila cabinetului de medicină de familie.NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
  VERSO
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDirecția medicalăUnitatea ..................Din analiza datelor medicale consemnate în prezenta adeverință se constată:APT/INAPT pentru efort fizic;POATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituție de învățământ MAI;POATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI;[] „INAPT“ conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare(în baza antecedentelor patologice personale consemnate de către medicul de familie)[] Nu sunt consemnate afecțiuni medicale în antecedentele patologice personale care să fie incompatibile cu baremul medical prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.Data ......................Semnătura și parafa medicului de unitateNOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat
   +  Anexa nr. 3
  CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT
  Subsemnatul(a) ...................., CNP ............., domiciliat(ă) în str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ......., localitatea ......................, județul .............., telefon ................,Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susținerea celorlalte probe de concurs și că în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI și îmi asum consecințele ce derivă din aceasta.Declar în deplină cunoștință de cauză și pe proprie răspundere că nu am suferit și nu sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase și nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.Nu am cunoștință despre existența unor afecțiuni medicale care să împiedice susținerea probelor sportive de către subsemnatul(a).Semnătura candidatului Data ....................NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcția medicală Unitatea …. Nr. ….
  FIȘĂ MEDICALĂ-TIP
  de admitere/încadrare în MAI
  Numele și prenumele .....................................................Data și locul nașterii .....................................................Domiciliul ..............................., C.I. ....... seria ...... nr. ........., ocupația ..................Unitatea MAI care solicită examinarea și scopul (admitere/încadrare) .........Dacă a mai lucrat în MAI ........................................Dacă a mai fost examinat pentru admitere/încadrare în MAI .................................Funcția pentru care concurează .....................................................Profesiuni anterioare ......................................Condiții de viață și muncă ...............................................Antecedente personale (Se completează de medicul de unitate.): a) Fiziologice .............................................................................................................................................................................................................b) Patologice ..................................................................................................................................................................................................................................................c) Declar că nu am suferit și nu sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase. Nu port lentile de contact (dacă da, se consemnează afecțiunile medicale în cauză) și sunt de acord cu efectuarea tuturor investigațiilor necesare concluzionării prezentei fișe ...............................................................................................................................................................................................................Semnătura candidatului,Antecedente heredocolaterale semnificative (Se completează de medicul de unitate.):..........................................................................................................................................................................................................................................Examen clinic general pe aparate și sisteme (Se completează de medicul de unitate.):Date antropometrice:Talia ...................... Greutatea ........................ I.M.C. (indice de masă corporală)..............................................................................................................Aspect general (tegumente și mucoase, țesut celular subcutanat, sistem ganglionar, sistem muscular, sistem osos, orientare temporo-spațială):..........................................................................................................................................................................................................................................A.V. (acuitate vizuală) ......................... Simț cromatic (tabel Ishihara) ........................................................................................................Aparatul respirator: Clinic ..................................................................................................................................................................................................................Ex. radiologic (Rx. pulmonar) .........................................................................................................................................Aparatul cardiovascular: Clinic .......................................................................................................................................................................................................................Clinostatism Ortostatism T.A. sistolică ....................................................................T.A. diastolică .......................................................Frecvența cardiacă ............................................................................Electrocardiogramă: (Se consemnează rezultatul.) ............................................Aparatul digestiv: Clinic ….......................................................................................................................................................................................................................................Examene clinice de specialitate (Se completează de medicii specialiști, conform specialității și competenței deținute.):Examen stomatologic: Clinic .....................................................................................................................................................................................................................................APT/ INAPT conform paragrafului nr. ............... din baremul medical^1Examen dermatologic: Clinic ...............................................................................................................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ........… din baremul medicalExamen endocrinologic: Clinic .......................................................................................................................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medical^1Examen chirurgical: Clinic .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medicalExamen ortopedic:Clinic ......................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ………….. din baremul medicalExamen aparat uro-genital/ginecologic (în funcție de caz):Clinic .....................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. .......... din baremul medicalExamen oftalmologic:Clinic .................................................Acuitate vizuală: OD ..............................................OS ..................................................Simț cromatic ......................................................Fund de ochi ...............................................APT/INAPT conform paragrafului nr. …………. din baremul medicalExamen ORL:Clinic ............................................................................................................................Audiometrie ...............................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. .......... din baremul medicalExamen neurologic:Sensibilitate ......................................................Motilitate ......................................................Reflectivitate ......................................................Nervi cranieni ......................................................Coordonare ......................................................Echilibru ......................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medicalExamen psihiatric:Antecedente familiale ......................................................Antecedente personale ...................................................................................................................................................Comportament ..........................................................................................................................................Limbaj ................................................................................................................................................APT/INAPT conform paragrafului nr. ....... din baremul medical^2Examene de laborator:Grupă sanguină ........ Rh ....... Hemoleucograma ......................................................VSH ...... Fibrinogen ........ Glicemie ................ TGP .......... TGO ................. GGT ...............Colesterol ............ Trigliceride .............. Uree .............. Creatinină ................. Acid uric ..............Testul HIV .................... VDRL ....................... AgHBs .............................Ac anti-HCV .....................................................Sumar de urină ..........................................................Analize sau explorări suplimentare .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Concluzii: APTINAPT conform paragrafului nr. .............. din baremul medicalData..................
  Medic de unitate,
  (semnătură și parafă)
  NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. ^1 Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.^2 Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcția medicalăC.M.D.T.A. ........................C.M.J. .............................Cabinet medical ........................Nr. .......... /..................
  ADEVERINȚĂ MEDICALĂ
  privind concluziile examinării medicale
  Se adeverește că dl/dna ........................................................, născut(ă) în anul ..... luna ....... ziua ......., candidat pentru ............................... (Se va completa scopul recrutării/selecției: încadrare/admitere.), în urma examinării medicale, a fost declarat(ă) „apt medical“ pentru admitere în instituții de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI, conform Fișei medicale nr. .......... din ..................... .S-a eliberat prezenta spre a-i servi la completarea dosarului de concurs.
  Data
  .................
  Medic de unitate,
  (semnătură și parafă)
  Am luat la cunoștință.
  Semnătură candidat
  .........................
  NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.
   +  Anexa nr. 6
  FIȘĂ MEDICALĂ-TIP
  pentru soluționarea contestațiilor
  Nr. .......... din ....................
  (Se completează nr. din registrul medicului examinator.)
  Numele ...................... Prenumele .......................Data nașterii ...................... Recrutat/Selecționat de ...............................Date antropometrice: Talie ............................. Greutatea ...............I.M.C. (indice de masă corporală)..................... (după caz)Examen de specialitate, în funcție de criteriul/criteriile medical/medicale ce au făcut obiectul contestației:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Concluzia medicului examinator: APT - INAPT - conform paragrafului ........................ din baremul medicalSemnătură și parafă medic examinator .......................................................................Soluția adoptată de Comisia de soluționare a contestațiilor este: ..................................................................,conform Procesului-verbal al Comisiei de soluționare a contestației, înregistrat sub nr. ................/...............
  Semnătură medic coordonator
  ..................................
  Am luat la cunoștință.
  Semnătură candidat
  ...........................
  NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.