ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 1 iulie 2020pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 7 iulie 2020  Luând în considerare faptul că Forumul Internațional al Transporturilor (International Transport Forum - ITF) reprezintă singura structură a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE la care România deține calitatea de membru cu drepturi și obligații depline și că la nivelul procedurii de plată a contribuției anuale datorate de către România la bugetul ITFOCDE se înregistrează blocaje și întârzieri determinate de faptul că, în actul normativ aplicabil, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt actualizate sau, după caz, prevăzute nici denumirea actuală a organizației, nici moneda, cuantumul și modalitatea de estimare a contribuției datorate de către România, așa cum acestea se reflectă în documentele de referință ale organizației, respectiv Declarația de la Dublin și Regulile generale ale ITFOCDE,ținând cont de faptul că obiectivul prioritar major al României este de a obține statutul de stat candidat și de a demara formal negocierile cu Secretariatul OCDE în vederea aderării, care implică îndeplinirea tuturor obligațiilor și contribuțiilor care revin României, precum și menținerea intensității gradului de participare la formatele de lucru și la evenimentele OCDE,având în vedere faptul că membrii OCDE urmăresc la momentul actual elemente de evaluare a statelor potențial candidate, inclusiv România, precum participarea la formatele de lucru ale organizației și capacitatea de a asigura resursele financiare și umane necesare aderării și asumării obligațiilor de stat membru, iar neadoptarea imediată a prezentului act normativ, care asigură cadrul legal actualizat și adecvat în vederea înlăturării blocajelor și întârzierilor procedurale, poate conduce la neplata contribuțiilor financiare și, respectiv, la suspendarea sau retrogradarea statutului actual ori chiar excluderea din formatele de lucru ale comitetelor OCDE la care aceasta participă în prezent, situație care ar genera, la rândul său, o posibilă criză de imagine a României în raport cu partenerii săi externi, un eșec în atingerea obiectivelor de politică externă, o decredibilizare a României cu potențiale consecințe negative în plan economic și financiar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general politic și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 „Lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este membră“, la punctul I „Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului“, numărul curent 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  21.Forumul Internațional al Transporturilor - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (ITF-OCDE)Paris 19531993Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorRomânia deține calitatea de membru ITF-OCDE. Forumul Internațional al Transporturilor - ITF reprezintă noua denumire pentru Conferința Europeană a Miniștrilor de Transport - CEMT, adoptată de Consiliul de Miniștri ai CEMT (Declarația de la Dublin - document CEMT/CM/(2006)2/FINAL)
  2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“, la subcapitolul „Ministerul Transporturilor“, poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  5.Forumul Internațional al Transporturilor - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (ITF-OCDE)euro55.466,49 Sumele reprezentând contribuțiile anuale se actualizează conform procedurilor statutare și metodologiei OCDE de estimare a contribuțiilor naționale pentru ITF.
   +  Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 55.466,49 euro la Forumul Internațional al Transporturilor al OCDE, aferentă anului 2020, precum și plata contribuției anuale pentru anii următori, datorate de către România în calitate de membru al Forumului Internațional al Transporturilor al OCDE. (2) Sumele în lei necesare plății cotizației anuale pentru ITFOCDE se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în funcție de cursul oficial al Băncii Naționale a României de la data efectuării plății.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 1 iulie 2020.Nr. 109.----