ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 108 din 1 iulie 2020pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 7 iulie 2020  Ținând seama de faptul că noxele măsurate, valorile biologice și biotoxicologice depășesc valorile/limitele admise pentru persoanele care au desfășurat activități încadrate în grupa I de muncă din industria de armament, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, iar aceste condiții de muncă nu pot fi ameliorate prin modificări ale tehnologiei folosite de către angajatori, este necesar ca aceste persoane să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.Având în vedere că activitățile se desfășoară cu un ridicat nivel al riscului, ceea ce impune, pe de o parte, un control riguros al riscului, iar, pe de altă parte, elaborarea unui program corespunzător de măsuri tehnico-organizatorice în scopul reducerii valorii globale a riscului și încadrării acestuia în domeniul acceptabil, ca urmare a evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională a reieșit că activitățile se desfășoară cu un nivel de risc ridicat, contribuind la îmbolnăviri profesionale cu afectarea gravă a securității și sănătății în muncă, ceea ce face imperios necesară adoptarea măsurilor legislative corespunzătoare cu referire la reducerea vârstelor standard de pensionare.Luând în considerare că angajații sunt expuși la pulberi silicogene ceea ce determină afecțiuni respiratorii care nu le permite munca în astfel de medii,având în vedere expunerea la zgomot, gaze și vapori iritanți cu consecințe asupra stării de sănătate, respectiv disfuncții respiratorii, hipertensiuni,luând în considerare factorii de risc existenți, precum și lipsa măsurilor ce trebuie luate pentru eliminarea sau diminuarea acestora,ținând cont de necesitatea menținerii forței de muncă și a locurilor de muncă din industria de armament, precum și de importanța strategică pentru securitatea națională a industriei de armament,prin neadoptarea ordonanței de urgență pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, s-ar crea grave diferențe de tratament juridic dintre categoriile de asigurați în sistemul public în ceea ce privește recunoașterea și garantarea unor drepturi de asigurări sociale.Având în vedere că măsura ce face obiectul prezentei ordonanțe de urgență face parte din categoria măsurilor ce vizează nu numai interesul general public, ci și interesul național,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 30 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) activitățile referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor; fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia; operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice; delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.2. La articolul 30, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activitățile dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. g), în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.3. După articolul 56^1 se introduce un nou articol, articolul 56^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 56^2(1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b), persoanele care au desfășurat activități dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.(2) Pentru persoanele care au desfășurat activitățile prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 25 de ani.  +  Articolul II(1) De prevederile art. 30 alin. (4^2) și art. 56^2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 1 iulie 2020.Nr. 108.-----