LEGE nr. 108 din 3 iulie 2020privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.2. La articolul 56, după alineatul (1) se introducdouă noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1):a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.(1^2) În cazul persoanelor exceptate conform alin. (1^1) lit. b), în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.3. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.4. La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (1^1), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  P. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 3 iulie 2020.Nr. 108.-----