LEGE nr. 103 din 2 iulie 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 2 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Pe durata stării de urgență, a stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor activităților de predare-învățare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza și în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, prevăzute la art. 139 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pe durata stării de urgență, a stării de alertă și până la începutul anului universitar 2020-2021, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, utilizează metode didactice alternative de învățământ. Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.(3) Pe durata stării de urgență, a stării de alertă, a existenței restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, pentru anul universitar 2020-2021, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfășura și prin intermediul platformelor on-line.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În perioada stării de urgență, a stării de alertă și până la începutul anului universitar 2020-2021, activitățile prevăzute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot fi realizate și on-line. (2) În situația desfășurării activităților prevăzute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sistem on-line, norma didactică se stabilește cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate on-line în anul universitar 2019-2020, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, se circumscriu prevederilor art. 139 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și sunt recunoscute.(4) Participarea studenților și studenților doctoranzi, care pe perioada aplicării decretelor Președintelui României privind declararea stării de urgență și a hotărârilor Guvernului privind declararea stării de alertă au urmat activități de învățare și predare prin utilizarea dispozitivelor în format on-line, la examenele prevăzute la art. 143 și 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează potrivit metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ universitar.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5În perioada stării de urgență, a stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, activitățile desfășurate de cadrele didactice care au ca obiect consolidarea și recapitularea programei școlare prevăzute la art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot fi realizate prin mijloace tehnice de comunicare în mediul on-line.4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Pe durata decretării stării de urgență și până la data de 1 septembrie 2020, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14În cazul în care, în perioada stării de urgență decretate, expiră termene opozabile furnizorilor de educație ce fac obiectul procesului de evaluare, acreditare, autorizare de funcționare provizorie sau monitorizare de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S), Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P), acestea se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului școlar/universitar 2021-2022.6. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 15, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15La articolul 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 2 iulie 2020.Nr. 103.----