ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 1 iulie 2020privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 1 iulie 2020  Având în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, în considerarea faptului că măsurile instituite de autoritățile publice în contextul pandemiei de COVID-19 sunt de natură a restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgență, unele drepturi și libertăți fundamentale, printre care se regăsesc și dreptul la liberă circulație și libertatea economică,având în vedere urgența impusă de circumstanțele excepționale cauzate de pandemia de COVID-19, de criza de sănătate publică aferentă și de consecințele sociale și economice ale acesteia, fiind oportună adoptarea unor măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri,luând în considerare că perturbările grave cauzate de pandemia de COVID-19 atât asupra activității instituțiilor publice, cât și asupra activității persoanelor/întreprinderilor responsabile cu raportarea aranjamentelor transfrontaliere care fac obiectul raportării îngreunează îndeplinirea la timp a obligațiilor care le revin acestora în temeiul Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE,ținând seama de faptul că este necesar un răspuns coordonat la nivelul statelor membre privind amânarea termenelor de raportare și de schimb de informații instituite prin Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, pentru a nu crea operatorilor economici costuri suplimentare de conformare și pentru a nu adăuga autorităților fiscale competente sarcini administrative suplimentare,luând în considerare faptul că operatorii economici responsabili cu raportarea se confruntă cu perturbări grave legate de muncă, cauzate în principal de condițiile de muncă la distanță, ca urmare a măsurilor de limitare a mișcării persoanelor din majoritatea statelor membre,în scopul de a evita riscul neconformării de către anumite categorii de contribuabili, în sensul ca aceștia să nu își poată îndeplini noile obligații de raportare și să le fie aplicate sancțiuni prevăzute de lege, deși nerespectarea obligațiilor de raportare nu este imputabilă acestora, ținând seama de limitările privind deplasarea persoanelor,luând în considerare faptul că termenul de raportare a aranjamentelor fiscale nu poate fi respectat de către contribuabili ca urmare a unor motive obiective determinate de imposibilitatea finalizării în timp util a procedurilor de raportare și a aplicațiilor informatice necesare comunicării acestor informații,având în vedere că măsura prorogării pentru anul 2020 trebuie să fie adoptată anterior expirării perioadei până la care administrația fiscală trebuie să își îndeplinească obligațiile privind schimbul de informații,ținând seama de faptul că operatorii economici nu au experiența raportării în ceea ce privește aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării instituite prin Directiva (UE) 2018/822 și de faptul că măsura amânării termenelor trebuie adoptată anterior instituirii obligației de raportare, respectiv începând cu data de 1 iulie,având în vedere iminența primelor raportări în conformitate cu prevederile art. 291^4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea faptului că aceste situații aduc atingere interesului public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, raportează până la data de 28 februarie 2021, potrivit prevederilor art. 291^4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, informațiile prevăzute la art. 291^4 alin. (19) din aceeași lege cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării al căror prim pas în demersul de implementare a fost efectuat în perioada 25 iunie 2018-30 iunie 2020.  +  Articolul II(1) Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 291^4 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în demersul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.(2) Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 291^4 alin. (3) din Codul de procedură fiscală se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 în cazul în care intermediarii prevăzuți la al doilea paragraf al art. 286 lit. v) din Codul de procedură fiscală furnizează, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.(3) Intermediarul întocmește primul raport prevăzut la art. 291^4 alin. (4) din Codul de procedură fiscală până la data de 30 aprilie 2021.(4) Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 291^4 alin. (10) din Codul de procedură fiscală se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în demersul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.(5) Termenul prevăzut la art. 291^4 alin. (21) din Codul de procedură fiscală în interiorul căruia Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică prin intermediul schimbului automat primele informații se prelungește până la data de 30 aprilie 2021.*Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Directivei (UE) 2020/876 a Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea soluționării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea și schimbul de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 204 din 26 iunie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 1 iulie 2020.Nr. 107.----