LEGE Nr. 57 din 9 iunie 1992privind încadrarea în munca a persoanelor handicapate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12 iunie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Integrarea socio-profesională a persoanelor handicapate, prin încadrarea în munca şi realizarea de venituri de către acestea, se face în conformitate cu legislaţia generală a muncii, cu celelalte reglementări legale în vigoare, precum şi cu dispoziţiile speciale din prezenta lege.  +  Articolul 2 (1) Persoanele handicapate pot fi încadrate în munca de către persoane juridice şi fizice care angajează personal salariat şi pot exercita profesii potrivit capacităţii lor fizice şi intelectuale. Încadrarea lor în munca se poate realiza şi prin crearea de locuri de muncă protejate, special organizate, asigurindu-se înlesnirile şi adaptarile corespunzătoare. (2) În raport cu numărul de salariaţi, constituit din persoane handicapate, pot fi înfiinţate, la solicitarea asociaţiilor de handicapati, legal constituite, locuri de muncă şi unităţi protejate, special organizate, cu sprijinul inspectoratelor judeţene pentru handicapati şi al autorităţilor publice locale. (3) Unităţile protejate, special organizate, au cel puţin 70% din numărul de salariaţi constituit din persoane handicapate. (4) Unităţile protejate, organizate pentru nevăzători, vor avea cel puţin 50% din salariaţi persoane handicapate. (5) Unităţile şi locurile de muncă protejate se organizează de către persoane juridice şi de persoanele fizice autorizate sa desfăşoare o activitate economică sau care folosesc munca salariata. (6) Constituie vechime în munca, în afară celei dobîndite de persoanele handicapate în temeiul unui contract de muncă, şi activitatea desfăşurată de aceste persoane în baza altor raporturi recunoscute de lege ca asimilate celor de muncă, precum şi activitatea depusa potrivit unei autorizaţii proprii, cu condiţia achitării contribuţiei de asigurări sociale prevăzute de lege. (7) La cererea persoanelor handicapate, ziua de muncă a acestora poate fi redusă cu 1-2 ore, cu diminuarea corespunzătoare a salariului, fără a afecta vechimea în munca.  +  Articolul 3Unităţile protejate pot angaja şi persoane handicapate care îşi desfăşoară activitatea la domiciliu, asigurindu-le transportul materiilor prime şi produselor finite de la şi, respectiv, la sediul unităţii.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei şi celelalte organe centrale vor întocmi lista de profesii în care se asigura, cu prioritate, locuri de muncă pentru handicapati ori pentru care se va organiza instruire specială, ţinînd seama de specificul handicapului. (2) Ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu Secretariatul de Stat pentru Handicapati, vor stabili, în unităţile din sectorul lor de activitate, locurile de muncă în care, în limita solicitărilor, pot fi încadrate numai persoane handicapate.  +  Articolul 5Persoanele handicapate beneficiază de următoarele drepturi de protecţie specială: a) un termen de încercare de 30 de zile lucrătoare, la angajare; b) un preaviz plătit de 30 de zile lucrătoare, în cazul desfacerii contractului de muncă din motive neimputabile lor.  +  Articolul 6Bunurile şi activităţile care pot fi produse, respectiv îndeplinite, numai de către persoane handicapate în cadrul unităţilor prevăzute la art. 2, ori, potrivit autorizaţiei proprii, asigurindu-se realizarea acestora prin comenzi de stat şi alte înlesniri pentru aprovizionarea cu resurse energetice, materii prime şi materiale, vor fi cuprinse în lista elaborata de Comisia centrala pentru încadrarea în munca a persoanelor handicapate, care va fi supusă spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 7 (1) Ministerele, celelalte organe centrale şi autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate sa sprijine persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 2, care organizează unităţi şi locuri de muncă protejate, potrivit specificului şi domeniului de activitate. (2) Ministerul Industriei, prin împuterniciţii statului, va recomanda agenţilor economici asimilarea în producţie, cu prioritate, a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor specifice şi adaptarilor necesare desfăşurării activităţii productive a persoanelor handicapate, în vederea usurarii efortului acestora, precum şi pentru asigurarea realizării unei cantităţi corespunzătoare de produse. (3) Agenţii economici care au organizate unităţi sau locuri de muncă protejate vor lua măsuri pentru asigurarea integrală şi prioritara cu materii prime şi materiale, maşini, utilaje şi instalaţii cu adaptari specifice, din ţara şi din import, necesare producţiei ce se realizează de către persoanele handicapate, astfel încît să fie acoperite capacitatile de producţie.  +  Articolul 8 (1) În vederea încadrării în munca a unui număr cît mai mare de solicitanţi din rindul persoanelor handicapate, organele administraţiei publice şi organizaţiile cooperaţiei vor lua măsuri pentru dezvoltarea şi diversificarea unităţilor special organizate pentru munca acestora. (2) Direcţiile de muncă şi protecţie socială vor lua măsuri ca absolvenţii învăţămîntului special - profesional, liceal, postliceal - ori ai cursurilor de calificare-recalificare să fie luati în evidenta imediat la prezentare, pentru a fi încadraţi într-un loc de muncă corespunzător pregătirii şi handicapului.  +  Articolul 9 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 alin. (3) beneficiază de o reducere cu 50% a impozitului pe circulaţia mărfurilor, iar cele prevăzute la art. 2 alin. (4) sînt scutite de plată acestui impozit. (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 10 beneficiază de reducerea impozitului pe circulaţia mărfurilor, proporţional cu ponderea persoanelor cu handicap angajate în totalul salariaţilor.  +  Articolul 10Persoanele juridice cu un număr de peste 250 de salariaţi au obligaţia de a angaja un procent de cel puţin 3% persoane handicapate. Persoana juridică care refuza sa încadreze persoane handicapate în procentul menţionat este obligată sa verse la Fondul de risc şi de accident, constituit în baza Legii privind protecţia specială a persoanelor handicapate, sumele aferente numărului de persoane neincadrate, la nivelul salariului minim brut pe ţara, lunar.  +  Articolul 11 (1) Persoanele handicapate beneficiază la cerere, de pensie integrală pentru limita de vîrsta dacă dovedesc o vechime în munca, după data dobîndirii handicapului, de 15 ani bărbaţii şi de 10 ani femeile, în cazul celor incadrabili în gradul I de invaliditate, de 20 ani pentru bărbaţi şi 15 ani pentru femei, în cazul celor incadrabili în gradul II de invaliditate, de 25 ani pentru bărbaţi şi 20 ani pentru femei, în cazul celor incadrabili în gradul III de invaliditate. (2) Pentru timpul care depăşeşte vechimea prevăzută la alin. (1) se acordă un spor la pensie de 1% pentru fiecare an în plus pentru primii 5 ani şi de 0,5% pentru următorii ani, potrivit legii. (3) Persoanele pensionate în baza alin. (1) nu pot cumula pensia cu salariul pe timpul cît se reincadreaza, pînă la împlinirea virstelor de 60 ani bărbaţii şi 55 ani femeile. (4) Persoanele handicapate care prezintă invaliditati preexistente la data încadrării în munca pot fi pensionate de invaliditate, la cerere, dacă dovedesc o vechime în munca, în raport cu vîrsta, prevăzută la art. 38^1 din Legea nr. 3/1977, modificată. (5) Ajutorul special pentru persoane handicapate da dreptul, în cazul decesului titularului, la stabilirea unui ajutor special de urmaşi, dacă aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia de pensii, şi se va plati din Fondul de risc şi de accident.  +  Articolul 12Pentru îndrumarea şi coordonarea acţiunilor de pregătire şi încadrare selectiva în activităţi utile a persoanelor handicapate, se constituie, pe lîngă Secretariatul de Stat pentru Handicapati, Comisia centrala pentru încadrarea în munca a persoanelor handicapate. Componenta comisiei este prevăzută în anexa.  +  Articolul 13Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN  +  Anexa 1 COMISIA CENTRALApentru încadrarea în munca a persoanelor handicapate - Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Handicapati - preşedinte - Un secretar de stat de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - vicepreşedinte - Un secretar de stat de la Ministerul Sănătăţii - vicepreşedinte - Un director din Ministerul Economiei şi Finanţelor - membru - Un director din Ministerul Industriei - membru - Un director din Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei - membru - Un director din Ministerul Justiţiei - membru - Un reprezentant al cooperaţiei meşteşugăreşti - membru - Un reprezentant al cooperaţiei de consum şi de credit - membru - 4 delegaţi ai organizaţiilor persoanelor handicapate - membri.