ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 106 din 25 iunie 2020pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 1 iulie 2020  Având în vedere faptul că furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru pentru clienții casnici este cuprinsă în activitățile aferente pieței reglementate până la data de 30 iunie 2020, ulterior acestei date piața urmând a fi liberalizată complet,ținând cont de necesitatea introducerii unui program de ofertare obligatorie a gazelor naturale, care să cuprindă repartizarea cantităților ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale și anuale, astfel încât să fie asigurate condițiile de competiție transparentă și nediscriminatorie pentru toți potențialii cumpărători,apare ca absolut necesară modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore,în vederea asigurării unui cadru legal care să respecte principiile echității și egalității de tratament în condiții similare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere că suspendarea administrativă a activității operatorilor a avut ca rezultat o diminuare semnificativă a lichidităților financiare ale acestora,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 102, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) și p), cu următorul cuprins:o) elaborează Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și Planul de urgență, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010;p) dispune măsuri care nu au la bază mecanismele pieței destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în cazul declarării unei situații de criză, nivelul de urgență, în calitate de autoritate competentă conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010.2. La articolul 143 alineatul (1), litera a^1) se modifică și va avea următorul cuprins:a^1) să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii, elaborate în corelare cu prevederile art. 177 alin. (3^15), (3^16) și (3^17), care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;3. La articolul 143 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să înființeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale care să asigure clienților finali modalități adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare, la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații, inclusiv informații privind prețurile de tranzacționare a gazelor naturale publicate de către operatorii piețelor centralizate. Aceste puncte unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a consumatorilor și oferă clienților finali informații în mod gratuit;4. La articolul 143 alineatul (1), literele c) și q) se abrogă.5. La articolul 143, alineatul (3) se abrogă.6. Articolul 176 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 176(1) Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și Planul de urgență, prevăzute la art. 102 lit. o), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de ministerul de resort.(2) În cazul apariției unei situații de criză, pe cele trei niveluri prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, ministerul de resort, în calitate de autoritate competentă, pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și/sau în Planul de urgență.(3) În situații de criză, pe perioada nivelului de urgență, în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, autoritatea competentă poate dispune aplicarea măsurilor administrative, prevăzute în Planul de urgență, care nu au la bază mecanisme de piață.(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să afecteze cât mai puțin buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și să se rezume strict la remedierea situației de criză care le-a generat.(5) Ministerul de resort notifică în regim de urgență, Comisiei Europene, măsurile de siguranță adoptate în fiecare caz.7. La articolul 177, alineatele (3^15)-(3^17) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3^15) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toți participanții la piața de gaze naturale, cu excepția producătorilor a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să oferteze anual, în calitate de vânzător, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, cantități de gaze pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.(3^16) a) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze anual vânzarea unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate în conformitate cu reglementările emise de ANRE.b) pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 cantitățile de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din producția anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu excepția consumului tehnologic și a consumului propriu;c) reglementările ANRE prevăzute la lit. a) stabilesc un program de ofertare obligatorie, care să cuprindă repartizarea cantităților ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale, sezoniere și anuale, astfel încât să fie asigurate condițiile de competiție, transparență și nediscriminare pentru toți potențialii cumpărători.(3^17) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toți participanții la piața de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piața angro, întrun an calendaristic, au obligația să oferteze anual, în calitate de cumpărător, în anul calendaristic în care achiziționează gazele naturale, cereri de cumpărare de gaze naturale pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.8. La articolul 177, alineatul (3^18) se abrogă.9. La articolul 179 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) înmagazinarea subterană a gazelor naturale, până la sfârșitul ciclului de extracție 2020-2021;10. La articolul 194, punctul 24^1 se modifică și va avea următorul cuprins:24^1. nerespectarea de către participanții la piața de gaze naturale a obligațiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1), cu excepția nerespectării obligației prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a^1);11. La articolul 194, după punctul 24^1 se introduce un nou punct, punctul 24^2, cu următorul cuprins:24^2. nerespectarea de către participanții la piața de gaze naturale a obligațiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a^1);12. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera e) se modifică după cum urmează:e) cu amendă cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală, cele de la pct. 24^2, 25, 35, 35^1, 36^1 și 42;  +  Articolul IIDispozițiile art. I pct. 10, 11 și 12 intră în vigoare în 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 14 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Începând cu data de 1 iulie 2020, prevederile art. 177 alin. (3^16) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora și/sau aparținând aceluiași grup de interes economic.2. Articolul 21 se abrogă.  +  Articolul IVTaxele aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt datorate de către operatorii care exploatează jocuri de noroc tradiționale pe perioada stării de alertă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în care activitatea desfășurată de aceștia este suspendată.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 25 iunie 2020.Nr. 106.----