ORDIN nr. 491 din 25 iunie 2020pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 iunie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data publicării.
  Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
  Emanuel Victor Picu
  București, 25 iunie 2020.Nr. 491.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 457/2020)Angajator .......................CUI/CIF .......................
  LISTA*)
  persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de
  art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea
  unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul
  situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
  precum și pentru modificarea unor acte normative
  Luna ................../anul ....................
  *) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).
  Nr. crt.Numele și prenumele persoaneiCod numeric personalNivelul de educație(ISCED)Reședința(urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatNumărul orelor lucrătoare din lună**)Numărul de zile de suspendare a contractului individual de muncă/convenției individuale de muncă în perioada stării de urgență/stării de alertă***)Numărul de ore efectiv lucrate****) Suma solicitată*****)
  0123456789
  1.         
  2.         
  3.         
  ...         
  TOTAL 
  **) Se completează cu numărul orelor lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, corespunzător duratei muncii prevăzute în contractul individual de muncă, în cazul salariaților, respectiv convenția individuală de muncă, în cazul membrilor cooperatori.***) Conform Registrului general de evidență al salariaților în situația contractelor individuale de muncă sau conform Registrului de evidență a membrilor cooperatori, întocmit și păstrat de societatea cooperativă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în situația convențiilor individuale de muncă.****) Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, inclusiv orele aferente concediului de odihnă efectuat.*****) 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ........................................Semnătura ....................................Data ............................
  -----