ORDIN nr. 4.621 din 23 iunie 2020pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 29 iunie 2020  Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Panelurile pe domenii fundamentale, comisiile de specialitate și domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 12 iunie 2017, cu modificările ulterioare, și orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ universitar, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 23 iunie 2020.Nr. 4.621.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare a Consiliului Naționalde Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare  +  Anexa nr. 2
  Paneluri pe domenii fundamentale, comisii de specialitate și domenii arondate
  Paneluri pe domenii fundamentale Comisii de specialitateDomeniile arondate
  P1 - Matematică și științe ale naturii Matematică Matematică
  Informatică Informatică
  Fizică Fizică
  Chimie Chimie
  Științele pământului Geografie
  Geologie
  Știința mediului
  P2 - Științe inginerești Inginerie civilă și managementul lucrărilor de construcțiiInginerie civilă și instalații
  Ingineria și știința materialelorIngineria materialelor
  Inginerie chimicăInginerie chimică
  Inginerie electricăInginerie electrică
  Inginerie energeticăInginerie energetică
  Inginerie electronică și telecomunicații Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
  Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze Inginerie geologică
  Inginerie geodezică
  Mine, petrol și gaze
  Inginerie aerospațială, a autovehiculelor și a transporturilorInginerie aerospațială
  Ingineria autovehiculelor
  Ingineria transporturilor
  Ingineria resurselor vegetale și animale Inginerie forestieră
  Ingineria produselor alimentare
  Biotehnologii
  Agronomie
  Horticultură
  Silvicultură
  Zootehnie
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
  Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor Calculatoare și tehnologia informației
  Ingineria sistemelor
  Ingineria și managementul producției Inginerie industrială
  Inginerie și management
  Inginerie mecanică, mecatronică și robotică și inginerie genistică și de armamentInginerie mecanică
  Mecatronică și robotică
  Științe inginerești aplicate
  Inginerie navală și navigație
  Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții
  Arhitectură navală
  Ingineria mediului Ingineria mediului
  Paneluri pe domenii fundamentale Comisii de specialitateDomeniile arondate
  P3 - Științe biomedicaleBiologie și biochimie Biologie
  Biochimie
  Medicină Medicină
  Medicină veterinară Medicină veterinară
  Medicină dentară Medicină dentară
  Farmacie Farmacie
  P4 - Științe socialeȘtiințe juridice Drept
  Sociologie, științe administrative și științe ale comunicăriiSociologie
  Asistență socială
  Științe administrative
  Științe ale comunicării
  Științe politice, studii de securitate, științe militare, informații și ordine publicăRelații internaționale și studii europene
  Științe politice
  Studii de securitate
  Științe militare
  Informații și securitate națională
  Ordine publică și siguranță națională
  Științe economice și administrarea afacerilorEconomie
  Administrarea afacerilor
  Finanțe
  Contabilitate
  Cibernetică și statistică
  Economie și afaceri internaționale
  Informatică economică
  Management
  Marketing
  Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sportPsihologie
  Științe ale educației
  Știința sportului și educației fizice
  P5 - Științe umaniste FilologieFilologie
  FilosofieFilosofie
  Istorie și studii culturaleIstorie
  Studii culturale
  TeologieTeologie
  Arhitectură și urbanismArhitectură
  Urbanism
  Arte vizualeArte vizuale
  Istoria și teoria artei
  Artele spectacolului și muzicăTeatru și artele spectacolului
  Cinematografie și media
  Muzică
  ----