ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007



  (la 06-10-2012, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. ) În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare în sectorul energiei și gazelor naturale, respectiv Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care preia atribuțiile, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile și obligațiile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desființează, este necesară adoptarea cu caracter de urgență a unor reguli de organizare și funcționare specifice unei singure autorități, care să asigure ducerea la îndeplinire a competențelor și atribuțiilor acesteia în condiții de eficiență, transparență și tratament nediscriminatoriu,având în vedere faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Autoritatea de reglementare(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric și funcțional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea și monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național necesar funcționării sectorului și pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.(2) ANRE își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui ANRE. În exercitarea atribuțiilor sale de reglementare stabilite de prezentul act normativ, activitatea ANRE nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate. (la 27-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (3) ANRE are dreptul să înființeze structuri teritoriale fără personalitate juridică, necesare desfășurării obiectului de activitate.(4) În numele ANRE, președintele acesteia prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, până la data de 31 iulie, care va fi dezbătut, fără a fi supus votului, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului. (la 27-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (5) Raportul anual de activitate este analizat de Comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minele a Senatului, Comisia economică, industrii și servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului. Comisiile întocmesc și adoptă un raport comun, care se prezintă celor două Camere ale Parlamentului. (la 27-03-2020, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (6) La solicitarea comisiilor prevăzute la alin. (5), ANRE prezintă și rapoarte specifice activității sale, precum și un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în aceste rapoarte specifice și/sau în raportul anual. (la 07-01-2018, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 ) (7) Raportul prevăzut la alin. (4) cuprinde în mod obligatoriu o secțiune cu privire la rezultatele monitorizării funcționării piețelor de energie electrică, de gaze naturale și energie termică, precum și o secțiune referitoare la determinarea și evoluția prețurilor și tarifelor reglementate de ANRE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și o secțiune cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli. Acest raport se transmite totodată Guvernului și Președintelui României, Agenției de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER, Comisiei Europene, precum și Consiliului Concurenței și se publică pe site-ul propriu al ANRE, cu respectarea confidențialității informațiilor sensibile comercial. (la 27-03-2020, Alineatul (7) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (la 06-10-2012, Art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 2Finanțarea ANRE(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii.(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din tarife percepute pentru acordarea de licențe, autorizații și atestări, contribuții anuale percepute operatorilor economici reglementați din sectorul energiei electrice și termice și al gazelor naturale, precum și din fonduri acordate de organisme internaționale.(3) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (3^1) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (3^1) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. XVII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020:Articolul XVII(1) Sumele rămase necheltuite din bugetul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei constituit în anul 2019, în baza prevederilor art. 2 alin. (3^1) și (3^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, se transferă până la data de 31 martie 2020 Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.(2) Până la 31 decembrie 2020, Guvernul României reglementează, la inițiativa ministerului de resort, statutul și regimul juridic al consumatorului vulnerabil, precum și modalitatea de finanțare a acestuia.
  (3^2) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (3^2) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. XVII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020:Articolul XVII(1) Sumele rămase necheltuite din bugetul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei constituit în anul 2019, în baza prevederilor art. 2 alin. (3^1) și (3^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, se transferă până la data de 31 martie 2020 Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.(2) Până la 31 decembrie 2020, Guvernul României reglementează, la inițiativa ministerului de resort, statutul și regimul juridic al consumatorului vulnerabil, precum și modalitatea de finanțare a acestuia.
  (3^3) Începând cu luna ianuarie 2020, nivelul tarifelor și contribuțiilor prevăzute la alin. (2) se stabilește anual prin ordin al președintelui ANRE și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 09-01-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (4) Bugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de către ANRE, iar execuția bugetară se realizează conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.(5) În fiecare an, bugetul aprobat și execuția bugetară pe anul anterior se publică pe pagina de internet a ANRE.(6) Președintele ANRE este ordonator principal de credite.(7) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează ca sursă de finanțare în anul următor. Deficitul se acoperă din sursele anului următor, inclusiv din împrumuturi bancare și de trezorerie.(8) Verificarea activității ANRE de către Curtea de Conturi a României se realizează numai asupra operațiunilor economico-financiare efectuate de ANRE, care se reflectă în bugetul de venituri și cheltuieli și în situațiile anuale. (la 07-01-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 ) (9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ANRE poate să cumpere, să închirieze imobile sau să dobândească în proprietate ori în folosință bunuri imobile pentru edificarea unui sediu central, exclusiv din venituri proprii. (la 27-03-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (la 06-10-2012, Art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )
   +  Articolul 3Conducerea ANRE(1) ANRE este condusă de un președinte și 2 vicepreședinți.(2) Președintele este reprezentantul de drept al ANRE ca autoritate administrativă autonomă și ca persoană juridică de drept public, precum și în raporturi de drept comun.(3) În caz de indisponibilitate temporară a președintelui, reprezentarea legală a ANRE revine unuia dintre vicepreședinții acesteia, desemnat de președinte, sau, în absența vicepreședinților, se atribuie membrului celui mai vârstnic al Comitetului de reglementare prevăzut la art. 4.(4) Președintele și cei 2 vicepreședinți trebuie să fi absolvit studii superioare în domeniile tehnic, economic sau juridic, cu luarea în considerare la desemnare a titlurilor științifice, să aibă o vechime în muncă de minimum 10 ani, precum și o experiență în funcții de conducere de cel puțin 5 ani în domeniul energiei electrice, termice, al gazelor naturale sau în domenii conexe.(5) Președintele și cei 2 vicepreședinți beneficiază de pașaport diplomatic pe toată durata mandatului. (la 27-03-2020, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (la 06-10-2012, Art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 4Comitetul de reglementare al ANRE(1) Pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale se constituie un comitet de reglementare format din 7 membri, inclusiv președintele, și cei 2 vicepreședinți prevăzuți la art. 3 alin. (1). Numirea și revocarea membrilor Comitetului de reglementare se fac de către Parlament în ședința comună a celor două Camere.(2) Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea, funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, a Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale a Senatului și a Comisiei economice, industrii și servicii - Senatului, în termen de 30 de zile de la vacantarea funcției/funcțiilor respective. (la 27-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) vor efectua selecția propunerilor dintr-o listă care conține un număr mai mare de candidați decât numărul membrilor ce urmează a fi numiți exclusiv pe baza criteriilor prevăzute la alin. (12) și (13) și la art. 3 alin. (4).(4) Persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzuteîn prezenta ordonanță de urgență pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și/sau membru al Comitetului de reglementare își pot depune candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (2).(5) Durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare este de 5 ani, aceștia putând fi reînvestiți cel mult o dată. La numirea primului comitet după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, un vicepreședinte și 2 membri vor avea un mandat de 2 ani și jumătate, stabilit prin hotărârea Parlamentului de numire în funcție.(6) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare menționate la alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, persoana care va fi numită pentru durata restantă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.(7) Comitetul de reglementare al ANRE se întrunește cel puțin o dată pe lună, în prezența a cel puțin 4 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți.(8) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă. În caz de partaj egal al voturilor, este decisiv votul președintelui sau, în cazul indisponibilității acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce ședința.(9) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toți membrii; membrii care au votat împotrivă pot solicita consemnarea opiniei separate în procesul-verbal al ședinței respective. Președintele sau vicepreședintele care a condus ședința este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotrivă.(10) Membrii Comitetului de reglementare își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.(10^1) Comitetul de reglementare răspunde în principal de:a) îndeplinirea la termen a prevederilor legale de transpunere prin reglementări, decizii sau norme a prevederilor din actele normative la nivel de lege;b) sesizarea Parlamentului și Guvernului despre existența unor dezechilibre în piața de energie din România și informarea cu privire la modificările legislației Uniunii Europene în domeniul energiei electrice, termice și al gazelor naturale, elaborând și prezentând propuneri în acest sens;c) elaborarea sau modificarea, după caz, a legislației secundare ca urmare a modificărilor legislației sau regulamentelor din domeniul energiei electrice, termice și al gazelor naturale în plan european;d) aplicarea la termen a programului de măsuri prezentat comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (5), pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate conform art. 1 alin. (6). (la 07-01-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 ) (11) Membrii Comitetului de reglementare nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor prevăzute de lege.(12) Membrii Comitetului de reglementare trebuie să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, cu o bună reputație, cu studii superioare și pregătire profesională în domeniul tehnic, economic sau juridic, având o vechime în muncă de minimum 10 ani, precum și experiență de minimum 5 ani în funcții de conducere în instituții publice centrale ori companii din domeniul energiei electrice, termice și al gazelor naturale.(13) Membrii Comitetului de reglementare acționează în mod independent de orice interes al participanților la piața de energie electrică sau cea de gaze naturale, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni directe din partea vreunei entități publice ori private în îndeplinirea atribuțiilor de reglementare care le revin, nu desfășoară activități cu caracter lucrativ în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale, cu excepția celor cu caracter didactic de instruire profesională, nu dețin acțiuni sau părți sociale și nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere la societăți comerciale cu obiect de activitate în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale ori în orice alte domenii care se află în competența ANRE, în condițiile legii.(14) Calitatea de membru al Comitetului de reglementare încetează în următoarele situații:a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, în condițiile alin. (5) și (6);b) prin demisie;c) prin revocare de către Parlament, în următoarele situații:1. la apariția unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (13);2. împotriva acestuia a fost pronunțată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;3. pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență care are ca urmare perturbarea semnificativă a sectoarelor și/sau a piețelor de energie electrică, termică sau ale gazelor naturale, precum și pentru încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credință a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin participarea la luarea unor astfel de decizii în cadrul Comitetului de reglementare de către membrii acestuia. (la 27-03-2020, Punctul 3. din Litera c) , Alineatul (14) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) 4. Abrogat. (la 27-03-2020, Punctul 4. din Litera c) , Alineatul (14) , Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) d) prin înlocuire, în condițiile prevăzute la alin. (6).(15) Membrii Comitetului de reglementare au obligația să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (13). Până la decizia Parlamentului, membrul Comitetului de reglementare este suspendat de drept.(16) În cazul încetării mandatului înainte de termen se procedează la numirea unei alte persoane pentru funcția vacantă pe durata rămasă din mandat, cu respectarea cerințelor de numire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(16^1) Mandatele membrilor Comitetului de reglementare a căror durată expiră prin ajungerea la termen în perioada în care este decretată starea de urgență în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, se prelungesc de drept, pentru o perioadă de maximum trei luni, termen în care comisiile de specialitate desemnate conform alin. (2) selectează și propun noii membri, iar Parlamentul, în ședința comună a celor două Camere, îi numește în condițiile legii. (la 25-07-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 142 din 21 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020 ) (17) ANRE stabilește prin regulament propriu drepturile și obligațiile membrilor comitetului de reglementare și ale personalului angajat. (la 07-01-2018, Alineatul (17) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 ) (la 06-10-2012, Art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 5Reglementări ANRE(1) Ordinele, deciziile sau avizele ANRE cu privire la activitatea de reglementare se referă la:a) acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul ori retragerea de licențe sau autorizații;b) aprobarea prețurilor și tarifelor reglementate și/sau a metodologiilor de calcul al acestora;c) aprobarea reglementărilor tehnice și comerciale pentru funcționarea sigură și eficientă a sectorului energiei electrice, termice și al gazelor naturale;d) aprobarea/avizarea documentelor elaborate de operatorii economici reglementați conform prevederilor legale în vigoare;e) acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul ori retragerea de atestate/autorizații operatorilor economici și persoanelor fizice care desfășoară activități specifice în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale;f) aprobarea altor reglementări, norme, studii, documentații prevăzute de legislația pentru domeniul energiei electrice și termice și al gazelor naturale.(2) Ordinele și deciziile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), însoțite de instrumentele de motivare, întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare, se dezbat în mod obligatoriu în Comitetul de reglementare și se adoptă cu votul majorității membrilor acestuia; cvorumul ședințelor Comitetului de reglementare se consideră îndeplinit dacă sunt prezenți cel puțin 4 membri ai acestuia.(3) Ordinele și deciziile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru părți până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile contrare, dacă nu au fost revocate de emitent.(4) În cazul în care ordinele și deciziile ANRE conțin informații sensibile comercial, ANRE este obligată să păstreze confidențialitatea la publicarea acestora.(5) În exercitarea atribuțiilor de reglementare, reglementările de interes general se aprobă prin ordine ale ANRE și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Procedura de desfășurare a consultărilor publice se stabilește de ANRE, printr-un regulament propriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, iar rezultatele procesului de consultare se publică pe pagina de internet a ANRE.(7) Încetat efecte juridice.---------Alin. (7) al art. 5 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 136 din 10 martie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 136 din 10 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, s-a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul de 9 mai 2015-22 iunie 2015, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 23 iunie 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (la 06-10-2012, Art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )
   +  Articolul 6Consiliul consultativ al ANRE(1) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 13 membri, numiți prin decizie a primului-ministru, din care:a) 2 membri din partea direcției de specialitate din ministerul de resort;b) 2 membri din partea asociațiilor patronale din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale și minerit energetic;c) 2 membri din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale și minerit energetic;d) un membru din partea asociațiilor din administrația publică locală;e) 2 membri din partea organizațiilor profesionale;f) 2 membri din partea asociațiilor consumatorilor de energie electrică și gaze naturale;g) un membru din partea Consiliului Concurenței;h) un membru din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - ANPC.(2) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare și cazare, în cazul în care ședința se desfășoară într-o altă localitate decât în cea de domiciliu al acestora.(3) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de îmbunătățire a acestora.(4) Consiliul consultativ este convocat de către președintele ANRE cel puțin o dată pe lună, de regulă înainte de ședințele Comitetului de reglementare, în vederea dezbaterii ordinii de zi a acestora. (la 06-10-2012, Art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 7Angajarea și salarizarea personalului ANRE(1) Personalul este angajat și eliberat din funcție în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al ANRE, ale contractului colectiv de muncă și cu reglementările legale în vigoare. Condițiile de incompatibilitate stabilite la art. 4 alin. (13) sunt aplicabile și personalului. Personalul de specialitate trebuie să aibă studii tehnice, economice sau juridice și minimum 3 ani vechime în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale sau în activitatea de reglementare.(2) Numărul maxim de posturi din ANRE este de 350, exclusiv membrii Comitetului de reglementare. Încadrarea pe posturi a personalului ANRE ca autoritate administrativă autonomă se face în condițiile legii, conform regulamentului de organizare și funcționare al ANRE. (la 07-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 ) (3) Prin excepție de la prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, precum și de la legile anuale de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, salarizarea personalului ANRE și celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănești și cheltuielile de cazare pentru perioada delegării și detașării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE și al contractului individual de muncă.(3^1) Imobilele cu destinație de locuințe de serviciu aflate în proprietatea ANRE, în vederea desfășurării activităților specifice, pot fi închiriate salariaților conform prevederilor legale și ale regulamentului de atribuire aprobat prin ordin al președintelui ANRE. (la 27-03-2020, Articolul 7 a fost completat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (4) Informațiile confidențiale stabilite de operatorii economici sau de către ANRE prin regulament propriu pot fi comunicate Președintelui României, Parlamentului, Guvernului sau altor instituții centrale și locale cu atribuții în domeniu, în condițiile legii. (la 25-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 142 din 21 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020 ) (4^1) Personalului ANRE, membrilor Comitetului de reglementare și ai Consiliului consultativ le sunt interzise furnizarea de informații confidențiale dobândite în exercitarea atribuțiilor de serviciu altor beneficiari decât cei prevăzuți la alin. (4). (la 25-07-2020, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 142 din 21 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020 ) (5) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva membrilor Comitetului de reglementare, Consiliului consultativ și a personalului ANRE, în legătură cu activitatea desfășurată, se suportă de ANRE, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenții.(6) În regulamentul de organizare și funcționare al ANRE sunt prevăzute dispoziții privind respectarea confidențialității asupra informațiilor la care a avut acces în calitate de salariat ANRE, ulterior încetării contractului individual de muncă al salariatului, conform legislației în vigoare. (la 07-01-2018, Alineatul (6) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 ) (la 06-10-2012, Art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 8Obiectivele generale ale ANRE în sectorul energiei electrice și gazelor naturaleÎn îndeplinirea atribuțiilor și competențelor sale, ANRE contribuie la realizarea următoarelor obiective generale:a) promovarea unei piețe interne europene de energie electrică și gaze naturale sigură, competitivă și durabilă din punct de vedere al mediului și al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienților și furnizorilor din Uniunea Europeană, precum și garantarea condițiilor adecvate pentru funcționarea eficientă și sigură a rețelelor de energie electrică și gaze, având în vedere obiectivele pe termen lung;b) dezvoltarea piețelor regionale competitive și funcționale, integrate în piața internă europeană de energie electrică;c) eliminarea restricțiilor privind comerțul transfrontalier cu energie electrică și gaze naturale, pentru a satisface cererea și a îmbunătăți integrarea pieței naționale în piața internă europeană de energie electrică și gaze naturale;d) dezvoltarea unui sistem energetic național sigur, fiabil și eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienței energetice și integrarea surselor regenerabile de energie, precum și a producției distribuite atât în rețeaua de transport, cât și în rețeaua de distribuție;e) facilitarea accesului la rețea pentru capacitățile noi de producție, în special prin eliminarea obstacolelor care împiedică accesul noilor participanți la piața de energie electrică și gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie;f) asigurarea acordării de stimulente operatorilor de rețea electrică/sisteme de gaze naturale și celorlalți utilizatori de rețele electrice/sisteme de gaze naturale, pentru a crește eficiența funcționării sistemelor de transport și distribuție a energiei și pentru a accelera integrarea în piață;g) protecția consumatorului, prin asigurarea unei piețe concurențiale eficiente, prin sprijinirea clienților vulnerabili, prin impunerea unor standarde de calitate a serviciilor publice din sectorul energiei electrice și gazelor naturale, prin facilitarea accesului clienților finali la datele proprii de consum necesare în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, precum și prin informarea cât mai corectă și completă a consumatorilor;h) garantarea respectării de către operatorii economici din sectorul energiei și gazelor naturale a obligațiilor ce le revin în ceea ce privește transparența. (la 06-10-2012, Art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 9Atribuțiile și competențele ANRE în sectorul energiei electrice și energiei termice produse în cogenerare(1) ANRE este abilitată cu următoarele atribuții și competențe în sectorul energiei electrice și energiei termice produse în cogenerare:a) acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producătorii de energie termică produsă în cogenerare;a^1) acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru operatorii economici în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; (la 27-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) a^2) aprobă regulamentele privind acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul energiei electrice și termice și stabilește condițiile de valabilitate pentru autorizațiile și licențele acordate; (la 27-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) b) elaborează și aprobă metodologiile de calcul al tarifelor și prețurilor reglementate;c) aprobă tarifele reglementate pentru serviciile de transport și de distribuție a energiei electrice și termice, pentru serviciul de sistem, precum și tarifele de racordare la rețelele de transport și distribuție, în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor;d) stabilește, în condițiile legii, prețurile reglementate, cu respectarea calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate la energia electrică, precum și criteriile și regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță și publică, anual, recomandări cu privire la conformitatea acestora cu obligațiile de serviciu public, pe care le aduce la cunoștință Consiliului Concurenței, dacă este cazul;e) aprobă prețurile reglementate de vânzare-cumpărare a energiei electrice și cantitățile de energie electrică din contractele încheiate între producători și furnizorii clienților care optează pentru prețurile reglementate prevăzute la lit. d), în condițiile legii;f) aprobă prețurile reglementate de vânzare-cumpărare a energiei termice produse în cogenerare de înaltă eficiență ce beneficiază de scheme de sprijin instituite la nivel național, precum și prețurile pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată sistemului de alimentare, centralizată cu energie termică - SACET;g) stabilește, în condițiile legii, contractele-cadru de furnizare și cele de vânzare-cumpărare de energie electrică și termică pe piața reglementată, contractele-cadru privind transportul, serviciul de sistem și distribuția energiei electrice;h) aprobă reglementări tehnice și comerciale pentru operatorii economici din sector, inclusiv standarde de performanță pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și termice;i) aprobă condițiile privind accesul la capacitățile de interconexiune transfrontaliere, inclusiv procedurile de alocare a acestora și de management al congestiilor;j) exercită controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice și termice a reglementărilor emise, a obligațiilor prevăzute de legislația națională și de legislația Uniunii Europene în domeniu, a sistemului de prețuri și tarife în vigoare și aplică sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare în cazul nerespectării acestora;k) stabilește, în condițiile legii, procedura de soluționare pe cale administrativ-jurisdicțională a neînțelegerilor precontractuale și soluționează neînțelegerile legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice și termice, a contractelor de furnizare a energiei electrice și termice, a contractelor de racordare la rețea și a celor de vânzare-cumpărare a energiei termice produse în cogenerare, precum și neînțelegerile apărute la încheierea actelor adiționale prin care se preiau prevederi ca urmare a apariției unor modificări legislative;l) soluționează, în condițiile legii, pe cale administrativ-jurisdicțională, plângerile împotriva operatorului de transport și de sistem și a operatorilor de distribuție referitoare la obligațiile ce le revin potrivit dispozițiilor legii, precum și divergențele dintre operatorul de transport și sistem și proprietarul rețelei de transport, în baza unei proceduri proprii;m) elaborează regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;n) aprobă regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, precum și a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, respectiv regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, inclusiv instalații de utilizare a energiei electrice; (la 27-03-2020, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) o) sesizează Consiliul Concurenței cu privire la abuzul de poziție dominantă pe piață și la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurență, ori de câte ori există suspiciuni privind nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență;p) creează și gestionează o bază de date la nivel național, necesară desfășurării activității sale și pentru furnizarea de informații altor autorități în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum și în legătură cu activitatea comerțului transfrontalier cu energie electrică;q) aprobă regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;r) publică rapoarte anuale asupra activității proprii și rezultatelor activității de monitorizare desfășurate conform legii;s) acordă atestate operatorilor economici și autorizații electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, precum și verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice; (la 27-03-2020, Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) ș) monitorizează funcționarea pieței de energie electrică în vederea evaluării nivelului de eficiență, transparență și concurență a acesteia, a continuității în alimentare, pe bază de reglementări proprii, și elaborează rapoarte anuale privind activitatea desfășurată, problemele sesizate, soluțiile aplicate și rezultatele obținute;t) aprobă regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, cu respectarea libertății contractuale în materie de contracte de furnizare întreruptibilă, precum și în materie de contracte pe termen lung, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu dreptul și politicile Uniunii Europene;ț) asigură, prin reglementările emise, accesul eficient și prompt al clienților la datele privind consumul acestora, în vederea facilitării schimbării furnizorului de energie electrică;u) ia măsuri prin care asigură că nu se realizează subvenții încrucișate între activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și respectiv între energia electrică și energia termică, în cazul cogenerării;v) aprobă planurile de investiții și planul multianual de dezvoltare a rețelei de transport, elaborate de către operatorul de transport și de sistem;w) respectă și pune în aplicare toate deciziile relevante, cu forță juridică obligatorie, ale Agenției de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER și Comisiei Europene; deciziile Comisiei Europene emise conform art. 39 paragraful 8 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE se pun în aplicare în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestora;x) aprobă reglementările în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, al promovării cogenerării de înaltă eficiență și al promovării eficienței energetice la clienții finali și monitorizează modul de aplicare a acestora de către operatorii din sectorul energiei electrice, precum și eficiența sistemelor de promovare în îndeplinirea obiectivelor propuse, în conformitate cu legislația specifică;y) desfășoară investigații cu privire la funcționarea piețelor energiei electrice și decide și impune orice măsuri proporționale necesare pentru promovarea unei concurențe efective și pentru asigurarea unei funcționări corespunzătoare a pieței. După caz, autoritatea competentă are, de asemenea, competența de a coopera cu Consiliul Concurenței și cu autoritățile de reglementare a pieței financiare sau cu Comisia Europeană în desfășurarea de investigații în domeniul dreptului concurenței;z) deține drepturi corespunzătoare pentru desfășurarea de investigații și competențele aferente în legătură cu soluționarea litigiilor ce au ca obiect ori sunt în legătură cu operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție sau metodologiile de calcul al tarifelor aferente activităților de transport și distribuție, emise de ANRE;aa) efectuează inspecții, inclusiv inspecții neanunțate la sediul proprietarului rețelei de transport;ab) determină, aprobă și transmite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, tarifele reglementate aferente serviciilor specifice sectorului energiei electrice, în conformitate cu prevederile metodologiilor aplicabile; (la 27-03-2020, Litera ab) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) ac) stabilește periodic, în funcție de prevederile metodologiei specifice, cel puțin o dată pe an, în condițiile legii, și transmite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puțin 15 zile înainte de data intrării în vigoare, prețurile reglementate aplicabile clienților, precum și criteriile și regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță și publică, anual, recomandări cu privire la conformitatea acestora cu obligațiile de serviciu public, pe care le aduce la cunoștință Consiliului Concurenței, dacă este cazul;ad) aprobă modalitatea de suportare a costurilor pentru întărirea rețelei în amonte de punctul de racordare a locurilor de producere a energiei electrice și modalitatea de alocare a acestor costuri între producători, operatorii de distribuție și consumatorii finali.(1^1) ANRE elaborează metodologia pentru calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice prin care se stabilește rata de rentabilitate a capitalului investit. În cazul în care elemente care compun metodologia stabilirii ratei de rentabilitate sunt în competența altor autorități decât autoritatea de reglementare, informațiile obținute de acestea ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor proprii sunt puse la dispoziția ANRE în cel mai scurt timp posibil, în vederea consultării. Consultarea acestor informații de către autoritatea de reglementare este obligatorie, inclusiv pentru tarifele în vigoare, dacă există o solicitare de la orice parte lezată. (la 09-01-2020, Articolul 9 a fost completat de Punctul 3, Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (1^2) La elaborarea metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor reglementate, ANRE va proceda astfel încât aceasta să conțină elemente pentru sprijinirea dezvoltării, în cel mai rentabil mod, a unor sisteme sigure, fiabile, eficiente și nediscriminatorii care sunt orientate către consumator, în conformitate cu obiectivele generale de politică în domeniul energiei electrice și al eficienței energetice. (la 09-01-2020, Articolul 9 a fost completat de Punctul 3, Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) lit. k) și l) sunt proceduri administrativ-jurisdicționale, facultative și gratuite și nu împiedică liberul acces la instanța de judecată.(3) Reglementările tehnice care stabilesc cerințele tehnice minime de proiectare și funcționare pentru racordarea la rețeaua de transport a instalațiilor de producere, a rețelelor de distribuție, a echipamentelor clienților conectate direct, a circuitelor interne și a liniilor directe se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în dreptul intern prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.(4) Activitatea de monitorizare realizată de ANRE se referă, în principal, la:a) respectarea regulilor de management și alocare a capacității de interconexiune de către participanții la piață, în cooperare cu autoritățile de reglementare din statele cu care Sistemul Electroenergetic Național este interconectat și cu Agenția de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER;b) managementul congestiilor în Sistemul Electroenergetic Național, inclusiv pe capacitățile de interconexiune;c) planul de dezvoltare a rețelei de transport pe 10 ani, precum și planurile de investiții ale operatorului de transport și sistem;d) durata de realizare a racordărilor la rețeaua de transport și distribuție de către operatorii implicați și durata de reconectare după reparațiile planificate și după întreruperile neplanificate;e) publicarea de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorul de distribuție a informațiilor adecvate privind capacitățile de interconexiune, utilizarea rețelei și capacitatea alocată, cu respectarea confidențialității informațiilor comerciale specifice;f) separarea efectivă a situațiilor contabile, pentru a asigura evitarea subvențiilor încrucișate între activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice;g) termenii, condițiile și tarifele pentru conectarea unor noi utilizatori de energie electrică, pentru a garanta că acestea sunt obiective, transparente și nediscriminatorii, în special având în vedere costurile și beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, producerea distribuită și producerea energiei termice în cogenerare;h) modalitățile în care operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție își îndeplinesc obligațiile prevăzute de lege, inclusiv modul în care operatorul de transport și de sistem cooperează cu proprietarul rețelei de transport, precum și cu operatorii de transport și de sistem din Uniunea Europeană și din țările terțe;i) modul de utilizare a veniturilor rezultate din gestionarea congestiilor percepute de către operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003;j) nivelul de transparență, inclusiv transparența prețurilor pe piața angro de energie electrică, precum și nivelul de concurență privind funcționarea pieței de energie electrică, inclusiv existența unor practici anticoncurențiale care limitează libertatea contractuală;k) aplicarea măsurilor de salvgardare prevăzute de lege;l) accesul eficient și prompt al clienților la datele privind consumul acestora, în vederea facilitării schimbării furnizorului de energie electrică;m) realizarea investițiilor în capacități de producere în raport cu siguranța în alimentare.(5) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. ș) trebuie să cuprindă și informații privind:a) nivelul de siguranță în funcționare a rețelelor electrice;b) prognoza balanței dintre resursele și consumul de energie electrică pentru următorii 5 ani;c) planificarea punerii în funcțiune de noi capacități de producție;d) starea tehnică și nivelul de mentenanță a rețelelor electrice;e) măsurile întreprinse pentru acoperirea vârfului de consum și pentru acoperirea deficitelor de energie;f) estimarea evoluției siguranței alimentării cu energie electrică pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani de la data întocmirii raportului;g) planurile, proiectele sau intențiile de investiții, pe cel puțin 5 ani calendaristici, ale operatorului de transport și de sistem și cele ale oricăror alți operatori, despre care au cunoștință, privind punerea în funcțiune a unei capacități de interconexiune transfrontalieră;h) gradul și eficiența deschiderii piețelor și a concurenței la nivelul piețelor angro și cu amănuntul, inclusiv în ceea ce privește piețele centralizate de energie electrică;i) prețurile pentru clienții casnici, inclusiv sistemele de plată anticipată, costurile referitoare la schimbarea furnizorului, tarifele de conectare, executarea serviciilor de întreținere și tarifele percepute pentru acestea, plângerile înaintate de clienții casnici, precum și orice denaturare sau restricționare a concurenței.(6) La elaborarea secțiunii din raport referitoare la proiectele de investiții în capacități de interconexiune transfrontalieră prevăzute la alin. (5) lit. g) se iau în considerare următoarele elemente:a) principiile managementului congestiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 714/2009;b) capacitățile de transport al energiei electrice, existente și planificate, cu evaluarea planurilor de investiții raportat la planul Uniunii Europene de dezvoltare a rețelei, menționat la art. 8 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, însoțită de recomandări de modificare a acestora, dacă este cazul;c) prognoza producției pe tipuri de resurse, a furnizării, a schimburilor transfrontaliere și a consumului intern de energie electrică, cu luarea în considerare a măsurilor de gestionare a cererii;d) obiectivele regionale, naționale și europene de dezvoltare durabilă.(7) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. ș) se includ în raportul prevăzut la art. 1 alin. (4). Informațiile prevăzute la alin. (5) lit. a)-g) sunt raportate și publicate la fiecare 2 ani. (la 27-03-2020, Alineatul (7) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (8) Pentru informarea Comisiei Europene, ANRE elaborează și transmite Parlamentului, Guvernului și Președintelui României, precum și ministerului de resort un raport cu privire la măsurile adoptate pentru asigurarea serviciului universal și îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, inclusiv cele privind protecția consumatorului și protecția mediului și efectul posibil al acestora asupra concurenței la nivel național și internațional, indiferent dacă acestea necesită sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2009/72/CE.(9) La fiecare 2 ani de la elaborarea primului raport prevăzut la alin. (8), acesta se reactualizează având în vedere schimbările intervenite, indiferent dacă acestea necesită sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2009/72/CE. (la 06-10-2012, Art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 10Atribuțiile și competențele ANRE în sectorul gazelor naturale(1) ANRE are următoarele atribuții și competențe în sectorul gazelor naturale:a) emite decizii, ordine și avize conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale;b) desfășoară investigații cu privire la funcționarea pieței gazelor naturale, decide și impune orice măsuri proporționale necesare pentru promovarea unei concurențe efective și pentru asigurarea unei funcționări corespunzătoare a pieței; în acest sens poate coopera cu Consiliul Concurenței și cu autoritățile de reglementare de pe piața financiară sau cu Comisia Europeană, în desfășurarea de investigații în domeniul dreptului concurenței;c) elaborează și aprobă regulamentele privind acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale și stabilește condițiile de valabilitate pentru autorizațiile și licențele acordate;d) acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la lit. c);e) elaborează și aprobă regulamentele pentru autorizarea și verificarea personalului și a operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale și stabilește condițiile de valabilitate pentru autorizațiile acordate;f) acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizațiile pentru personalul și operatorii economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la lit. e);g) elaborează și/sau aprobă reglementări și norme tehnice la nivel național care stabilesc criteriile de siguranță tehnică, cerințele tehnice minime de proiectare, execuție și exploatare, necesare pentru funcționarea în condiții de eficiență și siguranță a obiectivelor din sectorul gazelor naturale;h) elaborează și aprobă regulamentele pentru atestarea verificatorilor de proiecte și experților pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale, cu excepția instalațiilor de utilizare;i) acordă, modifică, suspendă sau retrage atestate verificatorilor de proiecte și experților pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la lit. h);j) elaborează și aprobă regulamentele privind racordarea și accesul terților la conductele de alimentare din amonte, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport și de distribuție a gazelor naturale;k) aprobă regulamentele de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor economici din sectorul gazelor naturale;l) elaborează și/sau aprobă metodologii privind prețurile și tarifele aferente activităților reglementate din sectorul gazelor naturale;m) aprobă prețurile reglementate cu respectarea calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali și stabilește tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale;n) Abrogată. (la 27-03-2020, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) o) elaborează și aprobă contractele-cadru pentru:1. furnizarea gazelor naturale către clienți, în condițiile legii;2. pentru prestarea serviciilor de înmagazinare, de distribuție, de transport prin sisteme de transport/conducte de alimentare din amonte a gazelor naturale, desfășurate pe baza unor metodologii și/sau tarife reglementate;p) aprobă tarifele și/sau metodologiile de tarifare aferente desfășurării activităților conexe celor de operare a sistemului;q) elaborează și/sau aprobă reglementările tehnice, comerciale, economice sau operaționale, cu caracter obligatoriu pentru funcționarea sectorului gazelor naturale;q^1) elaborează standardele de performanță pentru prestarea serviciilor de transport, distribuție, înmagazinare și furnizare a gazelor naturale; (la 27-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) r) Abrogată. (la 27-03-2020, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost abrogată de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) s) soluționează, în condițiile legii, pe cale administrativ-jurisdicțională, plângerile împotriva operatorului de transport și de sistem și a operatorilor de distribuție referitoare la obligațiile ce le revin în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, precum și divergențele dintre operatorul de transport și sistem și proprietarul rețelei de transport, în baza unei proceduri proprii;ș) soluționează neînțelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii; (la 27-03-2020, Litera ș) din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) t) elaborează, aprobă și aplică Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul gazelor naturale;ț) sesizează Consiliul Concurenței cu privire la abuzul de poziție dominantă pe piață și la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurență ori de câte ori există suspiciuni privind nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență;u) asigură protecția drepturilor clienților finali din sectorul gazelor naturale;v) derulează programe specifice, inclusiv programe de asistență și expertiză conforme domeniului de activitate;w) creează baza de date necesară pentru desfășurarea activității sale și pentru furnizarea de informații altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale;x) colaborează cu:1. autoritățile de reglementare în domeniul gazelor naturale din alte state;2. organele de specialitate ale administrației publice centrale sau locale;3. asociații ale consumatorilor de gaze naturale;4. operatorii economici din sectorul gazelor naturale, asociațiile profesionale și asociațiile patronale din sectorul gazelor naturale, din țară și din alte state;y) elaborează, aprobă și aplică regulamentele privind organizarea și funcționarea Comitetului de reglementare și a Consiliului consultativ;z) stabilește și aprobă condițiile, procedura de desemnare a furnizorului de ultimă instanță și prețurile reglementate aferente;aa) aplică, dacă este cazul, măsuri de orice natură pentru corectarea efectelor reglementărilor emise;ab) publică, o dată pe an, recomandări cu privire la conformitatea prețurilor de furnizare cu obligația de serviciu public și le transmite autorităților din domeniul concurenței, dacă este cazul;ac) elaborează reglementări comerciale care garantează clienților schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării.(1^1) ANRE elaborează metodologia pentru calculul tarifelor de transport și distribuție a gazelor naturale prin care se stabilește rata de rentabilitate a capitalului investit. În cazul în care elemente care compun metodologia stabilirii ratei de rentabilitate sunt în competența altor autorități decât autoritatea de reglementare, informațiile obținute de acestea ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor proprii sunt puse la dispoziția ANRE în cel mai scurt timp posibil, de la data solicitării acesteia, în vederea consultării. Consultarea acestor informații de către autoritatea de reglementare este obligatorie, inclusiv pentru tarifele în vigoare, dacă există o solicitare de la orice parte lezată. (la 09-01-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 4, Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (1^2) La elaborarea metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor reglementate, ANRE va proceda astfel încât aceasta să conțină elemente pentru sprijinirea dezvoltării, în cel mai rentabil mod, a unor sisteme sigure, fiabile, eficiente și nediscriminatorii care sunt orientate către consumator, în conformitate cu obiectivele generale de politică în domeniul gazelor naturale, al eficienței energetice și al integrării producției de gaz la scară redusă și la scară largă din surse de energie regenerabile, precum și a producției distribuite, atât în rețelele de transport, cât și în cele de distribuție. (la 09-01-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 4, Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (2) Reglementările tehnice care stabilesc cerințele tehnice minime de proiectare și funcționare pentru racordarea la rețeaua de transport a instalațiilor de producere, a rețelelor de distribuție, a echipamentelor clienților conectate direct, a circuitelor interne și a liniilor directe se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în dreptul intern prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004.(3) Activitatea de monitorizare realizată de ANRE se referă, în principal, la:a) respectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea pieței de gaze naturale;b) respectarea reglementărilor privind accesul la conductele de alimentare din amonte, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport și de distribuție, la stocarea în conducte și la alte servicii de sistem;c) respectarea aplicării metodologiilor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor aferente activităților reglementate din sectorul gazelor naturale;d) aplicarea regulilor privind gestionarea și alocarea capacităților de interconectare, împreună cu autoritatea sau autoritățile de reglementare din statele cu care există interconectare;e) gestionarea congestiei în cadrul rețelelor naționale pentru transportul gazelor naturale, inclusiv în interconexiuni, și punerea în aplicare a normelor de gestionare a congestiei;f) publicarea informațiilor de interes de către operatorii sistemelor de transport și de distribuție privind conductele de interconectare, utilizarea rețelei și alocarea capacității către părțile interesate, ținând cont de necesitatea de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter comercial;g) respectarea separării efective a conturilor pentru activitățile de înmagazinare, transport, distribuție și furnizare de gaze naturale, biogaz, biometan și GNL, pentru evitarea subvențiilor încrucișate între acestea; (la 27-03-2020, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) h) respectarea de către operatorii economici licențiați a condițiilor de valabilitate pentru licențe;i) respectarea planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem;j) respectarea normelor de siguranță și de fiabilitate a rețelei;k) respectarea nivelului de transparență practicat de către operatori, inclusiv prețurile angro;l) respectarea gradului și eficienței deschiderii piețelor și a concurenței la nivelul comerțului angro și cu amănuntul, inclusiv în ceea ce privește bursele de gaze naturale;m) prețurile pentru clienții casnici, inclusiv sistemele de plată anticipată și tarifele de deconectare;n) respectarea prevederilor referitoare la verificările și reviziile instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aparținând clienților finali, a tarifelor percepute pentru aceste activități, plângerile înaintate de clienții finali, precum și orice denaturare sau restricționare a concurenței;o) apariția unor practici contractuale restrictive, inclusiv a unor clauze privind exclusivitatea, care ar putea împiedica clienții noncasnici de mari dimensiuni să încheie contracte simultan cu mai mulți furnizori sau pot restrânge posibilitatea acestora de a face această alegere, informând, dacă este cazul, Consiliul Concurenței cu privire la astfel de practici;p) punerea în aplicare a normelor privind rolurile și responsabilitățile operatorilor de transport și de sistem, ale operatorilor de distribuție, ale furnizorilor și clienților, precum și ale altor actori de pe piață, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005;q) respectarea perioadelor de timp necesare operatorilor de transport și de sistem și operatorilor de distribuție pentru racordări și reparații;r) punerea în aplicare a măsurilor de salvgardare pentru piața de gaze naturale, în cazul în care acestea au fost adoptate de stat.(4) Abrogat. (la 27-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (5) Procedurile prevăzute la alin. (1) lit. s) sunt proceduri administrativ-jurisdicționale, facultative și gratuite și nu împiedică liberul acces la instanța de judecată.(6) În vederea exercitării atribuțiilor sale în sectorul gazelor naturale, ANRE are dreptul:a) de acces la informațiile și documentele legate de domeniul de activitate aloperatorilor economici, inclusiv la evidențele contabile ale acestora și la documentele clasificate, conform legislației specifice în vigoare;b) să solicite operatorilor economici din sectorul gazelor naturale toate informațiile relevante în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, inclusiv justificări pentru orice refuz de a acorda acces terților, precum și orice informații privind măsurile necesare pentru consolidarea sistemelor;c) să exercite controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale a reglementărilor emise, a obligațiilor prevăzute de legislația națională și comunitară în domeniu și să aplice sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare în cazul nerespectării acestora;d) să acționeze ca un organism pentru desfășurarea de investigații și pentru tratarea eficientă a plângerilor clienților și soluționarea extrajudiciară a litigiilor;e) să soluționeze plângerile împotriva operatorului de transport și de sistem și a operatorilor de distribuție referitoare la obligațiile ce le revin în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, precum și litigiile dintre operatorul de transport și de sistem și proprietarul rețelei de transport. (la 06-10-2012, Art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 11Raporturile ANRE cu terții(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale și fără a se aduce atingere competențelor sale de luare a deciziilor în activitatea de reglementare, ANRE colaborează cu Consiliul Concurenței, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale interesate, cu asociațiile consumatorilor de energie electrică și gaze naturale, cu operatorii economici specializați care prestează servicii pentru sectorul energiei electrice și gazelor naturale, cu asociațiile profesionale din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, cu asociațiile patronale și sindicale, inclusiv prin schimburi reciproce de informații.(1^1) La solicitarea autorităților publice centrale, ANRE poate emite avize sau puncte de vedere pentru proiecte de acte normative de legislație primară - legi, ordonanțe ale Guvernului, cu privire la aspecte specifice ariei de competență a autorității. (la 27-03-2020, Articolul 11 a fost completat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 26 din 23 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 ) (2) ANRE are dreptul să solicite toate informațiile și documentele necesare, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale legale, de la operatorii economici din domeniul său de activitate, inclusiv evidențele contabile ale acestora, justificări pentru orice refuz de a acorda acces terților la rețea, precum și orice informații privind măsurile necesare pentru întărirea rețelei sau în legătură cu soluționarea unor plângeri.(3) ANRE colaborează cu autoritățile de reglementare ale statelor din regiune, inclusiv prin acorduri de cooperare, cu Agenția de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER și Comisia Europeană, pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieței regionale, a regulilor privind schimburile transfrontaliere de energie electrică și gaze naturale, a celor privind gestionarea și alocarea capacităților de interconexiune, fără a aduce atingere atribuțiilor și competențelor acestora.(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale și fără a se aduce atingere competențelor acesteiade luare a deciziilor în activitatea de reglementare, ANRE organizează consultări publice în oricare dintre situațiile prevăzute explicit de lege sau ori de câte ori apreciază că este necesar și, în toate cazurile, înainte de a adopta reglementări ori măsuri ce pot avea repercusiuni importante asupra funcționării pieței de energie electrică sau de gaze naturale, oferindu-se astfel părților interesate posibilitatea de a formula opinii și de a transmite observații asupra măsurilor propuse.(5) ANRE colaborează cu Consiliul Concurenței în vederea aplicării legislației naționale și europene în materie de concurență, fără a aduce atingere prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici competențelor Consiliului Concurenței în aplicarea acestei legi, respectiv în aplicarea prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. (la 25-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 142 din 21 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020 ) (6) În exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, ANRE poate fi membră a unor organizații internaționale de specialitate.(7) În exercitarea atribuțiilor și competențelor sale, ANRE poate angaja servicii de consultanță de specialitate, precum și auditori de terță parte din țară și străinătate, cu respectarea procedurilor de achiziție publică prevăzute de lege. (la 07-01-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 ) (la 06-10-2012, Art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul 12Dispoziții finaleAtribuțiile și competențele ANRE prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se completează cu atribuțiile și competențele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare, precum și cu atribuțiile și competențele prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 și în alte acte normative în vigoare. (la 06-10-2012, Art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul IAbrogat. (la 06-10-2012, Art. I a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )  +  Articolul IIAbrogat. (la 06-10-2012, Art. II a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 160 din 2 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012. )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Darius Meșca,
  secretar de stat
  București, 4 mai 2007.Nr. 33.-------