HOTĂRÂRE nr. 44 din 16 ianuarie 2020privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2), art. 4 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice și dezvoltare durabilă, domeniul energetic și al resurselor energetice, proprietate intelectuală, invenții și mărci, protecția consumatorilor, infrastructura calității și supravegherea pieței, domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine, în domeniul turismului, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici. (2) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică. (3) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri îndeplinește următoarele funcții: a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politicilor și strategiilor Guvernului, precum și a propriilor strategii și politici, coordonate cu politica Guvernului în domeniile de competență prevăzute la art. 1 alin. (1); b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniile de competență indicate în cuprinsul art. 1 alin. (1) necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate și din celelalte domenii conexe: recuperarea instalațiilor, reciclarea materialelor și gestionarea resurselor materiale, creșterea economică în domeniul politicii industriale, administrarea, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa și monitorizarea îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare; c) de control și monitorizare a domeniului de competență, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau a autorităților publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenței legale și prin care se realizează activități de control operativ la entitățile aflate în subordinea și în coordonarea sa, precum și la operatorii economici aflați sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate; e) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniile sale de activitate, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; f) de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;g) de autoritate de stat: 1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa; 2. prin care exercită funcțiile de coordonare a politicilor și a măsurilor de încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii, de monitorizare și evaluare a acestora, precum și funcțiile de atragere de investiții și promovare a exportului, prin agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului;3. prin care se asigură respectarea exigențelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;h) de coordonare, la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități competente, a activităților privind relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate; i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa; j) de promovare a destinațiilor turistice naționale.(2) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este desemnat să exercite calitatea de:a) autoritate competentă în domeniul soluționării alternative a litigiilor, potrivit art. 3 alin. (1) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare;b) autoritate competentă în domeniul infrastructurii calității, precum și în ceea ce privește activitățile de supraveghere a pieței, potrivit cerințelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, potrivit art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;c) autoritate competentă pentru evaluarea conformității în temeiul art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare; d) autoritate competentă pentru transmiterea și solicitarea informațiilor și documentelor ce fac obiectul schimbului de informații în domeniul reglementărilor tehnice între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, potrivit art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare;e) punct de informare despre produse în conformitate cu art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE;f) autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.938/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 prin art. 102 lit. l) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; f^1) autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE; (la 30-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost completat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 493 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2020 ) g) autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menținerea, controlul și supravegherea stocurilor minime de țiței și produse petroliere, potrivit art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere;h) autoritate competentă care asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate;i) autoritate competentă, desemnată la nivel național, responsabilă cu facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de importanță națională, precum și a celor de interes comun privind rețeaua de transport gaze naturale, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale;j) autoritate competentă la nivel național responsabilă de facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanță națională, precum și pentru proiectele de interes comun privind rețeaua electrică de transport, conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.(3) Principiile care stau la baza activității Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sunt următoarele: a) coerență, stabilitate și predictibilitate în domeniile sale de responsabilitate; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorității instituției; d) perfecționarea managementului fondurilor publice; e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui climat concurențial în domeniile coordonate.  +  Articolul 3În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale, în conformitate cu reglementările în vigoare: 1. inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa; 2. fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării sale și urmărește execuția bugetului, proiectarea și realizarea investițiilor pentru activitățile din domeniile de activitate; 3. asigură administrarea proprietății statului în domeniile coordonate, în condițiile legii; 4. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate; 5. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniile coordonate; 6. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniile coordonate; 7. încheie tratate internaționale sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;8. este coordonator al politicilor naționale în domeniul Pieței interne;9. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;10. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale conform atribuțiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate; 11. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent; 12. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile, în problemele specifice domeniului; 13. elaborează, actualizează și implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate; 14. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora; 15. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate și controlează modul de utilizare a acestora; 16. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene, în domeniile de competență, prin activități specifice, în condițiile legii; 17. realizează activități de control operativ la operatorii economici din domeniile de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; 18. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său; 19. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate; 20. asigură implementarea obligațiilor derivând din implementarea Strategiei naționale anticorupție; 21. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care își desfășoară activitatea la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condițiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanței; 22. elaborează și monitorizează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale; 23. elaborează legislația în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate și notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat; 24. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii; 25. stimulează relațiile cu camerele de comerț și industrie și cu asociațiile profesionale în domeniile coordonate; 26. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor în domeniile sale de responsabilitate; 27. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate; 28. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția în domeniile coordonate și urmărește implementarea concluziilor derivate din acestea; 29. administrează participațiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a operatorilor și pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea sa de instituție publică implicată în privatizare și din calitatea de acționar al statului la operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia; 30. desfășoară activitățile de privatizare și postprivatizare, în condițiile legii; 31. asigură pregătirea societăților pentru privatizare, stabilește metodele de privatizare și realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege și în condițiile actelor normative aplicabile; 32. monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială și supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat și a filialelor acestora; 33. asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și finanțarea cheltuielilor aferente acestei activități din bugetul activității de privatizare; 34. preia active sau active funcționale, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăți. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanțe bugetare, acestea pot fi date în administrarea unor instituții publice, prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii; 35. derulează activitățile de atragere de investiții la operatorii economici aflați sub autoritatea sa; 36. înființează, în condițiile legii, societăți cu capital de stat, în România și în străinătate, și asigură cheltuielile legate de această operațiune din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare.  +  Articolul 4În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită, în principal, următoarele atribuții specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare: A. În domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare: 1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă: a) industrială, referitoare la evoluția dezvoltării sectoarelor industriei extractive în domeniul de activitate propriu și a industriei de prelucrare a produselor industriale și a bunurilor de consum - industria auto, industria metalurgică, industria de mașini și echipamente, industria de construcții navale și de material rulant, industria construcțiilor metalice, industria construcțiilor de mașini, industria chimică și petrochimică, industria electrotehnică, electronică și mecanică fină, industria textilă și pielărie, industria materialelor de construcții, industria prelucrării lemnului și a mobilei, industria de celuloză și hârtie, industria de reciclare, biotehnologii, economie circulară și clustere; b) comercială, pentru produsele industriale pentru dezvoltarea pieței interne; c) economică, privind creșterea economică, atragerea de investitori; 2. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivității produselor industriale și al ajutorului de stat din domeniile coordonate, cu consultarea celorlalte instituții interesate și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, precum și a informațiilor și datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere și a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare; 3. acordă certificate de recunoaștere și desemnare ca organisme de inspecție tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili, în baza prevederilor legale; 4. coordonează activitățile de supraveghere a pieței produselor reglementate de normele Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare; 5. coordonează și participă, împreună cu alte organe ale administrației publice cu atribuții în domeniu și organizații neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul protecției consumatorului; 6. asigură informarea, consultarea și instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producția și consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană; 7. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul național de gestiune a deșeurilor, referitoare la gestionarea deșeurilor generate de industrie; 8. monitorizează piața pentru produsele industriale importate de România din țări din afara Uniunii Europene; 9. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislației Uniunii Europene; 10. coordonează domeniul infrastructurii calității și urmărește aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora; 11. coordonează și exercită prerogativele de putere publică în relația cu ASRO-Asociația de Standardizare din România;12. elaborează și propune spre aprobare strategii, programe și acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;13. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării și privatizării operatorilor economici din industria de apărare și securitate cu capital de stat;14. reglementează activitatea de producție, dezvoltare și de investiții a operatorilor economici de stat și privați din industria de apărare și securitate;15. sprijină participarea industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare și modernizare a forțelor sistemului național de apărare;16. sprijină activitatea instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare și securitate, la programele de compensări în industria de apărare;17. promovează exportul de echipamente, produse și servicii ale industriei de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate;18. asigură, reprezintă și susține activitatea de cooperare tehnică internațională în domeniul industriei de apărare și securitate, în relațiile cu alte state, precum și cu organizații de profil din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene;19. participă în comisiile de control al exporturilor și importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;20. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare pentru apărare a economiei naționale, secțiunea industrie și resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime și materiale aferente acestora, gestionează/actualizează Inventarul capacităților de producție ale operatorilor economici din industria națională de apărare, avizează lucrările de evidență militară și de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligații militare, conform legii, ale operatorilor economici în domeniu;21. organizează și desfășoară activități de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare și securitate;22. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniul de competență, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructură critică naționale și europene din domeniul economic, în condițiile legii;23. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare și securitate;24. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice naționale din domeniul economic;25. participă în comisiile și grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaționale, a căror activitate vizează cooperarea internațională în domeniul apărării și securității, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice europene din domeniul de competență;26. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional din domeniile de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional;27. negociază direct sau participă la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;28. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene în domeniul de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;29. elaborează politici și reglementări privind evaluarea conformității produselor industriale, implementează și controlează politica de securitate a instalațiilor din industrie și de reciclare a materialelor și urmărește aplicarea acestora;30. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți;31. inițiază și dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflați în portofoliul ministerului;32. solicită informații economice și sociale, necesare la elaborarea politicilor industriale;33. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;34. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;35. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terțe piețe;36. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale ori internaționale de interes pentru România;37. administrează și gestionează programul de creștere a competitivității produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;38. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creștere a competitivității produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislației în domeniu, a fondurilor acordate;39. coordonează Comitetul Interministerial pentru Competitivitate;40. coordonează monitorizarea și evaluarea Strategiei naționale pentru competitivitate;41. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul de competență la care România este parte;42. elaborează politica industrială și politica de cluster și urmărește aplicarea acestora;43. acordă asistența de specialitate firmelor românești și străine în domeniile sale de competență;44. participă la elaborarea prognozelor în domeniul deșeurilor industriale reciclabile și ține evidența operatorilor economici din domeniu;45. asigură legătura operativă cu reprezentanții permanenți ai ministerului la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;46. desemnează organisme de inspecție, laboratoare de încercări sau organisme de certificare pentru eșantionare a combustibililor lichizi și asigură controlul respectării legislației referitoare la limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi;47. desemnează și notifică organismele de evaluare a conformității în domeniile de competență;48. promovează scheme de ajutor de stat în domeniile economie, politici industriale și competitivitate;49. aplică schema de ajutor de stat privind exceptarea parțială a industriei energo-intensive de la contribuția promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie.B. În domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile:1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung și soluții de reformă privind evoluția sectorului minier și atragerea investitorilor;2. sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităților afectate de restructurarea industrială;3. diseminează informații și bune practici pentru planificarea strategică participativă a dezvoltării locale;4. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială și alți finanțatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice și al regenerării socioeconomice;5. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;6. îndeplinește atribuții de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;7. elaborează reglementări în vederea implementării Programului geologic național;8. elaborează și implementează programe în domeniul resurselor minerale neenergetice;9. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale;10. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile;11. asigură monitorizarea administrării proprietății publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum și a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;12. avizează documentația pentru obținerea licențelor în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit legislației în vigoare;13. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice;14. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice naționale din domeniul resurselor minerale neenergetice;15. fundamentează propuneri privind proiectul de buget și urmărește execuția bugetului pentru activitățile din domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmărește proiectarea și realizarea investițiilor;16. inițiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecție a mediului, și programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale și dezvoltare durabilă a comunităților;17. asigură implementarea și managementul programelor de refacere ecologică și regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;18. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, refacerea mediului și regenerare socioeconomică;19. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți și a comunităților afectate de restructurarea industrială;20. inițiază și dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflați în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale neenergetice;21. impune accelerarea elaborării și implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităților publice locale din zonele afectate;22. solicită informații economice și sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale;23. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice;24. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice;25. acordă asistență de specialitate, organizează seminare și consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;26. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;27. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;28. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral;29. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale;30. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor naționale, regionale sau internaționale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale;31. inițiază sau avizează împreună cu autoritatea competentă în domeniul mediului proiecte de acte normative, de ordine și de instrucțiuni referitoare la protecția mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice;32. avizează studiile de fezabilitate și planurile de dezvoltare a companiilor/societăților naționale miniere, precum și încetarea definitivă sau temporară a activității de exploatare;33. avizează planul de închidere și ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum și proiectele tehnice de execuție a lucrărilor de conservare, închidere a minelor și reabilitare a mediului, pentru minele aparținând companiilor/societăților naționale miniere;34. aprobă editarea publicațiilor „Revista minelor“ și „Buletinul de resurse minerale neenergetice“;C. În domeniul proprietății intelectuale, invențiilor și mărcilor:1. promovează politica de sprijin al invențiilor în România;2. elaborează programe și strategii în vederea promovării proprietății intelectuale și protejării acesteia la nivel național și internațional;D. În domeniul protecției consumatorilor:1. îndeplinește rolul, funcțiile și atribuțiile în calitate de autoritate competentă și punct unic de contact cu Comisia Europeană, îndeplinește rolul, funcțiile și atribuțiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare, prin structura responsabilă cu îndeplinirea acestora;2. emite reglementări în domeniul protecției consumatorilor, în acord cu reglementările europene incidente;E. În domeniul energetic și al resurselor energetice:1. elaborează strategia energetică națională, politica energetică și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, potrivit prevederilor art. 6 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția și la ajustarea structurală a industriilor energetică și extractivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;3. emite actul de autorizare în privința lucrărilor offshore conform prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore;4. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.938/2017, potrivit art. 102 lit. l) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și al art. V din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;5. promovează și facilitează, împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cooperarea dintre operatorii de transport și de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piață internă competitivă a gazelor naturale care se bazează pe principiile de transparență, concurență, nediscriminare, solidaritate și securitate, în vederea asigurării consumului de gaze naturale pentru consumatorii finali în condiții de continuitate și siguranță; această cooperare acoperă zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum și alte zone geografice;6. gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează, monitorizează și pune în aplicare investițiile din Planul național de investiții, în conformitate cu dispozițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2017;7. gestionează bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea, monitorizarea și punerea în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2017;8. monitorizează, împreună cu Consiliul Concurenței, nivelul de acordare a ajutoarelor de stat din domeniul resurselor minerale energetice în conformitate cu deciziile Comisiei Europene;9. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniile energetic și resurselor energetice, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructuri critice naționale și europene din domeniile energetic și resurselor energetice, în condițiile legii, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea 18/2011, cu modificările și completările ulterioare;10. elaborează politica de eficiență energetică în sectorul de producție a energiei electrice, în vederea creșterii eficienței în utilizarea combustibililor și energiei, potrivit art. 4 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;11. coordonează activitatea de producere a energiei electrice și de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflați sub autoritatea ministerului, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;12. urmărește situația stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național privind resursele primare de energie, potrivit prevederilor art. 6 lit. p) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;13. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“, respectiv pentru Programul operațional „Infrastructură mare“ în baza art. 3 lit. i) și art. 4 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;14. asigură întâlniri periodice cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și cu operatori economici din domeniile energetic și al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;15. exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepția activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată, potrivit prevederilor art. 6 lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;16. avizează documentația pentru obținerea licențelor din domeniul resurselor energetice, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și art. 47 lit. j) teza finală din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;17. asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009;18. asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, respectiv derularea contractelor de prestare de servicii pentru eșantionarea benzinei și motorinei, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018;19. asigură promovarea resurselor regenerabile de energie, potrivit art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;20. centralizează, prelucrează și transmite către Comisia Europeană informațiile și datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere și a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;21. stabilește și ajustează prețul pentru serviciile de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și prețul dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională a Uraniului - S.A. (CNU), cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, după avizarea de către Consiliul Concurenței a fișei de fundamentare a prețurilor;22. gestionează și derulează mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în implementarea Planului național de investiții, precum și în monitorizarea și punerea în aplicare a acestuia, în baza art. 10c din Directiva EU-ETS 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 privind schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană, pentru modernizarea sectorului producției de energie electrică din România, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare;F. În domeniile comerțului, al politicii comerciale și al relațiilor economice internaționale:1. elaborează și îndeplinește politica națională în domeniul comerțului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de adaptare continuă la evoluțiile geopolitice și economice internaționale ale politicilor de comerț exterior, în vederea promovării exporturilor de bunuri și servicii;2. pregătește și promovează interesele comerciale naționale în cadrul instituțiilor europene, elaborează și susține poziția României cu privire la politica comercială comună a Uniunii Europene;3. efectuează demersuri pe lângă serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Comitetului de comerț internațional al Parlamentului European pentru obținerea de informații relevante în vederea pregătirii și susținerii poziției naționale în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene;4. monitorizează procedurile de aprobare a rezultatelor negocierilor comerciale bilaterale, regionale, plurilaterale și multilaterale și mediatizează prin intermediul surselor media disponibile prevederile convenite în respectivele acorduri și tratate comerciale;5. acordă asistență operatorilor economici în vederea valorificării în comerțul cu țările terțe a avantajelor rezultate din acordurile și tratatele comerciale încheiate la nivelul Uniunii Europene și multilateral;6. urmărește permanent activitățile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, denumită în continuare OMC, și asigură participarea ca stat membru al Uniunii Europene la activitatea curentă a Consiliului general al OMC și a organelor sale subsidiare;7. exercită calitatea de punct național de informare cu Comisia Europeană și Secretariatul OMC în domeniul schimbului de informații naționale pentru domeniile reglementate pe plan european și multilateral prin acordurile de comerț liber bilaterale, regionale, plurilaterale și multilaterale; inițiază și asigură, după caz, coordonarea cu ministerele/ instituțiile de resort din România;8. urmărește și analizează componentele globale din cadrul politicii comerciale comunitare; cooperează în acest sens cu ministerele și alte instituții cu responsabilități conexe politicii comerciale;9. asigură un dialog permanent cu Parlamentul României pe aspecte de politică comercială; elaborează documentații specifice pe componente de politică comercială, la solicitările punctuale ale comisiilor de specialitate ale Parlamentului României; participă și informează asupra stadiului negocierilor comerciale și pentru ratificarea acordurilor și tratatelor de comerț liber bilateral, regional, plurilateral și multilateral;10. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere și instituții cu responsabilități în domeniul investițiilor străine, în vederea elaborării, promovării și susținerii intereselor investiționale ale României în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în dialogul cu Comisia Europeană, în cadrul UNCITRAL și cu alte organisme internaționale, de exemplu, OCDE;11. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere și instituții cu responsabilități în domeniul investițiilor, la negocierea de noi acorduri și tratate bilaterale în domeniul investițiilor cu țări terțe de interes și cu care Comisia Europeană nu are în vedere încheierea pe termen mediu de astfel de acorduri la nivel UE;12. avizează proiecte de acte normative ale altor instituții ale administrației publice centrale care includ elemente conexe politicii comerciale, pentru aspecte din competența sa;13. elaborează sinteze și informări privind politicile comerciale europene în plan regional, european și multilateral;14. menține un dialog permanent și relații de colaborare cu structuri neguvernamentale ale mediului de afaceri și organizează, în colaborare cu acestea, simpozioane, mese rotunde sau seminare destinate operatorilor economici, în cadrul cărora se prezintă informații privind specificul țărilor partenere, noutăți din legislația acestora în domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, elaborând materiale documentare necesare pentru aceste manifestări;15. elaborează, propune și susține poziția României în domeniul măsurilor de apărare comercială la nivelul Comisiei Europene și asigură participarea la reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene care dezbat subiecte de apărare comercială;16. acordă, la cerere, asistență de specialitate producătorilor naționali și europeni în vederea asigurării unei concurențe loiale pe piața internă a Uniunii Europene;17. monitorizează investigațiile și măsurile de apărare comercială adoptate de țări terțe împotriva unor produse originare din România sau din Uniunea Europeană; evaluează impactul investigațiilor și, după caz, pe cel al măsurilor de apărare comercială cu părțile interesate, pentru a propune modalități specifice de acțiune;18. participă la activitatea comitetelor și grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene, ce asigură monitorizarea și implementarea reglementărilor Uniunii Europene și aranjamentelor convenite cu țări terțe în domeniul comerțului cu produse industriale;19. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor Uniunii Europene privind eliberarea documentelor de import și, după caz, export în/din Uniunea Europeană al unor produse aflate în domeniul de competență al ministerului;20. asigură funcția de autoritate națională pentru sistemul electronic comunitar de gestionare a licențelor de export/import instituite în baza reglementărilor Uniunii Europene;21. acordă, la cerere, asistență operatorilor economici, în subiectul regimului de import și de export al Uniunii Europene, al procedurilor de obținere a licențelor de import sau de export și a documentelor de supraveghere la import și, după caz, la export, aflate în domeniul de competență al ministerului;22. elaborează poziția României și participă la negocierea acordurilor bilaterale în domeniul cooperării economice (și tehnico-științifice) sau a altor acorduri ce includ componente economice, cu țări terțe, acorduri care, conform legislației Uniunii Europene, sunt de competență națională;23. întocmește documentele necesare începerii negocierilor comerciale, semnării și aprobării/ratificării acordurilor negociate și semnate la nivelul Uniunii Europene;24. urmărește aplicarea în practică a prevederilor decurgând din tariful vamal al Uniunii Europene, a aspectelor conexe cu impact asupra politicii comerciale comune, în special vizând regulile de origine, cooperarea vamală, facilitarea comerțului, suspendări tarifare, colectarea taxelor antidumping și anti-subvenție și asigură conlucrarea cu Direcția Generală a Vămilor;25. elaborează, promovează și susține poziția ministerului la reuniunile de coordonare a afacerilor europene organizate și coordonate de Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, pe componenta de politici comerciale;26. elaborează, promovează și susține poziția ministerului la reuniunile grupului de lucru interministerial privind problematica BREXIT, organizate și coordonate de MAE, pe componenta de politici comerciale;27. cooperează cu coordonatorul național pentru problematica Organizației pentru Comerț și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE - MAE, inclusiv în problematica candidaturii României la OCDE;28. elaborează, promovează și susține poziția națională în cadrul Comitetului specializat al OCDE în domeniul politicii comerciale;29. participă, în colaborare cu MAE, alte ministere și instituții cu relevanță, la activitatea specifică a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, în scopul susținerii, în coordonare cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, a pozițiilor politico-economice ale României în materie de comerț și dezvoltare;30. urmărește dezvoltările pe componenta de politică comercială aferentă activității organizațiilor economico-comerciale cu vocație universală;31. asigură participarea la lucrările Consiliului Interinstituțional, constituit în baza art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;32. asigură emiterea autorizațiilor/licențelor de export sau de import privind restricții comerciale aferente unor mărfuri aflate în sfera de atribuții, instituite în baza unor sancțiuni internaționale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;33. eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, cu modificările ulterioare;34. promovează interesele economice și comerciale ale României, inițiază și promovează proiecte de acorduri și înțelegeri pentru dezvoltarea relațiilor economice cu alte state terțe și cu organizațiile economice internaționale, potrivit competențelor naționale, ca stat membru al Uniunii Europene;35. fundamentează și promovează interesele economico-comerciale ale României în context bilateral, regional, multilateral, la nivelul OMC, precum și în contextul Politicii comerciale comune a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile legale naționale în materie;36. reprezintă interesele statului român în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul său de activitate;37. coordonează și urmărește respectarea implementării politicii comerciale comune de către România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;38. asigură consultarea și cooperarea cu alte instituții guvernamentale și neguvernamentale și ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea și aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;39. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale, plurilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competențelor naționale și în corelare cu politica Uniunii Europene;40. mediatizează, acordă consultanță și sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerțul cu țările terțe a oportunităților și avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul OMC și/sau prin acordurile de comerț liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerț;41. asigură gestionarea problematicii comerciale rezultate din participarea României la inițiativele economice regionale europene la care UE este parte sau pe care le sprijină (Cooperarea la Marea Neagră, Parteneriatul Estic);42. asigură contribuții, vizând domeniul politicii comerciale, pentru acțiunile aferente Asistenței pentru Dezvoltare (ODA) și Agendei 2030 - Obiectivele de dezvoltare durabilă, gestionate în plan național și la nivelul Consiliului UE de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, respectiv ai Secretariatului General al Guvernului - Departamentul dezvoltare durabilă;43. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, alte ministere și instituții cu relevanță, la activitatea specifică a UNCTAD (Consiliul și organele sale subsidiare), în scopul susținerii, în coordonare cu Comisia Europeană și statele membre UE, a pozițiilor politico-economice ale țării noastre în materie de comerț și dezvoltare;44. urmărește evoluțiile pe componenta de politică comercială aferentă activității organizațiilor economico-comerciale cu vocație universală;45. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni și al președințiilor părții române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegațiilor participante, participă prin delegați proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în țară, cât și în străinătate, elaborează și supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfășurării sesiunilor și planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;46. oferă și asigură operatorilor economici informații de piață și oportunități de afaceri privind accesul pe piețele externe și acordă asistență de specialitate în procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară și în străinătate;47. asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare comercial-economice, precum și buna funcționare a activității acestora, prin stabilirea obiectivelor strategice ale activității reprezentanților comerciali-economici din rețeaua externă, care includ cu prioritate identificarea de oportunități de afaceri pentru firmele românești și atragerea de investiții străine în România, sprijinirea societăților comerciale românești în vederea facilitării accesului pe piețele externe, dar și urmărirea evoluțiilor macroeconomice și a poziționărilor actorilor economici majori pe plan internațional, stabilirea de alianțe economice și elaborarea de programe concrete de colaborare cu principalii parteneri economici ai României;48. cooperează cu reprezentanțele economice și comerciale acreditate în România pentru identificarea și concretizarea unor proiecte și pentru promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale;49. participă la dialogul cu instituțiile financiare internaționale și acționează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;50. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe și cu celelalte instituții cu atribuții în materie de diplomație economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate;51. monitorizează implementarea Strategiei naționale de export a României, conform legislației în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, și asigură ca atât instrumentele naționale, cât și cele europene sau internaționale de susținere să atingă obiectivele acestei strategii;52. dezvoltă forme de colaborare și dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel național, respectiv patronatele și asociațiile profesionale, precum și cu camerele de comerț și industrie, asigurând secretariatul Consiliului de export, conform Hotărârii Guvernului nr. 486/2004 privind înființarea Consiliului de export;53. elaborează, coordonează și monitorizează Programul de susținere și promovare a exporturilor cu finanțare parțială de la bugetul de stat, asigurând organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții în străinătate, realizarea de studii de piață, acțiuni de publicitate cu caracter general și a portalului de comerț exterior, în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești, precum și a altor instrumente de promovare a acestora, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;54. urmărește implementarea și eficiența Programului de susținere și promovare a exportului, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor românești la târgurile, expozițiile și misiunile economice din străinătate, elaborând și supunând spre aprobare bugetul și structura programului, conform Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare;55. gestionează Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/2017, cu modificările ulterioare;56. monitorizează ajutoarele de stat sau de minimis acordate, putând realiza controale;57. verifică respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor și dispune măsurile ce se impun, în situația în care aceste condiții nu au fost respectate;58. acordă asistență tehnică operatorilor economici care intenționează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expozițiile și misiunile economice internaționale;59. sprijină, în condițiile legii, acțiunile coordonate de Ministerul Finanțelor Publice pentru recuperarea creanțelor României rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;60. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul comerțului;61. realizează lucrări de evaluare a potențialului existent pe piețele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de țări partenere și/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerț sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene și promovării ofertei românești de export în condițiile pieței concurențiale;62. identifică acele categorii de produse românești cu potențial de export și realizează analize sectoriale și de prezentare a capacității de absorbție a ofertei românești pe plan extern;63. elaborează și actualizează materiale de informare și documentare în domeniul comerțului exterior pentru portalul de comerț;64. solicită mediului de afaceri și autorităților publice materiale promoționale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităților de afaceri și a potențialului economic al României;65. utilizează baze de date cu exportatorii și importatorii din România, precum și baze de date statistice de comerț exterior și realizează lucrări de sinteză privind evoluția relațiilor comerciale ale României pe plan internațional;66. mediatizează cererile de produse românești și propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;67. inițiază propuneri de programe și proiecte pentru promovarea exporturilor românești de produse și servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susținere a acestora;68. organizează întâlniri de afaceri între firmele românești și străine, direct sau în colaborare cu instituții și agenții guvernamentale, camere de comerț, asociații profesionale, organizații de promovare a întreprinderilor mici și mijlocii din România și instituții partenere de promovare a comerțului din alte țări;69. dezvoltă relații de cooperare și parteneriat cu organizații, instituții și asociații profesionale românești și străine pentru promovarea comerțului pe plan internațional, potrivit legii;70. participă la reuniunile mecanismelor de susținere a exportatorilor la nivelul Uniunii Europene;71. poate atrage fonduri structurale și implementează proiecte și programe care vizează eficientizarea și diversificarea instrumentelor de susținere a exportatorilor;72. participă la proiectele și programele care vizează creșterea performanțelor la export în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării;73. poate asigura, în cazul primirii unor solicitări concrete, managementul unitar al promovării și derulării operațiunilor de comerț exterior pentru societățile în care acționar majoritar este statul;74. întocmește mandatele de reprezentare la nivelul Uniunii Europene și alte documente relevante la nivelul Uniunii Europene în domeniul politicii comerciale și relațiilor economice internaționale și solicită avizarea mandatului de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;75. diseminează toate informațiile legate de activitatea de promovare a exportului către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului;76. coordonează activitatea funcționarilor din agenții, în legătură cu relațiile dintre potențialii exportatori locali și posibilii parteneri externi, precum și orice alte activități de promovare a exportului;77. centralizează situațiile statistice regionale cu privire la promovarea exportului.G. În domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri:1. asigură elaborarea, gestionarea și monitorizarea implementării proiectelor și programelor pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și ale fenomenelor specifice economiei de piață;2. asigură corelarea și monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autoritățile publice interesate, pentru aplicarea în România a inițiativei „Small Business Act“;3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;4. asigură stimularea și corelarea acțiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;5. reprezintă și participă, în numele statului român, la activitatea organizațiilor internaționale din domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;6. exercită funcțiile de coordonare și control privind Fundația de Post-Privatizare și asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizații, instituții și autorități;7. asigură corelarea și monitorizarea îndeplinirii activităților și acțiunilor cuprinse în Programul național de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;8. solicită și primește de la celelalte autorități ale administrației publice, în condițiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;9. coordonează și participă împreună cu alte organe ale administrației publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri și cooperației;10. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;11. derulează, gestionează și coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființarea de unități de management de proiect, în condițiile legii;12. cooperează în cadrul programelor și studiilor Uniunii Europene și ale OCDE la implementarea proiectelor și programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, precum și în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;13. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează Planuri de acțiuni pentru mediul de afaceri, în conformitate cu strategiile existente în domeniu;14. propune, derulează, asigură și monitorizează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor administrative;15. organizează, participă și coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia și instrumentele preluate de la organizații și organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață;16. colaborează direct pe proiecte specifice și în regim permanent cu organizații și organisme internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, OCDE -, asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;17. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, prin asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajării și sprijinirii inițiativei antreprenoriale;18. implementează și coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor și angajamentelor cu privire la reforma reglementărilor formulate de Comisia Europeană și OCDE;19. asigură, coordonează și răspunde în domeniile de competență de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele de acțiune ale Comisiei Europene, în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în Uniunea Europeană;20. urmărește promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurențial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei naționale anticorupție, în domeniul de activitate, precum și al celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;b) implementarea standardelor OCDE, Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;c) cunoașterea și aplicarea de bune practici internaționale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public și mediul privat;21. colaborează cu celelalte autorități și instituții publice care au competențe în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, inclusiv pentru îmbunătățirea cadrului legislativ;22. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizațiilor internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Asociația Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, OCDE -, asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;23. elaborează cadrul normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice și pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri;24. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din reglementările europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene în domeniile coordonate;25. asigură coordonarea la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la cooperarea internațională în domeniul mediului de afaceri;26. este autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în relațiile cu societățile cooperative și urmărește respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;27. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor;28. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperației, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare;29. participă la lucrările Comitetului consultativ pentru întreprinderi mici și mijlocii;30. coordonează acțiunile desfășurate în cadrul Programului național „România HUB“, asigurând administrarea programului;31. monitorizează și raportează periodic stadiul de implementare a măsurilor/acțiunilor prevăzute în Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020;32. dezvoltă și operează un portal în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea prevenirii nr. 270/2017, dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea prevenirii nr. 270/2017;33. elaborează scheme de ajutor de stat sau de minimis privind stimularea investitorilor individuali-business angels instituite prin lege conform art. 7 din Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;34. asigură punerea în aplicare a Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.478/2019 privind aprobarea înființării Registrului național de franciză și a Normelor metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză, conform art. III alin. (2) din Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;35. promovează prin mijloace specifice de informare, precum: website, e-mail, grupuri de lucru, și evenimente publice cadrul legislativ cu impact asupra mediului de afaceri și modificările aduse acestuia;36. acordă titlul de incubator de afaceri în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;37. constituie Comisia cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri în conformitate cu Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităților Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;38. sprijină și consiliază inițiatorii de acte normative cu implicații în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și le trimite rezultatele testului IMM;39. asigură secretariatul GEIEAN, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 699/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, în vederea obținerii Avizului GEIEAN asupra proiectelor de acte normative și a rapoartelor teste IMM aferente, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;40. transmite spre analiză către GEIEAN rapoarte privind aplicarea testelor IMM;41. coordonează activitatea GEIEAN în emiterea de avize consultative cu privire la oportunitatea aprobării proiectelor de acte normative, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;42. asigură consultanță în vederea realizării raportului de test IMM, conform Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și aplicare a Testului IMM;43. menține permanent legătura cu stakeholderii reprezentativi la nivelul mediului de afaceri din România;44. organizează cursuri în domeniul întreprinderi mici și mijlocii;45. elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii;46. asigură dialogul cu entitățile publice și private implicate în sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;47. gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat și controlează modul de utilizare a acestora de către instituțiile publice din subordinea ministerului.H. În domeniul investițiilor străine:1. avizează, elaborează și promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul investițiilor străine directe și participă la susținerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere, în condițiile legii;2. elaborează și implementează strategii, politici publice și programe în domeniul investițiilor străine directe;3. coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investițiilor străine în România și a programelor de acțiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale și locale, în conformitate cu prioritățile și cu programul de dezvoltare economică a țării;4. realizează acțiuni de promovare, marketing și publicitate, în țară și în străinătate, pentru atragerea și implementarea investițiilor străine directe;5. realizează acțiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe piețele interne și externe, pentru promovarea investițiilor străine în România și a climatului investițional al României;6. încheie contracte, convenții și înțelegeri de colaborare cu instituții, asociații, firme de specialitate și experți din țară și din străinătate, în scopul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe;7. colaborează cu Guvernul, ministere, autorități ale administrației publice centrale și locale, cu alte instituții centrale și locale, precum și cu parteneri români și străini, în vederea atragerii investițiilor străine în România și prezentării ofertelor investiționale ale României pe plan extern;8. desfășoară activități de promovare a investițiilor străine pe plan intern și extern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare în domeniul său de activitate;9. identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și cu celelalte instituții publice, cu societățile și regiile autonome interesate, proiecte noi de investiții în sectorul privat și de stat și asigură prezentarea acestora investitorilor străini;10. asigură activitatea de promovare și sprijină implementarea investițiilor străine, îndeplinind rolul de punct de contact și de intermediar între investitori sau parteneri străini, după caz, și autoritățile centrale și locale;11. examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiții în România și stabilește acțiunile pentru implementarea acestora, solicitând, după caz, sprijinul instituțiilor și societăților implicate;12. acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistență tehnică, sprijin și consultanță, împreună cu instituțiile competente, după caz, pentru realizarea proiectelor de investiții cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce privește procedura de definitivare a formalităților pentru investițiile străine confirmate, precum și cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanțare de la autoritatea responsabilă;13. evaluează reacțiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activității de investiții în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acționa în consecință;14. organizează, inclusiv în parteneriat cu organisme guvernamentale și neguvernamentale, în țară și în străinătate, evenimente, misiuni, seminare, conferințe, mese rotunde și dezbateri pentru atragerea și promovarea investițiilor străine și participă la manifestări similare inițiate de alte instituții sau de organizații române ori străine;15. organizează misiuni economice și vizite de informare în țară, pentru investitorii străini, în scopul promovării și atragerii investițiilor străine;16. organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu agențiile sau instituțiile guvernamentale similare, precum și cu organisme private din țară și din străinătate;17. acționează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizațiile profesionale, cu patronatele, camerele de comerț bilaterale și cu ambasadele pentru menținerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investițiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor și eliminarea barierelor administrative;18. realizează și difuzează materiale promoționale, broșuri, pliante, afișe, cataloage, postere, ghiduri de investiție, materiale audiovideo, obiecte de protocol, studii și analize privind mediul de afaceri național și internațional;19. efectuează studii de marketing;20. promovează o imagine atractivă privind politica și realitățile economice, climatul investițional din România, în mediile de afaceri naționale și internaționale;21. promovează prin intermediul inserțiilor publicitare și articolelor, în publicații scrise și online de interes general și specific, climatul investițional al României și proiectele de investiții;22. poate accesa fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condițiile legii;23. acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.I. În domeniul turismului:1. elaborează și implementează în domeniul turismului strategii și soluții de reformă privind evoluția sectorului și atragerea investitorilor, politici de promovare și dezvoltare a turismului, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare;2. elaborează, aprobă și implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;3. organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piață internă, cât și pe piețele internaționale;4. îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea programului pentru definirea și promovarea brandului turistic național, în scopul creării unei imagini pozitive a României;5. autorizează operatorii economici și personalul de specialitate din turism, respectiv licențiază agențiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi și traseele turistice montane, brevetează și atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice și activitățile din industria de agrement, acreditează/reacreditează organizațiile de management al destinațiilor, centrele naționale/locale de informare și promovare turistică;6. atestă ca stațiuni turistice de interes local sau național localități sau părți de localități, la solicitarea autorităților publice locale;7. organizează evidența, atestarea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic, conform legii;8. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;9. urmărește evoluția politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului și propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;10. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din reglementările europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituiților Uniunii Europene, în domeniul turismului;11. monitorizează îndeplinirea obligațiilor asumate de beneficiari prin contractele de finanțare din cadrul domeniului major de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică“, axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului“, Programul operațional regional (POR) 2007-2013, prin intermediul Organismului intermediar pentru turism;12. aprobă, în condițiile legii, atât înființarea și atribuțiile reprezentanțelor teritoriale, cu sediul în țară, cât și atribuțiile atașaților de turism;13. solicită și primește de la celelalte autorități publice, în condițiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului turismului;14. elaborează strategiile și planurile de acțiune aferente domeniului turismului;15. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;16. derulează sau coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființarea de unități de management de proiect;17. coordonează cooperarea în cadrul programelor și studiilor Uniunii Europene, ale Organizației Mondiale a Turismului și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a proiectelor și programelor din domeniul turismului, precum și în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;18. identifică metode de îmbunătățire a activităților în domeniu, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei private;19. urmărește promovarea unui mediu de afaceri în domeniul coordonat, stimulativ, concurențial, corect și integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:a) organizarea de consultări publice periodice cu privire la implementarea Strategiei naționale anticorupție și a celorlalte politici publice cu impact asupra turismului;b) cunoașterea și aplicarea de bune practici internaționale ori standarde în implementarea programelor proprii;20. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, precum și congrese, colocvii și alte acțiuni similare, în țară și străinătate, în domeniul turismului;21. participă la manifestări expoziționale de turism în țară și în străinătate, organizează vizite educaționale de informare, precum și evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în țară și în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritățile administrației publice locale și centrale, cu alte entități ce desfășoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanții mass-mediei;22. organizează activități de promovare prin producție/coproducție de emisiuni TV și radio;23. stabilește, împreună cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum și măsuri pentru integrarea acestora în acțiunile de modernizare a localităților și a zonelor aferente;24. efectuează controlul operativ al operatorilor economici din domeniul turismului, activităților din turism și din industria de agrement, conform legislației în vigoare;25. efectuează controlul calității serviciilor din turism și din industria de agrement;26. monitorizează derularea investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;27. coordonează programele de asistență acordată de Organizația Mondială a Turismului și de alte organisme internaționale;28. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, programe naționale și județene de reconversie profesională în meseriile specifice activității turistice;29. realizează politica de promovare și dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing și promovarea turismului și a programului de dezvoltare a produselor turistice;30. avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile privind construcțiile în domeniul turismului, conform legii;31. coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investițiile realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale.  +  Articolul 5În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte organisme și instituții publice.  +  Articolul 6(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este autorizat:a) să dea unităților aflate în subordine și sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;d) să emită și să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.(2) Pentru operatorii economici aflați sub autoritatea sa, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile de instituție publică implicată și, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, competențele de autoritate publică tutelară.  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.  +  Articolul 8(1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este prevăzută în anexa nr. 1. Cu respectarea structurii organizatorice și dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri se pot organiza direcții, servicii, birouri și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(2) Personalul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este compus din demnitari, funcționari publici și funcționari publici cu statut special, care ocupă funcții publice generale și funcții publice specifice, precum și din personal contractual și diplomatic.(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este de 1.081 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie rețeaua economică externă și pentru rețeaua externă de promovare a comerțului exterior și investițiilor străine, iar 40 de posturi se utilizează pentru atașații în turism. (la 06-05-2020, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 347 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 06 mai 2020 ) (4) Numirea personalului din birourile prevăzute la alin. (3) se face de către ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor economice, respectiv a birourilor de promovare a comerțului exterior și investițiilor străine se va derula în baza unui protocol de colaborare încheiat între minister și Ministerul Afacerilor Externe.(5) În cadrul ministerului își desfășoară activitatea în condițiile legii unități de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, și unități de management a proiectelor, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.(6) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentele de organizare și funcționare ale UIP și UMP se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(7) În cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri funcționează reprezentanțe teritoriale în domeniul turismului, structuri fără personalitate juridică, cu sediul în țară, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. Activitatea reprezentanțelor teritoriale se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.(8) În cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sunt angajați atașați de turism, care asigură reprezentarea, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, a României atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(9) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, finanțate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în condițiile legii.(10) Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sunt numiți și eliberați în condițiile legii, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.  +  Articolul 9(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fișa postului, întocmită conform legii.(3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.  +  Articolul 10(1) Conducerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se asigură de către ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri.(2) Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(4) Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pe lângă ministrul economiei funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pot fi delegate atribuții, în condițiile legii.(8) În cazul în care ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri este ajutat în activitatea sa de 8 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 4 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.(2) Secretarul general al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ori încredințate de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri.(3) Secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile stabilite de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri.  +  Articolul 12Unitățile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are în dotare un parc auto, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.  +  Articolul 15Patrimoniul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Ministerului Energiei, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerului Turismului, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condițiile art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 16Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 44.  +  Anexa nr. 1^1^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (la 06-05-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 347 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 06 mai 2020 )  +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  a) Cu finanțare de la bugetul de stat:
  1.Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială - 25 de posturi
  2.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului București - 26 de posturi
  3.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești - 26 de posturi
  4.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanța - 26 de posturi
  5.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași - 26 de posturi
  6.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Brașov - 26 de posturi
  7.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Târgu Mureș - 26 de posturi
  8.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj - 26 de posturi
  9.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Craiova - 26 de posturi
  10.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara - 26 de posturi
  11.Centrul Național de Management al Apei Grele (CNMAG) - 80 de posturi
  b) Cu finanțare din venituri proprii:
  1.Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM - 243 de posturi
  2.Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - 58 de posturi
  3.Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR - 280 de posturi
  c) Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:
  1.Biroul Român de Metrologie Legală - BRML București - 659 de posturi
  2.Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive - 54 de posturi
  II. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  1.Asociația de Standardizare din România - ASRO
  2.Asociația de Acreditare din România - RENAR
  III. Unități care funcționează în coordonarea ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri cu finanțare integrală de la bugetul de stat
  1.Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 982 de posturi, exclusiv demnitarii
  2.Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 de posturi
  IV. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  1.SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.
  2.SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.
  3.COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST“ - S.A., cu filialele sale
  4.SOCIETATEA BĂIȚA - S.A.
  5.SOCIETATEA CUPRU MIN - S.A. ABRUD
  6.CONVERSMIN - S.A.
  7. SOCIETATEA RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.
  8.MINVEST ROȘIA MONTANĂ ÎN FALIMENT - S.A.
  9.MINBUCOVINA - S.A.
  10.COMPANIA NAȚIONALĂ A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE REMIN - S.A., în insolvență, cu filiala sa
  11.MOLDOMIN - S.A., în faliment
  12.COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM - S.A., cu filialele sale
  13.AVIOANE CRAIOVA - S.A.
  14.IAR - S.A.
  15.IOR - S.A.
  16.ROMAERO - S.A.
  17. ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.
  18.UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE - S.A., cu filiala sa
  19.UZINA MECANICĂ DRĂGĂȘANI - S.A.
  20.CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A., în faliment
  21.COMPANIA NAȚIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ“ - S.A.
  22.COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE „CNCIR“ - S.A.
  23.ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.
  24.IPROCHIM - S.A.
  25.SOCIETATEA NAȚIONALĂ „PLAFAR“ - S.A.
  26.SIMTEX - S.A., în reorganizare judiciară
  27.INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE - S.A.
  28.EUROTEST - S.A.
  29.SANEVIT 2003 - S.A.
  30.OLTCHIM - S.A., în faliment cu filiala sa
  31.ROMPLUMB - S.A., în faliment
  32.FORAJ BUCUREȘTI - S.A., în faliment
  33.OMV PETROM - S.A.
  34.OIL TERMINAL - S.A.
  35.CONPET - S.A.
  36.ROMPETROL RAFINARE - S.A.
  37.SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE „ROMGAZ“ - S.A., cu filiala sa
  38.ENGIE ROMÂNIA - S.A.
  39.E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.
  40.DELGAZ GRID - S.A.
  41.E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.
  42.SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE „TERMOELECTRICA“ - S.A., în faliment
  43.ELECTROCENTRALE-GRUP - S.A. și filiala sa
  44.ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A., în insolvență
  45.ELECTROCENTRALE CONSTANȚA - S.A., în insolvență
  46.SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - S.A., în insolvență
  47.SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - S.A.
  48.UZINA TERMOELECTRICA MIDIA - S.A.
  49.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA“ - S.A., cu filiala sa
  50.SOCIETATEA NAȚIONALĂ „NUCLEARELECTRICA“ - S.A., cu filiala sa
  51.SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA - S.A. BUCUREȘTI, cu filialele sale
  52.SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE - S.A.
  53.COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A., în faliment
  54.COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI - S.A.
  55.INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT - S.A.
  56.SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A., în faliment, cu filialele sale, în faliment
  57.SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU ÎNCHIDEREA-CONSERVAREA MINELOR - S.A., în faliment
  58.SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI - S.A.
  59.REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE - RA, în faliment
  60.REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ - RATEN
  61.PETROTRANS - S.A., în faliment
  62.LITORAL - S.A., în faliment
  63.MAMAIA - S.A.
  64.NEPTUN - OLIMP - S.A.
  65.GERMISARA - S.A.
  66.CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC - S.A.
  67.LIDO - S.A.
  68.IEZERUL - S.A.
  69.TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ - S.A.
  70.BEGA TURISM - S.A.
  71.ROBINSON TURISM - S.A.
  72.SOCIETATEA CARMEN SILVA 2000 - S.A., în faliment
  73.CIUCAȘ - S.A., în faliment
  74.ANCA IRINA - S.A., în faliment
  75.PREDEAL - S.A., în faliment
  76.IMOTRUST - S.A.
  (la 06-05-2020, Subpunctul 1, Litera a), Punctul I din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 347 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 06 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  Mijloacele de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice
  Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  0123
  1.Aparatul propriu*) pentru transport marfă și persoane (delegații)Autovehicule137
  2.Pentru activitățile specifice desfășurate de rețeaua comercială externă și rețeaua economică externă din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătateAutovehicule117
  3.Pentru activități specifice desfășurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlociiAutovehicule16
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  ----