LEGE nr. 95 din 26 iunie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 3 august 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, prevăzută la art. 8, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul solicitărilor fermierilor, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se pot stabili noi sesiuni de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, cu încadrarea în valoarea totală a ajutorului de stat prevăzută la art. 18 alin. (1). 2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care aplicația informatică prevăzută la art. 7 alin. (3) nu este operațională la data depunerii cererilor de finanțare prevăzute la alin. (1), verificarea acestora împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, se va realiza de către funcționarii din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, desemnați prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcțional.3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 18 luni de la acordarea primei plăți aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.4. Anexele nr. 1-5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 26 iunie 2020.Nr. 95.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2018)
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (model)
  Nr. ............... data ....................
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ................./Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:persoană juridică/PFA/IF/II ..........................., cu sediul în localitatea ......................................, județul ..............................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................................., CUI/CIF ............................................., cod CAEN ..................., cont bancar ........................, deschis la ....................., reprezentată legal de ......................................., CNP ........................................, legitimat cu C.I. seria ....... nr. .................,menționez că:– dețin exploatație de reproducție ...................., incubație ............creștere;– exploatația este în activitate ...................., în conservare ........................ .Mă angajez:a) să înființez ferme de reproducție sau ferme de incubație ori ferme de creștere, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) să investesc în ferme de reproducție sau în ferme de incubație ori în ferme de creștere, aflate în conservare, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);c) să măresc capacitatea de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau ferma de incubație ori ferma de creștere, aflate în activitate, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4).Solicit înscrierea în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol și depun următoarele documente:............................................................................................................................................................................................NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 8Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Am fost informat de reprezentanții DAJ despre:– recepția investiției;– recepția de închidere a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol, când trebuie să dețin autorizațiile de funcționare;– controalele anuale la fața locului cu privire la îndeplinirea condiției de menținere a activității de reproducție sau de incubație ori de creștere în sectorul avicol pe o perioadă de 10 ani.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ..............................
  Verificat, reprezentantul DAJ,
  .............................
  Aprobat, directorul executiv al DAJ,
  ..............................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Legea nr. 227/2018)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (model)
  Subscrisa, persoana juridică/PFA/IF/II/ ................................, cu sediul în localitatea ...................................., județul .........................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ...................., CUI/CIF ............................., cod CAEN .............., cont bancar ............................, deschis la ..........................., reprezentată legal de ............................, CNP ..........................., legitimată cu C.I. seria ...... nr. .............,– declar pe propria răspundere că niciun membru din cadrul investiției colective nu este beneficiar sau membru în altă entitate beneficiară a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol;– declar pe propria răspundere că nu am accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 privind înființarea de ferme de reproducție, ferme de incubație sau ferme de creștere ori pentru investiții în ferme de reproducție, ferme de incubație sau ferme de creștere, aflate în activitate ori în conservare și pentru mărirea capacității de cazare/producție în fermele de reproducție sau de incubație ori de creștere existente, așa cum este prevăzut la art. 4 alin. (7).Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, susțin declarația menționată anterior.
  Reprezentant legal,
  ........................
  (numele și prenumele, semnătura)
  Data
  .......................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Legea nr. 227/2018)
  CERERE DE FINANȚARE
  (model)
  Nr. .......... data ....................
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ................./Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:persoană juridică/PFA/IF/II .................................., cu sediul în localitatea ..................................., județul .............................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ........................................, CUI/CIF ..........................................., cod CAEN ......................., cont bancar ....................., deschis la .................., reprezentată legal de .........................................., CNP ...................................., legitimat cu C.I. seria ...... nr. .................,solicit plata aferentă Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol pentru realizarea investiției cu o capacitate de cazare de .......... locuri:a) în ferme noi de reproducție sau de incubație ori de creștere;b) în ferme noi de reproducție sau de incubație ori de creștere, aflate în activitate sau în conservare;c) în ferme noi de reproducție sau de incubație ori de creștere existente, pentru mărirea capacității de cazare/producție, a cărei valoare este de ................. euro, și acordarea a 4 tranșe în valoare de ............................. euro, pentru fiecare tranșă, și depun următoarele documente;............................................................................................................................................................................................NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 11 alin. (1)Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am inițiat demersurile pentru:a) a înființa ferme de reproducție sau ferme de incubație ori ferme de creștere, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) a investi în ferme de reproducție sau în ferme de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);c) a mări capacitatea de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau ferma de incubație ori ferma de creștere existentă, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4), așa cum am declarat în cererea de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol nr. ............................ .Declar că voi marca investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează „investiție beneficiară a «Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol», conform Cererii numărul ......................, de la Direcția pentru Agricultură a Județului ........................................./Municipiului București“.Mă angajez:a) să încep realizarea investiției de la data acordării primei plăți;b) să finalizez investiția în maximum 18 luni de la acordarea primei plăți, potrivit art. 15 alin. (1);c) să mențin activitatea de reproducție sau de incubație ori de creștere în sectorul avicol în investiția realizată pentru cel puțin 10 ani de la finalizarea investiției, potrivit art. 15 alin. (2).Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ..............................
  Verificat, reprezentant DAJ,
  ..............................
  Aprobat, directorul executiv DAJ,
  ..............................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la Legea nr. 227/2018)
  PROCES-VERBAL
  pentru recepția de închidere a Programului
  (model)
  Numele și prenumele .........................................................., funcția ......................................, legitimația nr. ..............., în calitate de reprezentant al DAJ .................................., am constatat următoarele:persoana juridică/PFA/IF/II ....................................., cu sediul în localitatea .............................., județul ..............................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ............................, CUI/CIF .................................................., cod CAEN ...................., cont bancar .................., deschis la ....................., reprezentată legal de .............................................., CNP ................................, legitimat cu C.I. seria ...... nr. ....................:a) a înființat ............... locuri noi de cazare pentru reproducție în ferme de reproducție sau ferme de incubație ori ferme de creștere, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) a investit în ................ locuri de cazare în ferme de reproducție sau în ferme de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);c) a mărit capacitatea de cazare/producție pentru ......... locuri de cazare în ferma de reproducție sau ferma de incubație ori ferma de creștere existentă, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4).Investiția a fost realizată conform prevederilor legaleDaNuA montat placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care se găsește inscripția „investiție beneficiară a «Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol», conform cererii numărul ............., de la Direcția pentru Agricultură a Județului ......................./Municipiului București“.DaNuAlte mențiuni:............................................................................................................................................................................................Am constatat.
  Reprezentantul DAJ,
  .................................
  Sunt de acord cu constatarea.
  Solicitant,
  ...........................
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5 la Legea nr. 227/2018)
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând tranșe/decontare cheltuieli efectuate
  (model)
  Direcția pentru Agricultură a Județului ..........................................Director executiv ............................................................ (numele, prenumele, semnătura și ștampila)Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ........................../a Municipiului București
  Nr. crt.BeneficiarulCapacități de cazare/producție realizate prin ProgramValoarea totală a investiției aprobate (lei)Tranșa (lei)Suma decont cheltuieli efectuate (lei)Suma rămasă de plătit (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  TOTAL:

  Întocmit și verificat
  ......................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
  -----