HOTĂRÂRE nr. 809 din 28 decembrie 1992privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 29 decembrie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Cercetării şi Tehnologiei se organizează şi funcţionează ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate, avînd ca obiect principal de activitate realizarea programului Guvernului în domeniul cercetării şi tehnologiei, prin reorganizarea Ministerului Învăţămîntului.  +  Articolul 2În realizarea obiectivului sau de activitate, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are următoarele atribuţii: 1. analiza, împreună cu Academia Română, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice, a necesităţilor rezultate din cerinţele economico-sociale pe termen mediu şi lung, evaluarea şi stabilirea oportunităţii, necesităţii şi prioritatilor în elaborarea şi derularea unor programe de cercetare-dezvoltare de interes naţional pentru satisfacerea acestora; 2. studiul şi prelucrarea informaţiilor privind strategiile, nivelul, orientările şi direcţiile de cercetare din alte tari, precum şi recomandărilor formulate de organisme internaţionale privind domeniul ştiinţei şi tehnologiei; 3. dezvoltarea cercetării fundamentale, a cercetării aplicative şi coordonarea metodologică a procedurilor de evaluare a programelor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare, în scopul stimulării competitivitatii activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din România, în colaborare cu Academia Română, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice; 4. stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în formele necesare asigurării proceselor de inovare şi transpunerea rezultatelor acestora în tehnologii, echipamente şi produse de nivel competitiv; 5. angrenarea unităţilor de cercetare-dezvoltare în rezolvarea obiectivelor prioritare ale economiei naţionale, în colaborare cu ministerele economiei; 6. elaborarea şi implementarea sistemului informatic pentru ştiinţa şi tehnologie la nivel naţional, precum şi realizarea şi coordonarea funcţionarii băncii de date pentru ştiinţa şi tehnologie; 7. coordonarea, realizarea şi dezvoltarea activităţii de cooperare internationala a României în domeniul cercetării şi tehnologiei, în colaborare cu Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe, alte ministere; 8. restructurarea şi reforma sistemului instituţional din domeniul ştiinţei şi tehnologiei; 9. efectuarea de acţiuni de control privind modul de aplicare a legilor şi reglementărilor privind domeniul propriu de activitate; 10. participarea la elaborarea cadrului normativ privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi a reglementărilor privind statutul personalului din unităţile de cercetare-dezvoltare tehnologică şi protecţia socială a acestuia.  +  Articolul 3 (1) Instrumentul principal pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 îl constituie Programul naţional de cercetare-dezvoltare, alcătuit din programe guvernamentale de cercetare-dezvoltare pe ramuri şi domenii ale ştiinţei, tehnologiei şi economiei naţionale. (2) În scopul realizării Programului naţional de cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are următoarele atribuţii: 1. coordonarea elaborarea, în cooperare cu Academia Română, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice, de programe guvernamentale de cercetare tehnologică, social-umaniste, intersectoriale şi multidisciplinare, prin care se urmăreşte soluţionarea obiectivelor strategice generale şi prioritare pe plan naţional în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; 2. administrează fondurile publice constituite şi destinate acestor programe potrivit legii, asigurând finanţarea şi stabilirea prin proceduri de selecţie a executanţilor şi coordonatorului, precum şi încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice; 3. realizează evaluarea modului de îndeplinire a Programului naţional de cercetare-dezvoltare şi a programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare, în colaborare cu Academia Română, celelalte ministere, care participa la realizarea acestora; 4. organizează activităţi specifice şi înfiinţează unităţi proprii de cercetare-dezvoltare pentru domenii de cercetare-dezvoltare de interes naţional şi interdepartamental, potrivit reglementărilor legale; 5. coordonează activitatea de realizare a programelor de cercetare-dezvoltare interdepartamentale; 6. elaborează politici şi proceduri de sprijinire şi activizare a proceselor de inovare şi transfer tehnologic, în scopul facilitării conexiunilor necesare între ministere privind rezolvarea unor probleme majore prin lucrări de cercetare ştiinţifică, precum şi între unităţile de cercetare şi beneficiarii rezultatelor cercetării; 7. urmăreşte evidentierea rezultatelor ştiinţifice, tehnice, tehnologice şi economice ale aplicării temelor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; 8. prezintă Guvernului rapoarte periodice privind modul de realizare a Programului naţional de cercetare-dezvoltare şi măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.  +  Articolul 4Ministerul Cercetării şi Tehnologiei asigura coordonarea activităţii de privatizare din domeniul cercetării stiinfice şi dezvoltării tehnologice, în corelare cu procesul de privatizare din economia naţionala, prin promovarea căilor şi formelor specifice acestora;  +  Articolul 5Ministerul Cercetării şi Tehnologiei reprezintă Guvernul în relaţiile cu parteneri interni şi externi în domeniul cercetării şi tehnologiei, în care scop: 1. cooperează cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale pentru probleme privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice pe plan internaţional; 2. încheie acorduri, în conformitate cu prevederile legale, cu organizaţii internaţionale şi organizaţii guvernamentale din alte tari, în scopul promovării cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice; 3.sprijină participarea specialiştilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare din România la realizarea unor teme de interes din programele internaţionale de cercetare-dezvoltare; 4. întreţine relaţii profesionale permanente cu : -organismele pentru politica ştiinţei şi tehnologiei din ţara şi din alte tari; -instituţii care elaborează studii de politica ştiinţei şi tehnologiei; -organizaţii ale sistemului O.N.U.; -organizaţii neguvernamentale, altele decât cele ale sistemului O.N.U.; -organizaţii internaţionale interguvernamentale; 5. repartizează unităţilor de cercetare-dezvoltare, în colaborare cu Academia Română, Ministerului Învăţămîntului, alte ministere, bursele şi fondurile alocate pentru stagii, specializări şi alte forme de cooperare cu institute şi organisme din străinătate.  +  Articolul 6Ministerul Cercetării şi Tehnologiei participa la realizarea Programului director privind informatizarea societăţii româneşti şi a administraţiei publice în domeniul sau specific de activitate, prin: 1. realizarea sistemului informatic pentru ştiinţa şi tehnologie la nivel naţional; 2. realizarea şi coordonarea funcţionarii băncii de date pentru ştiinţa şi tehnologie, cu date şi informaţii din România şi din alte tari privind politica ştiinţei, tematica obiectivelor de cercetare-dezvoltare, potenţialul tehnico-ştiinţific, uman şi material, structura de organizare; 3. coordonarea activităţii de conectare la reţelele internaţionale de bănci de date similare.  +  Articolul 7 (1) - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei acţionează pentru stimularea creativitatii şi a interesului pentru inventivitate, inclusiv prin organizarea de doctorate în cadrul institutelor de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei sprijină activitatea de informare ştiinţifică şi tehnica şi difuzarea cunoştinţelor în domeniul ştiinţei, tehnologiei, progresului tehnic. (3) - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei editează publicaţii proprii şi organizează manifestări tehnico-ştiinţifice, expozitionale, alte acţiuni de reprezentare şi comunicare în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei pot funcţiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, oficii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei este prevăzută în anexa nr.1. (3) Numărul maxim de posturi este 140, exclusiv demnitarii. (4) Conducerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei este asigurata de ministru. Pe lîngă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ, Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului. (5) Structura organizatorică a compartimentelor prevăzute în anexa nr. 1, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.  +  Articolul 9 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei sînt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Obiectul de activitate şi structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul cercetării şi tehnologiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 11Activităţile functionale, activul şi pasivul care se preiau de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei de la fostul Minister al Învăţămîntului şi Ştiinţei se stabilesc prin protocol încheiat între cele doua ministere, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 12Ministerul Cercetării şi Tehnologiei asigura secretariatul Colegiului Consultativ pentru Cercetare Aplicativa şi Dezvoltare.  +  Articolul 13Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economiei sprijină, cu respectarea normelor legale în vigoare, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, punând la dispoziţia acestuia datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 14În aplicarea prezentei hotărîri, Secretariatul General al Guvernului va asigura spaţiul necesar bunei desfăşurări a activităţii Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Finanţelor va lua măsurile necesare pentru introducerea modificărilor corespunzătoare, care decurg din aplicarea prezentei hotărîri, în proiectul legii bugetului de stat pe anul 1993 pentru Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. (2) Pentru anul 1992, cheltuielile Ministerului Cercetării şi Tehnologiei şi ale unităţilor subordonate acestuia vor fi asigurate de Ministerul Învăţămîntului din bugetul aprobat pentru Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei pe acest an.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, orice alte dispoziţii contrare se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI                                ┌──────────┐                               │ MINISTRU │                               └────┬─────┘                                    │            ┌──────────────┐ │ ┌────────────┐            │ CORP CONTROL ├────────┼───────────┤ CONSILIERI │            └──────────────┘ │ └────────────┘                                    │      ┌────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────┐      │ DIRECŢIA ACORDURI şi │ │ │ SERVICIUL RELAŢII CU │      │PROGRAME INTERNAŢIONALE ├────┼──┤ MASS-MEDIA PARLAMENUL, SINDICATE │      └────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────┘                                    │      ┌────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────┐       │ DIRECŢIA ECONOMICĂ │ │ │ SERVICIUL CONTENCIOS │      │ ŞI ADMINISTRATIVĂ ├────┼──┤ │      └────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────┘                                    │                                    │                 ┌──────────────────┴─────────────────────┐                 │ │   ┌─────────────┴────────────┐ │   │ PROGRAME DE CERCETARE ŞI │ │   │COOPERARE INTERSECTORIALA │ │   ├──────────────────────────┤ │   │ SECRETAR DE STAT │ │   └─────────────┬────────────┘ │                 │ │                 │ │     ┌───────────┼───────────────┐ ┌──────────┼────────────┐     │ │ │ │ │ │     │ │ │ │ │ │┌────┴───────┐┌──┴─────────┐┌────┴───────┐┌────┴──────┐┌──┴───────┐┌───┴───────┐│ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ GENERALĂ ││ GENERALĂ ││ TRANSFER ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││POLITICI ││ PROGRAME ││ RESURSE ││TEHNOLOGIC ││POLITICA ││MANAGEMENT││ DE ││ GUVER- ││UNITĂŢI ŞI ││VALORIFICARE││ ŞTIINŢEI ││ ŞI ││INOVARE ││ NAMENTALE ││INSTITUŢII ││ ││ ŞI A ││INFORMA- ││ ŞI ││DE CERCETARE││DE CERCETARE││ ││PROGRESULUI││ TIZARE ││PRIVATIZARE││ ││ DEZVOLTARE ││ ││ TEHNIC ││ ││ │└────────────┘└────────────┘└────────────┘└───────────┘└──────────┘└───────────┘  +  Anexa 2UNITĂŢI şi agenţi economici din sistemul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
           
    Nr. crt.Unitatea Finanţarea
    A. Unităţi din subordinea ministerului
    1.Institutul de Fizică Atomică BucureştiParţial de la bugetul de stat, potrivit legii, şi parţial din venituri extrabugetare
    2.Institutul de Chimie Cluj-NapocaIntegral din venituri extrabugetare
    3.Institutul de Ştiinţe Chimice şi Tehnologice TimişoaraIntegral din venituri extrabugetare
    4.Institutul de Biologia Dezvoltării BucureştiIntegral din venituri extrabugetare
    5.Institutul de Cercetări Biologice Cluj-NapocaIntegral din venituri extrabugetare
    6.Institutul de Inventică IaşiIntegral din venituri extrabugetare
    7.Institutul de Cercetare a Materiei Condensate TimişoaraIntegral din venituri extrabugetare
    8.Centrul de Aparatură Analitică, Control şi Semnalizare Cluj-NapocaIntegral din venituri extrabugetare
    9.Centrul de Microtehnologie BucureştiIntegral din venituri extrabugetare
    10.Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice BucureştiIntegral din venituri extrabugetare
    11.Centrul de Implementare a Invenţiilor Tîrgu MureşIntegral din venituri extrabugetare
    12.Centrul de Implementare a Invenţiilor IaşiIntegral din venituri extrabugetare
    13.Centrul de Implementare a Invenţiilor CraiovaIntegral din venituri extrabugetare
    14.Editura TehnicăParţial din venituri extrabugetare şi parţial din bugetul de stat, potrivit legii
    15.Agenţia Spaţială RomânăIntegral din venituri extrabugetare
    16.Institutul Naţional de Informare şi DocumentareParţial din venituri extrabugetare şi parţial din bugetul de stat, potrivit legii
    B. Agenţi economici
    17.Societatea Comercială "Ştiinţă şi Tehnică" - S.A.-
    18.Societatea Comercială "Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare şi Membrane" - S.A.-
  ----------