HOTĂRÂRE nr. 812 din 28 decembrie 1992privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 29 decembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Învăţămîntului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului României în domeniul învăţămîntului.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Învăţămîntului organizează, finanţează şi coordonează învăţămîntul de toate gradele. (2) Ministerul Învăţămîntului colaborează cu ministerele interesate, pentru organizarea reţelei şcolare cu dubla subordonare, specific domeniilor de activitate ale acestora. Modul de organizare şi finanţare, precum şi răspunderile Ministerului Învăţămîntului şi ministerele respective în domeniul dublei subordonari a învăţămîntului vor fi reglementate prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 3În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Învăţămîntului exercita următoarele atribuţii principale: 1. coordonează activitatea de dezvoltare şi reforma învăţămîntului; 2. stabileşte volumul şcolarizării pentru toate gradele de învăţămînt, aproba reţeaua pentru învăţămîntul preuniversitar şi structura instituţiilor de învăţămînt superior; înfiinţează licee, facultăţi şi alte instituţii sau unităţi specifice activităţii de învăţămînt. Instituţiile de învăţămînt superior se înfiinţează prin hotărîri ale Guvernului; 3. îndrumă şi controlează activitatea didactico-metodica, educativă şi ştiinţifică a tuturor instituţiilor de învăţămînt; 4. elaborează planurile de învăţămînt şi programele şcolare pentru învăţămîntul preuniversitar; 5. conlucreaza cu ministerele interesate în organizarea activităţilor pentru realizarea pregătirii tehnologice şi practice a elevilor din învăţămîntul preuniversitar; 6. organizează activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului didactic din învăţămîntul de toate gradele, a celorlalte categorii de personal din unităţile subordonate şi participa la organizarea şi realizarea perfecţionării profesionale a personalului din întreaga activitate economică şi socială; 7. asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea şi evidenta personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţămîntul de stat şi din celelalte unităţi subordonate; atesta numirea conferentiarilor şi profesorilor din învăţămîntul superior şi gradele didactice din învăţămîntul preuniversitar; 8. elaborează normative pentru funcţionarea instituţiilor de învăţămînt şi a unităţilor subordonate; acţionează pentru inzestrarea acestora cu materiale didactice şi mijloace moderne de învăţămînt; avizează documentaţiile investiţiilor şcolare; 9. elaborează şi aproba metodologiile specifice de normare a personalului didactic de toate gradele, normele şi normativele de muncă pentru toate categoriile de personal din instituţiile de învăţămînt şi unităţile subordonate, precum şi normele financiare şi de dotare specifice acestora; 10. asigura aplicarea unitară a sistemului de salarizare pentru instituţiile de învăţămînt şi unităţile subordonate şi controlează modul de aplicare a acestuia; 11. repartizarea fondurilor alocate pentru inspectoratele şcolare, instituţiile de învăţămînt superior şi pentru alte unităţi bugetare subordonate; 12. asigura, potrivit legii, organizarea efectuării studiilor, specializării şi doctoratului pentru cetăţenii străini; 13. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea sistemului informaţional al învăţămîntului; 14. îndrumă şi conduce activitatea de documentare pentru învăţămîntul de toate gradele; 15. asigura colaborarea internationala cu organisme similare din alte tari cu organizaţii internaţionale; facilitează stabilirea de legături directe cu instituţii de învăţămînt din străinătate; 16. avizează, în condiţiile legii, organizarea şi funcţionarea instituţiilor particulare de învăţămînt; omologheaza atît planurile şi programele de învăţămînt, cat şi diplomele acestora; 17. aproba planul editorial şi avizează manualele necesare invamantului preuniversitar; 18. organizează, potrivit legii, activitatea de doctorat, avizează conducătorii de doctorat, atesta doctoratele obţinute în ţara şi echivaleaza actele de studii obţinute în străinătate; 19. elaborează documentele de evidenta şcolară, certificatele şi diplomele, urmăreşte repartizarea şi utilizarea acestora; 20. organizează şi coordonează activitatea de cercetare din unităţile de cercetare subordonate şi din învăţămîntul superior; asigura colaborarea interdepartamentala în domeniul cercetării; 21. organizează manifestări ştiinţifice, expoziţii şi alte acţiuni de reprezentare în ţara şi în străinătate; 22. asigura, anual, elaborarea actelor normative care reglementează criteriile de acordare a burselor pentru elevi şi studenţi, precum şi a altor forme de sprijin material.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Ministerului Învăţămîntului este asigurata de ministru. Pe lîngă ministru funcţionează colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordin al ministrului. (2) Atribuţiile şi sarcinile personalului ministerului sînt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului. (3) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 5 (1) În structura organizatorică a Ministerului Învăţămîntului pot funcţiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, oficii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Învăţămîntului este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Numărul maxim de posturi este 395, exclusiv demnitarii. (4) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al ministerului se aproba prin ordin al ministrului învăţămîntului.  +  Articolul 6În judeţe şi în municipiul Bucureşti sînt organizate, ca servicii descentralizate ale ministerului, inspectorate şcolare.  +  Articolul 7 (1) Unităţile subordonate Ministerului Învăţămîntului sînt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Obiectul de activitate al unităţilor subordonate Ministerului Învăţămîntului, structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi gradele de organizare se aproba prin ordin al ministrului învăţămîntului.  +  Articolul 8Ministerul Învăţămîntului va utiliza un parc propriu de transport, atît pentru aparatul sau, cat şi pentru unităţile subordonate, potrivit legii.  +  Articolul 9Personalul care trece la Ministerul Învăţămîntului, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, se considera transferat, cu rezervarea postului pentru personalul didactic.  +  Articolul 10În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri ministrul învăţămîntului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 11Ministerul Finanţelor va introduce influentele financiare, care decurg din aplicarea prezentei hotărîri, în bugetul de stat.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 940/1990, cu modificările ulterioare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează: Notă ---------------Ministrul învăţămîntului,Liviu MaiorMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei socialeDan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1                MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI                                          ┌────────┐                                         │MINISTRU│                                          └────┬───┘                                              │     ┌─────────────────┐ │     │Corpul de control├───┐ │     └─────────────────┘ │ │     ┌─────────────────┐ │ │     │Direcţia relaţii ├───┤ │     │internaţionale │ │ │     └─────────────────┘ │ │     ┌─────────────────┐ ├──────────────────┤     │ Serviciul ├───┤ │     │ contencios │ │ │     └─────────────────┘ │ │     ┌─────────────────┐ │ │     │ Serviciul de │ │ │     │ presa ├───┘ │     │ şi informare │ │     └─────────────────┘ │                                              │                                              │                ┌─────────────────────────────┼────────────────────┐                │ │ │     ┌──────────┴────────┐ ┌─────────┴──────┐ ┌───────┴────────┐     │SECRETARIAT DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│     │ DEPARTAMENTAL │ │ DEPARTAMENTUL │ │ DEPARTAMENTUL │     │ ÎNVĂŢĂMÂNT │ │ REFORMA, │ │ ÎNVĂŢĂMÎNT │     │ PREUNIVERSITAR │ │ COORDONARE, │ │ SUPERIOR │     │ │ │ MANAGEMENT │ │ │     │ │ │ ŞI RESURSE │ │ │     └──────────┬────────┘ └────────┬───────┘ └───────┬────────┘                 │ │ │     ┌──────┬───┴───┬────┐ ┌──────┬──────┼─────┬────┐ ┌─────┴─────┐     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     A B C D E F G H I J K    A = DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR     B = DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE     C = DIRECŢIA PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC     D = DIRECŢIA MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DOCUMENTARE     E = DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGIA ŞI DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI     F = DIRECŢIA SPRIJINIREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU ROMANII DIN AFARĂ TARII     G = DIRECŢIA RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE     H = DIRECŢIA CONTROL FINANCIAR     I = DIRECŢIA SECRETARIAT ADMINISTRATIV     J = DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR     K = DIRECŢIA CERCETARE ŞI DOCTORAT  +  Anexa 2UNITĂŢILE subordonate Ministerului Învăţămîntului A. Instituţii de învăţămînt şi alte unităţi subordonate 1. Instituţiile de învăţămînt superior de stat: - Universitatea "Politehnica" Bucureşti - Institutul de Construcţii Bucureşti - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti - Universitatea Bucureşti - Universitatea de Ştiinţe Agronomice Bucureşti - Academia de Studii Economice Bucureşti - Universitatea de Medicina şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti - Academia Naţionala de Educaţie Fizica şi Sport Bucureşti - Academia de Muzica Bucureşti - Academia de Arta Bucureşti - Academia de Teatru şi Film Bucureşti - Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative Bucureşti - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca - Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca - Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca - Universitatea de Medicina şi Farmacie Cluj-Napoca - Academia de Arte Vizuale "Ion Andreescu" Cluj-Napoca - Academia de Muzica "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca - Institutul Politehnic "Gheorghe Asachi" Iaşi - Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi - Universitatea de Medicina şi Farmacie "Grigore T.Popa" Iaşi - Academia de Arte "George Enescu" Iaşi - Universitatea Tehnica Timişoara - Universitatea Timişoara - Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara - Universitatea de Medicina şi Farmacie Timişoara - Universitatea Tehnica Targu Mures - Universitatea de Medicina şi Farmacie Targu Mures - Academia de Arta Teatrala Targu Mures - Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia - Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - Universitatea Baia Mare - Universitatea Bacau - Universitatea "Transilvania" Braşov - Universitatea "Ovidius" Constanta - Institutul de Marina Civilă Constanta - Universitatea Craiova - Universitatea "Dunarea de Jos" Galaţi - Universitatea Pitesti - Universitatea Oradea - Universitatea Tehnica Petrosani - Universitatea Ploiesti - Universitatea "Eftimie Murgu" Resita - Universitatea Sibiu - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Universitatea Targoviste - Universitatea "Constantin Brancusi" Targu Jiu 2. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 3. Bibliotecile centrale universitare: - Biblioteca Centrala Universitară Bucureşti - Biblioteca Centrala Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi - Biblioteca Centrala Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca - Biblioteca Centrala Universitară Timişoara. 4. Biblioteca Centrala Padagogica "I.C.Petrescu" Bucureşti 5. Muzeul de Istorie Naturala "Gr. Antipa" Bucureşti 6. Casele Universitarilor: - Casa Universitarilor Bucureşti - Casa Universitarilor Cluj-Napoca - Casa Universitarilor Iaşi - Casa Universitarilor Timişoara - Casa Universitarilor Braşov - Casa Universitarilor Craiova. 7. Institutul Naţional de Perfecţionare a Personalului Didactic. 8. Palatul Copiilor Bucureşti. 9. Cluburile sportive studenţeşti: - Clubul "Sportul Studentesc" Bucureşti - Clubul Sportiv "Academia Naţionala de Educaţie Fizica şi Sport" Bucureşti- Clubul Sportiv "Universitatea" Timişoara - Clubul Sportiv "Politehnica" Iaşi - Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj-Napoca - Clubul Sportiv "Universitatea" Craiova- Clubul Sportiv "Universitatea" Galaţi - Clubul Sportiv "Universitatea" Braşov - Clubul Sportiv "Ştiinţa" Bacau - Clubul Sportiv "Ştiinţa" Petrosani - Clubul Sportiv "Ştiinţa" Constanta - Clubul Sportiv "Ştiinţa" Baia Mare - Clubul Sportiv Universitar Sibiu - Clubul Sportiv Universitar Ploiesti - Clubul Sportiv Universitar Targu Mures - Clubul Sportiv Universitar Oradea - Clubul Sportiv Universitar Pitesti - Fotbal Club "Sportul Studentesc" Bucureşti - Fotbal Club "Politehnica" Timişoara - Fotbal Club "Politehnica" Iaşi - Fotbal Club "Universitatea" Cluj-Napoca - Fotbal Club "Universitatea" Craiova. 10. Casele de cultura studenţeşti: - Casa de Cultura Studenteasca Bucureşti - Casa de Cultura Studenteasca Cluj-Napoca - Casa de Cultura Studenteasca Iaşi - Casa de Cultura Studenteasca Timişoara - Casa de Cultura Studenteasca Craiova - Casa de Cultura Studenteasca Braşov - Casa de Cultura Studenteasca Galaţi - Casa de Cultura Studenteasca Petrosani - Casa de Cultura Studenteasca Targu Mures - Casa de Cultura Studenteasca Ploiesti - Casa de Cultura Studenteasca Pitesti - Casa de Cultura Studenteasca Alba Iulia - Casa de Cultura Studenteasca Sibiu. 11. Complexul cultural-sportiv studentesc "Tei". 12. Institutul Roman de Tracologie Bucureşti13. Institutul de Cercetări Biologice Iaşi14. Centrul de Cercetări Biologice Jibou15. Casa Oamenilor de Ştiinţa Timişoara16. Corul de Camera "Madrigal".B. Agenţi economici faţă de care Ministerul Învăţămîntului îndeplineşte atribuţiile ministerului de resort.1. Editura Didactica şi Pedagocica - R.A.2. Centrul de Proiectari pentru Construcţii de Învăţământ şi Cercetare "Princer" - S.A.3. Baza de Aprovizionare şi Desfacere "Romdidac" - S.A. Notă -------------