HOTĂRÂRE nr. 478 din 16 iunie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iunie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins: (5) Pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili se utilizează metoda comună de calcul prevăzută în Decizia 2008/763/CE din 29 septembrie 2008 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei metode comune de calculare a vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 262 din 1 octombrie 2008.(6) Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2.150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile privind deșeurile, Agenția Națională pentru Protecția Mediului transmite Comisiei Europene, pe cale electronică, rapoarte, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Rapoartele indică modul în care au fost obținute datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.2. La articolul 9, alineatul (8) va avea următorul cuprins: (8) Agenția Națională pentru Protecția Mediului elaborează un raport privind nivelurile de reciclare realizate în fiecare an calendaristic în cauză și îndeplinirea nivelurilor de eficiență a reciclării prevăzute în partea B din anexa nr. 3. Agenția Națională pentru Protecția Mediului transmite aceste date Comisiei Europene pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele.3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute prin prezenta hotărâre, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pot utiliza instrumente economice și alte măsuri în scopul de a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, cum ar fi cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare, sau alte instrumente și măsuri adecvate.  +  Articolul II Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 5 iulie 2020. Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 2 din Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Leonard Achiriloaei,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 16 iunie 2020.Nr. 478.----