ORDIN nr. M.112 din 11 iunie 2020pentru modificarea și completarea condițiilor și criteriilor de recrutare a candidaților la profesia militară, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020    Pentru aplicarea prevederilor art. 25 alin. 4, ale art. 36 alin. 1 lit. c^1), e) și k), ale art. 38 alin. 1 lit. e) și g), ale art. 40 alin. 1 lit. e) și ale art. 100 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8^8 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 41 și art. 176 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul ICondițiile și criteriile de recrutare a candidaților la profesia militară, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaților la cursurile de formare a maiștrilor militari în activitate, corespunzător surselor de proveniență prevăzute de statutul cadrelor militare, sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniți, la data acordării gradului și numirii în funcție la finalizarea cursului de formare;b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat;c) să fie absolvenți ai studiilor postliceale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare; d) să dețină atestat/certificat de calificare profesională valabil, necesar exercitării profesiei, prevăzut de legislația aplicabilă, în funcție de specificul locurilor prevăzute în Planul de școlarizare;e) să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare, și să fi fost apreciați prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin «Foarte bun» - candidații care provin din rândul soldaților/gradaților profesioniști în activitate;f) să aibă cel puțin 3 ani de experiență în domeniul studiilor prevăzute la lit. c) - candidații care provin din rândul personalului celorlalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, al personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile.(3) Criteriile specifice de recrutare a candidaților la cursurile de formare a subofițerilor în activitate, corespunzător surselor de proveniență prevăzute de statutul cadrelor militare, sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniți, la data acordării gradului și numirii în funcție la finalizarea cursului de formare;b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat;c) să fie absolvenți ai studiilor postliceale sau superioare corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare; d) să dețină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, în funcție de specificul locurilor prevăzute în Planul de școlarizare;e) să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare, și să fi fost apreciați prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin «Foarte bun» - candidații care provin din rândul soldaților/gradaților profesioniști în activitate.2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. c), candidații pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate care provin din rândul subofițerilor în rezervă sau al persoanelor fără pregătire militară anterioară trebuie să fie absolvenți cel puțin ai învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat. (5) Prevederile alin. (3) lit. e) nu sunt aplicabile candidaților care optează pentru serviciul «muzici militare».3. La articolul 6, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) să aibă vârsta între 18 ani împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire;(...)d) să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunță la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puțin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate;  +  Articolul IIInstrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate din cadrul forțelor pentru operații speciale se execută de către Comandamentul forțelor pentru operații speciale.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Structurile în care se pot organiza și desfășura evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală a candidaților sunt:a) centrele zonale de selecție și orientare;b) instituțiile/unitățile de învățământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale inițiale și continue;c) Comandamentul forțelor pentru operații speciale - pentru candidații la profesia militară în cadrul forțelor pentru operații speciale;d) Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» - pentru candidații la posturile de soldat/gradat profesionist sportiv de performanță.(2) Examinarea medicală a candidaților se efectuează în cadrul spitalelor, centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naționale sau în alte locații stabilite de către Direcția medicală.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la nevoie, șeful Statului Major al Apărării poate aproba efectuarea evaluărilor și în alte structuri, la propunerea șefului Direcției personal și mobilizare. (4) Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu», Centrul de Medicină Navală și structurile de psihologie operațională organizează și desfășoară, după caz, examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale ale candidaților care optează pentru arme sau servicii și specialități militare ce necesită o astfel de examinare și/sau evaluare.3. La articolul 6, literele a), k), t), y), z) și ab) semodifică și vor avea următorul cuprins:a) cererea de înscriere, al cărei model în format scris este prevăzut în anexa nr. 1 - se asigură de către structura care desfășoară recrutarea sau poate fi descărcată de pe pagina de internet dedicată recrutării pentru profesia militară;(...)k) copia actului de studii postliceale sau superioare, corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare a maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, dacă este cazul;(...)t) rezultatele la selecția organizată și desfășurată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1);(...)y) adeverința referitoare la vechimea în serviciu și calificativele obținute în acest timp, eliberată de către unitatea militară în care sunt încadrați - candidații care provin din rândul soldaților/gradaților profesioniști în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale și optează pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate, cu excepția celor pentru formarea subofițerilor în activitate din serviciul «muzici militare»; z) documentele doveditoare privind experiența în domeniul studiilor absolvite, eliberate de către foștii angajatori - candidații care optează pentru cursurile de formare a ofițerilor sau maiștrilor militari în activitate, care provin din rândul personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile;(...)ab) raportul personal prin care solicită participarea la concursul de admitere la programul de formare a cadrelor militare în activitate, avizat de către comandantul unității militare unde este încadrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 - candidații care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale;4. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins: (2) Candidații pot transmite documentele necesare constituirii dosarului în copie scanată prin poșta electronică, în format fizic prin poștă cu notă de inventar și confirmare de primire sau le pot înmâna recrutorului în mediile de promovare ori la sediul biroului informare-recrutare.(3) Până la finalizarea selecției, candidații au obligația de a prezenta recrutorului documentele care se solicită în original sau copie legalizată, după caz, în vederea confruntării cu documentele transmise electronic sau în fotocopie.5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru candidatul care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori care este înmatriculat într-o unitate/instituție de învățământ din alt județ/sector, dosarul de candidat se poate întocmi de către biroul informare-recrutare din acel județ/sector, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Birourile informare-recrutare constituie dosarele de candidat în format letric și/sau electronic, după caz.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru inițierea procesului de recrutare și verificare preliminară a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare se utilizează fișa de contact, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5.(2) Fișa de contact cu datele de identificare și opțiunile personale pentru cariera militară se completează de către potențialii candidați la procesul de recrutare în orice perioadă a anului, on-line, prin intermediul sistemelor informatice constituite în acest scop, sau în scris, la structura care desfășoară recrutarea. (3) După aprobarea graficului anual de recrutare și selecție, recrutorii comunică tuturor potențialilor candidați care au completat fișe de contact perioadele planificate pentru înscriere, potrivit opțiunilor exprimate, solicitând totodată actualizarea și validarea datelor din fișa de contact sau completarea unei noi fișe, după caz, în perioada respectivă.8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Dosarele de candidat se întocmesc numai pentru candidații care au validat datele din fișa de contact sau au completat o nouă fișă în perioada planificată pentru înscriere, conform graficului de recrutare și selecție, corelat cu structura anului școlar/universitar, cu perioadele de desfășurare a concursurilor de admitere sau datele de începere a programelor de instruire.(2) Fiecare dosar de candidat este însoțit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat și a verificat conținutul dosarului, precum și de către șeful biroului informare-recrutare.(3) Coperta dosarului de candidat se inscripționează conform modelului din anexa nr. 6.(4) Documentele solicitate în copie se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, după confruntarea cu documentele originale, de către personalul recrutor.9. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist, declarați «Nerepartizat» în condițiile art. 4 alin. (2), pot face obiectul unei noi sesiuni de repartizare, pentru o serie suplimentară de formare profesională a soldaților și gradaților profesioniști, cu respectarea condițiilor și criteriilor de recrutare și selecție.10. La articolul 15 alineatul (1), literele b), c), f), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) completarea fișei de contact de către potențialii candidați la procesul de recrutare cu datele de identificare și opțiunile personale, validarea și introducerea, după caz, a acesteia de către recrutor în sistemul informatic constituit în acest scop;c) contactarea de către recrutori a tuturor potențialilor candidați care au completat fișa de contact, pentru comunicarea perioadelor de înscriere conform opțiunilor exprimate, precum și pentru actualizarea și validarea datelor din fișa de contact sau completarea unei noi fișe, după caz, în perioada respectivă;(...)f) programarea candidatului pentru susținerea selecției, precum și informarea acestuia privind desfășurarea activităților la care urmează să participe;g) înștiințarea candidatului declarat «Admis» în urma susținerii evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și a interviului de evaluare finală privind modalitatea de efectuare a examinării medicale, în cazul în care aceasta nu se organizează și se desfășoară de către aceeași structură care a desfășurat evaluările;h) programarea candidatului declarat «Apt» la examinarea medicală, pentru examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul;11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Candidații sunt planificați la selecție respectând următoarea procedură: a) birourile informare-recrutare transmit săptămânal la structurile desemnate pentru efectuarea selecției situația nominală cu candidații înscriși/contactați, pe categorii de candidați;b) structurile care efectuează selecția transmit birourilor informare-recrutare de unde provin candidații posibilitățile numerice de efectuare a selecției pe serii, perioade și categorii de candidați;c) pe baza datelor primite, birourile informare-recrutare planifică nominal candidații la selecție, îi contactează și le comunică când și unde sunt planificați să efectueze selecția, solicitând acordul verbal al acestora privind prezentarea la data și locul stabilite și confirmarea că știu ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la susținerea evaluărilor;d) birourile informare-recrutare transmit structurilor care efectuează selecția tabelele nominale cu candidații care confirmă participarea, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea începerii probelor de selecție;e) candidații care își declară indisponibilitatea temporară de a participa la selecție, din motive obiective, susținute de acte doveditoare, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor, în limitele de timp stabilite de structurile care efectuează selecția;f) în cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către structura care efectuează selecția, completarea locurilor se face de comun acord cu reprezentanții acesteia;g) pentru personalul militar în activitate, elevii din instituțiile militare de învățământ și personalul civil din Ministerul Apărării Naționale, birourile informare-recrutare comunică unităților militare în care sunt încadrați data de prezentare a acestora la structura care efectuează selecția și îi informează despre documentele și materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la selecție;h) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe din care să rezulte că au fost planificați la selecție.(2) Candidații înscriși la birourile informare-recrutare sunt planificați să susțină evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală, potrivit arondării anuale, aprobată de către șeful Statului Major al Apărării, la propunerea șefului Direcției personal și mobilizare.12. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Termenele-limită de înscriere, de încheiere a selecției, precum și de finalizare a dosarelor de candidat se stabilesc de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării, prin graficele de recrutare și selecție, pe categorii de personal/candidați și tipuri de unități/instituții de învățământ militar/programe de formare/instruire, și se comunică Direcției generale management resurse umane, Direcției medicale, statelor majore ale categoriilor de forțe și comandamentelor, birourilor informare-recrutare, centrelor zonale de selecție și orientare și Clubului Sportiv al Armatei «Steaua13. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Copiii personalului militar în activitate, decedat în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii sau constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la unitățile/instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și au fost declarați «Admis/Apt» în urma selecției.14. La articolul 21, alineatele (1), (2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Urmașii personalului armatei decedat, precum și soțul/soția și/sau copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi încadrați, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare, sunt declarați «Admis» la probele de evaluare psihologică susținute în cadrul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală și există astfel de posturi vacante în unități militare din garnizoanele solicitate.(2) Pentru încadrarea pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, urmașii, soțul/soția și/sau copiii, după caz, prevăzuți la alin. (1) se adresează în scris unității militare în care a fost sau este încadrat, după caz, personalul armatei decedat/încadrat în grad de invaliditate și întocmesc dosarul de candidat în cadrul unității respective. Îndeplinirea criteriilor de recrutare se verifică de către structura de resurse umane a unității militare sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura de resurse umane a eșalonului superior.(...)(9) Încadrarea efectivă a persoanelor prevăzute la alin. (1) are loc la data semnării contractului încheiat conform reglementărilor în vigoare, urmând ca pregătirea specifică formării profesionale inițiale să se efectueze în cadrul aceleiași unități, în termen de cel mult un an de la data chemării în activitate, pe baza programelor de formare specifice armelor, serviciilor și specialităților militare, obținute de către unitățile beneficiare de la centrele de instruire/unitățile de instrucție.15. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Candidații sunt luați în evidența structurilor care efectuează selecția pe baza informațiilor transmise de către birourile informare-recrutare.(2) Structurile care efectuează selecția împreună cu birourile informare-recrutare planifică la selecție candidații înscriși, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite.16. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Selecția candidaților la profesia militară cuprinde:a) evaluarea psihologică;b) evaluarea capacității motrice;c) interviul de evaluare finală;d) examinarea medicală;e) examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul.(2) Activitatea de evaluare psihologică se desfășoară pe baza metodologiei aprobate prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.(3) Evaluarea capacității motrice a candidaților se organizează și se desfășoară pe baza metodologiei aprobate prin dispoziție a șefului Direcției instrucție și doctrină. (4) Interviul de evaluare finală se execută în vederea orientării vocaționale a candidaților, în baza criteriilor stabilite de către Direcția personal și mobilizare.(5) Evaluările/Examinările prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor, iar rezultatele obținute de către candidați nu pot fi înlocuite cu altele, obținute la evaluări efectuate în afara structurii în care s-a efectuat selecția.(6) Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de recrutare și selecție.17. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24În vederea susținerii selecției, fiecare candidat trebuie să prezinte o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este «clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase» și care să cuprindă sintagma «eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar18. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Evaluarea capacității motrice a elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ se execută de către profesorii de educație fizică încadrați în aceste instituții, în cadrul orelor de educație fizică - curriculum diferențiat, potrivit metodologiei prevăzute la art. 23 alin. (3).19. Articolul 26 se abrogă. 20. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) În urma susținerii evaluărilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) candidatul poate obține unul dintre următoarele rezultate:a) «Admis» - dacă îndeplinește în totalitate baremele și cerințele tuturor probelor, instrumentelor și criteriilor administrate/aplicate;b) «Respins» - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele sau cerințele probelor, instrumentelor și criteriilor administrate/aplicate;c) «Neprezentat» - dacă nu se prezintă la structura la care a fost planificat pentru susținerea probelor;d) «Eliminat» - dacă, indiferent de rezultatele obținute, încalcă prevederile legale pe timpul activității de selecție, caz în care nu mai poate participa la susținerea evaluărilor în cursul aceluiași an de selecție;e) «Retras» - dacă, pe timpul activității de selecție, se retrage din motive personale, neprecizate, caz în care nu mai poate participa la susținerea evaluărilor în cursul aceluiași an de selecție.(2) Structurile care efectuează evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală eliberează fiecărui candidat declarat «Admis» sau «Respins», pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestuia la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final, detaliat pe categorii de personal, arme sau servicii și specialități militare pentru care candidatul este eligibil.(3) Un exemplar al adeverinței candidatului declarat «Admis» se trimite la biroul informare-recrutare care a inițiat dosarul de candidat, în vederea completării acestuia, împreună cu situația centralizatoare cu rezultatele pentru întreaga serie de selecție.21. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Examinarea medicală se efectuează în cadrul structurilor care pot organiza și desfășura acest proces, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naționale.(2) Recrutorii planifică la examinarea medicală doar candidații declarați «Admis» în urma evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și interviului de evaluare finală.(3) Fișa de examinare medicală se asigură, la prezentarea candidatului, de către structura care organizează și desfășoară examinarea medicală.(4) Prima parte a fișei de examinare medicală se completează de către structura care organizează și desfășoară evaluarea aptitudinilor medicale cu datele de identificare și antecedentele medicale personale ale candidatului, pe baza adeverinței eliberate acestuia de către medicul de familie, iar în partea a doua a acesteia se consemnează rezultatele examinărilor medicale efectuate.22. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Pentru efectuarea examinării medicale, birourile informare-recrutare transmit săptămânal structurilor care efectuează examinarea medicală situația cu candidații declarați «Admis» în urma evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și a interviului de evaluare finală.(2) Situația prevăzută la alin. (1) nu se transmite în cazul în care candidatul este examinat medical în cadrul aceleiași structuri care a efectuat evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală.(3) În urma examinării medicale, candidatul poate fi declarat:a) «Apt» - dacă îndeplinește în totalitate baremele și cerințele tuturor probelor, instrumentelor și criteriilor administrate/aplicate;b) «Inapt» - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele sau cerințele probelor, instrumentelor și criteriilor administrate/ aplicate.(4) Structurile care efectuează examinarea medicală trimit documentele la birourile informare-recrutare de unde provin candidații, prin serviciul specializat de transport al corespondenței clasificate, astfel:a) fișele de examinare medicală ale celor declarați «Apt», în vederea introducerii acestora în dosarul de candidat, imediat după finalizarea examinării medicale;b) tabelele cu candidații declarați «Inapt» și cu cei care au formulat contestații, după expirarea termenului legal de depunere a contestațiilor.23. La articolul 31, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Candidații care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați la Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» ca soldați/gradați profesioniști efectuează evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală în cadrul Clubului Sportiv al Armatei «Steaua»; evaluarea capacității motrice poate fi efectuată și în alte locații care permit susținerea acesteia, corespunzător disciplinei sportive.(3) Structurile care efectuează examinările/evaluările prevăzute la alin. (1) și (2) eliberează în scris avize prin care declară candidații examinați/evaluați ca fiind «Apt» sau «Inapt», respectiv «Admis» sau «Neadmis», pe care le transmit la birourile informare-recrutare care au solicitat evaluările, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizare.24. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Recrutorii adaugă în dosarul de candidat documentele rezultate în urma finalizării selecției, pe măsura obținerii lor.25. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă. 26. La articolul 33, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Birourile informare-recrutare și unitățile/instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă categorie de personal/unitate/instituție de învățământ militar de cel mult același nivel, ca urmare a rezultatelor obținute pe parcursul procesului de selecție și la concursul/examenul de admitere, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție stabilite pentru noua opțiune și dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere. (...)(4) Noua opțiune a candidatului din cererea de înscriere se înscrie pe coperta dosarului de candidat și trebuie exprimată în funcție de avizele eliberate de către structurile unde s-a desfășurat selecția.27. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților declarați «Admis»/«Apt» la selecție sunt trimise de către birourile informare-recrutare la unitățile/instituțiile de învățământ militar care organizează concursul/examenul de admitere sau la centrul zonal de selecție și orientare care execută activitatea de repartizare a candidaților pentru posturile de soldat/gradat profesionist, potrivit termenelor stabilite prin graficele de recrutare.28. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.29. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Birourile informare-recrutare operează în baza de date rezultatele obținute de către candidați în procesul de selecție și admitere/repartizare, inclusiv schimbarea opțiunii lor, după susținerea concursurilor de admitere.30. Anexa nr. 5 la instrucțiuni se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 din prezentul ordin. 31. În tot cuprinsul instrucțiunilor, sintagma „examinare/ evaluare aptitudinală medicală“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „examinare medicală specifică“.  +  Articolul IIIPentru anul universitar/școlar 2020-2021, finalizarea dosarelor de candidat și executarea selecției candidaților care nu provin din rândul absolvenților de colegii naționale militare, la programele de studii universitare militare de licență pentru formarea ofițerilor în activitate, respectiv la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate, în instituțiile/unitățile de învățământ militar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, se desfășoară conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IVAplicarea prevederilor art. 23 alin. (6) din Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, se suspendă până la data de 30 septembrie 2020.  +  Articolul VAnexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Nicolae-Ionel Ciucă
    București, 11 iunie 2020.Nr. M.112.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 5 la instrucțiuni)  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂprivind finalizarea dosarelor de candidat și executarea selecției candidaților care nuprovin din rândul absolvenților de colegii naționale militare, la programele de studiiuniversitare militare de licență pentru formarea ofițerilor în activitate, respectiv laprogramele de studii postliceale militare pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilorîn activitate, în anul de învățământ 2020-2021, în instituțiile/unitățile de învățământmilitar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale-----