LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992privind impozitul pe sumele obținute din vînzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 4 iunie 1992  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Societățile comerciale care dețin și vînd active, astfel cum sînt definite prin Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991 și Hotărîrea Guvernului nr. 634/1991 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vînzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat, sînt obligate la plata impozitului pe sumele obținute din vînzarea acestora.  +  Articolul 2Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 20% asupra sumelor obținute din vînzarea activelor. În cazul cînd, prin aplicarea acestei cote de impozit, prețul obținut prin licitație s-ar reduce sub valoarea contabila actualizată în funcție de influența prețurilor și a uzurii activului vîndut, impozitul calculat se diminuează astfel încît aceasta valoare sa ramina neschimbata.  +  Articolul 3Se scutesc de la plata impozitului prevăzut de prezenta lege vînzările de active în cazul cînd prețul obținut prin licitație se situeaza sub sau la valoarea contabila actualizată în funcție de influența prețurilor și a uzurii activelor vîndute.  +  Articolul 4Impozitul pe sumele obținute din vînzarea activelor se vărsa la bugetul de stat, în termen de 5 zile de la data încasării prețului activelor.  +  Articolul 5Obligația calculării și răspunderea pentru efectuarea plății în termen a impozitului revin societăților comerciale care au deținut activele vîndute. Neplata sumelor cuvenite bugetului de stat, la termenul stabilit potrivit art. 4, atrage după sine plata unei majorări de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întîrziere.  +  Articolul 6Pentru transcrierea, respectiv intabularea, la notariatul de stat a dreptului de proprietate asupra activelor vîndute de către societățile comerciale cu capital de stat se datorează taxa de timbru prevăzută de lege.  +  Articolul 7Procedura fiscală care se aplică în cazul sumelor obținute din vînzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat este cea prevăzută de Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, dacă prezenta lege nu prevede altfel.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 782/1991 privind impozitul pe sumele obținute din vînzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat.  +  Articolul 9Prevederile prezentei legi se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  -----------------