ORDIN nr. 1.080 din 12 iunie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 15 iunie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.867 din 12.06.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare;– art. 31 pct. 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;– art. 25 alin. (2), art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru toate persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, potrivit prevederilor alin. (2^5), se instituie măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.2. La articolul 1, după alineatul (2^3) se introduc două noi alineate, alineatele (2^4) și (2^5), cu următorul cuprins:(2^4) Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare prevăzută la alin. (2), dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.(2^5) Lista cu țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare este stabilită pe baza analizei efectuate de către Institutul Național de Sănătate Publică, aprobată prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și se actualizează ori de câte ori este nevoie.3. La articolul 1^1 alineatul (1), litera q) se modifică și va avea următorul cuprins:q) persoanele care intră în România pentru prestarea de activități medicale, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României;4. La articolul 1^1 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) persoanele care, fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării la locuință/locația declarată de către persoana în cauză.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 iunie 2020.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 12 iunie 2020.Nr. 1.080.-----