ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 11 iunie 2020pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iunie 2020  Având în vedere evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada următoare, care indică existența, în continuare, a unui grad ridicat de infectare a populației cu coronavirusul SARS-CoV-2,în condițiile în care în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată în totalitate, se impune ca unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, să fie prelungite.Având în vedere că distanțarea socială constituie o măsură de prevenire a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, utilizarea poștei electronice în relația pe care autoritățile publice o au cu cetățenii va contribui la realizarea acestei distanțări, precum și la simplificarea procedurilor administrative.Luând în considerare faptul că schimbările intervenite în economie cauzate de pandemie impun luarea unor măsuri care să permită dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale în concordanță cu noile cerințe ale pieței muncii, asigurându-se aplicarea măsurilor de distanțare socială prin utilizarea mijloacelor on-line de formare profesională,în contextul în care unele categorii de persoane având copii în întreținere, beneficiare ale unor drepturi de asistență socială, nu vor putea să își reia activitatea generatoare de venituri și nici nu vor putea beneficia de măsurile de șomaj reglementate, rămânând astfel fără sursă de venit, fapt care va genera noi probleme sociale,întrucât aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și a beneficiarilor unor măsuri de protecție socială,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, în ceea ce privește cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistență socială, a indemnizațiilor pentru șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și a drepturilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat ori din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și instituțiile care funcționează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa au obligația să inițieze și să mențină comunicarea electronică cu beneficiarul drepturilor, în baza consimțământului scris al acestuia.(2) În cazuri excepționale, instituțiile prevăzute la alin. (1) pot solicita prezentarea la sediul instituției a persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică.(3) Prin cazuri excepționale se înțelege următoarele:a) identificarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care autoritatea administrației publice centrale sau locale ce asigură acordarea dreptului are acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor;b) situațiile în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.(4) În cazurile excepționale prevăzute la alin. (3), termenul pentru soluționarea cererii, prevăzut de legile speciale în baza cărora sunt acordate drepturile prevăzute la alin. (1), se prelungește cu până la 10 zile lucrătoare pentru verificarea realității, legalității și conformității documentelor transmise, precum și pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.  +  Articolul 2(1) Programele de formare profesională a adulților, organizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot desfășura și în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru următoarele activități:a) pregătirea teoretică a persoanelor, din cadrul tuturor programelor de formare autorizate;b) pregătirea practică a persoanelor, din cadrul programelor de inițiere, specializare și perfecționare, care nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiu cu dotări specifice, conform standardului ocupațional;c) susținerea examenului de absolvire a programelor de inițiere, specializare și perfecționare desfășurate în sistem online.(2) Examenul de absolvire prevăzut la alin. (1) lit. c) se organizează de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, în condițiile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condițiilor care privesc sala sau spațiul de derulare a probelor.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) programele de formare de nivel 1, conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind Cadrul național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.(4) Domeniile de activitate și procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesională prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot transmite și în format electronic.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, se acordă și în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu. Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru creșterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate a realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile de activitate în care se mențin restricții potrivit actelor emise de autoritățile competente, beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de art. 2, 7, 31 și art. 32 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana îndreptățită transmite prin poșta electronică la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București o cerere prin care solicită acordarea în continuare a dreptului, însoțită de o adeverință eliberată de angajator prin care se certifică faptul că persoana își desfășoară activitatea într-un domeniu în care se mențin restricții de activitate. În cazul prelungirii indemnizației de concediu, persoana îndreptățită va depune și acordul scris al angajatorului pentru prelungirea perioadei de concediu.(3) În situația în care persoana prevăzută la alin. (1) realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite la art. 67, 70 și 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aflându-se în domenii restricționate prin decizii ale autorităților, cererea acesteia va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere care atestă că își desfășoară activitatea într-un domeniu în care se mențin restricții de activitate.(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de stimulentul de inserție, până la ridicarea restricțiilor, și în situația în care copilul, în această perioadă, a împlinit vârsta de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.(5) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1), beneficiare ale stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu prelungirea prevăzută de art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, își reiau activitatea și realizează venituri supuse impozitului pe venit, în condițiile legii, atunci stimulentul de inserție se acordă, pe bază de cerere, de la data realizării veniturilor și până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani, în cazul copilului cu dizabilitate.(6) Prin derogare de la termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copilului, prevăzută la art. 2 din respectiva ordonanță de urgență, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2020, persoanelor prevăzute la alin. (1) beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copiilor, prevăzută de art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu li se aplică prevederile art. 11 din respectiva ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 11 iunie 2020.Nr. 97.-----