DECRET nr. 303 din 3 noiembrie 1948pentru naţionalizarea industriei cinematografice şi reglementarea comerţului cu produse cinematografice*)
EMITENT
  • MINISTERUL ARTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 3 noiembrie 1948



    -------------- Notă *) Text corectat conform rectificarii aparuta în Monitorul Oficial Nr. 265 din 13 Noemvrie 1948  +  Capitolul 1  +  Articolul 1Se naţionalizeaza toate întreprinderile în funcţiune sau care şi-au încetat funcţiunea în totul sau în parte, în lichidare, sau depozit de producere şi transformare (studiouri, laboratoare, etc.) de filme cinematografice care nu se găsesc în proprietatea Statului, fie ele întreprinderi individuale, societăţi de orice fel, sau asociaţii, în conformitate cu tabloul anexat, care face parte integrantă din lege. Întreprinderile prevăzute în tabloul anexat sînt considerate naţionalizate, chiar dacă sînt indicate parţial sau inexact, sau dacă şi-au schimbat denumirea sau adresa. De asemenea se considera naţionalizate întreprinderile, dacă ele sînt indicate prin numele persoanei fizice sau juridice ce le-a deţinut sub orice titlu (arenda, etc.) dela data de 1 Ianuarie 1938. Întreprinderile naţionalizate trec în proprietatea Statului, ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini. Acţiunile şi părţile sociale ale societăţilor, asociaţiilor sau asociaţilor din întreprinderile cinematografice naţionalizate prin prezenta lege, trec în proprietatea Statului, libere de orice sarcini. Administratorii sau consiliile de administraţie ale întreprinderilor naţionalizate îşi încetează activitatea şi funcţiunile pe data publicării legii de faţa, rămînînd la dispoziţia organelor ce vor lua în primire sau celor ale Ministerului de resort pentru predare, inventariere şi orice informaţii necesare.  +  Articolul 2Odată cu întreprinderile principale se naţionalizeaza şi toate întreprinderile anexe sau ajutatoare, precum şi acele destinate comercializării produselor cinematografice. De asemenea se naţionalizeaza orice instalatie, mobilier, materiale cinematografice, mijloace de transport, instrumentaj, local etc., care servesc în mod permanent activităţii unei întreprinderi naţionalizate, fie ca ele aparţin întreprinderii naţionalizate sau altui proprietar şi sînt deţinute şi utilizate în folosul întreprinderii sub orice titlu.  +  Articolul 3Societăţile sau asociaţiile naţionalizate de orice fel care poseda mai multe unităţi de producţie sau comercializare, se naţionalizeaza, în întregime, chiar dacă numai una din unităţi se încadrează în prevederile legii de faţa.  +  Articolul 4Începînd dela data publicării prezentei legi nici o întreprindere nu va putea instraina, nici în total şi nici în parte şi nici muta utilajul, instalaţiile sau mobilierul sau sub orice titlu ar fi deţinut fără autorizaţia Ministerului Artelor şi Informaţiilor, sub sancţiunile prevăzute de lege. Înstrăinările sau contractările avînd de obiect cele menţionate în aliniatul precedent sînt nule de drept, nulitatea fiind de ordine publică şi putând fi ridicată din oficiu şi de oricine.  +  Articolul 5Nu intră în prevederile legii de faţa şi nu se naţionalizeaza întreprinderile sau parte de capital a acestora care se găsesc în proprietatea unui Stat, făcînd parte din Natiunile Unite, care au dobîndit bunuri sau drepturi ca urmare a executării Tratatului de Pace sau prin achitarea unor obligaţii de despăgubiri isvorand din starea de razboiu. De asemenea nu intră în prevederile legii de faţa întreprinderile sau părţile de întreprindere de producţie sau comercializare, ale statelor sus arătate, chiar dacă, pe baza drepturilor arătate în alin. precedent, ele au fost înfiinţate, şi deschise, conform convenţiilor ulterior datei de 23 August 1944, sau Tratatului de Pace. Contractele încheiate de instituţiile acestor State cu particularii persoane fizice sau juridice, ale căror întreprinderi sau participare sînt naţionalizate, trec asupra Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi rămîn în vigoare astfel cum au fost stipulate şi vor fi executate de ambele părţi.  +  Articolul 6Statul are monopolul producerii, transformarii şi comercializării produselor cinematografice, cu excepţiile prevăzute în art. 5 al prezentei legi. Pe data publicării legii în Monitorul Oficial, trece asupra Statului orice întreprindere de import şi export, locaţiune şi comercializare ale produselor cinematografice. Orice birou, local, gradina, locuinta, magazie sau încăpere anexa sau accesorie afectate întreprinderilor de cinematograf, trece asupra Statului, prin Ministerul Artelor şi Informaţiilor, cu toată aparatura, instalaţiile principale sau accesorii, mobilierul şi inventarul mobil, liber de obligaţii şi sarcini. Orice contracte de închiriere, arenda, locaţiune, participare sau exploatare la întreprinderile şi obiectele mobile sau imobile, corporale sau incorporale, prevăzute în acest articol, se declara reziliate de plin drept. Toate drepturile particularilor de orice natura nu se mai pot indrepta în contra Ministerului de resort şi vor fi lichidate pe calea prevăzută la capitolul despăgubiri. Orice litigiu în curs de judecată în orice stadiu s-ar găsi în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, venit pe cale de acţiuni, intervenţii, chemări de terta persoana, sau pe căile de atac ordinare sau extraordinare, este închis de drept la data publicării prezentei legi. Pretenţiile în contra Statului prevăzute din procesele în curs, privitoare la drepturile particularilor relative la întreprinderile naţionalizate, se vor lichidă prin despăgubiri, pe calea prevăzută la capitolul respectiv al legii.  +  Capitolul 2 Efectele naţionalizarii  +  Articolul 7Prin efectul naţionalizarii, întreprinderile trec în proprietatea Statului cu fondul de comerţ şi cu toate obligaţiunile contractate în vederea exploatării lor; întreprinderile sub orice formă de societate sau asociaţiuni îşi păstrează patrimoniul, asa precum el va reieşi din bilanţul încheiat în vederea predării către noua conducere desemnată de Stat în urma naţionalizarii, în activul şi pasivul întreprinderilor de orice fel, naţionalizate, intrand: a) La activ, toate bunurile imobile şi mobile corporale şi incorporale, precum: terenuri, clădiri, instalatiuni, drepturi-patente, licenţe, contracte, autorizaţii, mărci de fabrica, hârtii de valoare, cambii, cărţi de depuneri, numerar, sume datorate întreprinderii, accesorii, materii prime, mărfuri semifabricate sau finite şi alte asemenea; b) La pasiv, totalitatea obligaţiunilor întreprinderilor. Prin efectul prezentei legi, întreprinderile naţionalizate se substituie în toate drepturile şi obligaţiunile vechilor întreprinderi.  +  Articolul 8Noua conducere a întreprinderii naţionalizate va putea cere, în termen de 3 luni de zile dela publicarea prezentei legi, sa declare nule obligaţiunile sau transactiunile încheiate de întreprinderea respectiva înainte de naţionalizare, care au fost încheiate cu scopul vadit de a păgubi întreprinderea, în folosul personal al contractantului sau al unei persoane fizice sau juridice străine. Judecarea acestor cereri este de competinţa comisiei constituită prin art. 7 din Legea Nr. 119 din 1948, care va judeca în aceleaşi condiţii.  +  Capitolul 3 Procedura naţionalizarii  +  Articolul 9La intrarea în vigoare a acestei legi, ministerele de resort vor numi directori, care vor lua în primire conducerea întreprinderilor naţionalizate pe baza unor situaţiuni sumare, dela proprietarii sau reprezentanţii ori împuterniciţii acestora. Noii directori vor exercita toate atribuţiunile vechilor organe de conducere. În caz de lipsa a proprietarilor, reprezentanţilor sau imputernicitilor lor, întreprinderea va fi preluată în prezenta autorităţilor poliţieneşti în comunele urbane, sau a autorităţilor comunale în comunele rurale.  +  Articolul 10Pînă în momentul preluării întreprinderilor de către noua conducere, conform inventarului şi bilanţului pe care întreprinderile sînt obligate să le încheie în acest scop, vechea conducere sta la dispoziţia celei noi pentru orice lămuriri, fiind responsabilă pentru lipsurile constatate, afară de lipsurile şi pagubele provenite din actele de administraţie ale noii conduceri.  +  Articolul 11La predarea întreprinderii se va încheia un proces-verbal în triplu exemplar, la care se vor alătură copii de pe inventar şi bilanţ. Un exemplar al procesului verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va păstra de întreprindere, iar ultimul se va inainta ministerului de resort.  +  Capitolul 4 Despăgubiri  +  Articolul 12Statul va acorda despăgubiri proprietarilor şi acţionarilor întreprinderilor naţionalizate din "Fondul Industriei Naţionalizate", prevăzut de art. 11 din Legea Nr. 119 din 1948. Pentru sumele datorate, Fondul Industriei Naţionalizate va emite obligaţiuni, pe care le va rascumpara din beneficiul net al întreprinderii naţionalizate.  +  Articolul 13Despăgubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisiuni funcţionînd pe lîngă Curţi, formate din trei magistraţi numiţi de Ministerul de Justiţie. Împotriva deciziunilor acestor comisiuni nu exista nici o cale de atac.  +  Articolul 14Din drepturile de despăgubire se vor scădea datoriile întreprinderilor prevăzute în pasivul acestora, precum şi acele izvorand din evaziuni fiscale sau alte operaţiuni contrare legii, ca şi pierderile provenite din reaua administraţie a acestor întreprinderi, înainte de naţionalizare  +  Articolul 15Nu se acordă despăgubiri: a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, judeţelor sau comunelor, s-au îmbogăţit în timpul cat erau în serviciu, prin fapte ilicite, constatate judecătoreşte; b) Acelora care au plecat din ţara în mod clandestin ori fraudulos, precum şi acelora care nu se întorc în ţara după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie eliberate de autorităţile române.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 16Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica şi cu confiscarea întregii averi acei care, indiferent prin ce mijloace, cu intentiune, vor zădărnici sau vor incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută de prezenta lege, vor tăinui parte din patrimoniul întreprinderilor sau vor vătăma, nimici, instraina, muta, exporta sau micşora prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse naţionalizarii. Cu aceeaşi pedeapsa se vor sanctiona şi acei care intentionat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.  +  Articolul 17Se pedepsesc cu închisoare corecţională dela 4-10 ani şi cu amendă dela 50.000-500.000 lei, funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentei legi, care nu vor executa sau vor zădărnici executarea însărcinărilor ce le revin, potrivit prevederilor ei. TABEL ANEXA de cinematografele ce urmează a fi naţionalizate Aro, Bucureşti. Aida, Bucureşti. Arta, Bucureşti. Alianta, Bucureşti. Moşilor, Bucureşti. Apollo Bucureşti. Bulevard Palace, Bucureşti. Clasic, Bucureşti. Casandra, Bucureşti. Cotroceni, Bucureşti. Corso, Bucureşti. Dacia, Bucureşti. Diana, Bucureşti. Femina, Bucureşti. Franklin, Bucureşti. Gioconda, Bucureşti. Gloria, Bucureşti. Isbanda, Bucureşti. Lia, Bucureşti. Lira, Bucureşti. Luther, Bucureşti. Filimon Sarbu, Bucureşti. Marconi, Bucureşti. Marna, Bucureşti. Milano, Bucureşti. Miorita, Bucureşti. Model, Bucureşti. Nero, Bucureşti. Nissa, Bucureşti. Noni, Bucureşti. Odeon, Bucureşti. Orfeu, Bucureşti. Pache, Bucureşti. Pax, Bucureşti. Rahova, Bucureşti. Ritz, Bucureşti. Rio (Rex), Bucureşti. Scala, Bucureşti. Florida, Bucureşti. Maxim Gorki, Bucureşti. Splendid, Bucureşti. Tineretului, Bucureşti. Trianon, Bucureşti. Tomis, Bucureşti. Triumf, Bucureşti. Unic, Bucureşti. Unirea, Bucureşti. Volta Buzesti, Bucureşti. Venus, Bucureşti. Vergu, Bucureşti. Victoria, Bucureşti. Volga, Bucureşti. Avrig, Bucureşti. Capitol, Bucureşti. Barcelona, Bucureşti. Carmen, Bucureşti. Astoria, Bucureşti. Doina, Bucureşti. Mignon, Bucureşti. Omnia, Bucureşti. Pantelimon, Bucureşti. Picolo, Bucureşti. Roma, Bucureşti. Tivoli, Bucureşti. Judeţul Alba Capitol, Alba Iulia Park, Alba Iulia Detunata, Abrud Apollo, Aiud Progresul (Astra), Sebes Alba Popular (Aro), Sebes Alba Urania, Teius Sindicatul C.F.R., Teius Coslar Edison, Uioara Modern, Zlatna Judeţul Arges Muncitoresc, Pitesti Lux, Pitesti Select, Pitesti Trianon, Pitesti Aro, Curtea de Arges Judeţul Arad Corso, Arad Popular, Arad Victoria, Arad Savoy, Arad Urania, Arad Casa Culturală Arlus, Curtici Corso, Chisineu Cris Apollo, Ineu Scala, Nadlac Apolo, Pancota Astra, Rovine Dacia, Rovine Apolo, Radna Cinema Comunei Sf. Ana Cinema Comunei Siria U.T.M. Arad, com. Gai Judeţul Buzau Bulevard, Buzau Doina, Buzau N. Balcescu (fost Moldavia), Buzau Corso, Buzau Savoy, Buzau Modern, Mizil Mares, Mizil Judeţul Braşov Reduta, Braşov Aro, Braşov Progresul, Braşov Popular, Braşov Astra, Braşov, Braşov Lumina, Braşov Scala, Braşov Eforia, Braşov Rodina, Braşov Cidonia, Codlea, Urania, Ranov Modern, Cernatu Judeţul Baia Lux, Falticeni Judeţul Botosani Popovici, Botosani Lux, Botosani Cinema Comunei Harlau Judeţul Brăila Carabus, Brăila Comunal, Brăila Popular, Brăila Lira, Brăila Pasalaqua, Brăila Judeţul Bihor Scala, Oradea Corso, Oradea Transilvania, Oradea Popular, Beius Biharia, Biharia Prietenia, Diosig Apollo, Marghita Transilvania, Salonta Mare Doina, Tinca Comisia Locală, Beius Judeţul Bacau Fantasio, Bacau Forum, Bacau Mărăşeşti, Bacau Lux, Bacau Oituz, Tg.-Ocna Judeţul Caras Astra, Oravita Apollo (Verner) Bocsa Montană Barzeasca, Berzeasca Apollo (fraţii Craciun) Resita Cultural, Resita Judeţul Covurlui Aro-Banica, Galaţi Central, Galaţi Lux, Galaţi V. Miron, Galaţi Odeon, Galaţi Judeţul Ciuc Secuesc, Gheorghieni, Spic de Aur, Santimbru Popular, Sansimion Borsos, Ciuman Suseni, Suseni Pal Ignat şi Zoltan, Tusnadul Mare Judeţul Campulung Modern, Vatra Dornei Judeţul Constanta Unirea, Constanta Doru, Constanta Popular, Constanta Progresul, Constanta 6 Martie, Constanta 23 August, Constanta Munca, Constanta Popular Cernavoda Cinema Comunei Hârşova Comunal, Mangalia Republica, Cernavoda Filimon Sarbu, Constanta Cămin Cultural Medgidia Cinema Comunal Medgidia Cinema Cultural Mihail Kogălniceanu Cămin Cultural Cogealac Judeţul Cluj Capitol, Cluj Corso, Cluj Forum, Cluj Olimpia, Cluj Popular, Cluj Royal Palace, Cluj Select, Cluj Urania, Cluj Cinema Huedin, Cluj Judeţul Dolj 6 Martie, Craiova 23 August, Craiova Scala, Craiova 30 Decemvrie (fost Select), Craiova Mirica, Calafat Capitol, Calafat Judeţul Dambovita Victoria (Slovia), Targoviste Popular, Targoviste Modern, Bucsani Tudor Vladimirescu, Gaesti Bebe, Gaesti Căminul cultural Spiru Haret, Gura Ocnitei Cinema Comunei Slobozia Mare Aro Parc, Pucioasa Judeţul Dorohoi Lux, Dorohoi Judeţul Falciu Modern, Husi Judeţul Fagaras Filimon Sarbu, Fagaras Transilvania, Fagaras Concordia, Cincu Claudia, Sercaia Judeţul Gorj Caldarus, Tg. Jiu Judeţul Hunedoara Progresul, Deva Cultura, Dobra Central, Orastie Orion, Orastie Căminul Cultural, Baia de Cris Scala, Hateg Dacia, Petrosani Cazinoul, Vulcani Cinema, Lonea Judeţul Ialomita Modern, Calarasi Victoria, Calarasi Unirea, Fetesti Cinema Comunei, Fetesti-Gara Capitol, Urziceni Iordanescu, Slozobia Popular, Tandarei-Gara Judeţul Ilfov Budesti, Budesti Domneşti, Domneşti Comunal, Oltenita Cinema Mare (cpt. Mera) Chitila Judeţul Iaşi Capitol (Popular) Iaşi Scala, Iaşi Sidoli, Iaşi Phoenix, Iaşi Trianon, Iaşi Judeţul Mures Progresul, Tg.-Mures Transilvania, Tg.-Mures Venus, Sovata Transilvania, Toplita Judeţul Mehedinti Rio, Turnu-Severin Teatrul oraşului, Turnu Severin Rogova (Stuparu), Rogova Judeţul Muscel Jinga, Campulung Muscel Căminul Cultural "Costopol", Calinesti Căminul cultural Domneşti, Domneşti Căminul Cultural Rucar, Rucar Judeţul Maramures Sindicatul C.A.M., Ocna Sugatag Judeţul Neamt Trianon, Piatra - Neamt Progresul, Piatra - Neamt Popular, Piatra - Neamt Popular, Buhusi Gaetan, Tg. - Neamt Trianon, Tg. - Neamt Judeţul Nasaud Omnia, Bistrita Capitol, Bistrita Cika, Nasaud Radna (Hapca Vasile), Radna Trianon, Prundul Bargaului Judeţul Olt Ivanovici, Slatina Judeţul Odorhei Muncitoresc, Odorhei Urania, Cristur Judeţul Prahova Aro, Ploiesti Corso, Ploiesti Victoria, Ploiesti Odeon, Ploiesti Progresul, Ploiesti Roxi, Ploiesti Popular, Ploiesti Colorado, Ploiesti Fabrica de postav "Azuga", Azuga Cinema Comunei, Baicoi Cam. Cultural, Barcanesti Lumina Sarului, Brebu Casa Naţionala, Breaza Ursu, Comarnic Gh. Gheorghiu-Dej, Campina Victoria, Campina 11 Iunie, Ceptura Urlati Horia, Closca şi Crisan, Comarnic Cornu, Cornu Victoria, Filipesti-Tang. Căminul Cultural, Filipesti-Padure Modern, Maneciu-Ungheni Zorile, Maneciu-Ungheni Căminul Cultural, Marginenii de Sus Columbia, Moreni Sala Epure (Muntenia), Moreni Alexiu, Moreni Aro, Scaeni Progresul, Sinaia Select, Urlati Unirea, Slanic Telega, Telega Liga Culturală, Valenii de Munte Vulcăneşti, Vulcăneşti Căminul Cultural Doina, Poiana Tapului Cinema Comunei, Valea Calugareasca Judeţul Putna Bristol, Focsani Capitol Focsani Scala, Focsani Select, Odobesti Judeţul Radauti Scala Popular, Radauti Unirea, Radauti Unirea, Siret Judeţul Romanati Apolo, Caracal Teatrul Naţional, Caracal Cosma, Corabia Cinema Corabia, Corabia. Judeţul Roman Luxor, Roman Trianon, Roman Judeţul Ramnicul Sarat Lux, R. Sarat Victoria, R. Sarat Judeţul Severin Capitol, Lugoj Comunal-Cinema, Lugoj Victoria, Lugoj Apolo, Faget Olimpia Stricker, Orşova Judeţul Suceava Comunal, Suceava Judeţul Somes Cazinou, Belcean Select, Gherla Cultura, Reteag Judeţul Sibiu Apolo, Sibiu Capitol, Sibiu Rio, Sibiu Corso, Sibiu Victoria, Sibiu Ecaterina, Avrig 23 August, Cisnadie Cinema Comunei, Garbova Cinema Comunei, Miercurea Cămin Cultural, Rasinari Turistilor, Saliste Miorita, Talmaciu Filiala A. R. L. U. S. Sibiu Judeţul Salaj Libertatea, Zalau Popular, Careii Mari Infratirea, Jibou Scala, Simleul Silvaniei Transilvania, Valea lui Mihai Progresul, Cehul Silvaniei Crasna, Crasna Nusfalau, Nusfalau Judeţul Satu Mare Scala Satu Mare Popular, Satu Mare Carpaţi, Baia Mare Popular, Baia Mare Judeţul Tutova Francez, Barlad Select, Barlad Judeţul Teleorman Valli, Turnu Magurele Capitol, Alexandria Trianon, Alexandria Carpaţi, Rosiorii de Vede Modern, Rosiorii de Vede Căminul Cultural, Zimnicea Judeţul Turda Aro (sala fără aparat), Turda Maxim Gorki, Turda Dacia (nu funcţionează din 1946), Campeni Lia (nu funcţionează din 1945), Ludos Judeţul Tulcea Select, Tulcea Aro, Macin D. D. M., Splina Judeţul Tecuci Comunal Tecuci Judeţul Tarnava Mica Apollo, Blaj Roxi, Dumbraveni Saxonia, Jidvei Capitol, Tarnaveni Judeţul Tarnava Mare Capitol, Medias Corso, Medias Steaua, Sighisoara Apollo, Agnita Apollo Judeţul Trei Scaune Modern, Baraolt Apolo, Bretcu Zana, Covasna Orasenesc, Tg. Secuiesc Prole Gustav, Zagan Judeţul Timiş-Torontal Apollo, Timişoara Aro, Timişoara Arta, Timişoara Capitol, Timişoara Coloseum, Timişoara Corso, Timişoara Thalia, Timişoara Trianon, Timişoara Victoria (fost Urania), Timişoara E. Unger, Biled Hercules, Carpinis Schisak, Ciacova Cultura, Cenadul Mare Scala, Comlosul Mare Corso, Becicherecul Mic Roxi, Fratelia Fratelia, Fratelia Elite, Freierdorful Nou Lumina, Pecica Mare Olimpia, Jimbolia Central, Lipova Corso, Lipova Poporului, Nitchidorf Cultura, Lovin Astra, Petrian Muncitoresc, Plopi Recas, Recas Pavlov, Sannicolaul Mare Victoria, Sannicolaul Mare Sport, Secusigiu Olympia, Teremia Mare Cultura, Tomnatic Scala, Comosul Mic Victoria, Peciul Nou Judeţul Vlasca Europa, Giurgiu Modern, Giurgiu Taranu, Giurgiu Judeţul Vaslui Teatrul judeţean (Izbanda), Vaslui Judeţul Valcea Adriani, R. Valcea 30 Decembrie, R. Valcea 23 August, Dragasani -------