ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020  Având în vedere angajamentele constante și termenele asumate de România în raport cu instituțiile Uniunii Europene, precum și riscurile de aplicare asupra României a procedurii de infringement datorită lipsei unor măsuri, a căror reglementare nu mai poate fi amânată,având în vedere iminența condamnării României de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza 2018/4.131 ce are ca obiect acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor prin neaplicarea art. 103 alin. (1) și (2) din Codul vamal al Uniunii, privind termenul maxim pentru comunicarea datoriei vamale prin care autoritățile române sunt puse în întârziere referitor la art. 244 alin. (1), (3) și (4) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare,întrucât Comisia Europeană constată că în ceea ce privește art. 244 alin. (4) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, acesta nu se referă la limita de zece ani pentru comunicarea datoriei vamale stabilită la alin. (2) al art. 103 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru datoria vamală survenită ca rezultat al unui act care, la data la care a fost săvârșit, era susceptibil de a conduce la inițierea unor proceduri penale,întrucât existența la nivelul Comisiei Europene a Cauzei 2018/4.131 reprezintă o situație extraordinară care nu poate fi amânată și ar putea duce, în situația neconformării, la condamnarea României de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu consecința aplicării unor sancțiuni pecuniare al căror cuantum ar putea fi unul semnificativ, de natură a afecta bugetul de stat și îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvern,deoarece Comisia Europeană a solicitat Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin Dosarul EU Pilot (2019) 9447 - document care reprezintă un act preliminar în cadrul procedurii de infringement -constatarea neconformității prevederilor art. 76 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora nerespectarea termenului pentru depozitarea temporară se sancționează și cu măsura valorificării mărfurilor, contrar dispozițiilor cuprinse în legislația vamală unională, întrucât Comisia Europeană învederează României că regulamentele UE în general, precum și Regulamentul (UE) nr. 952/2013 sunt obligatorii și sunt direct aplicabile în toate statele membre în conformitate cu art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE“),având în vedere că, în conformitate cu dispozițiile art. 148 alin. (4) din Constituția României, republicată, autoritățile statului român s-au angajat să garanteze ducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, din reglementările comunitare cu caracter obligatoriu și din actul de aderare, este necesar să se abroge dispozițiile care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și care contravin regulamentelor unionale,ținând cont de disfuncționalitățile și problemele semnalate în mod constant de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică „OECD“, ca urmare a neadaptării cadrului legal actual care reglementează libera circulație a mărfurilor la complexitatea și dinamica activităților aferente acestui sector de activitate,deoarece OECD formulează sesizări cu privire la articolele 31, 32, 87, 116, 121, 137, 153, 168 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, și neimplementarea recomandărilor OECD privind eliminarea reglementărilor redundante din legislația vamală creează premisele încălcării principiului liberei circulații a mărfurilor ce are consecințe negative asupra mediului de afaceri, luând în considerare Nota nr. 20/9.505/A.I.L. din 22.05.2018 cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor OECD în privința unor prevederi legislative cu impact anticoncurențial ce afectează activitatea economică din sectoarele construcții, transport de mărfuri și procesare agroalimentară, semnată de prim-ministrul României, având în vedere raportul elaborat de OECD în cadrul proiectului-pilot care a avut ca scop evaluarea reglementărilor în vigoare care limitează concurența în fiecare sector examinat, în care sunt menționate articolele din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ce ar putea discrimina operatorii care nu dețin o filială în România,ținând cont că recomandările OECD vizează eliminarea reglementărilor depășite și a paralelismelor din legislația vamală națională,întrucât această stare de fapt și de drept creează premisele încălcării principiului liberei circulații a mărfurilor și are consecințe negative asupra mediului de afaceri în ceea ce privește coerența legislației vamale, este iminentă declanșarea procedurii de infringement și pentru celelalte articole dintre cele menționate de proiect deoarece, cu privire la acestea, Codul vamal al Uniunii conține dispoziții similare, contradictorii sau dispoziții cu caracter de noutate,întrucât potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „În cazul existenței unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice.“,promovarea în regim de urgență a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se justifică în contextul în care Comisia Europeană poate identifica în legislația vamală națională o serie de articole care contravin legislației vamale unionale sau care sunt de natură să descurajeze sectoare ale economiei românești din perspectiva respectării normelor de concurență naționale și unionale,luând în considerare angajamentele și termenele asumate de România în relația cu Comisia Europeană cu privire la aplicarea directă a regulamentelor Uniunii, precum și urgența luării unor măsuri pentru asigurarea premiselor de stabilitate, coerență și certitudine legislativă, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolele 1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-93, 95-99, 101-268 și 284 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 11 iunie 2020.Nr. 96.