ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020  Întrucât în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., realizează obiective de investiții din domeniul construcțiilor menite să asigure dezvoltarea economică și socială a țării prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor,având în vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare de realizare a unei creșteri economice inteligente, sustenabile și inclusive bazate pe o susținere a sectorului de construcții în domeniile sănătății, învățământului și infrastructurii rutiere și ținând cont că dezvoltarea economică nu este la același nivel la sate și comune cu cea de la nivelul orașelor și municipiilor, decalajele între acestea fiind în continuare semnificative, ceea ce necesită o realocare a fondurilor publice disponibile către comune și sate cu potențial financiar mai redus,ținând cont de faptul că, potrivit statisticilor, în ultimii ani rețeaua unităților sanitare s-a dezvoltat în principal în mediul urban, iar mediu rural rămâne în continuare deficitar din acest punct de vedere,având în vedere faptul că în ultimii ani mai multe instituții de învățământ nu au primit autorizare sanitară și avizele Inspectoratului pentru Situații de Urgență din cauza lipsei alimentării cu apă și canalizare, grupurilor sanitare neconforme sau dotate necorespunzător ori amplasate în exteriorul imobilelor instituțiilor de învățământ,având în vedere că dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea cu succes a celorlalte priorități de dezvoltare a comunităților locale, contribuind la creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor, la atragerea de investitori și la combaterea izolării zonelor subdezvoltate,ținând cont de evoluția îngrijorătoare a unor fenomene negative pentru sănătatea populației, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, luând act de evoluția situației prin apariția unui nou val epidemiologic și motivat de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul sănătății și învățământului, ar îngreuna continuarea actului educațional în condiții de deplină siguranță pentru sănătatea copiilor și cu posibilitatea continuării acestuia în mediul online prin dotări corespunzătoare la nivelul unităților și instituțiilor de învățământ,întrucât accesul la educație și la servicii de sănătate de calitate, care trebuie facilitat prin investiții derulate în aceste domenii, reprezintă un drept al oricărui cetățean și nu un privilegiu,luând în considerare faptul că în România infrastructura de alimentare cu apă și cea de epurare a apelor uzate sunt deficitare, iar conectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă este incompletă,având în vedere că nivelul actual scăzut al respectării cerințelor privind colectarea și tratarea apelor uzate determină ca investițiile în acest sector să rămână o prioritate pe termen mediu și lung,pentru absorbția fondurilor europene alocate României începând cu perioadele de programare 2021-2027 este necesară crearea cadrului legal pentru pregătirea portofoliului de proiecte al României, mai ales a portofoliului de proiecte din domeniul infrastructurii de interes național/local și regional; în prima fază se creează cadrul general de organizare și funcționare, iar în perioada imediat următoare, odată cu lansarea ghidurilor de finanțare, a documentațiilor tehnico-economice, la nivelul regiunilor se vor putea stabili parteneriate/contracte de realizare a investițiilor.Reglementările legale în vigoare, interne și internaționale, și necesitatea asigurării cadrului legal și a condițiilor necesare realizării obiectivelor și a obligațiilor asumate de către România reprezintă contextul care impune reglementarea în regim de urgență a unor măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului anual de dezangajare, precum și de modificare și completare a unor acte normative.Deoarece eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021-2027 începe cu data de 1 ianuarie 2021, dată de la care devin eligibile cheltuielile aferente implementării proiectelor și acționează riscul de dezangajare eșalonat pe durata celor 7 ani, conform regulilor prevăzute de propunerile de regulamente ale Comisiei Europene, de tipul n+2,având în vedere necesitatea implementării și încadrării proiectelor în perioada de eligibilitate a exercițiului programatic 2014-2020 și pregătirea în regim de urgență a unui portofoliu de proiecte în vederea implementării în perioada de programare 2021-2027,având în vedere faptul că alocarea fondurilor europene pentru România trebuie valorificată, aceasta reprezentând o resursă importantă pentru dezvoltarea durabilă a economiei și societății românești, precum și un element al sustenabilității bugetare, prin prisma strategiei investiționale și a caracterului nerambursabil al acestor fonduri,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a nu genera întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, cu impact direct asupra riscului de dezangajare, dar și asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) C.N.I., în calitate de unitate de implementare proiecte, poate realiza proiecte finanțate din fonduri europene în cadrul următoarelor programe operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020: Programul operațional Infrastructură mare, Programul operațional Competitivitate și Programul operațional Regional, precum și în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele de implementare ale programelor operaționale, sens în care C.N.I. realizează activități de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, respectiv organizează și derulează procedurile de achiziții, asigură monitorizarea contractelor de lucrări și servicii încheiate de beneficiar și închiderea acestora, predând beneficiarului toate documentele și rezultatele proiectelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare și acordului de parteneriat și cu mecanismul de implementare stabilit prin hotărâre a Guvernului.(4) C.N.I. poate realiza, în calitate de beneficiar, individual sau în parteneriat, proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele de implementare ale programelor operaționale.2. La articolul 6 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) prestarea de servicii specifice pentru persoane juridice/persoane fizice care au calitatea de beneficiar în proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.3. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Sumele echivalente cheltuielilor forfetare prevăzute la alin. (4) se încasează de către C.N.I. astfel:a) 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 5% din valoarea devizului, la semnarea contractului, pe baza documentelor justificative;b) în procent egal pentru restul de 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 5% din valoarea devizului, respectiv 2,5% aplicat la valoarea situațiilor de plată prezentate de antreprenor pentru a fi decontate periodic, conform stadiilor fizice realizate.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, costurile aferente activităților desfășurate pentru implementarea proiectelor vor fi suportate în limita cheltuielilor eligibile cu această destinație ale programelor operaționale în cadrul cărora se finanțează proiectele respective.5. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), literele e) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) unități și instituții de învățământ de stat: imobile destinate procesului educațional și de cercetare, spații cu destinația cămine și cantine, imobile destinate activităților cultural-sportive;..............................................................................................j) alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor: orice tip de construcții care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale comunităților locale, inclusiv la nivel național, care nu se încadrează în categoriile menționate la lit. a)-i), o)-r);6. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), după litera n) se introduc patru noi litere, literele o)-r), cu următorul cuprins:o) drumuri de interes local și drumuri de interes județean: căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulația vehiculelor și pietonilor, clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acte ale autorităților publice;p) fose septice reprezintă rezervoare etanșe subterane, în care se colectează apele menajere produse în gospodării, elimină în bună măsură materiile poluante concentrate în apele uzate și asigură reținerea materiilor solide și a deșeurilor plutitoare;q) microstații de epurare reprezintă ansamblul de construcții și instalații destinat epurării apelor uzate, prin metode mecanice, mecano-chimice, biologice și altele;r) sistem de alimentare cu apă reprezintă ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă și care cuprinde, de regulă, următoarele componente:– captări;– aducțiuni;– stații de tratare;– stații de pompare cu sau fără hidrofor; – rezervoare de înmagazinare; – rețele de transport și distribuție; – branșamente, până la punctul de delimitare a proprietății.7. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) Subprogramul «Unități și instituții de învățământ de stat»;...............................................................................................g) Subprogramul «Unități sanitare8. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), după litera j) se introduc trei noi litere, literele k)-m), cu următorul cuprins:k) Subprogramul «Drumuri de interes local și drumuri de interes județean»; l) Subprogramul «Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă»;m) Subprogramul «Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor9. La anexa nr. 3 articolul 2, alineatele (2) și (4) se abrogă.10. La anexa nr. 3 articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-h), k)-m) se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică/expertizare energetică/ proiectare/construcții noi/reabilitare/consolidare/extindere/ modernizare/finalizare structuri începute cu aceeași destinație/ dotare.11. La anexa nr. 3 articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În vederea includerii la finanțare a obiectivelor de investiții prin program, beneficiarii au obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere, din care să reiasă că nu beneficiază de fonduri din orice alte programe, naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale, pentru cheltuielile eligibile prin program.  +  Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obiectivele de investiții incluse în lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanțate din cadrul subprogramului „Instituții de învățământ superior de stat“, aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, prevăzută la art. 5 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se preiau în cadrul subprogramului „Unități și instituții de învățământ de stat“. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obiectivele de investiții incluse în lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanțate din cadrul subprogramului „Unități sanitare din mediul urban“, aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, prevăzută la art. 5 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se preiau în cadrul subprogramului „Unități sanitare“.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, mecanismul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene prevăzut la art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va aproba prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 iunie 2020.Nr. 95.----