ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 4 iunie 2020privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 11 iunie 2020  În contextul acțiunilor de relansare economică este necesară și urgentă aprobarea unor programe naționale care privesc categorii sociale considerate prioritare în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la standarde de educație superioară, susținerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale mediului de afaceri și măsuri active de ocupare a forței de muncă, digitalizarea activităților desfășurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competențe digitale ale forței de muncă, acțiuni care sunt de importanță strategică națională.În ultimii ani, procesul de informatizare a instituțiilor și autorităților publice s-a dezvoltat în funcție de politicile și de posibilitățile acestora de accesare a finanțărilor propriilor proiecte și mai puțin într-o manieră integrată. Această tendință a creat premisele dezvoltării unor sisteme „izolate“ care au rezolvat probleme interne ale instituțiilor sau probleme punctuale fără a urmări o viziune de ansamblu sau îndeplinirea obiectivelor strategice, inclusiv din punctul de vedere al livrării de servicii publice electronice către cetățean.Având în vedere impactul economic negativ al pandemiei COVID-19, este imperios necesar ca aceste programe naționale să fie finanțate din fonduri europene și trebuie asumate de Guvernul României, întrucât au un puternic impact economic și social la nivelul întregii societăți civile.În contextul actual generat de pandemia COVID-19 sunt necesare identificarea și implementarea unor măsuri pentru limitarea aspectelor negative și relansarea economică. Aceasta este o acțiune urgentă și a fost generată de o situație extraordinară, respectiv instituirea, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, care ar fi avut un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor. În contextul restricțiilor impuse de starea de urgență, menținute parțial în perioada stării de alertă instituite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aproximativ 1.100.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă sau se află în șomaj tehnic, astfel că este necesar ca problema să fie abordată la nivel național, prin acțiuni integrate, cu impact larg și vizibil pe termen scurt și mediu.Măsurile identificate este necesar să fie implementate în regim de urgență, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pentru a limita efectele economice negative generate de pandemia COVID-19, respectiv limitarea pierderii locurilor de muncă, crearea urgentă de noi oportunități, susținerea antreprenoriatului, susținerea de investiții în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării, precum și asigurarea unor măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice.Ca urmare a pandemiei COVID-19 provocările curente sunt legate de relansarea economică și în acest sens sunt prioritare și de extremă urgență măsuri privind păstrarea locurilor de muncă, îmbunătățirea accesului la ocupație, ocupare și reinserție profesională, dezvoltarea competențelor angajaților și inițiativa locuri de muncă pentru tineri, măsuri de integrare pe piața muncii a studenților, corelate cu susținerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale mediului de afaceri, astfel încât sistemul să fie capabil să ofere oportunități unui număr cât mai mare de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.Comisia Europeană a arătat că este important ca statele membre să asigure o balanță între acțiunile urgente și reformele structurale, cu elemente de asigurare a durabilității, în contextul măsurilor de redresare, dar și cu privire la investițiile care trebuie făcute în viitor.Ținând cont de faptul că toate aceste măsuri trebuie incluse la finanțare în regim de urgență în cadrul unor programe naționale care vizează anumite categorii de beneficiari sau un anumit domeniu economic și/sau social pentru a asigura relansarea activității economico-sociale ca urmare a pandemiei COVID-19,deoarece reglementările legale în vigoare, interne și internaționale, și necesitatea asigurării cadrului legal și a condițiilor necesare realizării obiectivelor și a obligațiilor asumate de către România reprezintă contextul care impune reglementarea în regim de urgență a unor măsuri pentru implementarea proiectelor/programelor naționale cu finanțare din fonduri europene, care vor contribui la evitarea riscului de dezangajare pentru anul 2020, iar în lipsa luării măsurilor legislative propuse va continua creșterea numărului de persoane care își pierd locul de muncă sau intră în șomaj tehnic, nu se vor putea lua măsuri active de ocupare a forței de muncă, va crește numărul de persoane care apelează la servicii de asistență comunitară, iar aceste servicii nu vor putea asigura asistența unui număr tot mai mare de solicitanți, luând în considerare și faptul că din cauza creșterii prețurilor va crește și numărul persoanelor vârstnice care vor apela la servicii de asistență comunitară,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, care contribuie substanțial la relansarea economică și fără de care relansarea economică s-ar desfășura îngreunat și fără rezultate vizibile pe termen scurt și mediu, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a programelor naționale aferente următoarelor domenii: a) integrare pe piața muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel național;b) susținerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale mediului de afaceri;c) digitalizarea activităților desfășurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competențe digitale ale forței de muncă;d) măsuri active de ocupare a forței de muncă;e) măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice;f) investiții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.  +  Articolul 2(1) Programele naționale care se supun aprobării în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie în concordanță cu legislația europeană și națională aplicabilă;b) să respecte regulile de eligibilitate stabilite prin regulamentele europene și legislația națională, precum și regulile de eligibilitate specifice ale programului operațional din care urmează a fi asigurată finanțarea;c) să contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programului operațional;d) să fie în concordanță cu indicatorii obiectivelor specifice ale programului operațional în care urmează să fie incluse la finanțare;e) să se încadreze în prioritățile de investiții ale programului operațional din care urmează a fi asigurată finanțarea;f) să aibă acordurile și avizele necesare, conform legislației în domeniul mediului, după caz;g) să respecte legislația în domeniul ajutorului de stat.(2) În funcție de activitățile și categoriile de proiecte care pot fi finanțate în cadrul programului național, acesta se supune procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, după caz.(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se face de către autoritatea de management pentru programul operațional în cadrul căruia se propun la finanțare proiectele incluse în programul național în cauză, cu respectarea regulilor de selecție, evaluare, contractare și monitorizare aferente, cu încadrarea în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul programului.  +  Articolul 3(1) Programele naționale cu finanțare din fonduri europene se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene și a ministerelor care au atribuții în implementarea domeniilor prevăzute la art. 1, după caz.(2) Hotărârea Guvernului stă la baza deciziilor de introducere la finanțare în cadrul programelor operaționale a programelor naționale reglementate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (3) Hotărârea Guvernului pentru aprobarea unui program național, prevăzută la alin. (2), cuprinde:a) denumirea programului național;b) valoarea programului național și sursele de finanțare;c) durata programului național;d) obiectivul programului național și indicatorii de rezultate și de eficiență;e) categorii de activități și beneficiari eligibili;f) concluziile evaluării adecvate de mediu și impactul asupra mediului, după caz;g) cerințe privind regulile de ajutor de stat, după caz;h) programul operațional în cadrul căruia se finanțează programul național supus aprobării;i) alte prevederi necesare pentru operaționalizarea programului național.(4) La stabilirea valorii programelor naționale, care urmează a fi incluse la finanțare din fonduri europene, se iau în considerare fondurile disponibile cu această destinație din bugetul programului operațional, precum și contribuția națională din bugetul de stat/bugetele locale și cheltuielile neeligibile care urmează a fi finanțate potrivit legii.  +  Articolul 4(1) În condițiile aprobării unui program național conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea de management pentru programul operațional în cadrul căruia se finanțează proiectele din cadrul acelui program național este autorizată să ia măsurile necesare pentru modificarea programului operațional, dacă este cazul.(2) Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național inclus la finanțare din fonduri europene trebuie să aibă capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor. (3) Controlul și monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programului național incluse la finanțare din fonduri europene revin autorității de management al programului operațional respectiv, potrivit prevederilor legislației naționale și europene aplicabile și contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii și, respectiv, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programului național, după caz.  +  Articolul 5Acoperirea eventualelor depășiri ale limitelor maxime care pot fi suportate din alocările programelor operaționale prin mecanismul legal de supracontractare, ca urmare a includerii la finanțare a unor programe naționale, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte programul operațional, dacă programele naționale nu pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 iunie 2020.Nr. 94.-----