ORDIN nr. 2.012 din 4 iunie 2020pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 11 iunie 2020    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16),art. 79 alin. (4) și art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul Autorității pentru Digitalizarea României comunicat prin Adresa nr. 7.710 din 25.05.2020,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) identificare vizuală online - procesul de recunoaștere unică prin sistem video a persoanei fizice titular sau reprezentant desemnat/împuternicit al persoanelor fizice, juridice sau entității fără personalitate juridică în baza documentelor transmise și/sau informațiilor comunicate de persoana fizică, reprezentantul legal, împuternicitul sau reprezentantul desemnat pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului nr. 2016/679.2. La articolul 5, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) sistem video - sistem de transmitere și de înregistrare a imaginii.3. La articolul 17, alineatele (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În situația în care nu sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a SPV cererea de înregistrare în SPV se respinge.(5) În situația în care împuternicirea nu este generală pentru toate operațiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generală pentru toate operațiunile din SPV se notifică solicitantul la adresa de poștă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la transmiterea documentelor. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(6) În situația în care informațiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entității fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt validate, dar informațiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica ori informațiile furnizate sunt insuficiente sau din verificarea documentelor justificative prezentate opțional rezultă că acestea conțin date incomplete sau incorecte, se notifică solicitantul la adresa de poștă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la completarea informațiilor sau cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghișeu ori prin identificare vizuală online.4. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul în care aprobarea cererii de înregistrare se face prin identificarea vizuală online, astfel cum aceasta este prevăzută la alin. (6), organul fiscal inițiază procesul de recunoaștere prin sistem video cu persoana care a desemnat sau împuternicit solicitantul, în scopul confirmării calității atribuite acestuia. În acest sens, organul fiscal notifică atât solicitantul, cât și entitatea care l-a desemnat/împuternicit la adresele de poștă electronică completate în cererea de înregistrate, în termen de 5 zile de la înregistrare. Dispozițiile art. 20 alin. (6) lit. c) și ale art. 21 alin. (2^1)-(2^8) și (4^1) se aplică în mod corespunzător.5. La articolul 17, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (11^1) și (11^2), cu următorul cuprins:(11^1) În cazul aprobării cererii de înregistrare prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/ împuternicitul utilizează sistemul video oferit pe platforma informatică dedicată.(11^2) În vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1) prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă documentele și/sau comunică informațiile solicitate de organul fiscal central. Dispozițiile art. 21 alin. (2^1)-(2^8) și (4^1) se aplică în mod corespunzător.6. La articolul 20 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) aprobare prin identificare vizuală online. În acest caz persoana fizică trebuie să se programeze online, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul ANAF, selectând data și ora la care este disponibilă pentru a fi inițiată procedura de identificare vizuală online.7. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (2^1)-(2^8), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul exercitării de către persoana fizică a opțiunii privind aprobarea prin identificare vizuală online Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală inițiază identificarea prin sistem video.(2^2) În vederea identificării vizuale online Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite persoanei fizice o informare, pe adresa de poștă electronică completată în formularul de înregistrare, care cuprinde:a) instrucțiuni de desfășurare a identificării vizuale online ce se va derula;b) comunicarea faptului că, în situația în care nu poate participa la identificarea vizuală online la data și ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare, prin accesarea aplicației de programări online puse la dispoziție;c) comunicarea faptului că neprezentarea la ora și data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV;d) reguli de conduită.(2^3) În situația în care persoana fizică nu este prezentă la sesiunea de identificare vizuală online la data și ora programate/reprogramate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.(2^4) În cazul în care documentele transmise în vederea identificării vizuale online de persoana fizică nu reprezintă imaginea actului de identitate valabil și/sau datele nu sunt corecte, atunci cererea de înregistrare în SPV se respinge.(2^5) În timpul sesiunii de identificare vizuală online funcționarul public poate formula întrebări cu privire la informații ce trebuie să conțină elemente cunoscute de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoana fizică.(2^6) În situația în care persoana fizică nu răspunde corect întrebărilor adresate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.(2^7) În cazul în care identificarea vizuală online se întrerupe din motive tehnice independente de voința solicitantului și/sau a Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poștă electronică cu privire la faptul că trebuie să se reprogrameze.(2^8) În cazul în care identificarea vizuală online s-a realizat cu succes, se procedează la aprobarea cererii și se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poștă electronică.8. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Organul fiscal central arhivează datele furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare, potrivit prevederilor legale în vigoare.9. Laarticolul 24 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) informații referitoare la efectuarea de plăți potrivit art. 163 din Codul de procedură fiscală.10. După articolul 24^1 se introduce un nou articol, articolul 24^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^2 Efectuarea plăților de către persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridicăContribuabilii pot efectua plăți în sistem online pentru tipurile de creanțe fiscale stabilite în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIDispozițiile prevăzute la art. I pct. 1-7 intră în vigoare în termen de două luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 4 iunie 2020.Nr. 2.012.----