HOTĂRÂRE nr. 430 din 27 mai 2020privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 11 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024, denumită în continuare Strategia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Strategia se aplică și în perioada postdetenție, raportat la persoanele care au executat o pedeapsă sau o măsură privativă de libertate.(3) În aplicarea prevederilor prezentei strategii, instituțiile implicate au acces la baze de date și informații gestionate cu privire la persoanele private de libertate sau persoanele care au executat o pedeapsă sau o măsură privativă de libertate, în scopul asigurării unui flux informațional interinstituțional necesar creșterii eficienței intervenției recuperative și a șanselor de reintegrare socială.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Administrația Națională a Penitenciarelor, instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale, cu atribuții în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, să implementeze prevederile cuprinse în prezenta strategie.(2) Instituțiile și autoritățile prevăzute la alin. (1) implementează prevederile cuprinse în prezenta strategie corespunzător responsabilităților instituite în Planul național de implementare a Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.  +  Articolul 3Se înființează Comitetul interministerial pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică.  +  Articolul 4Rolul Comitetului este de a coordona implementarea și monitorizarea aplicării prevederilor Strategiei.  +  Articolul 5Comitetul are următoarele atribuții:a) coordonează și monitorizează aplicarea prevederilor Strategiei la nivelul instituțiilor și autorităților administrației publice centrale, precum și al autorităților administrației publice locale responsabile;b) inițiază demersuri pentru mobilizarea resurselor necesare implementării prevederilor Strategiei;c) asigură comunicarea interministerială, precum și armonizarea punctelor de vedere, în aplicarea prevederilor Strategiei;d) formulează recomandări și propune măsuri către instituțiile și autoritățile administrațiilor publice centrale, precum și către autoritățile administrațiilor publice locale cu atribuții în domeniu, în vederea asigurării coerenței și eficientizării procesului de implementare a prevederilor Strategiei; e) identifică și propune politicile publice generate de prezenta strategie;f) hotărăște cu privire la constituirea grupurilor de lucru, formate din specialiști de la nivelul instituțiilor și autorităților administrației publice centrale, precum și ai autorităților administrațiilor publice locale responsabile, care pun la dispoziția Comitetului date și informații de interes în vederea fundamentării recomandărilor, măsurilor și propunerilor de politici publice formulate de către Comitet; g) informează anual Guvernul privind stadiul de realizare a obiectivelor stabilite în Strategie, prin Raportul anual de monitorizare;h) analizează și formulează propuneri privind revizuirea prezentei strategii, în baza Raportului anual de evaluare, elaborat de responsabilii desemnați prin regulamentul prevăzut la art. 8 alin. (2);i) îndeplinește orice alte atribuții, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost constituit.  +  Articolul 6(1) Comitetul este format din câte un reprezentant, având funcție de conducere, cel puțin la nivel de director, din cadrul următoarelor instituții publice: a) Ministerul Justiției;b) Ministerul Muncii și Protecției Sociale;c) Ministerul Educației și Cercetării;d) Ministerul Afacerilor Interne;e) Ministerul Sănătății;f) Direcția Națională de Probațiune;g) Administrația Națională a Penitenciarelor.(2) Președintele Comitetului este reprezentantul Ministerului Justiției.(3) Pentru fiecare membru titular al Comitetului se desemnează câte un membru supleant.(4) Președintele și membrii Comitetului sunt desemnați de către conducătorii instituțiilor prevăzute la alin. (1), prin ordin sau decizie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7(1) Comitetul se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la solicitarea unui membru al acestuia.(2) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai instituțiilor, ai autorităților administrației publice centrale, ai autorităților administrației publice locale, ai universităților sau ai organizațiilor neguvernamentale cu relevanță pentru problematica procesului de reintegrare socială, precum și alți specialiști.  +  Articolul 8(1) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 5, Comitetul adoptă hotărâri.(2) Hotărârile Comitetului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a acestuia, la prima întâlnire de lucru.(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Administrația Națională a Penitenciarelor. Atribuțiile Secretariatului tehnic și procedurile de lucru ale Comitetului sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la alin. (2).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 27 mai 2020.Nr. 430.  +  ANEXĂSTRATEGIE NATIONALAde reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024