HOTĂRÂRE nr. 444 din 4 iunie 2020privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 10 iunie 2020  În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și în vederea asigurării accesului la baza de date prevăzută la art. 35 din respectivul regulament,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar punerii în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 27 decembrie 2017, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre desemnează biroul unic de legătură și autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor, responsabile cu accesarea directă a bazei de date prevăzute la art. 35 din Regulament.  +  Articolul 3(1) Se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor drept birou unic de legătură, astfel cum este definit la art. 3 pct. (7) din Regulament.(2) Autoritățile competente, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. (6) din Regulament, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4(1) Autoritățile competente notifică Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor datele de identificare ale punctelor de contact din structurile proprii care accesează baza de date prevăzută în art. 35 din Regulament fără întârziere, dar nu mai mult de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Autoritățile competente notifică Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor orice modificări ale datelor de identificare ale punctelor de contact, fără întârziere, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data modificărilor.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Valentina Veronica Mitran Piticu
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 4 iunie 2020.Nr. 444.  +  ANEXĂAUTORITĂȚILE NAȚIONALE COMPETENTE,desemnate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004
  Nr. crt.Directiva transpusăLegislația naționalăAutorități competente
  1.Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale“), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 149 din 11 iunie 2005Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioareAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  2.Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 133 din 22 mai 2008Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioareAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  3.Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 95 din 15 aprilie 2010, art. 9, 10, 11, 19-26.Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 30 iunie 2012.Consiliul Național al Audiovizualului
  4.Directiva (UE) 2015/2.302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 11 decembrie 2015Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 23 august 2018Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
  5.Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 95 din 21 aprilie 1993Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu completările ulterioareAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  6.Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 22 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2015Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  7.Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1988 privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 80 din 18 martie 1998Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioareAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  8.Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 171 din 7 iulie 1999Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările și completările ulterioareAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  9.Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic“), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 178 din 17 iulie 2000Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioareAutoritatea pentru Digitalizarea României Ministerul Afacerilor Interne Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  10.Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 311 din 28 noiembrie 2001; de la art. 86 la 100, directivă consolidată prin Directiva 2004/27/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 136 din 30 aprilie 2004Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioareAgenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  11.Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei Consiliului 90/619/CEE și a directivelor 97/7/CE și 98/27/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 271 din 9 octombrie 2002Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificările și completările ulterioareAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  12.Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 46 din 17 februarie 2004Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabilește reguli comune privind compensarea și asistența acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierii zborurilor și care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  13.Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006, art. 1, art. 2 lit. (c), art. 4, 5, 6, 7, 8Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013, art. 1, art. 3 lit. c), art. 6-14 alin. (1), art. 15-22Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  14.Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 201 din 31 iulie 2002, articolul 13 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 12Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  15.Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 55 din 28 februarie 2011Hotărârea Guvernului nr. 425/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 3 iulie 2013Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  16.Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioareAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  17.Regulamentul (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 334 din 17 decembrie 2010Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 23 decembrie 2013Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
  18.Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 165 din 18 iunie 2013, art. 13Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, cu modificările ulterioare, art. 25Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  19.Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 165 din 18 iunie 2013, art. 14Ordonanța Guvernului nr. 38/2015, cu modificările ulterioare, art. 33Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  20.Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (Jurnalul Oficial, seria L, nr. 204, 26.7.2006, p. 1).Hotărârea Guvernului nr. 787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 3 august 2007Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
  21.Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (Jurnalul Oficial), seria L, nr. 376, 27.12.2006, p. 36), art. 20Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, art. 20Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  22.Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (Jurnalul Oficial, seria L, nr. 315, 3.12.2007, p. 14)Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioareAutoritatea Feroviară Română
  23.Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (Jurnalul Oficial, seria L, nr. 293, 31.10.2008, p. 3), art. 22, 23 și 24Hotărârea Guvernului nr. 560/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 21 mai 2009Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  24.Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (Jurnalul Oficial, seria L, nr. 257, 28.8.2014, p. 214), art. 3-18 și art. 20 alin. (2)Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 28 decembrie 2017Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  25.Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 (Jurnalul Oficial, seria L, nr. 60, 28.2.2014, p. 34), art. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capitolul 10 și anexele I și IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016, cu modificările ulterioareAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  26.Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 și (UE) 2017/2.394, precum și a Directivei 2009/22/CE (Jurnalul Oficial, seria L, nr. 60 I, 2.3.2018, p. 1), numai în cazul în care clientul este un consumator, astfel cum este definit la art. 2 pct. 12 din regulamentul respectiv Hotărârea Guvernului nr. 914/2019 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 și (UE) 2017/2.394, precum și a Directivei 2009/22/CE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 16 decembrie 2019Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  27.Regulamentul (UE) 2017/1.128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 168 din 30 iunie 2017Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2020, cu modificările ulterioareAutoritatea pentru Digitalizarea României
  -----