LEGE nr. 73 din 5 iunie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 9 iunie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Soldații și gradații profesioniști sunt angajați, pe bază de contract, în raport cu nivelul de pregătire, starea de sănătate și aptitudinile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, în funcții prevăzute în statele de organizare ale unităților militare cu grade corespunzătoare acestui corp de personal militar.2. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Soldații și gradații profesioniști sunt selecționați din rândul cetățenilor români, bărbați și femei, cu domiciliul în țară.(2) Pentru îndeplinirea serviciului militar ca soldați și gradați profesioniști pot fi recrutați și angajați cetățeni cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care îndeplinesc normele și criteriile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În funcție de nevoile instituției militare, soldații și gradații profesioniști cu o vechime în serviciu de cel puțin 4 ani, trecuți în rezervă în temeiul art. 45 alin. (1) lit. b), e)-g) și i), care au vârsta de până la 45 de ani, pot fi rechemați în activitate dacă s-au aflat în rezervă mai puțin de 4 ani neîntrerupt, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției militare.4. La articolul 3, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Gradele militare ale soldaților și gradaților profesioniști, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaș, caporal clasa a III-a, caporal clasa a II-a, caporal clasa I...................................................................................................(3) Dobândirea calității de soldat profesionist este condiționată de acordul scris al celor în cauză privind renunțarea la gradele dobândite anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, precum și la gradele dobândite după parcurgerea a cel puțin un an de studii în cadrul instituțiilor și unităților militare de învățământ, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate.5. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), gradații profesioniști trecuți în rezervă în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. b), e)-g) și i) după o activitate de cel puțin 4 ani își păstrează gradele pe care le dețin la rechemarea în activitate, dacă perioada scursă de la data trecerii în rezervă până la data rechemării în activitate este mai mică de 4 ani.6. La articolul 8 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) asistență medicală și medicamente gratuite, în condițiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate;d) transport gratuit, pentru efectuarea concediului de odihnă, în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, precum și în cazul în care își desfășoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofițeri.7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Membrii familiilor soldaților și gradaților profesioniști beneficiază gratuit de asistență medicală și medicamente în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale sau în alte rețele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister, în limitele sumelor aprobate cu această destinație în buget.8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Soldații și gradații profesioniști au dreptul să urmeze, în condițiile legii, orice formă de învățământ.(2) Pe perioada școlarizării în cadrul programelor de studii militare pentru formarea subofițerilor, a maiștrilor militari sau a ofițerilor în activitate, soldații și gradații profesioniști își păstrează această calitate și beneficiază de drepturile corespunzătoare, în mod similar cadrelor militare în activitate.(3) La data înmatriculării în programele de studii prevăzute la alin. (2), contractele încheiate de soldații și gradații profesioniști în cauză cu unitățile din care provin încetează de drept.(4) Pentru perioada școlarizării, soldații și gradații profesioniști înmatriculați în programele de studii prevăzute la alin. (2) încheie contracte cu instituția/unitatea militară de învățământ, în mod similar contractelor încheiate în condițiile art. 35 alin. (1), precum și angajamentelor/contractelor pe care le încheie persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate, în condițiile legii.(5) În situația în care soldații și gradații profesioniști nu absolvă studiile prevăzute la alin. (2) din motive neimputabile lor, aceștia se numesc în funcții corespunzătoare gradului și specialității militare deținute, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naționale, conform competențelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.9. La articolul 11, alineatul (1) se abrogă.10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Soldații și gradații profesioniști au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual în aceleași condiții ca și cadrele militare în activitate.11. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Soldații și gradații profesioniști au dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea sau îngrijirea copilului, concediu de acomodare, precum și la concediu paternal, în condițiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate.12. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Copiii soldaților și gradaților profesioniști decedați în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la colegiile naționale militare sau în instituțiile militare de învățământ care formează ofițeri, maiștri militari sau subofițeri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ și potrivit normelor aprobate de ministrul apărării naționale.13. La articolul 31, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cetățenii români care au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, au o vechime în activitate de cel puțin un an în calitate de soldat sau gradat profesionist ori de soldat sau gradat rezervist voluntar, au fost elevi sau studenți cel puțin un an în instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția elevilor liceelor și colegiilor naționale militare, urmează în cadrul programului de instruire doar modulul perfecționării instruirii de specialitate.(3) Soldații și gradații profesioniști rechemați în activitate în condițiile art. 2 alin. (2^1) nu parcurg programul de instruire.14. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Soldații și gradații profesioniști rechemați în activitate pe o funcție cu o altă specializare parcurg modulul perfecționării instruirii de specialitate.15. La articolul 32 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) la prezentarea în centrul de instruire/unitatea de instrucție, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, cu excepția celor prevăzuți la art. 31 alin. (2);..............................................................................................c) după încheierea modulelor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) și b), un contract cu durata de 4 ani.16. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34La începerea modulului perfecționării instruirii de specialitate, cetățenii români prevăzuți la art. 31 alin. (1) și (2), declarați promovați, sunt numiți în funcții corespunzătoare de soldați profesioniști.17. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) La expirarea contractului prevăzut la art. 32 alin. (1) lit. c), contractul poate fi reînnoit, pe perioade succesive cu durata de 4 ani, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.18. La articolul 35, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Soldații și gradații profesioniști care au o vechime în serviciu în această calitate de cel puțin 15 ani pot încheia cu Ministerul Apărării Naționale contracte pe perioadă nedeterminată până la limita maximă de vârstă până la care aceștia pot fi menținuți în activitate. (4) Cu 6 luni înainte de expirarea contractului prevăzut la art. 32 alin. (1) lit. c), părțile sunt obligate să se încunoștințeze reciproc asupra intenției de reînnoire a acestuia.19. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Înaintarea în gradele militare se realizează în raport cu nevoile și posibilitățile forțelor armate, pe baza competenței și conduitei profesionale a soldaților și gradaților profesioniști, consemnate în aprecierea de serviciu.(2) Soldații și gradații profesioniști în activitate se înaintează în gradul următor, la termen, potrivit prevederilor alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:a) au împlinit stagiul minim în grad prevăzut de prezenta lege;b) au fost apreciați pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad, iar cei care au depășit acest stagiu și în ceilalți ani premergători înaintării în grad, cel puțin cu calificativul «bun». Anii în care li s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim în grad;c) sunt încadrați într-o funcție prevăzută cel puțin cu gradul în care urmează să fie înaintați;d) îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.(3) Soldații și gradații profesioniști în activitate pot fi înaintați în gradul următor înainte de termen dacă au împlinit cel puțin jumătate din stagiul minim în gradul deținut, au fost apreciați în această perioadă cel puțin cu calificativul «foarte bun», au rezultate profesionale recunoscute și atestate și îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d).(4) Soldații și gradații profesioniști în activitate pot fi înaintați în gradul următor în mod excepțional, pentru fapte de eroism și acte exemplare de curaj săvârșite pe timpul acțiunilor militare și al îndeplinirii misiunilor încredințate, fără a fi condiționați de alte criterii.(5) Pe parcursul întregii cariere militare, soldații și gradații profesioniști în activitate pot beneficia de cel mult două înaintări în grad înainte de termen și/sau în mod excepțional.(6) În timp de pace, înaintarea în grad are loc:a) la termen, de regulă o dată pe an, la o dată stabilită prin ordin al ministrului apărării naționale;b) înainte de termen, la datele stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;c) în mod excepțional, în tot cursul anului.(7) Acordarea gradului și înaintarea în gradul următor a soldaților și gradaților profesioniști în activitate se realizează prin ordin al comandanților/șefilor stabiliți prin ordin al ministrului apărării naționale.20. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^1(1) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a soldaților și gradaților profesioniști se stabilește astfel:a) soldat: 3 ani;b) fruntaș: 3 ani;c) caporal clasa a III-a: 4 ani;d) caporal clasa a II-a: 4 ani.(2) La calculul stagiului minim în grad nu se ia în considerare timpul în care soldații și gradații profesioniști au absentat de la program din cauza incapacității temporare de muncă, dacă absențele însumate depășesc 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi, iar incapacitatea de muncă nu a survenit în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar.21. La articolul 45 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în condițiile legii.22. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidențele militare se face din oficiu în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c), g), k), m) și n), la cererea soldatului sau gradatului profesionist, în situația prevăzută la alin. (1) lit. o), iar în celelalte situații, la propunerea comandanților sau a șefilor direcți, înaintată ierarhic.  +  Articolul IIDispozițiile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică tuturor instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională. Competențele ministrului apărării naționale sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii instituțiilor respective.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.  +   
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 5 iunie 2020.Nr. 73.----