ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 93 din 4 iunie 2020pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 5 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 4 din Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, luând în considerare necesitatea instituirii unor măsuri, în concordanță cu obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce privește asigurarea transpunerii și implementării integrale a acquis–ului Uniunii Europene, a căror reglementare nu poate fi amânată, deoarece privesc aspecte legate de raportarea datelor către instituțiile europene și instituirea cadrului pentru aplicarea instrumentelor economice în scopul susținerii etapelor superioare din ierarhia deșeurilor, respectiv reciclare și valorificare,având în vedere faptul că transpunerea tardivă a legislației Uniunii Europene în legislația națională poate produce efecte juridice și, potrivit Comunicării Comisiei C(2016) 8600 „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune“, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 18 din 19 ianuarie 2017, practicile Comisiei Europene au devenit mai severe în ceea ce privește gestionarea acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de comunicare a măsurilor naționale de transpunere, în special în ceea ce privește sancțiunile pecuniare,ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru neînsușirea măsurilor și pentru încălcarea obligațiilor de transpunere a Directivei (UE) 2018/849 poate declanșa o procedură de infringement, ce se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită pentru România la 1.592.000 euro, cât și în plata unor penalități cu titlu cominatoriu care pot varia între 1.925 euro și 115.506 euro pe zi de întârziere, având în vedere că deșeurile de echipamente electrice și electronice reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar ca o consecință imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt lezate interesul public, interesele și obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și a sănătății umane, pe cale de consecință, adoptarea constituind o situație extraordinară ce trebuie reglementată, având în vedere obiectivele asumate prin Programul de guvernare, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, prin care, la cap. XIII „Mediul și resursele naturale“, obiective imediate, pct. 1 este prevăzut angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru rezolvarea situațiilor care fac obiectul procedurilor de infringement ce obligă cetățenii români la plata unor penalități considerabile,luând în considerare faptul că, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea Constituțională stabilește că emiterea unei ordonanțe de urgență pentru punerea de acord a legislației naționale cu cea comunitară în situația în care este iminentă declanșarea procedurii de infringement în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene este pe deplin constituțională,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează un interes public general și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC Articolul 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (10)-(12) se modifică și vor avea următorul cuprins: (10) Agenția Națională pentru Protecția Mediului transmite Comisiei Europene, pentru fiecare an calendaristic, un raport privind punerea în aplicare a Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, conform formatului pentru raportarea datelor stabilit de Comisia Europeană, cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (9).(11) Agenția Națională pentru Protecția Mediului transmite Comisiei Europene, pe cale electronică, raportul prevăzut la alin. (10), în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Raportul indică modul în care au fost obținute datele și verificarea calității acestora.(12) Prima perioadă de raportare începe în primul an calendaristic complet după adoptarea de către Comisia Europeană a actului de punere în aplicare ce stabilește formatul de raportare și cuprinde datele pentru perioada de raportare respectivă.2. După alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins: (13) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pot utiliza instrumente economice și alte măsuri în scopul de a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, cum ar fi cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare, sau alte instrumente și măsuri adecvate.Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 3 din Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 4 iunie 2020. Nr. 93.----