ORDIN nr. 87 din 29 mai 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 5 iunie 2020    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 și 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs sau nu dețin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs, din comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor fac parte persoane/specialiști care au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, de la eșalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/și din afara MAI.2. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Înainte de începerea activității, membrii comisiei de concurs și ai comisiei centrale de concurs, precum și secretarul acestora completează un angajament cu privire la păstrarea confidențialității subiectelor/temelor, ghidului de interviu și grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere, precum și cu privire la faptul că nu vor îndruma candidații în procesul de pregătire.3. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere pentru probele de concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de susținerea fiecărei probe, în cazul posturilor de execuție, respectiv cu cel mult 6 ore înainte de susținerea interviului structurat pe subiecte profesionale, în cazul posturilor de conducere, având în vedere tematica și bibliografia de concurs, precum și cerințele înscrise în fișa postului scos la concurs.4. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere pentru probele de concurs cu cel mult 24 de ore înainte de susținerea fiecărei probe, având în vedere tematica și bibliografia de concurs, precum și cerințele înscrise în fișele posturilor scoase la concurs.5. În anexa nr. 3, la articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Anunțul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afișează la sediul unității, inclusiv prin avizierele electronice, dacă acestea există, și se postează prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului, pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.6. În anexa nr. 3, la articolul 22 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) actele solicitate candidaților pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, data-limită până la care se pot depune acestea și compartimentul care gestionează problematica specifică concursului. În anunț se specifică datele de contact, datele necesare desfășurării concursului, faptul că fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, precum și că dosarul se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea, în format electronic, la adresa de e-mail a unității organizatoare, indicată în acest scop;7. În anexa nr. 3, la articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În situația concursului pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare ca polițist, încadrare directă sau transfer din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în anunț se specifică faptul că examinarea medicală și evaluarea psihologică de către structurile de specialitate ale MAI se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis8. În anexa nr. 3, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1Documentele afișate prin avizierele electronice și/sau postate pe pagina de internet în procedura de concurs pentru ocuparea postului vacant se mențin afișate și/sau postate 60 de zile după finalizarea acesteia.9. În anexa nr. 3, la articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) În funcție de atribuțiile postului scos la concurs, testul scris prevăzut la alin. (1) poate cuprinde, în limitele tematicii și bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situații specifice ori identificarea de soluții la spețele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, precum și exercitarea controlului decizional.10. În anexa nr. 3, la articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Interviul prevăzut la alin. (1) cuprinde, în principal, cu respectarea tematicii și bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situații specifice ori identificarea de soluții la spețele profesionale prezentate. De asemenea, interviul poate să cuprindă elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum și capacitatea managerială.11. În anexa nr. 3, după articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1Echivalarea funcțiilor prevăzute la art. 27^46 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu funcțiile de conducere similare se stabilește potrivit procedurii de sistem elaborate de Direcția generală management resurse umane, la propunerea inspectoratelor generale/similare.12. În anexa nr. 3, articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere, ținând cont de următoarele cerințe:a) să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu tematica și bibliografia afișată;b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea și soluționarea acestora.(2) În grila de corectare/apreciere, poziționarea răspunsurilor corecte se face aleatoriu, fără a se reflecta un potențial raționament logic.(3) Comisia de concurs elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere în două variante, care pot conține cel mult 30% elemente comune.(4) Comisia centrală de concurs elaborează subiectele/ temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere în una sau mai multe variante, care pot conține și elemente comune.(5) Subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/ corectare și notare/baremul de apreciere se semnează de membrii comisiei de concurs sau, după caz, ai comisiei centrale de concurs, se numerotează și se sigilează separat.(6) Activitatea de elaborare a subiectelor/temelor, ghidului de interviu și a grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere pentru probele de concurs se înregistrează audio și video, astfel încât să se asigure vizibilitatea tuturor persoanelor implicate și a activităților desfășurate.13. În anexa nr. 3, după articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 33^1(1) Activitatea prevăzută la art. 33 se realizează într-un spațiu destinat, pe timpul desfășurării concursului, exclusiv acesteia, amplasat, de regulă, în apropierea sălii de concurs.(2) În spațiul prevăzut la alin. (1) pot fi prezente și folosite numai sistemele informatice destinate acestei activități și au acces numai comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs, precum și specialiști din structurile cu atribuții în domeniul comunicațiilor/informatică/similar, pentru înregistrarea audio și video, cărora li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (7).(3) În spațiul prevăzut la alin. (1) nu pot fi prezente mijloace de comunicare la distanță și mijloace de stocare a datelor, iar tehnica de calcul utilizată nu se conectează la internet.(4) Persoanele din spațiul prevăzut la alin. (1) îl pot părăsi doar la finalizarea activității, cu excepția urgențelor personale, când îl pot părăsi numai însoțite de către un alt membru al comisiei.(5) După finalizarea activității, membrii comisiei de concurs se deplasează împreună, având asupra lor subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere, direct în sala de concurs. În cazul comisiei centrale de concurs, subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere se transmit comisiilor de concurs organizate la nivelul unităților teritoriale, în condiții de deplină securitate, pentru păstrarea confidențialității acestora.14. În anexa nr. 3, după articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^1(1) Varianta de subiecte care urmează să fie administrată se alege, prin tragere la sorți, de unul dintre candidați sau, după caz, în situația în care comisia centrală de concurs a elaborat mai multe variante, de unul dintre reprezentanții Corpului Național al Polițiștilor sau ai organizațiilor sindicale reprezentative, desemnați pentru a participa în calitate de observatori la această activitate. Aceasta se semnează de către președintele comisiei de concurs și de către persoana care a efectuat extragerea.(2) Multiplicarea variantei de subiecte extrase se realizează cu păstrarea strictă a confidențialității.15. În anexa nr. 3, după articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 54^1După afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare ca polițist, încadrare directă sau transfer din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională susține examinarea medicală și evaluarea psihologică. În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.16. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) copia anunțului pentru ocuparea prin concurs a postului vacant, precum și dovada postării sau, după caz, a publicării acestuia.17. În anexa nr. 3, la articolul 57^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care șeful unității în al cărei stat de organizare se află postul de conducere pentru care s-a organizat concurs are competența de numire în funcție a candidatului declarat admis, nota prevăzută la alin. (2) se întocmește de structura de resurse umane care întocmește proiectul de act administrativ.18. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) adeverință eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției;19. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii;20. În anexa nr. 3, la articolul 59, alineatul (2) se abrogă.21. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:c) fișa medicală-tip de încadrare în MAI;d) avizul psihologic.22. În anexa nr. 3, la articolul 61^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61^1(1) Candidatul declarat admis depune documentele prevăzute, după caz, la art. 59-61. După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.23. În anexa nr. 3, la articolul 61^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.24. În anexa nr. 7, după articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1În procedura de identificare a polițistului care poate face obiectul mutării în interesul serviciului sau la cerere, șeful unității cesionare poate dispune cu privire la susținerea de către acesta a probelor cu relevanță directă pentru performanța pe post, inclusiv a celor cu caracter eliminatoriu.  +  Articolul IIOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 și 931 bis din 18 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1^1) se abrogă.2. În anexa nr. 3, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;3. În anexa nr. 3, la articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcția este prevăzută cu coeficient egal sau inferior postului de conducere anterior deținut;4. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Înainte de începerea activității, membrii comisiei de concurs și ai comisiei centrale de concurs, precum și secretarul acestora completează un angajament cu privire la păstrarea confidențialității subiectelor/temelor, ghidului de interviu și grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere, precum și cu privire la faptul că nu vor îndruma candidații în procesul de pregătire.5. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților în situația concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de execuție;6. În anexa nr. 3, la articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Anunțul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afișează la sediul unității, inclusiv prin avizierele electronice, dacă acestea există, și se postează prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului, pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.7. În anexa nr. 3, la articolul 22 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) actele solicitate candidaților pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, data-limită până la care se pot depune acestea și compartimentul care gestionează problematica specifică concursului. În anunț se specifică datele de contact, datele necesare desfășurării concursului, faptul că fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, precum și că dosarul se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea, în format electronic, la adresa de e-mail a unității organizatoare, indicată în acest scop;8. În anexa nr. 3, la articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situația concursului pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă, în anunț se specifică faptul că examinarea medicală și evaluarea psihologică de către structurile de specialitate ale MAI se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis9. În anexa nr. 3, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1Documentele afișate prin avizierele electronice și/sau postate pe pagina de internet în procedura de concurs pentru ocuparea postului vacant se mențin afișate și/sau postate 60 de zile după finalizarea acesteia.10. În anexa nr. 3, la articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În funcție de atribuțiile postului scos la concurs, testul scris prevăzut la alin. (1) poate cuprinde, în limitele tematicii și bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situații specifice ori identificarea de soluții la spețele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, precum și exercitarea controlului decizional.11. În anexa nr. 3, la articolul 32, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Echivalarea funcțiilor prevăzute la alin. (4) cu funcțiile de conducere similare se stabilește potrivit procedurii de sistem elaborate de Direcția generală management resurse umane, la propunerea inspectoratelor generale/similare, prin raportare la coeficient, nivelul ierarhic și gradul militar prevăzut.12. În anexa nr. 3, articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere, ținând cont de următoarele cerințe:a) să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu tematica și bibliografia afișată;b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea și soluționarea acestora.(2) În grila de corectare/apreciere, poziționarea răspunsurilor corecte se face aleatoriu, fără a se reflecta un potențial raționament logic.(3) Comisia de concurs elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere în două variante, care pot conține cel mult 30% elemente comune.(4) Comisia centrală de concurs elaborează subiectele/ temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere în una sau mai multe variante, care pot conține și elemente comune.(5) Subiectele/Temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere se semnează de membrii comisiei de concurs sau, după caz, ai comisiei centrale de concurs, se numerotează și se sigilează separat.(6) Activitatea de elaborare a subiectelor/temelor, ghidului de interviu și a grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere pentru probele de concurs se înregistrează audio și video.13. În anexa nr. 3, după articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 33^1(1) Activitatea prevăzută la art. 33 se realizează într-un spațiu destinat, pe timpul desfășurării concursului, exclusiv acesteia, amplasat, de regulă, în apropierea sălii de concurs.(2) În spațiul prevăzut la alin. (1) pot fi prezente și folosite numai sistemele informatice destinate acestei activități și au acces numai comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs, precum și specialiști din structurile cu atribuții în domeniul comunicațiilor/informatică/similar, pentru înregistrarea audio și video a activității, cărora li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (7).(3) În spațiul prevăzut la alin. (1) nu pot fi prezente mijloace de comunicare la distanță și mijloace de stocare a datelor, iar tehnica de calcul utilizată nu se conectează la internet.(4) Persoanele din spațiul prevăzut la alin. (1) îl pot părăsi doar la finalizarea activității, cu excepția urgențelor personale, când îl pot părăsi numai însoțite de către un alt membru al comisiei.(5) După finalizarea activității, membrii comisiei de concurs se deplasează împreună, având asupra lor subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere, direct în sala de concurs. În cazul comisiei centrale de concurs, subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere se transmit comisiilor de concurs organizate la nivelul unităților, în condiții de deplină securitate, pentru păstrarea confidențialității acestora.14. În anexa nr. 3, după articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^1(1) Varianta de subiecte care urmează să fie administrată se alege, prin tragere la sorți, de unul dintre candidați sau, după caz, în situația în care comisia centrală de concurs a elaborat mai multe variante, de către secretarul comisiei centrale de concurs. Aceasta se semnează de către președintele comisiei de concurs și de către persoana care a efectuat extragerea.(2) Multiplicarea variantei de subiecte extrase se realizează cu păstrarea strictă a confidențialității.15. În anexa nr. 3, după articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 54^1După afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă susține examinarea medicală și evaluarea psihologică. În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.16. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) copia anunțului pentru ocuparea prin concurs a postului vacant, precum și dovada postării sau, după caz, a publicării acestuia.17. În anexa nr. 3, la articolul 57^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care șeful unității în al cărei stat de organizare se află postul de conducere pentru care s-a organizat concurs are competența de numire în funcție a candidatului declarat admis, nota prevăzută la alin. (2) se întocmește de structura de resurse umane care întocmește proiectul de act administrativ.18. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) adeverință eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției;19. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii;20. În anexa nr. 3, la articolul 59, alineatul (2) se abrogă.21. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:c) fișa medicală-tip de încadrare în MAI;d) avizul psihologic.22. În anexa nr. 3, la articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Candidatul declarat admis depune documentele prevăzute, după caz, la art. 59-61. După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.23. În anexa nr. 3, la articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.24. În anexa nr. 3, după articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 73^1(1) Prevederile art. 22 alin. (2) lit. d), referitoare la modalitatea de depunere a documentelor, art. 54^1 și 59, cu excepția celor privind cererea de înscriere, se aplică în mod corespunzător în situația transferului în interesul serviciului.(2) Prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) și alin. (2^1), art. 22^1, 54^1 și 59 se aplică în mod corespunzător în situația transferului la cerere.25. În anexa nr. 4, la articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Admiterea la cursurile de capacitate se face pe bază de examen, iar la cele de perfecționare în specialitate se face la propunerea unităților din care cadrele militare fac parte; grupele de studiu se organizează între 5 și 20 de cursanți.26. În anexa nr. 5, la articolul 2, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) cadrului militar care a dobândit o nouă specialitate și/sau i s-a schimbat profilul de activitate ca urmare a mutării;27. În anexa nr. 6, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Înaintarea în grad, potrivit legii, a cadrelor militare în activitate se realizează după cum urmează:a) la termen, anual, de regulă la data de 1 august;b) înainte de termen, anual, de ziua armei și la data de 1 decembrie - Ziua Națională a României;c) în mod excepțional, în tot cursul anului;d) pentru merite deosebite, în atingerea unor obiective deosebite în activitate, în tot cursul anului.(2) Înaintarea în grad pentru merite deosebite se face în următoarele condiții:a) s-a distins prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă;b) a împlinit cel puțin jumătate din stagiul minim în grad;c) este apreciat în această perioadă cu calificativul de cel puțin «Bun».(3) În situații temeinic justificate, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, cadrul militar poate fi avansat în gradul militar următor pentru merite deosebite în atingerea unor obiective deosebite în activitate, fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) lit. b).28. În anexa nr. 6, la articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Personalului încadrat direct în funcții cu specializări prevăzute în fișa postului pentru studiile absolvite și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări i se acordă grade militare în funcție de vechimea în specialitatea dobândită conform studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și stagiile minime în grad, după cum urmează:29. În anexa nr. 7, la articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) mutare;30. În anexa nr. 7, la articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În situația cadrului militar care participă la o misiune internațională de menținere a păcii, respectiv de sprijin și asistență internațională în țările afectate de dezastre, unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat de către cadrul militar anterior participării la misiune.(4) Prin excepție de la alin. (2), încheierea misiunii cadrului militar prevăzut la alin. (3) determină revenirea acestuia în unitatea din care a plecat, pe postul rezervat.31. În anexa nr. 7, la articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Poate fi împuternicit cadrul militar care îndeplinește condițiile de studii prevăzute în fișa postului, nu se află în curs de cercetare disciplinară sau sub efectul unei sancțiuni disciplinare și și-a exprimat în scris acordul pentru împuternicire.32. În anexa nr. 7, articolul 13 se abrogă.33. În anexa nr. 7, la capitolul I, titlul secțiunii a 6-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 6-a Mutarea34. În anexa nr. 7, la articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Cadrul militar poate fi mutat în aceeași unitate sau într-o altă unitate din cadrul MAI, din aceeași localitate sau din altă localitate, cu acordul comandanților/șefilor unităților cesionare și cedente, în următoarele situații:a) în interesul serviciului;b) la cerere.35. În anexa nr. 7, la articolul 16, alineatul (3) se abrogă.36. În anexa nr. 7, la articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La propunerea consiliilor de onoare și a comandanților de unități, cadrul militar este pus la dispoziție când este trimis în judecată sau judecat de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcției în care este încadrat.37. În anexa nr. 7, articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Prelungirea împuternicirii se realizează potrivit procedurii prevăzute la art. 35.(2) În perioada de prelungire a împuternicirii sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului vacant.38. În anexa nr. 7, la capitolul II secțiunea a 2-a, subtitlul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  §8. Procedura mutării cadrului militar39. În anexa nr. 7, articolele 39-43^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Mutarea cadrului militar se face pe o funcție vacantă, cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului.(2) Mutarea cadrelor militare se poate face și dacă posturile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situația în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe posturile vizate, cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișele posturilor.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), mutarea cadrului militar în unitatea din care a plecat se poate face și fără existența unui post vacant, la încetarea situațiilor care au determinat numirea în statul anexă.  +  Articolul 40(1) Mutarea cadrului militar în interesul serviciului în cadrul aceleiași unități se realizează fie la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea șefului unității, fie la inițiativa acestuia din urmă.(2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a cadrului militar.(3) Decizia privind mutarea se ia după obținerea acordului scris al cadrului militar.  +  Articolul 41(1) Mutarea cadrului militar în interesul serviciului în cadrul altei unități se realizează fie la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea șefului unității, fie la inițiativa acestuia din urmă.(2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al cadrului militar. Șeful unității/Șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a cadrului militar.(3) În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea cadrului militar, șeful unității cesionare solicită acordul scris al cadrului militar, precum și al șefului unității cedente.(4) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (3), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, transmite unității cesionare motivarea refuzului aprobării mutării.  +  Articolul 42(1) Mutarea cadrului militar la cerere în cadrul aceleiași unități se solicită de către cadrul militar, prin raport scris adresat șefului unității.(2) Raportul, înregistrat la secretariatul unității, se transmite structurii de resurse umane pentru a confirma existența postului vacant și îndeplinirea de către cadrul militar a condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului.(3) Raportul, avizat de șeful structurii la care se solicită mutarea, se prezintă șefului unității.(4) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a cadrului militar.(5) Refuzul privind mutarea se motivează și se aduce la cunoștința cadrului militar.  +  Articolul 43(1) Mutarea cadrului militar la cerere în cadrul altei unități din MAI se solicită de către cadrul militar, prin raport scris adresat șefului unității cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unități.(2) Șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al cadrului militar.(3) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a cadrului militar.(4) În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea cadrului militar, șeful unității cesionare transmite unității cedente raportul de mutare a cadrului militar și solicită acordul șefului unității cedente.(5) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării.  +  Articolul 43^1(1) Mutarea cadrului militar se efectuează o singură dată pe an.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), cadrele militare pot fi mutate, pe tot parcursul anului, în următoarele situații:a) când intervin modificări în statele de organizare sau au loc reorganizări ale unităților MAI;b) pentru încadrarea posturilor unicat care devin vacante;c) când sunt sancționate cu retrogradarea în funcție;d) când sunt eliberate din funcții;e) în alte situații deosebite, determinate de necesitatea îndeplinirii misiunilor/obiectivelor unităților MAI, apreciate ca atare de persoana competentă să emită actul administrativ de mutare.40. În anexa nr. 7, după articolul 43^1 se introduce un nou articol, articolul 43^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 43^2În procedura de identificare a cadrului militar care poate face obiectul mutării în interesul serviciului ori la cerere, șeful unității cesionare poate dispune cu privire la susținerea de către acesta a probelor cu relevanță directă pentru performanța pe post, inclusiv a celor cu caracter eliminatoriu.41. În anexa nr. 7, la articolul 44 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) luării la cunoștință de către șeful unității despre intervenirea situației prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d);42. În anexa nr. 7, articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) În situația realizării mutării, cadrul militar se numește într-o funcție prevăzută cu cel puțin același grad militar cu cea ocupată anterior.(2) La solicitarea sa, cadrul militar poate fi numit, ca urmare a mutării, într-o funcție prevăzută cu un grad militar inferior celei ocupate anterior.43. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera c), după punctul ii) se introduc două noi puncte, punctele iii) și iv), cu următorul cuprins:iii) pentru personalul unităților aflate în subordinea/în cadrul acestora, dacă acestea nu dispun de structură de resurse umane;iv) pentru personalul numit în Statul anexă «S»;44. În anexa nr. 11, la articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Competența emiterii actelor administrative privind menținerea în activitate revine șefilor care au competența de a emite actele administrative privind trecerea în rezervă/retragere, după aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne sau, după caz, a inspectorului general/similar.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 135/2019 privind stabilirea condițiilor de acordare a recompenselor morale, financiare și materiale cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, a nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire și a procedurilor de lucru ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 29 noiembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINprivind stabilirea condițiilor de acordare a recompenselor morale, financiare și materiale cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, a nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire și a procedurilor de lucru ale acestora, precum și a unor aspecte procedurale referitoare la procedura disciplinară2. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1(1) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care comandantul/șeful unității a luat cunoștință, în scris, despre faptul că un cadru militar a fost trimis în judecată sau este judecat în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcției în care este încadrat, acesta emite ordinul/dispoziția de trimitere în fața consiliului de onoare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), dispozițiile art. 21-24, 27, 28 și art. 30 se aplică în mod corespunzător.(3) În situația prevăzută la alin. (1), concluziile și propunerea consiliului de onoare se consemnează în încheiere, care trebuie să conțină:a) numărul și data actului care a determinat trimiterea în fața consiliului de onoare;b) numărul ordinului/dispoziției de trimitere în fața consiliului de onoare, unitatea în care funcționează și componența acestuia, precum și, după caz, modificările survenite în componență prin înlocuirea unor membri;c) gradul militar, numele, prenumele și funcția cadrului militar trimis în fața consiliului de onoare și unitatea din care face parte;d) date și informații referitoare la procedura urmată;e) propunerea consiliului de onoare;f) motivarea propunerii;g) gradul militar, numele, prenumele și semnătura președintelui și ale celorlalți membri ai consiliului de onoare;h) data întocmirii încheierii.3. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1 - Aspecte procedurale referitoare la procedura disciplinară, alcătuit din articolele 32^2-32^8, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^1 Aspecte procedurale referitoare la procedura disciplinară  +  Articolul 32^2(1) Comandantul/Șeful unității militare care a luat cunoștință, în scris, de comiterea unei abateri disciplinare este obligat să dispună, prin rezoluție, declanșarea cercetării prealabile.(2) De la data luării la cunoștință, în condițiile alin. (1), de săvârșirea uneia sau mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, se calculează termenul de prescripție de 6 luni prevăzut la art. 35 alin. (3) din Statut.  +  Articolul 32^3În ordinul/dispoziția prin care se declanșează cercetarea prealabilă se nominalizează cadrul militar cercetat și ofițerul/membrii comisiei care va/vor efectua cercetarea disciplinară prealabilă.  +  Articolul 32^4(1) Ordinul/Dispoziția prin care se declanșează cercetarea prealabilă se comunică ofițerului/membrilor comisiei desemnat/desemnați să efectueze cercetarea prealabilă.(2) După luarea la cunoștință a actului administrativ prevăzut la alin. (1), ofițerul/comisia desemnat/desemnată procedează, de îndată, la aducerea la cunoștința cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate, în scris, despre efectuarea cercetării disciplinare prealabile, despre obiectul acesteia, precum și despre obligațiile și drepturile pe care le are.  +  Articolul 32^5Procedura disciplinară se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la informațiile clasificate și la protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul 32^6(1) Cadrul militar sancționat cu una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) din Statut poate formula contestație împotriva acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de sancționare, prin raport adresat în scris comandantului/șefului ierarhic superior celui care a emis decizia.(2) Contestația se depune la secretariatul unității conduse de comandantul/șeful prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 32^7Dosarul cauzei cuprinde documentele întocmite în cadrul operațiunilor administrative aferente cercetării prealabile, precum și, după caz, cele întocmite în cadrul operațiunilor administrative aferente procedurii de trimitere în fața consiliului de onoare, după cum urmează:a) materialul de sesizare a faptei care face obiectul cercetării prealabile;b) copia ordinului/dispoziției prin care s-a declanșat procedura disciplinară;c) raportul prevăzut la art. 35^7 alin. (1) din Statut;d) copia actului administrativ prin care s-a dispus trimiterea în fața consiliului de onoare;e) încheierea consiliului de onoare;f) celelalte documente întocmite/administrate în cadrul procedurii disciplinare;g) opis privind documentele existente în dosarul cauzei.  +  Articolul 32^8(1) Cadrul militar se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, după cum urmează: a) 6 luni de la aplicare, pentru sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) și b) din Statut;b) un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. c)-e) din Statut, respectiv de la aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) din Statut;c) 7 ani de la data aplicării sancțiunii prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. g) din Statut.(2) Sancțiunile disciplinare aplicate se radiază, de drept, la împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 29 mai 2020.Nr. 87.------