ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 27 mai 2020privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iunie 2020  Luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită luarea, în cel mai scurt timp și în parametri de eficiență, a unor decizii strategice la nivelul Guvernului privind gestionarea rezervelor de stat,pentru a continua procesul de modernizare a administrației publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de eficientizare a activității și deciziei Guvernului în raport cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, pentru ca aceasta să se constituie într-un aparat administrativ performant și competitiv în raport cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene.Ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă, la cel mai înalt nivel, a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,-în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existența unor dificultăți în desfășurarea activității Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.Totodată, în contextul acelorași exigențe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, situația extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor pârghii legale și a unor mecanisme adecvate care să permită exercitarea funcției Guvernului de coordonare administrativă a activității ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, din perspectiva realizării, în mod unitar, a politicii în domeniul rezervelor de stat și problemelor speciale.În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative implică o procedură îndelungată, soluție juridică care presupune ca, pe tot parcursul procesului normal de legiferare, instituția să se afle în situația de a nu-și putea desfășura activitatea în parametrii impuși de politica Guvernului în domeniu, având în vedere că, în prezent, întâmpină greutăți foarte mari în îndeplinirea atribuțiilor statuate în sarcina sa prin actuala reglementare.Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra capacității administrative executive și asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat.În plus, în contextul socioeconomic actual este imperios necesar să fie stabilite, de urgență, măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a programului de guvernare, în sensul creșterii eficienței administrației publice prin refacerea capacității administrative a instituțiilor statului.Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,reținându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare în mod eficient și cu celeritate a demersurilor de eficientizare și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica în domeniul rezervelor de stat și problemelor speciale și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu urmări directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, trece în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Afacerilor Interne și exercită toate atribuțiile acestuia stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților Administrației Naționale.  +  Articolul 2(1) Posturile, personalul și patrimoniul Administrației Naționale, inclusiv ale unităților teritoriale cu personalitate juridică, serviciului verificarea calității produselor rezervă de stat și structurilor teritoriale pentru probleme speciale, denumite în continuare structuri subordonate, se preiau integral de către Secretariatul General al Guvernului, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile Ministerului Afacerilor Interne cu privire la activitatea Administrației Naționale și a structurilor subordonate.(2) Preluarea personalului încadrat la nivelul Administrației Naționale și a structurilor subordonate se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal. (3) Personalul Administrației Naționale și al structurilor subordonate beneficiază în continuare de drepturile salariale și de celelalte drepturi avute la data trecerii în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, cu finanțarea asigurată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 3(1) Administrația Națională se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2020, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (2), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.(4) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2020, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se efectuează de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 4(1) Protocolul de predare-preluare a instituției transmise potrivit art. 1 alin. (1) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli curente ale Administrației Naționale și ale structurilor subordonate se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Afacerilor Interne supun spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind transmiterea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică și privată a statului, după caz, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administrația Națională și structurile subordonate în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională și structurile subordonate.  +  Articolul 7Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul 2 va avea următorul cuprins:Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se află în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.2. La articolul 8, alineatul 4 va avea următorul cuprins:În situațiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.  +  Articolul 8La articolul 4 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională.  +  Articolul 9Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 25 se abrogă.  +  Articolul 10În cuprinsul actelor normative în vigoare referirile directe sau indirecte la subordonarea Administrației Naționale față de Ministerul Afacerilor Interne se consideră a fi făcute la subordonarea Administrației Naționale față de Guvern și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 11Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Gheorghe Alecsei
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 mai 2020.Nr. 91.------