DECRET nr. 302 din 3 noiembrie 1948privind naţionalizarea instituţiilor sanitare particulare*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 3 noiembrie 1948    ------- Notă *) Text corectat conform rectificarii aparuta în Monitorul Oficial Nr. 265 din 13 Noiembrie 1948  +  Capitolul 1  +  Articolul 1Se naţionalizeaza toate instituţiile sanitare (spitale, policlinici, case de sănătate, maternitati, etc.), în funcţiune, sau care şi-au încetat funcţiunea în total sau în parte, care nu se găsesc în proprietatea Statului, fie ele instituţiuni individuale, societăţi de orice fel sau asociaţii, în conformitate cu tabloul anexat, care face parte integrantă din lege. Institutiunile sanitare prevăzute în tabloul anexat, sînt considerate naţionalizate, chiar dacă sînt indicate parţial sau inexact, sau dacă şi-au schimbat denumirea sau adresa. De asemenea, se considera naţionalizate institutiunile sanitare, dacă ele sînt indicate prin numele persoanei fizice sau juridice ce le-a deţinut sub orice titlu între 1 Ianuarie 1938 şi data publicării prezentei legi. Institutiunile naţionalizate trec în proprietatea Statului, ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini, administrate prin Ministerul Sănătăţii. Acţiunile şi părţile sociale ale societăţilor, asociaţiilor sau asociaţilor din instituţiile sanitare naţionalizate, prin prezenta lege, trec în proprietatea Statului, libere de orice sarcini. Directorii, administratorii sau consiliile de administraţie ale instituţiilor naţionalizate, îşi încetează activitatea şi funcţiile, pe data publicării legii de faţa, rămînînd la dispoziţia organelor ce vor lua în primire sau celor ale Ministerului Sănătăţii, pentru predare, inventariere şi orice informaţii necesare.  +  Articolul 2Odată cu institutiunile principale, se naţionalizeaza şi toate instituţiile anexe sau ajutatoare: laboratoare, secţii de radiologii, farmacii, fizioterapie, servicii de consultaţii etc. De asemenea, se naţionalizeaza orice instalaţii, mobilier, efecte de spital, materiale consumabile, instrumentar, mijloace de transport, local, etc., care servesc în mod permanent activităţii instituţiei naţionalizate, fie ca ele aparţin instituţiei naţionalizate sau altui proprietar şi sînt deţinute şi utilizate în folosul instituţiei, sub orice titlu.  +  Articolul 3Societăţile sau asociaţiile naţionalizate de orice fel, care poseda mai multe unităţi sanitare, se naţionalizeaza în întregime, chiar dacă numai una din unităţi se încadrează în prevederile legii de faţa.  +  Articolul 4Începînd dela data publicării prezentei legi, nici o instituţie nu va putea instraina, nici în total şi nici în parte şi nici muta utilajul, instalaţiile sau mobilierul sau sub orice titlu ar fi deţinut, fără autorizaţia Ministerului Sănătăţii, sub sancţiunile prevăzute de lege.Înstrăinările sau contractările, avînd de obiect cele menţionate în aliniatul precedent, sînt nule de drept, nulitatea fiind de ordine publică şi putând fi invocată din oficiu şi de oricine.  +  Articolul 5Nu intră în prevederile legii de faţa şi nu se naţionalizeaza, instituţiile sanitare sau partea de capital a acestora, care se găsesc în proprietatea unui Stat, făcînd parte din Natiunile Unite, care a dobîndit aceste bunuri sau drepturi ca urmare a executării Tratatului de Pace sau prin achitarea unor obligaţii de despăgubiri, isvorand din starea de război. De asemenea, nu intră în prevederile legii de faţa, instituţiile sanitare sau părţi ale instituţiilor sanitare, ale statelor sus-arătate, chiar dacă, pe baza drepturilor arătate în aliniatul precedent, ele au fost înfiinţate şi deschise, conform convenţiilor, ulterior datei de 23 August 1944, sau a Tratatului de Pace. Tratatele încheiate de instituţiile acestor state cu particularii, persoane fizice sau juridice, ale căror instituţii sau participare este naţionalizata, trec asupra Ministerului Sănătăţii şi rămîn în vigoare astfel cum au fost stipulate şi vor fi executate de ambele părţi.  +  Capitolul 2 Efectele naţionalizarii  +  Articolul 6Prin efectul naţionalizarii, instituţiile sanitare, trec în proprietatea Statului, cu fondul de comerţ şi cu toate obligaţiile contractate în vederea funcţionarii lor; instituţiile sanitare particulare sub forma de societate sau asociaţiuni, îşi păstrează patrimoniul, precum el va reesi din bilanţul încheiat în vederea predării către noua conducere desemnată de Stat, în urma naţionalizarii, în activul şi pasivul întreprinderile de orice fel naţionalizate, intrand: a) La activ, toate bunurile imobile şi mobile, corporale şi incorporale, precum terenuri, clădiri, instalatiuni sanitare, hârtii de valoare, cambii, numerar, sume datorate instituţiei, accesori, materiale sanitare şi farmaceutice; b) La pasiv, totalitatea obligaţiunilor instituţiei. Prin efectul prezentei legi, instituţiile sanitare naţionalizate, se substituie în toate drepturile şi obligaţiunile vechilor instituţii sanitare.  +  Articolul 7Noua conducere a instituţiei sanitare naţionalizate, va putea cere, în termen de 6 luni de zile dela publicarea prezentei legi, sa declare nule obligaţiunile sau tranzactiunile încheiate de instituţiile respective, înainte de naţionalizare, care au fost încheiate cu scopul vadit de a păgubi instituţia, în folosul personal al contractantului sau a unei persoane fizice sau juridice străine. Judecarea acestor cereri este de competinţa comisiei instituită prin art. 7 din Legea nr. 119 din 1948, care va judeca în aceleaşi condiţiuni.  +  Capitolul 3 Procedura naţionalizarii  +  Articolul 8La intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii va numi directori sau administratori, care vor lua în primire conducerea instituţiilor naţionalizate, pe baza inventarelor dela proprietarii sau reprezentanţii, ori împuterniciţii acestora. Noii directori şi administratori, vor exercita toate atribuţiile vechilor organe de conducere. În caz de lipsa a proprietarilor, reprezentanţilor sau imputernicitilor lor, instituţia va fi preluată în prezenta autorităţilor poliţieneşti în comune urbane, sau a autorităţilor comunale, în comunele reale.  +  Articolul 9Pînă în momentul preluării instituţiilor de către noua conducere, conform inventarului şi bilanţului pe care întreprinderile sînt obligate să le încheie în acest scop, vechea conducere sta la dispoziţia celei noi, pentru orice lămuriri, fiind responsabilă pentru lipsurile constatate, afară de lipsurile şi pagubele provenite din actele de administraţie ale noii conduceri.  +  Articolul 10La predarea instituţiei se va încheia un proces-verbal, în triplu exemplar, la care se vor alătură copii de pe inventare şi bilanţ. Un exemplar al procesului-verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va păstra de instituţie, ultimul se va inainta Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul 4 Despăgubiri  +  Articolul 11Statul va acorda despăgubiri proprietarilor şi acţionarilor instituţiilor naţionalizate, conform art. 11 din Legea nr. 119 din 1948.  +  Articolul 12Despăgubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisiuni, funcţionînd pe lîngă Curţi, formate din 3 magistraţi numiţi de Ministerul de Justiţie. Împotriva deciziunilor acestor comisiuni, nu exista nicio cale de atac.  +  Articolul 13Din drepturile de despăgubire, se vor scădea datoriile instituţiilor sanitare prevăzute în pasivul acestora, precum şi cele isvorand din evaziuni fiscale, sau alte operaţiuni contrare legii, ca şi pierderile provenite din reaua administraţie a acestor instituţii, înainte de naţionalizare.  +  Articolul 14Nu se acordă despăgubiri. a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, judeţelor sau comunelor, s-au îmbogăţit în timpul cat erau în serviciu prin fapte ilicite constatate judecătoreşte; b) Acelora care au plecat din ţara în mod clandestin ori fraudulos, precum şi acelora care nu se întorc în ţara, după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie eliberate de autorităţile române.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 15Se pedepsesc cu 5-10 ani, munca silnica şi confiscarea întregii averi, acei, care, indiferent prin ce mijloace, cu intentiune, vor zădărnici sau vor incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută de prezenta lege, vor tăinui parte din patrimoniul institutiunilor, sau vor vătăma, nimici, instraina, muta, exporta, sau micşora, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse naţionalizarii. Cu aceeaşi pedeapsa se vor sanctiona şi acei care intentionat, vor prezenta organelor Statului, date inexacte sau incomplete, asupra acestor bunuri.  +  Articolul 16Se pedepsesc cu închisoare corecţională dela 4-10 ani şi cu amendă dela 50.000-500.000 lei, funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentei legi, care nu vor executa sau vor zădărnici executarea însărcinărilor ce le revin, potrivit prevederilor ei. TABEL ANEXA de spitale care urmează a fi naţionalizate Judeţul Arad Sanatoriul Dr. Poszgoy, Arad Spitalul evreiesc "Terapia", Arad Judeţul Arges Sanatoriul Martoiu Victor, Pitesti Sanatoriul Popescu, Pitesti Judeţul Botosani Sanatoriul Israelit, Botosani Judeţul Baia Maternitatea evreiasca, Falticeni Judeţul Bacau Sanatoriul Dr. Vatas Ludovic, Bacau Maternitatea maternă, Bacau Spitalul Dr. Aroneanu, Bacau Judeţul Bihor Sanatoriul T. B. C. Oradea Sanatoriul Sft. Iosif, Oradea Spitalul Mizericordienilor Oradea Maternitatea U. F. D. R. Oradea Spitalul evreiesc, Oradea Judeţul Braşov Sanatoriul Diaconieselor, Braşov Sanatoriul Dr. Dogaru, Braşov Sanatoriul Dr. Pildner Steinberg, Braşov Casa de naştere com. Noua U. F. D. R., com. Noua Judeţul Buzau Sanatoriul particular Dr. C-ţin Ionescu, Putna Judeţul Covurlui Spitalul Israelit, Galaţi Judeţul Caras Sanatoriul Velicesk, Bocsa Montană Judeţul Cluj Sanatoriul Parc, Cluj Maternitatea Sft. Maria, Cluj Sanatoriul Diaconeselor reformate, Cluj Sanatoriul Dr. Liubas, Cluj Spitalul Israelit, Cluj Judeţul Ciuc Spitalul particular mixt Sft. Vicentiu, Miercurea Ciuc Spitalul de chirurgie a Bunurilor Private, Gheorghieni Casa de naştere Maria, Miercurea Ciuc Judeţul Constanta Sanatoriul Dr. Gafencu, Constanta Sanatoriul Diaconeselor, Constanta Judeţul Dorohoi Spitatul Israelit, Dorohoi Judeţul Dambovita Sanatoriul Dr. Bibicescu, Zarafoaia Judeţul Dolj Sanatoriul Bolintineanu, Craiova Dr. Baculescu, Craiova Sanatoriul Nicolin Titu, Craiova Sanatoriul Dr. Capraciu, Craiova Sanatoriul Laptes Emil, Craiova Judeţul Gorj Sanatoriul Dr. Haznas Nicolae, Tg. Jiu Sanatoriul Dr. Adamisteanu Aurel, Tg. Jiu Sanatoriul Dr. Popescu Aurelian, Tg. Jiu Bucureşti Sanatoriul Dr. Bibescu, Bucureşti Sanatoriul Central, Bucureşti Sanatoriul V. Costescu, Bucureşti Sanatoriul Roseteanu, Bucureşti Sanatoriul Dr. Jovin, Bucureşti Spitalul Panduri, Bucureşti Sanatoriul Sft. Vincent de Paul, Bucureşti Maternitatea Paul Greceanu, Bucureşti Policlinica Dr. E. Stanca, Bucureşti Sanatoriul Dr. Paun, Bucureşti Sanatoriul Abramovici, Bucureşti Fundaţia Radu Cristian, Bucureşti Societatea Salvarea, Bucureşti Spitalul Xenocrat, Bucureşti Căminul Colegiul Medicilor, Bucureşti Spitalul "Iubirea de Oameni", Bucureşti Caritas, Bucureşti Maternitatea Caritas, Bucureşti Judeţul Ilfov Com. Gradinari, Sanatoriul T. B. C. Ilfov Judeţul Iaşi Sanatoriul Dr. Tzaicu, Iaşi Spitalul israelit şi maternitatea israelita, Iaşi Spitalul Dr. Ghealerter, Iaşi Judeţul Odorhei Sanatoriul Imreh Dominic, Odorhei Judeţul Neamt Spitalul israelit, Piatra Neamt Judeţul Nasaud Sanatoriul Dr. Spovala, Bistrita Judeţul Mures Maternitatea prop. bisericii reformate şi româno-catolice, Tg. MuresSpitalul proprietatea Episcopiei ort. Reghin Judeţul Prahova Sanatoriul Botescu, Ploiesti Sanatoriul Berceanu, Sinaia Sanatoriul Bucegi, Predeal Sanatoriul Dr. Cosmuta, Predeal Judeţul Putna Sanatoriul Dr. Braileanu, Focsani Judeţul Roman Spitalul comunităţii israelite, Roman Judeţul Romanati Sanatoriul Dr. Baja, Corabia Judeţul Satu Mare Spitalul ord. Mizericordienilor, Satu Mare Spitalul evreiesc, Satu Mare Judeţul Sibiu Sanatoriul Maternitatea "Antal", Sibiu Maternitatea Dr. Gheorghiu Sibiu Judeţul Timiş Torontal Sanatoriul Dr. Hacighian, Timişoara Sanatoriul Dr. Burian, Timişoara Spitalul Sft. Ana, Timişoara Spitalul Mizericordienilor, Timişoara Sanatoriul Filip, Timişoara Sanatoriul Freud, Timişoara Sanatoriul Pauli, Lovrin. Spitalul evreiesc, Timişoara Judeţul Trei Scaune Sanatoriul Dr. Fechete, Sft. Gheorghe Sanatoriul Torok, Tg. Secuiesc Casa de naştere Dr. Fogoianu, Sft. Gheorghe Judeţul Tarnava Mare Sanatoriul Rupea, Rupea Sanatoriul Condrea, Sighisoara Sanatoriul Medias, Medias Judeţul Tecuci Sanatoriul Dr. Capota, Tecuci Judeţul Vaslui Spitalul israelit Vaslui, Vaslui ----------