HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 2 iunie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 70 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin:a) serviciul public de transport local rutier și naval;b) serviciul public de transport rutier județean și naval, între localitatea de domiciliu a elevului și localitatea unde este școlarizat;c) transportul rutier interjudețean; d) transportul intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți.  +  Capitolul I Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier și naval  +  Articolul 2(1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.(2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise și lista cu beneficiarii acestora. (3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.(4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unității de învățământ.  +  Articolul 3Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.  +  Articolul 4(1) Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumit în continuare ISMB, solicită Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele școlare județene/ ISMB vor lua în considerare și sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedentă.(2) Inspectoratele școlare județene/ISMB repartizează unităților de învățământ sumele primite de la Ministerul Educației și Cercetării pentru deplasarea elevilor prin servicii de transport public local.  +  Capitolul II Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu  +  Articolul 5Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinței care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea școlară.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5 o adeverință care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit.  +  Articolul 7(1) În baza adeverinței prevăzute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.(2) O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.  +  Articolul 8(1) Fiecare unitate de învățământ transmite consiliului județean până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situație cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel județean, însoțită de prezența la cursuri și numele operatorului de transport.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se centralizează la nivelul consiliului județean, pe fiecare unitate de învățământ.  +  Articolul 9Consiliul județean transmite fiecărui operator de transport care a emis documentul de călătorie situația centralizată cu numărul de elevi și zilele în care aceștia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de învățământ.  +  Articolul 10(1) Operatorul de transport, în urma centralizării situațiilor primite de la consiliul județean, emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru consiliul județean, pe care le transmite spre decontare.(2) Operatorul de transport public rutier/naval la nivel județean are obligația de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători. (3) Consiliul județean efectuează plata către operatorii de transport, pe baza situațiilor transmise de unitatea de învățământ, potrivit art. 8, și a facturii primite de la operator. (4) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.  +  Articolul 11(1) Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele școlare județene/ISMB solicită Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la nivel județean, pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele școlare județene/ISMB vor lua în considerare și sumele neutilizate/ restante, după caz, din perioada precedentă.(2) Inspectoratele școlare județene/ISMB repartizează unităților de învățământ sumele primite de la Ministerul Educației și Cercetării pentru asigurarea deplasării elevilor prin servicii publice rutiere/navale, la nivel județean.  +  Capitolul III Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul rutier interjudețean  +  Articolul 12Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudețean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învățământ.  +  Articolul 13Unitatea de învățământ eliberează elevului care solicită asigurarea gratuității transportului interjudețean o adeverință care atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit.  +  Articolul 14(1) Legitimația de transport gratuit se eliberează de operatorul care asigură transportul, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.(2) O copie a legitimației de transport cu numele operatorului și traseul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.  +  Articolul 15(1) Operatorul de transport, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învățământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate în luna anterioară, în funcție de prezența la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudețean, conform situației al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se întocmește în 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la unitatea de învățământ, un exemplar la operatorul de transport și un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.  +  Articolul 16(1) Operatorul de transport, pe baza situațiilor certificate de unitatea de învățământ, va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.(2) Decontul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la operatorul de transport și un exemplar se transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor însoțit de adresa de înaintare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 17Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.  +  Articolul 18Operatorul de transport are obligația de a menține pe durata anului școlar un tarif ferm și care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.  +  Articolul 19Autoritățile implicate își vor stabili proceduri interne privind fluxul documentelor aferente decontării.  +  Capitolul IV  +  Articolul 20Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. (2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie gratuite și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe durata anului calendaristic...................................................................................................(6) Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi și a legitimațiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren și on-line/automate de vânzare legitimații de călătorie, în funcție de posibilitățile și reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. (7) Eliberarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor și legislației de punere în aplicare a acestuia, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere în copie. Pentru elevii prevăzuți la alin. (3), în carnetul de elev, la rubrica «mențiuni», unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.2. La articolul 4, alineatele (1), (5) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar. ..................................................................................................(5) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare și a certificatului de naștere, în copie, pentru elevii claselor pregătitoare. Pentru elevii prevăzuți la alin. (2), în carnetul de elev, la rubrica «mențiuni», unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază. ..................................................................................................(9) Elevii prevăzuți la alin. (1) și (2) beneficiază lunar de un singur abonament gratuit.3. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Studenții prevăzuți la alin. (3) și (4) beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere 50% sau gratuit la călătoria cu metroul, după caz.4. La articolul 4, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Abonamentul lunar și celelalte titluri de transport gratuit sau cu reducere de 50% din oferta tarifară sunt valabile numai însoțite de actele de identificare care dovedesc calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalității călătoriei cu metroul, studenții vor prezenta legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs.5. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Decontarea facilităților la transportul pe calea ferată și cu metroul al elevilor și studenților prevăzute în prezentele norme metodologice se va efectua, în condițiile legii, din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu încadrare în bugetul aprobat, de la capitolul «Asigurări și asistență socială», către operatorii de transport feroviar și cu metroul, în baza deconturilor prezentate, conform anexelor nr. 3, 4 și 7.6. Anexele nr. 3, 6 și 7 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 4-6 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Plățile/Decontările aflate în curs de efectuare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data la care au fost începute.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 mai 2020.Nr. 435.  +  Anexa nr. 1Operator de transport ............................. (denumirea acestuia)Nr. …./data ….
  Avizat
  Unitatea de învățământ
  ......................................
  (semnătura și ștampila)

  SITUAȚIA
  elevilor pe luna …/anul …. școlarizați la unitatea de învățământ ….. în baza căreia se decontează contravaloarea transportului,
  conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Numele și prenumeleNr. legitimației (emisă de operatorul de transport)Nr. km (traseu)Nr. zile/nr. deplasări (drumuri/zi)Valoare (lei) reducere 100%
   +  Anexa nr. 2Operator de transport ............................ (denumirea acestuia)Nr. …./data ….
  DECONT
  privind transportul interjudețean de elevi aferent lunii …/anul …,
  conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Unitatea de învățământNr. elevi transportațiValoarea (lei)
  Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.Data …..
  Administrator/Director general/Director,
  …………………………………………….
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Director economic/Contabil-șef/Contabil,.............................................. (numele, prenumele, semnătura)
   +  Anexa nr. 3Operator de transport ........................... (denumirea acestuia)Contul de trezorerie .............Nr. tel. .............Adresa de e-mail .................Nr. și data decontului
  Către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  Alăturat vă transmitem documentația privind decontarea călătoriilor efectuate cu mijloace proprii de transport, de către elevi, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.S.C. ......................., în baza legitimațiilor, pentru călătoriile efectuate cu mijloace de transport proprii, de către elevi, (numele societății)cu reducere de 100%, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare, în luna..../anul....., vă rugăm a ne vira în contul ...... suma de ................... .Administrator/Director general/Director,.......................................... (numele, prenumele, semnătura, ștampila)Data ….....
  Director economic/Contabil-șef/Contabil,
  ………………………………………………
  (numele, prenumele, semnătura)
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 3 la norme)Operator de transport feroviar de călători Nr. ..........
  DECONTUL
  biletelor de călătorie gratuită, respectiv al abonamentelor lunare pentru transportul elevilor pe calea ferată
  luna .............. anul ...................
  Nr. crt.Denumirea unității prestatoare (sucursalei regionale de transport feroviar de călători*)Călători expediațiCălători kmValoarea prestației
  Nr. abonamenteValoare imprimatTotal valoare confecționare
  TOTAL
  *) Pentru SNTFC C.F.R. Călători - S.A.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 6 la norme)
  CENTRALIZATOR
  al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți
  Luna ....Stații case speciale gratuitateTotal bucățiTotal valoare cu reducere 100% (lei)
  Anul .....Stația .....Stația ..... Stația ........Stația ....
  Ziua .....
  ....................
  Ziua ....
  Total bucăți
  Total valoare (lei)
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 7 la norme)
  FORMULAR
  centralizator de decont
  Nr. crt.Număr abonamente eliberate (buc.)Valoarea unitară a titlurilor de transport cu metroul (lei)Valoarea totală (lei)Valoarea totală cu reducere 100% (lei)
  0123 = 1*24 = 3*50%
  ----