HOTĂRÂRE nr. 426 din 27 mai 2020privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 2 iunie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 80 alin. (3) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 134 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă standardele de cost pentru finanțarea serviciilor sociale organizate și administrate, în condițiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale.  +  Articolul 2(1) Standardul de cost reprezintă suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate și/sau altor criterii prevăzute de lege, și este utilizat pentru determinarea sumelor alocate bugetelor locale din unele venituri ale bugetului de stat în vederea furnizării serviciilor sociale.(2) Standardul de cost reprezintă costul normativ utilizat de autoritățile administrației publice locale în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privați. (3) În cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privați prevăzut la alin. (2), standardul de cost prevăzut la pct. 3 și 4 din anexa nr. 1 va fi diminuat cu valoarea anuală a alocației lunare de plasament acordată în baza prevederilor art. 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3În situația în care, datorită nevoilor specifice și situațiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor alocă sumele necesare din venituri proprii sau din alte surse atrase, în condițiile legii.  +  Articolul 4Standardul de cost este prevăzut în anexele nr. 1-5, după cum urmează:a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului;b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități;c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;d) anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice;e) anexa nr. 5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie.  +  Articolul 5Ordonatorii secundari și terțiari de credite răspund de utilizarea fondurilor publice repartizate de către ordonatorul principal de credite pentru servicii sociale, în condiții de regularitate, economicitate, eficiență, eficacitate și pentru protecția mediului, cu încadrarea în standardele de cost aprobate pentru serviciile sociale prestate.  +  Articolul 6În funcție de dinamica cheltuielilor ce compun standardele de cost prevăzute în anexele nr. 1-5, precum și de particularitățile în evoluție ale serviciilor sociale și de standardele de calitate aferente, prezenta hotărâre se modifică și se completează în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 mai 2020.Nr. 426.  +  Anexa nr. 1
  STANDARDELE DE COST/AN
  pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului
  1. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasați la asistenți maternali
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament38.511
  Copii la asistenți maternali cu doi copii în plasament21.720
  Copii la asistenți maternali cu trei copii în plasament14.561
  2. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilități plasați la asistenți maternali**)
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament46.321
  Copii la asistenți maternali cu doi sau mai mulți copii în plasament29.530
  3. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii plasați în centre de plasament53.199
  Copii plasați în case de tip familial42.410
  Copii plasați în apartamente63.710
  4. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii plasați în centre de plasament68.213
  Copii plasați în case de tip familial65.119
  Copii plasați în apartamente66.910
  5. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgență și alte servicii de tip rezidențial
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii plasați în centre de primire în regim de urgență, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal57.811
  6. Standard de cost pentru centrele maternale
  Categorie beneficiarStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Mamă cu un copil54.376
  Mamă cu doi copii48.891
  Mamă cu trei copii47.061
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.**) Se aplică și serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasați la asistenți maternali.
  7. Standard de cost pentru centrele de zi
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi cu echipă mobilă23.184
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi fără echipă mobilă16.631
  8. Standard de cost pentru centrele de recuperare
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare22.642
  9. Standard de cost pentru centrele de consiliere și alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 și 8
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere și altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 și 85.210
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.
   +  Anexa nr. 2
  STANDARDE DE COST
  pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități
  Tip standard minim de cost pentru persoane adulte cu handicapStandard minim de cost/an/beneficiar*) - lei -
  1. Centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu handicap - CIA^166.853
  2. Centrul de abilitare/reabilitare persoane adulte cu handicap - CabR^267.920
  3. Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu handicap - CPVI^364.700
  4.1. Locuința protejată - LP Maxim protejată - LMP^460.932
  4.2. Locuința protejată - LP Minim protejată - LmP^533.282
  5.1. Centrul de zi - CZ^625.439
  5.2. Centrul de zi - CZ^6, 729.851
  5.3. Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu CSRNTA16.284
  6. Centrul „Respiro“/„Criză“ - CRSP/CCZ^852.000
  7 „Echipa mobilă“ - EM36.669
  8. „Servicii de îngrijire la domiciliu“ SID14.728
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.^1 1/1,20 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CIA.^2 1/1,23 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CAbR.^3 1/1,33 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CPVI.^4 1/1,26 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în LMP.^5 1/3,20 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în LmP.^6 1/1,59 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CRSP/CCZ.^7 Centre de zi în care se asigură minimum două activități de tip „abilitare și reabilitare“ și „dezvoltarea de deprinderi de viață independentă“.^8 Centrele de zi - cu asigurarea hranei.
   +  Anexa nr. 3
  STANDARDELE DE COST/AN
  pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice
  Tipul serviciuluiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  1. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,56 angajați50.554
  2. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice semidependente, încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,33 angajați34.155
  3. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente, încadrate în gradele de dependență IIIA și IIIB, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,2 angajați25.738
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.
   +  Anexa nr. 4
  STANDARDELE DE COST/AN
  pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice
  1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000
  Tipul activitățilorNumărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliuStandard de cost pe an*) - lei -
  A) Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: a) asigurarea igienei corporale; b) îmbrăcare și dezbrăcare; c) hrănire și hidratare; d) asigurarea igienei eliminărilor; e) transfer și mobilizare; f) deplasare în interior; g) comunicare.cel puțin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei oră31.200
  B) Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activități de menaj și spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior și însoțire; e) activități de administrare și gestionare a bunurilor; f) acompaniere și socializare.
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.
  2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000
  Tipul activitățilorNumărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliuStandard de cost pe an*) - lei -
  A) Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: a) asigurarea igienei corporale; b) îmbrăcare și dezbrăcare; c) hrănire și hidratare; d) asigurarea igienei eliminărilor; e) transfer și mobilizare; f) deplasare în interior; g) comunicare.cel puțin 10 ore pe săptămână, însă mai puțin de 20 de ore, cu un cost de 30 lei oră23.400
  B) Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activități de menaj și spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior și însoțire; e) activități de administrare și gestionare a bunurilor; f) acompaniere și socializare.
  3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000
  Tipul activitățilorNumărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliuStandard de cost pe an*) - lei -
  Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activități de menaj și spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior și însoțire; e) activități de administrare și gestionare a bunurilor; f) acompaniere și socializare.mai puțin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei oră15.600
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.
   +  Anexa nr. 5
  STANDARDELE DE COST
  pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie
  A. Standard de cost pentru centrele rezidențiale1. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgență (adăposturi)
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centre de primire în regim de urgență (CPRU)10 beneficiari/salariat
  Cheltuielile cu salariile brute18.690
  Cheltuielile cu hrana6.059
  Alte cheltuieli materiale2.026
  Total cost standard26.775
  2. Standard de cost pentru centrele de recuperare pentru victimele violenței în familie
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centrele de recuperare pentru victimele violenței în familie10 beneficiari/salariat
  Cheltuielile cu salariile brute26.559
  Cheltuielile cu hrana6.059
  Alte cheltuieli materiale1.549
  Total cost standard34.167
  3. Standard de cost pentru locuințele protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Locuințe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice10 beneficiari/salariat
  Cheltuielile cu salariile brute26.559
  Cheltuielile cu hrana6.059
  Alte cheltuieli materiale1.549
  Total cost standard34.167
  B. Standard de cost pentru centrele de zi4. Standard de cost pentru centrele pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centrele pentru prevenirea și combaterea violenței în familie10 beneficiari/salariat
  Cheltuielile cu salariile brute29.156
  Cheltuielile cu hrana0
  Alte cheltuieli materiale4.215
  Total cost standard33.371
  5. Standard de cost pentru centrele pentru servicii de informare și sensibilizare a populației
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centrele pentru servicii de informare și sensibilizare a populației10 beneficiari/salariat
  Cheltuielile cu salariile brute29.156
  Cheltuielile cu hrana0
  Alte cheltuieli materiale4.215
  Total cost standard33.371
  6. Standard de cost pentru centrele de asistență destinate agresorilor
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centrele de asistență destinate agresorilor10 beneficiari/salariat
  Cheltuielile cu salariile brute29.156
  Cheltuielile cu hrana0
  Alte cheltuieli materiale4.215
  Total cost standard33.371
  ----