METODOLOGIE din 26 mai 2020privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 2 iunie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 905 din 26 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 464 din 2 iunie 2020.
   +  Articolul 1(1) Inițierea procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, se aprobă de către conducătorul fiecărei unități prin referat întocmit de conducătorul structurii în care se regăsește postul vacant sau temporar vacant.(2) Referatul aprobat va fi înaintat structurii de resurse umane din cadrul Ministerului Sănătății, respectiv din cadrul unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății care organizează selecția, în vederea demarării procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante.  +  Articolul 2Posturile vacante sau temporar vacante pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc condițiile generale și condițiile specifice prevăzute în fișa postului.  +  Articolul 3(1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, respectiv din cadrul unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății care organizează concurs are obligația de a posta pe pagina instituției anunțul privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante.(2) Anunțul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare;b) condițiile generale și specifice prevăzute în fișa de post;c) actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante/temporar vacante;d) condiții generale și specifice de ocupare a posturilor;e) data-limită până la care se pot depune dosarele;f) data selecției dosarelor.(3) Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 și 5 la prezenta metodologie;– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);– curriculum vitae, model comun european;– declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;– declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) - anexa nr. 6 la prezenta metodologie.(4) Condițiile generale de participare sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal în parte conform legislației specifice de ocupare a fiecărui post. (5) Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana se stabilesc, pe baza fișei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcții se află funcția vacantă/temporar vacantă. Condițiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care necesită studii superioare ori studii superioare de scurtă durată se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor și specializărilor din învățământul universitar de lungă durată și scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licență și specialitate.  +  Articolul 4În vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, candidatul depune un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 5În termen de două zile lucrătoare de la data publicării anunțului, candidații trimit pe adresa de e-mail stabilită de către conducătorul instituției care organizează selecția documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 6(1) În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.(2) În situația în care în urma selecției dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.  +  Articolul 7Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.  +  Articolul 8(1) Ministrul sănătății, respectiv conducătorul unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății care organizează selecția are obligația să constituie comisia de selecție prin act administrativ. (2) Comisia este formată dintr-un număr impar de membri, din care face parte în mod obligatoriu șeful structurii în care urmează să se facă angajarea.(3) Comisia va fi condusă de un președinte și va avea în componență un secretar fără drept de vot.(4) Atribuțiile comisiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:– verifică îndeplinirea cerințelor de ocupare stabilite în fișa postului, precum și a condițiilor legale prevăzute de actele normative specifice postului;– realizează un plan de interviu, în cazul în care se depun mai multe dosare pentru un post;– întocmește și semnează în două exemplare deopotrivă originale procesul-verbal final care conține concluziile procedurii parcurse. (5) Comisia prevăzută la alin. (1) înaintează ministrului sănătății, respectiv conducătorului unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății un exemplar original al procesului-verbal final al procedurii de selecție cu propunerea de numire a candidatului declarat admis. (6) Conducătorii unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății transmit propunerea de numire însoțită de un exemplar original al procesului-verbal final al procedurii de selecție Ministerului Sănătății în vederea emiterii ordinului de numire. (7) Membrii comisiei de selecție poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalității și corectitudinii în ceea ce privește evaluarea candidaților, asigurarea șanselor egale pentru aceștia, securitatea conținutului probelor de selecție și a documentelor elaborate.  +  Articolul 9Numirea se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  MODEL-CERERE
  (pentru funcțiile publice)
  Autoritatea/Instituția publică ........................
  Funcția publică solicitată
  Date personale
  Numele:Prenumele:
  Adresa:Nr. de telefon:
  Data nașterii:Locul nașterii:
  Starea civilă:Copii:
  Stagiul militar:
  Studii generale și de specialitate: Studii medii liceale sau postliceale:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Studii superioare de scurtă durată:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Studii superioare de lungă durată:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Alte tipuri de studii:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Limbi străine (slab, bine, foarte bine)*):
  Scris CititVorbit
  *) Se va menționa și limba maternă, acolo unde este cazul.
  Cunoștințe operare calculator:
  Cariera profesională:
  Perioada Instituția/Firma Funcția deținută Principalele responsabilități
  Detalii despre ultimul loc de muncă (Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.):
  Persoane de contact pentru recomandări:
  Nume și prenume Instituția Funcția Nr. de telefon
  Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate și nu mă aflu în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcționarii publici.Data ...........................Semnătura ..................
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  CERERE
  pentru înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual,
  în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  Subsemnatul(a), ......., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ................. nr. ...., ap. ...., județul ........, telefon ....,, mobil ....., posesor/posesoare al/a C.I. seria ..... nr. ......, eliberat de ...... la data de ........., vă rog să îmi aprobați depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de ….. din cadrul Compartimentului ...................... ............................................................Dosarul de înscriere le selecție conține următoarele documente:..............................................................................................................................................................................................................................Data ....................... Semnătura .......................
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  DECLARAȚIE*)
  pe propria răspundere privind antecedentele penale
  Subsemnatul(a), ......................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ..... nr. ......, eliberată de ............... la data de ..................., domiciliat(ă) în............................................................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale și nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.Data ……........... Semnătura ...................……*) Prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere
  Subsemnatul(a), ...................., posesor/posesoare al/a C.I. seria … nr. ............., eliberată de ............... la data de .................., domiciliat(ă) în ............................, declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare, nu mă aflu în situația de carantină sau izolare la domiciliu și am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații și de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.Data ................ Semnătura ......................
   +  Anexa nr. 5la metodologie
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), ...................................................., declar că am luat cunoștință de drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării.Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la concurs. DA, sunt de acord.  NU sunt de acord.Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată pe internet, la adresa ……..……. .Data ................. Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, cetățean român, fiul/fiica lui .......................... (numele și toate prenumele din actul de identitate, (numele și prenumele tatălui) precum și eventualele nume anterioare)și al/a .........................., născut/născută la ................................. în ..............................................., domiciliat/ (numele și prenumele mamei) (ziua, luna, anul) (locul nașterii: localitatea/județul)domiciliată în ................................................., legitimat/legitimată cu ............................................................, cunoscând prevederile (domiciliul din actul de identitate) (felul, seria și numărul actului de identitate)art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
  ....................
  (data)
  .....................
  (semnătura)
  ----