ANEXĂ din 25 mai 2020referitoare la modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 bis din 28 mai 2020  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 28 mai 2020.
  Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 și 56 bis din 28 ianuarie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (8) litera a) se modifică astfel:a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau al lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate ca urmare a contractării acelora de către UAT, cofinanțate în cadrul Programului: Livrarea 1 - Raport preliminar care conține informații privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele și graficul de execuție a lucrărilor, alocarea resurselor materiale și umane etc. și se întocmește în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de UAT; Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului cu 2 sublivrări:2.1. - Planul cadastral preliminar al intravilanului;2.2. - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) OCPI coordonează la nivel local activitățile de înregistrare sistematică și colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfășurare a activităților de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: verifică și recepționează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, soluționează cererile de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice. Prin biroul de cadastru și publicitate imobiliară în evidența căruia se află UAT. OCPI deschide cărțile funciare și transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în vederea comunicării lor.3. La articolul 11, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Prestatorul are obligația să solicite în termen de cel mult 5 zile de la încheierea contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică toate documentele necesare realizării lucrărilor, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară gestionat de ANCPI. Termenul de predare a datelor de către OCPI este cu cel mult 5 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente nu prelungește termenul de prestare a serviciilor.(...)(3) Fiecare predare se va consemna într-un proces-verbal de predare-primire, semnat de către reprezentanții părților implicate.4. La articolul 13, alineatul (2), litera c) se abrogă.5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului modelul materialelor informaționale (pliante și postere), după semnarea contractului. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaționale, precum și cantitățile neclare vor fi stabilite de Achizitor. Înainte de tipărire, Prestatorul are obligația de a prezenta modelul final al materialelor publicitare, în format digital, în vederea aprobării acestora de către Achizitor.6. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Desfășurarea campaniei de informare din această etapă, realizată la nivel de UAT/sectoare cadastrale, va fi descrisă în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" în care se va menționa numărul și data Procesului-verbal care atesta parcurgerea etapei de informare și cantitățile materialelor informaționale folosite și a Procesului-verbal ce conține date privind calendarul întâlnirilor realizate. În Memoriul tehnic se vor include detalii legate de:– întâlnirile de informare cu cetățenii: data, durata, număr de participanți, număr de materiale informaționale distribuite, cine a susținut proiectul din partea autorităților, formatori de opinie care au participat și susținut campania, lista principalelor probleme ridicate;– activitățile de distribuire/afișare: număr de pliante/postere distribuite/afișate, de acțiuni de difuzare pe fiecare localitate din UAT, lista cu problemele întâmpinate în timpul difuzării;– după caz, activitățile desfășurate în cadrul punctelor de informare: perioada în care a funcționat punctul de informare, numărul de cetățeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activități desfășurate: informare, consultații, lista cu problemele întâmpinate etc.;– lista cu alte probleme întâlnite și modul în care au fost gestionate: întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilități etc.8. La articolul 17, alineatul (6) se abrogă.9. La articolul 19, alineatul (2), punctele 3 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Descrierea succintă a soluției tehnice(...)5. Planul de acțiune pentru realizarea campaniei de informare publică10. La articolul 19, alineatul (2), punctele 6 și 7 se abrogă.11. La articolul 29, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația în care, în urma măsurării sectorului cadastral din extravilan se constată că suprafața acestuia este mai mică decât suprafața însumată a parcelelor înscrise în titlurile de proprietate aferente sectorului cadastral și nu se pot stabili amplasamentele imobilelor, Prestatorul realizează următoarele operațiuni:12. La articolul 29, alineatul (4) se abrogă.13. La articolul 31, alineatul (1) se abrogă.14. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prestatorul generează fișe de date pentru toate imobilele. Fișa de date a imobilului conține informații precum:a) denumirea UAT;b) numărul sectorului cadastral;c) identificatorul imobilului;d) datele de identificare ale deținătorului imobilului;e) informații despre imobil;f) numele, prenumele și semnătura operatorului care a cules datele.15. La articolul 32, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În fișa de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deținătorul, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în a doua coloană se menționează textul "Proprietar neidentificat16. La articolul 32, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În cazul lucrărilor executate la nivel de sector cadastral, pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, Prestatorul va face identificarea imobilelor situate în intravilan și în extravilanul necooperativizat cu numerele topografice din cărțile funciare vechi. În cazul extravilanului necooperativizat, identificarea se va face dacă aceasta este posibilă potrivit documentelor puse la dispoziție. Identificarea cu cărțile funciare vechi se va face și pentru imobilele cu construcții din extravilanul cooperativizat. În cazul în care imobilul identificat în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se suprapune parțial cu un număr topografic, în cuprinsul fișierului .cgxml, la introducerea datelor despre imobil, în secțiunea asociată părții I a cărții funciare, în tag-ul "Observații/Referințe" se menționează textul "parte din nr. topograficÎn cazul lucrărilor executate la nivel de întreg UAT dispozițiile de mai sus nu sunt aplicabile.17. La articolul 32, după alineatul (8), se introduce un nou alineat, alineatul (9) care va avea următorul cuprins:(9) În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară conform înregistrării sporadice, nu este obligatorie completarea de către Prestator în documentele tehnice a datelor privind codul numeric personal ori codul unic de înregistrare, dacă acestea nu existau în sistem. Mențiunile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător.18. La articolul 34, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În cazul imobilelor înregistrate în cartea funciară anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică, cu privire la care există acte juridice neînscrise, Prestatorul va actualiza informațiile privind imobilele, conform actelor juridice puse la dispoziție. Prestatorul are obligația de a analiza actele juridice puse la dispoziție, care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză.19. La articolul 34, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12) care va avea următorul cuprins:(12) În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cu privire la care Prestatorul constată existența mai multor acte juridice potrivit cărora dreptul de proprietate aparține unor titulari diferiți, în fișierul cgXML aferent imobilului în cauză se notează existența situației juridice a suprapunerii de acte juridice, cu menținerea proprietarului înscris.20. La articolul 35, alineatele (2), (3), (4) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Persoana care nu deține acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului posesor de fapt, în baza identificării efectuate de către prestator și cel puțin un reprezentant al UAT sub condiția prezentării următoarelor documente:a) fișa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului și de către persoana autorizată/reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;b) adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale. care atestă faptul că:i) posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar;ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există.(3) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, în cazul în care proprietarii înscriși în cărțile funciare nu sunt identificați cu ocazia realizării interviurilor la teren, dar există posesori, caz în care în fișele de date ale imobilelor și în documentele tehnice se înscriu posesorii.(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) în cărțile funciare deschise din oficiu, se va nota posesia de fapt în favoarea posesorilor publicați și necontestați ori cu privire la care contestațiile au fost respinse.(...)(9) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alți detentori precari, astfel cum sunt definiți la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificați cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum și în lipsa documentelor prevăzute la alin. (2) cu privire la calitatea de posesor, în cuprinsul fișierelor cgXML, în tag-ul , aferent tag-ului părinte , se va trece valoarea ,false'. La deschiderea cărților funciare se va opera din oficiu înscrierea provizorie în favoarea unității administrativ-teritoriale.21. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pe sectoare cadastrale și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru. Prin excepție, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se întocmește la nivel de livrare.22. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Livrările se predau pe suport electronic. Pe eticheta suportului se menționează:– Lucrări de înregistrare sistematică UAT ......, livrare parțială nr. ..../sectorul/sectoarele cadastrale .........;– Documente tehnice ale cadastrului spre publicareStructura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.23. La articolul 39, alineatele (1) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Documentația în vederea publicării documentelor tehnic ale cadastrului, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos. Sublivrarea - Plan cadastral preliminar al intravilanului** Sublivrarea Plan cadastral preliminar al intravilanului poate fi efectuată oricând pe parcursul Activității "Derularea lucrărilor de specialitate". Conținutul Planului cadastral preliminar al intravilanului este prezentat în Anexa nr. 1A.
  Nr. crt.LivrabilFormat/nr. exemplare
  Format analogicFormat digital
  1Plan cadastral preliminar al intravilanuluiNu.tiff georeferențiat,.shp sau .dxf
  Sublivrarea - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare
  Nr. crt.LivrabilFormat/nr. exemplare
  Format hârtieFormat digital
  1Adeverința privind contrasemnarea documentelor, după caz1 ex..pdf
  2Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, inclusiv a campaniei de informare publică realizatenu.pdf
  3Fișele de date ale imobilelor1 ex.*).pdf**)
  4Actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru1 ex*).pdf**)
  5Fișierele .cgxmlnu.xml**)
  6Registrul cadastral al imobilelornu.pdf
  7Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținătorinu.pdf, .xls
  8Planurile cadastralenu.tiffgeoreferențiat,.pdf, .shp. sau .dxf
  9Planul sectoarelor cadastrale (pentru lucrările efectuate la nivel de UAT)nu.tiffgeoreferențiat,.pdf., .shp sau.dxf
  *) Fișele de date ale imobilelor se vor preda în format analogic doar în cazul în care este obligatorie semnarea acestora de către proprietar/posesor; titlurile de proprietate puse la dispoziția prestatorului de către OCPI, în format electronic (.pdf. având inserată sigla ANCPI (watermark) nu se vor preda informat analogic **) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de prestator în aplicația informatică pe baza user-ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.
  (...)(7) Documentele tipărite se predau în dosare care conțin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menționează numele UAT-ului, numărul sectorului cadastral, numărul livrării, după caz și intervalul ID conținut. Ordinea documentelor tipărite trebuie să fie identică cu cea din fișierul .pdf.
  24. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidențele OCPI prin intermediul funcționalităților sistemului integrat de cadastru și carte funciară și de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" ori a livrării parțiale, după caz. OCPI va comunica Prestatorului orice modificări sau completări ale documentelor predate, apărute pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică (de exemplu: anularea/modificarea unor titluri de proprietate, modificări ale limitelor UAT conform hotărârilor judecătorești etc.).25. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) A doua zi lucrătoare după primirea procesului-verbal de acceptanță, OCPI transmite Primăriei solicitarea pentru stabilirea datei publicării documentelor tehnice. Primăria va stabili în maxim 2 zile lucrătoare data începerii afișării publice a documentelor tehnice pe care o transmite la OCPI cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii perioadei de afișare publică, iar acesta din urmă o comunică în scris ANCPI, prestatorului și Achizitorului, atunci când acesta nu este primăria.26. La articolul 43, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Similar primei etape a campaniei de informare, materialele informaționale vor fi puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor, în condițiile prevăzute la art. 15.(3) La finalizarea activității se va încheia un proces-verbal, semnat de către reprezentanții UAT și ai Prestatorului, care atestă parcurgerea acestei etape de informare și cantitățile materialelor informaționale folosite. Procesul verbal va fi inclus în Livrarea "Documente tehnice ale cadastrului finale.27. Articolele 44 și 45 se abrogă.28. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop și pune la dispoziția primăriei datele despre imobil, în format digital, conform Anexei nr. 18.(2) În scopul unei mai bune informări a deținătorilor, datele privitoare la imobile conform Anexei 18, sunt puse la dispoziția acestora potrivit mențiunilor din Registrul cadastral al imobilelor prin afișarea pe site-ul ANCPI www.ancpi.ro.29. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererile de rectificare însoțite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la sediul primăriei prin poștă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conținutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.30. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Documentația întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos: Livrarea -Documente tehnice ale cadastrului finale
  Nr.crt.LivrabilFormat analogicFormat digital
  1Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc.nu.pdf*)
  2Fișierele .cgxmlnu.xml*)
  3Registrul cadastral al imobilelornu.pdf
  4Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținătorinu.pdf,.xls 
  5Planurile cadastralenu.tiff georeferențiat, .shp, .pdf, .dxf 
  6Planul sectoarelor cadastrale după caz**nu.tiff georeferențiat, .shp, .pdf, .dxf 
  7Proces verbal de realizare a campaniei de informare publică etapa 2nu.pdf 
  *) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de Prestator în aplicația informatică, pe baza user-ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.**) Planul sectoarelor cadastrale se predă în cazul lucrărilor executate la nivel de UAT.
  31. La articolul 53, alineatul (4) se abrogă.32. La articolul 53, după alineatul (4) se introduc nouă noi alineate, alineatele (5) - (13) care vor avea următorul cuprins:(5) Durata activităților în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se stabilește în funcție de obiectul lucrărilor, conform Tabelelor nr. 1 și 2. Tabel nr. 1 Activități pentru lucrări realizate la nivel de UAT
  Nr. crt.Descriere activitateResponsabil de activitateDurata estimată a activității(zile)
  1Realizare Livrare 1 “Raport Preliminar”Prestator25
  2Verificarea și recepția Livrării 1 „Raport Preliminar"Achizitor10
  3Acceptanță Livrare 1 „Raport Preliminar”Achizitor5
  4Derularea lucrărilor de specialitate și realizare Livrare 2, care conține 2 sublivrări:Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanuluiSublivrarea 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicarePrestator240 - 500
  5Verificarea și recepția Livrării 2, care include:Verificarea și recepția Sublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanuluiVerificarea și recepția Sublivrării 2.2 – Documente tehnice ale cadastrului spre publicareOCPI10  40-100
  6AcceptanțaSublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanuluiSublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicareAchizitor55/livrare/livrareparțială
  7Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastruluiPrimărie, OCPI7
  8Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificarePrimărie, OCPI60
  9Soluționarea cererilor de rectificare OCPI cu sprijinul Prestatorului, reprezentantului UAT30
  10Actualizarea documentelor tehnice în urmasoluționării cererilor de rectificare si realizare Livrare 3 „Documente tchnice ale cadastrului finale”Prestator30
  11Verificarea și recepția Livrării 3 "Documente tehnice ale cadastrului finale”OCPI25
  12Acceptanța Livrării 3 "Documente tehnice ale cadastrului finale"Achizitor5
  Tabel nr. 2 Activități pentru lucrări realizate pe sectoare cadastrale
  Nr. crt.Descriere activitateResponsabil de activitateDurata estimată a activității (zile)
  Lucrări realizate la nivel de sector cadastral pentru un număr estimat de maxim 2500 imobile
  1Derularea lucrărilor de specialitatePrestator60-220
  2Verificarea și recepția Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare"OCPI50
  3Acceptanța Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare"Achizitor7
  4Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastruluiPrimărie, OCPI10
  5Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificareOCPI cu sprijinul Prestatorului și reprezentantului UAT60
  6Soluționarea cererilor de rectificareOCPI30
  7Actualizarea documentelor tehnice în urma soluționării cererilor de rectificare și întocmirea "Documentelor tehnice ale cadastrului finale”Prestator25
  8Verificarea și recepția Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului finale”OCPI15
  9Acceptanța Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului finale”Achizitor7
  (6) În cazul lucrărilor realizate la nivel de UAT, Sublivrarea 2.1 poate fi predată oricând în perioada "Derulării lucrărilor de specialitate". Sublivrarea 2.2 poate conține livrări parțiale sau poate fi predată integral. Se pot efectua livrări parțiale, în funcție de suprafața contractată a UAT, după cum urmează:a) până la 3.000 ha: maxim 4 livrări parțialeb) 3.001 ha - 6.000 ha: maxim 5 livrări parțialec) 6.001 ha - 9.000 ha: maxim 6 livrări parțialed) 9.001 ha - 15.000 ha: maxim 8 livrări parțialee) peste 15.000 ha: maxim 10 livrări parțiale Livrările parțiale trebuie să conțină sectoare cadastrale adiacente.(7) Pentru fiecare livrare parțială Prestatorul stabilește durata activității "Derularea lucrărilor de specialitate" astfel încât perioada totală pentru realizarea lucrărilor de specialitate aferente livrărilor parțiale nu depășească perioada ofertată și precizată în contract.(8) Fiecare livrare parțială va include toate livrabilele prevăzute la capitolul 1.3.5.2. Livrabile. Durata activității de verificare și recepție pentru 1 livrare/livrări parțiale va fi stabilită în concordanță cu suprafața contractată:– până la 3.000 ha: maxim 40 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 4);– 3001 ha - 6.000 ha: maxim 50 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 5);– 6001 ha - 9.000 ha: maxim 60 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 6);– 9001 ha - 15.000 ha: maxim 80 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 8);– peste 15.000 ha: maxim 100 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 10).(9) Publicarea documentelor tehnice se realizează după emiterea procesului-verbal de acceptanță a ultimei livrări parțiale din Livrarea 2.2.(10) Durata de realizare a unei livrări include și zilele în care lucrarea este la prestator pentru refaceri și tipărirea documentelor.(11) În cazul lucrărilor realizate la nivel de UAT, pentru Livrarea 1 durata de realizare se calculează de la data semnării contractului de prestări servicii. Pentru Livrarea 2 durata de realizare se calculează de la data comunicării Procesului-verbal de acceptanță a Livrării 1. Pentru Livrarea 3 durata de realizare se calculează de la data comunicării tuturor Proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor.(12) În cazul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral, pentru Livrarea 1 durata de realizare se calculează de la data semnării contractului de prestări servicii. Pentru Livrarea 2 durata de realizare se calculează de la data comunicării tuturor Proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor.(13) Valorile estimate din tabelul nr. 1 și 2 se referă la intervalul maxim de zile alocat unei activități, exceptând durata publicării documentelor tehnice ale cadastrului. Perioada specifică pentru fiecare UAT/sector este prevăzută în contract.
  33. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Activitatea de verificare și recepție a livrărilor, cu excepția Raportului preliminar, se efectuează de către Comisia de la nivelul OCPI, stabilită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Personalul care va avea atribuții de verificare și recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică poate include specialiști precum: consilieri cadastru, registratori de carte funciară, asistenți registratori, specialiști GIS/IT.34. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează: Livrarea 1 - Raport preliminar; Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, care include 2 sublivrări: Sublivrarea 2.1. Plan cadastral preliminar al intravilanului; Sublivrarea 2.2. - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.35. Articolul 64 se abrogă.36. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65Livrarea "Raport preliminar" se compune din următoarele:
  Nr. crt.LivrabilulFormat/nr. exemplare*)
  Format hârtieFormat digital
  1Raport preliminarNu.pdf
  *) Planul sectoarelor cadastrale se predă în format digital (.shp, .pdf, .tiff georeferențiat)
  37. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68În cazul în care Raportul preliminar nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice, Comisia de recepție notifică Prestatorul centru refacerea/completarea acestuia, precizând cerințele nerespectate.38. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69Dacă după predarea Raportului preliminar refăcut/completat Comisia de recepție constată că acesta nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice. Livrarea se respinge și se consideră nepredată.39. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) Verificarea Livrării 1 "Raport preliminar" se efectuează atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ.(2) Din punct de vedere cantitativ, se verifică următoarele:a) existența pe suportul digital a fișierelor prevăzute în livrare,b) dacă tipul/formatul fișierelor corespunde cu cerințele specificate,c) dacă denumirea fișierelor și structura directoarelor corespund cerințelor din specificații, respectiv: directorul: UAT_Raport_preliminar conține subdirectoarele: "UAT_Raport", care conține fișierul/fișierele Raportului preliminar "UAT_sectoare", care conține fișierul/fișierele referitoare la "Planul sectoarelor cadastrale",d) dacă fișierele se pot deschide și, după analiza sumară, acestea corespund cerințelor de conținut ale livrabilului,e) dacă pe eticheta suportului sunt menționate următoarele: Lucrări de înregistrare sistematică UAT .....; Livrarea nr. ..../Sector cadastral nr. .....;(3) Din punct de vedere calitativ, comisia va urmări ca, prin conținutul Raportului preliminar, Prestatorul să nu aducă modificări care să contravină prevederilor contractuale sau a celor din Specificațiile tehnice și să nu stabilească atribuții suplimentare în sarcina Achizitorului sau a OCPI. De asemenea comisia verifică:a) dacă documentele livrate conțin semnăturile Prestatorului prevăzute de Specificațiile tehnice.b) dacă Planul sectoarelor cadastrale respectă cerințele prevăzute în Anexa nr 19. - Limitele sectoarelor cadastrale pot fi modificate/actualizate de Prestator cu acordul OCPI.c) modul în care au fost tratate/descrise aspectele pe care trebuie să le conțină Raportul preliminar, conform prevederilor din Specificațiile tehnice.40. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) Activitatea de verificare și recepție a Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare include verificarea și recepția Sublivrării 2.1 Plan cadastral preliminar al intravilanului și Sublivrării 2.2 Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.(2) Verificarea și recepția Sublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului Comisia de recepție din cadru1 OCPI verifică corectitudinea planului cadastral preliminar din punct de vedere al reprezentării în Stereo70 a unui număr de 10% din numărul imobilelor prezentate (detalii planimetria și adresa administrativă). Livrabilele se vor preda exclusiv în format electronic, semnate ca semnătură digitală calificată:a) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 10% din totalul imobilelor verificate, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilul și îl redepune la OCPI.b) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent egal sau mai mare de 10% din totalul imobilelor verificate, întreaga livrare se consideră nepredată. În acest caz, Comisia de recepție întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.(3) Verificarea și recepția Sublivrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare se desfășoară în 2 etape.41. La articolul 76, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI.(4) În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate.42. La articolul 76, alineatul (6) se abrogă.43. La articolul 77, alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) tipul/formatul fișierelor corespunde cu cerințele specificate44. La articolul 79, litera b) se modifică și va atașa următorul cuprins:b) Prezentarea lucrărilor topografice și cadastrale efectuate în cadrul lucrării:– metodele de întocmire a lucrării– descrierea soluției tehnice adoptate– procentul din suprafața UAT- ului și zonele în care s-au efectuat măsurători clasice și GPS– aparatura folosită la măsurători, punctele geodezice de sprijin vechi și noi folosite– măsurători efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare și pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice și GPS– descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare și inventarele de coordonate ale acestora– transformări de coordonate, dacă este cazul– detalierea modului de realizare a campaniei de informare locală.45. La articolul 80, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Având în vedere faptul că fișa de date constituie un document de lucru al prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat, în cadrul procesului de recepție se verifică doar existența acesteia, nu și conținutul, excepție făcând: fișele întocmite pentru posesori și cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafață, fișe de date care trebuie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate.46. La articolul 82, alineatul (3) se abrogă.47. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 86Se verifică dacă Planurile cadastrale/sectoarelor cadastrale corespund Specificațiilor tehnice și Anexei nr. 1, respectiv Anexei nr. 19.48. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficiențe de corectat, comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește notificarea aferentă etapei 1 și o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului prevăzut la art. 39 alin. (1). Modelul de notificare care Prestator se regăsește în Anexa 12.49. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88Prestatorul predă livrabilele în format hârtie, menționate în tabelul prevăzut la art. 39 alin. (1), având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește în Anexa nr. 10.50. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 90Prestatorul corectează deficienței și redepune la OCPI livrarea corectată.51. La articolul 92, litera a) se modifica și va avea următorul cuprins:a) dacă au fost predate în format hârtie livrabilele prevăzute la art. 39 alin. (1) și dacă acestea sunt identice din punct de vedere cantitativ cu documentele în format digital, care au fost recepționate de OCPI în etapa anterioară a livrării.52. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93Din punct de vedere calitativ se verifică dacă livrabilele aferente etapei 2 corespund modelelor prezentate în Anexe.53. La articolul 104 alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI.(...)(4) Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate.54. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1
  PLANUL CADASTRAL
  Conținutul planului cadastral: ● Titlul: Plan cadastral; ● Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral; ● Scara planului (pentru planurile ce conțin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 1000, iar pentru planurile ce conțin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 2000) și sistemul de proiecție STEREO 70; ● Legenda; ● Direcția Nord; ● Limita UAT și teritoriile vecine (județul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt județ; dacă toți vecinii sunt din același județ se scrie numai numele unității administrativ-teritoriale); ● Denumirea executantului (4cm x 2cm), semnătura, data întocmirii: ● Limitele intravilanului/intravilanelor și numărul/denumirea; ● Limitele și numerele sectoarelor cadastrale; ● Limitele și ID imobile; ● Numerele poștale ale imobilelor din intravilan; ● Limitele construcțiilor definitive; ● Toponimie (denumiri: hidrografic, principale 1forme de relief, păduri, drumuri și străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.); ● Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale; ● Numărul planșei (dacă sunt mai multe) ● Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm. Planul cadastral în format .pdf va fi pregătit pentru tipărire conform celor ce urmează: Pentru imobilele care reprezintă instituții publice (școli, primărie, cămin cultural, biserică, etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează și se specifică denumirea instituției. ● Numărul sectorului cadastral are înălțimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; ● Grosimi linii:– Cadru planșă - 0,5 mm;– Limita de județ - l mm cu culoarea roșu;– Limita UAT - 1 mm cu culoarea roșu;– Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;– Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;– Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;– Limita construcțiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;– Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm. ● Texte
  DenumireÎnălțime(mm)Stil(M, Mm, m)Înclinare(V, I)Culoare
  Județ8MajusculăVerticalNegru
  UAT8MajusculăVerticalNegru
  Localități8Maj. și minusculăVerticalNegru
  Hidrografie2Maj. și minusculăItalicAlbastru
  Titlu10MajusculeVerticalNegru
  Subtitluri, Sect. cad.8Maj. și minusculăVerticalNegru
  Scara6Maj. și minusculăVerticalNegru
  ID4 VerticalNegru
  ● Drumurile se redactează cu negru; ● Hidrografia se redactează cu albastru;● Căile ferate se redactează cu semnul convențional corespunzător.
  55. După Anexa nr. 1, se introduce o anexă nouă, Anexa nr. 1A, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1A
  PLAN CADASTRAL PRELIMINAR AL INTRAVILANULUI
  Conținutul planului cadastral preliminar al intravilanului: ● Titlul: Plan cadastral al intravilanului; ● Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral; ● Scara planului (pentru planurile ce conțin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 1000) și sistemul de proiecție STEREO 70; ● Legenda; ● Direcția Nord; ● Limita UAT; ● Denumirea executantului (4cm x 2cm), semnătura, data întocmirii; ● Limitele intravilanului/intravilanelor și numărul/denumirea; ● Limitele imobile; ● Numerele administrativ pentru imobilelor din intravilan acolo unde sunt atribuite de autoritatea locală; ● Limitele construcțiilor definitive; ● Toponimie (denumiri: drumuri și străzi); ● Numărul sectorului cadastral are înălțimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; ● Grosimi linii:– Cadru planșă - 0,5 mm;– Limita de județ - 1 mm cu culoarea roșu;– Limita UAT - 1 mm cu culoarea roșu;– Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastră;– Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;– Limita construcțiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru; ● Texte
  DenumireÎnălțime(mm)Stil(M, Mm, m)Înclinare(V, I)Culoare
  Județ8MajusculăVerticalNegru
  UAT8MajusculăVerticalNegru
  Localităti8Maj. și minusculăVerticalNegru
  Hidrografic2Maj. și minusculăItalicAlbastru
  Titlu10MajusculeVerticalNegru
  Subtitluri, Sect. cad.8Maj. și minusculăVerticalNegru
  Scara6Maj. și minusculăVerticalNegru
  ID4 VerticalNegru
  ● Drumurile se redactează cu negru; ● Hidrografia se redactează cu albastru; ● Căile ferate se redactează cu semnul convențional corespunzător.
  Separat se va livra un fișier format CSV, (Denumire UAT.csv) care să conțină adresele administrative și coordonatele punctului de asociere, astfel: UAT, Localitate, tip artera, den artera, nr. administrativ, Nord, Est Exemplu: CIOLPANI, Izvorani, stradă, Țărmului, 23, 300000, 500000 Dicționar de tipuri arteră:
  Nr. CurentTip arteră
  1Alee
  2Bulevard
  3Cale
  4Canal
  5Canton
  6Cartier
  7Câmp
  8Colonie
  9Curte
  10Drum
  11Esplanadă
  12Fundac
  13Fundătură
  14Hotar
  15Intrare
  16Parc
  17Pasaj
  18Piață
  19Piațetă
  20Pietonal
  21Platou
  22Pod
  23Poligon
  24Potecă
  25Prelungire
  26Rampă
  27Scuar
  28Splai
  29Stație
  30Stradă
  31Stradelă
  32Suiș
  33Șir
  34Șosea
  35Trecătoare
  36Uliță
  37Vad
  38Variantă
  0Neidentificat
  Note: Coordonatele Nord, Est vor fi introduse în sistemul de proiecție STEREO70 (în metri fără zecimale). Denumirile vor fi scrise cu diacritice. Punctul de asociere va fi amplasat aproximativ în centrul poligonului ce reprezintă imobilul respectiv. Structura fișierelor pentru predare: Sublivrarea Plan cadastral preliminar al intravilanului Director: UAT_plan_cadastral_preliminar_intravilan, cu subdirectoarele:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișier shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponimie, etc. [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup]- shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCȚII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator), etc. sau– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral_preliminar_intravilan.dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral
  Structura de layere a fișierului "plan_cadastral_preliminar_intravilan.dxf" va conține minim următoarele:
  DENUMIREA LAYER-ULU1CONȚINUTUL LAYER-ULUI
  [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei- Titlul: Plan cadastral intravilan;- Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral;- Scara planului și sistemul de proiecție STEREO 70;- Legenda;- Direcția Nord,- Denumirea executantului, data întocmirii;- Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale;- Numărul planșei (dacă sunt mai multe);- Trăsături de caroiaj
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_polyLimita UAT și teritorii vecine
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txtNumele unităților administrativ- teritoriale
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_polyLimitele intravilanului/intravilanelor
  [Cod SIRSUP]_INTRAV_txtNumărul/denumirea intravilanului/intravilanelor
  [Cod SIRSUP]_SECTOR_polyLimitele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txtNumerele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_polyLimitele imobilelor
  [Cod SIRSUP]_IMOBILE_txtID-urile imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_polylimita tarlalelor/cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_txtnumărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txtNumerele poștale ale imobilelor din intravilan
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_polyLimitele construcțiilor definitive
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txtCodurile construcțiilor
  [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txtToponimie
  și - un subdirector "tiff georeferențiat" care include fișierele de tip tiff.
  56. La Anexa nr. 2 Nota de la subsolul Foii colective se modifică și va avea următorul cuprins:Notă:În dreapta jos, pe fiecare pagină se menționează: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr. ................... anul realizării.57. La Anexa nr. 3, Notele de la subsolul Opisului se modifică și vor avea următorul cuprins:Note: Data nașterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia. În dreapta jos, pe fiecare pagină se menționează: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. .........., anul realizării.* Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se întocmește la nivel de livrare (UAT/livrare nr./sector cadastral) și se îndosariază în volume de câte 200 de file ordonate alfabetic. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât deținătorii având aceeași inițială a numelui să fie înscriși integral într-un volum. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea, UAT și literele reprezentând inițialele numelor componente. Paginile fiecărui volum al opisului alfabetic se numerotează de la 1 la n.58. Anexa nr. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 6
  STRUCTURA FIȘIERELOR PENTRU PREDARE
  Pentru situațiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate și denumește fișierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate.  +  Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare Director: UAT_Date teren Conține subdirectorul: -"Memoriu tehnic", cu fișiere care conțin descrierea lucrărilor efectuate. Director: UAT_Registru_livrare-parțială-nr. ......... Conține subdirectoare denumite S1, S2, ..., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT_Opis_livrare-parțială-nr. ........ Conține fișiere pdf și xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, având denumirea Opis_alfabetic_deținători_UAT_livrare- parțială-nr. ..... În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate opisului alfabetic. Conține subdirectoare denumite S1, S2,..., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deținători_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT_planuri_cadastrale_livrare-parțială-nr. ....... Conține:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponomie etc.: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCȚII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) etc.– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. ........dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral". Acest fișier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale; Structura de layere a fișierului "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. ......dxf" va conține minim următoarele:
  DENUMIREA LAYER-ULUICONȚINUTUL LAYER-ULUI
  [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei- Titlul: Plan cadastral;- Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral;- Scara planului și sistemul de proiecție STEREO 70;- Legenda;- Direcția Nord;- Denumirea executantului, data întocmirii;- Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale;- Numărul planșei (dacă sunt mai multe);- Trăsături de caroiaj
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_polyLimita UAT și teritorii vecine
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txtNumele unităților administrativ-teritoriale
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_polyLimitele intravilanului/intravilanelor
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txtNumărul/denumirea intravilanului/intravilanelor
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_polyLimitele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txtNumerele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_polyLimitele imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txtID-urile imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_polylimita tarlalelor/cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_txtnumărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txtNumerele poștale ale imobilelor din intravilan
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_polyLimitele construcțiilor definitive
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txtCodurile construcțiilor
  [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txtToponimie
  și
  – un subdirector "tiff/pdf" care include fișierele de tip tiff și pdf.
   +  Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - documente tehnice finale" Director: UAT_Registru_final Conține fișiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT_Opis_final Conține fișiere pdf și xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare. Fișierul are denumirea Opis_alfabetic_deținători_UAT_final. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate indexului alfabetic. Conține subdirectoare denumite S1, S2,..., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deținători_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT_planuri_cadastrale_final Conține date actualizate cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponomie etc.: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP. județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCȚII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) etc.– un subdirector "dxff care include fișierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral". Acest fișier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale. Structura de layere a fișierului "plan cadastral final.dxf" va conține minim următoarele:
  DENUMIREA LAYER-ULUICONȚINUTUL LAYER-ULUI
  [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei- Titlul: Plan cadastral;- Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral;- Scara planului și sistemul de proiecție STEREO 70;- Legenda;- Direcția Nord;- Denumirea executantului, data întocmirii;- Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale;- Numărul planșei (dacă sunt mai multe);- Trăsături de caroiaj
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_polyLimita UAT și teritorii vecine
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txtNumele unităților administrativ-teritoriale
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_polyLimitele intravilanului/intravilanelor
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txtNumărul/denumirea intravilanului/intravilanelor
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_polyLimitele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txtNumerele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_polyLimitele imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txtID-urile imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_polylimita tarlalelor/cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_txtnumărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txtNumerele poștale ale imobilelor din intravilan
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_polyLimitele construcțiilor definitive
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txtCodurile construcțiilor
  [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txtToponimie
  și
  – un subdirector "tiff/pdf" care include fișierele de tip tiff și pdf."
  59. Anexa nr. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 7
  STRUCTURA Și DESCRIEREA CÂMPURILOR FIȘIERULUI CGXML
  Tag părinteTag copil (1Tip DataLungimeDescriere
  AddressADDRESSIDInt32 Identificatorul unic al adresei
  SIRSUPString50SIRUTA superioară reprezentând UAT
  SIRUTAString50SIRUTA reprezentând localitatea
  INTRAVILANBoolean Valoare booleană intravilan
  DISTRICTTYPEString50Tip subunitate administrativă (Dicționar)
  DISTRICTNAMEString50Denumire subunitate administrativă
  STREETTYPEString50Tip stradă (Dicționar)
  STREETNAMEString50Denumire stradă
  POSTALNUMBERString50Număr poștal
  BLOCKString50Bloc
  ENTRYString50Scara
  FLOORString50Etaj
  APNOString50Număr apartament
  ZIPCODEString50Cod poștal
  DESCRIPTIONString4000Descriere suplimentară
  SECTIONString100Tronson
  BuildingBUILDINGIDInt32 Identificatorul unic al construcției
  LANDIDInt32 Identificatorul terenului pe care se află construcția
  ADDRESSEDInt32 Identificatorul adresei construcției
  BUILDNOInt32 Numărul construcției în cadrul terenului
  MEASUREDAREADouble Suprafața măsurată a construcției
  TOTALAREADouble Suprafața desfășurată a construcției
  BUILDINGDESTINATIONString50Cod grupă destinație (Dicționar)
  LELELSNOInt32 Număr nivele construcție
  IUNOInt32 Număr unități individuale
  TAXVALUEDouble Valoare de impozitare
  NOTESString2000Comentarii/Mențiuni construcție
  ISLEGALBoolean Valoare booleană 'Are acte'
  LEGALAREADouble Suprafața din acte a construcției
  E2IDENTIFGIERString200Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA
  PAPERCADNOString200Număr cadastral hârtie
  PAPERLBNOString200Număr carte funciară hârtie
  TOPONOString200Număr topografic
  CADGENNOString200Identificator înregistrare sistematică
  BuildingCommonPartsBUILDINGCOMMONPARTIDInt32 Identificatorul unic al părții comune
  BUILDINGIDInt 32 Identificatorul construcției de care aparține partea comună
  COMMONPARTTYPEString255Tip parte comună (Dicționar)
  ContestedCONTESTEDIDInt32 Identificator unc al contestației
  CONTESTEDNUMBERInt32 Număr cerere de rectificare/contestație
  CONTESTEDDATEDateTime Data cererii de rectificare/contestației
  SOLUTIONNUMBERInt32 Număr proces verbal de soluționare cerere de rectificare/contestație
  SOLUTIONDATEDateTime Data proces verbal de soluționare cerere de rectificare/contestație
  ContestedxEntityCONTESTEDXENTITYIDInt32 Identificatorul unic al legăturii dintre contestație și entitate
  CONTESTEDIDInt32 Identificatorul contestației
  LANDIDInt32 Identificatorul terenului la care se referă contestația
  BUILDINGIDInt32 Identificatorul construcției de care aparține partea comună
  IUIDInt32 Identificatorul unității individuale la care se referă contestația
  NOTESString4000Observații
  DeedDEEDIDInt32 Identificator unic al actului/documentului
  DEEDNUMBERString50Numărul actului/deocumentului
  DEEDDATEDateTime Data actului/documentului
  DEEDTYPEString50Tipul actului/documentului (Dicționar)
  AUTHORITYString50Autoritatea emitentă
  NOTESString4000Descriere suplimentară act/document
  FLEIDString50Identificatorul descrierii fișierului de care se leagă actul/documentul
  VALUECURRENCYString200Tip monedă valoare act/document
  VALUEAMOUNTString50Valoare act/document
  FileDescriptionFILENAMEString50Denunirea fișierul CGXML
  EXPORTDATEDateTime Data exportului fișierului din sistemul ETERRA
  FILEVERSIONString50Versiunea fișierului CG/aplicației Generare CG cu care a fost generat
  OPERATIONTYPEString50Tip operațiune cadastrală (Dicționar)
  LICENSEDNAMEString255Denumire/Nume autorizat
  LICENSEDNUMBERString50Serie licență autorizat
  FILEIDInt32 Identificatorul unic al descrierii fișierului
  LandLANDIDInt32 Identificatorul unic al terenului
  CADSECTORString200Sectorul cadastral în care se află terenul
  DRAWINGIDInt32 Numărul planșei
  ADDRESSIDInt32 Identificatorul adresei terenului
  MEASUREDAREADouble Suprafața măsurată teren
  PARCELLEGALAREADouble Suprafața totală din acte teren
  ISNEWBoolean Valoare booleană tip teren nou
  FILEIDInt32 Identificatorul descrierii fișierului CG de care se leagă terenul
  BUILDINGLEGALAREADouble Suprafața totală din acte construcții
  TAXVALUEDouble Valoare de impozitare
  NOTESString2000Comentarii/Mențiuni teren
  ENCLOSEDBoolean Valoare booleană împrejmuit (True), neîmprejmuit (FALSE)
  COAREABoolean Valoare booleană zona cooperativizată (True), necooperativizată (FALSE)
  E2IDENTIFIERString200Identificatorul electronic aparținând sistemul ETERRA
  PAPERCADNOString200Număr cadastral hârtie
  PAPERLBNOString200Număr carte funciară hârtie
  TOPONOString200Număr topografic
  CADGENNOString200Identificator înregistrare sistematică
  IUIUIDInt32 Identificatorul unic al unității individuale
  BUILDINGIDInt32 Identificatorul construcției de care aparține unitatea individuală
  IDENTIFIERString50Identificator apartament
  SECTIONString50Tronsonul blocului de care aparține unitatea individuală
  APNOString50Număr apartament/denumire a unității individuale
  ENTRYString50Scara blocului
  MEASUREDAREADouble Suprafața măsurată
  TOTALAREADouble Suprafața utilă
  LANDINDIVISIONAREString Valoare cotă teren indiviză (fracție)
  COMMONPARTSAREAString Valoare cotă părți comune (fracție)
  NOTESString2000Comentarii/Mențiuni unitate individuală
  FLOORString50Etaj
  LANDDIVISIONTYPEString Tip cotă teren indiviză (Dicționar)
  COMMONPARTSTYPEString Tip cotă părți comune (Dicționar)
  ROOMNOInt16 Număr camere
  E2IDENTIFIERString200Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA
  PAPERCADNOString200Număr cadastral hârtie
  PAPERLBNOString200Număr carte funciară hârtie
  TOPONOString200Număr topografic
  CADGENNOString200Identificator înregistrare sistematică
  ParcelPARCELIDInt32 Identificatorul unic al parcelei
  LANDIDInt32 Identificatorul terenului de care aparține parcela
  NUMBERInt32 Număr parcelă
  MEASUREDAREADouble Suprafața măsurată parcelă
  USECATEGORYString50Tip categorie folosință (Dicționar)
  INTRAVILANBoolean Valoare booleană intravilan
  TAXVALUEDouble Valoare taxă de impozitare
  TITLENOString50Număr titlu de proprietate
  LANDPLOTNOString50Număr tarla
  PARCELNOString50Numărul parcelei din tarla
  E2IDENTIFIERString200Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA
  PAPERCADNOString200Număr cadastral hârtie
  PAPERLBNOString200Număr carte funciară hârtie
  TOPONOString200Număr topografic parcelă
  CADGENNOString200Identificator înregistrare sistematică
  PersonPERSONIDInt32 Identificatorul unic al persoanei
  ADDRESSIDInt32 Identificatorul adresei persoanei
  FIRSTNAMEString255Prenume persoană fizică
  ISPHYSICAL BooleanValoare booleană persoană fizică (True), juridică (FALSE)
  LASTNAMEString255Nume persoană fizică/Denumire persoană juridică
  DEFUNCTBoolean Valoare booleană decedat (True), viu/stare nedeterminată (FALSE)
  IDENTIFIEDBoolean Valoare booleană proprietar identificat (True), neidentificat (FALSE)
  IDCODEString50Cod CNP/CUI
  PREVIOUSLASTNAMEString50Nume anterior persoană
  FATHERINITIALString50Inițiala tatălui
  CITIZENSHIPCOUNTRYString50Cetățenie (Dicționar)
  IDCARDTYPEString50Tip act de identitate (Dicționar)
  IDCARDFSERIALNOString50Serie act de identitate
  IDCARDNUMBERString Număr act de identitate
  NOTESString2000Comentarii/Mențiuni
  PHONEString Telefon
  EMAILString Email
  FILEIDInt32 Identificatorul descrierii fișierului
  REGISTRATIONIDInt32 Identificatorul înregistrării
  PointsPOINTIDInt32 Identificatorul unic al punctului
  IMMOVABLEIDInt32 Identificatorul terenului de care aparține punctul
  BUILDINGIDInt32 Identificatorul construcției de care aparține puncțul
  NOString50Număr punct
  XDouble Coordonata X a punctului
  YDouble Coordonata Y a punctului
  RegistrationREGISTRATIONIDInt32 Identificatorul unic al înscrierii
  REGISTRATIONTYPEString Tip înscriere (Dicționar)
  RIGHTTYPEString50Tip drept (Dicționar)
  RIGHTCOMMENTString2000Detalii suplimentare legate de înscrierea unui drept
  NOTESString4000Textul notei în cazul în care tipul înscrierii este notă
  DEEDIDInt32 Identificatorul actului în baza căruia se face înscrierea
  TITLEString50Mod dobândire al dreptului (Dicționar)
  QUOTATYPEString50Tip cotă
  INITIALQUOTAString10Cota inițială (fracție)
  ACTUALQUOTAString50Cota actuală (fracție)
  VALUECURRENCYString50Tip monedă
  VALUEAMOUNTString50Valoare în monedă
  COMMENTSString2000Observații
  LBPARTNOInt32 Partea cărții funciare în care se va face înscrierea (2 sau 3)
  POSITIONInt32 Număr poziție din partea cărții funciare în care se va face înscrierea
  APPNOInt32 Numărul cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea
  APPDATEDateTime Data cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea
  RegistrationXEntityREGISTRATIONXENTITYIDString Identificatorul unic al legăturii dintre înregistrare și entitate
  REGISTRATIONIDInt32 Identificatorul înregistrării
  LANDIDInt32 Identificatorul terenului la care se referă înregistrarea
  BUILDINGIDInt32 Identificatorul construcției la care se referă înregistrarea
  IUIDInt32 Identificatorul unității individuale la care se referă înregistrarea
  (1 - Tag-urile scrise cu caractere italice sunt chei primare în baza de date. Relații între entități
  Denumire relațieTagTag CopilTag PărinteTag Copil
  FK_Building_IndividualUnitBuildingBUILDINGIDIUBUILDINGID
  FK_Building_BuildingCommonPartsBuildingBUILDINGIDBuildingCommonPartsBUILDINGID
  FK_Immovable_BuildingLandLANDIDBuildingLANDID
  FK_FileDescription_LandFileDescriptionFILEIDLandFILEID
  FK_Address_BuildingAddressADDRESSIDBuildingADDRESSID
  FK_Building_PointsBuildingBUILDINGIDPointsBUILDINGID
  FK_Immovable_PointsLandLANDIDPointsIMMOVABLEID
  FK_Address_ImmovableAddressADDRESSIDLandADDRESSID
  FK_Immovable_ParcelLandLANDIDParcelLANDID
  FK_Person_FileDescriptionFileDescriptionFILEIDPersonFILEID
  FK_Address_PersonAddressADDRESSIDPersonADDRESSID
  FK_Deed_FileDescriptionFileDescriptionFILEIDDeedFILEID
  FK_Land_RegistrationXEntityLandLANDIDRegistrationXEntityLANDID
  FK_Building_InscrierexEntitateBuildingBUILDINGIDRegistrationXEntityBUILDINGID
  FK_IU_RegistrationXEntityIUIUIDRegistrationXEntityIUID
  FK_Registration_RegistrationXEntityRegistrationREGISTRATIONIDRegistrationXEntityREGISTRATIONID
  FK_Land_ContestedxEntityLandLANDIDContestedxEntityLANDID
  FK_Building_ContestedxEntityBuildingBUILDINGIDContestedxEntityBUILDINGID
  FK_IU_ContestedxEntityIUIUIDContestedxEntityIUID
  FK_Contested_ContestedxEntityContestedCONTESTEDIDContestedxEntityCONTESTEDID
  FK_Deed_RegistrationDeedDEEDIDRegistrationDEEID
  FK_Registration_PersonRegistrationREGISTRATIONIDPersonREGISTRATIONID
  Notă:În cazul în care structura fișierului .cgxml va suferi modificări, acestea vor fi aduse la cunoștința Prestatorului.
  60. Anexa nr. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 10 OCPI .........../Achizitor^1) Nr. ...... /(data)
  MODEL PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE LIVRABILE
  în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sector cadastral

  Livrarea nr. ...........: (denumirea livrării conform specificațiilor)
  Etapa nr. ..............: (denumirea livrării conform specificațiilor)
  Refacerea nr. (0, 1 sau 2)
  UAT ............, județul ...........
  Lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară în baza contractului de prestări servicii nr. ....../ (data), încheiat între (denumirea Achizitorului) și (denumirea contractantului). Subsemnatul/Subscrisa (denumirea contractantului), în calitate de Prestator al lucrărilor de înregistrare sistematică în UAT ......... județul ............ am predat la OCPI/Achizitor^1) ....................... Livrarea nr. ......... -(denumirea livrării conform specificațiilor), Etapa nr. ......... -(denumirea livrării conform specificațiilor), Refacerea nr. (0, 1 sau 2). Următoarele livrabile au fost încărcate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară spre a fi verificate (tabelul este completat de exemplu):^2)
  Denumire livrabilDenumire lot/loturi încărcate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (COD eTerra 3)
  Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 
  Fișierele .cgxml 
  ............ 
    
  Comisia de recepție din cadrul OCPI ........./Achizitor^1) a constatat că au fost predate de către (denumirea Prestatorului), prin reprezentant (numele și prenumele reprezentantului), în baza împuternicirii nr./(data) ........., următoarele livrabile: (se alege tabelul corespunzător în funcție de livrare/etapă/refacere) Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost întocmit în 2 exemplare, unul pentru Prestator și unul pentru OCPI. Am primit, Membru Comisie de recepție OCPI ........./Achizitor^1): Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura Am predat, Reprezentantul prestatorului, Nume prenume, funcție, semnătura Note:^1) în cazul în care Prestatorul predă Raportul preliminar^2) paragraful trebuie să apară în cazul în care se efectuează o livrare în format digital, pentru livrabilele care se încarcă direct în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ^3) se specifică formatul care a fost predat de către PrestatorObservație: Dacă se considera necesar prezentul model poate fi completat/modificat.
  61. Anexa nr. 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 11 OCPI (județul) Nr. ......../(data)
  MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
  în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale
  Livrarea nr. .........: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare

  UAT ................
  ETAPA 1 - documente în format digital

  Contract nr. ..........., având ca obiect înregistrarea sistematică
  în UAT .........., județul ...........,
  nr. ........../(data) intrat în efectivitate
  în data de ........., încheiat ca subsecvent al
  Acordului cadru nr. ........./(data)
  Lot nr. .........: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr./(data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. ....... - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, UAT ........, etapa 1 - documente în format digital, din cadrul contractului nr./(data). Comisia de recepție a verificat datele și documentele aferente Livrării nr. ....... - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. ......../(data) și, (dacă este cazul) pentru refaceri, nr. ........../(data) și nr. ......../(data). Comisia de recepție a verificat datele și documentele predate de prestator, conform celor menționate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Lista imobilelor verificate cu raportul erorilor și deficiențele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal.a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor și documentelor încărcate și predate, aferente Livrării nr. ...... - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital. Comisia de recepție a constatat că: (se va completa dup caz) ● livrarea corespunde cerințelor din specificații din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare. sau ● livrarea nu corespunde cerințelor din specificații (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și indicarea erorilor constatate)b) Verificarea calitativă (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și indicarea erorilor constatate)1. Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate2. Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru3. Fișierele .cgxml4. Registrul cadastral al imobilelor5. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietar, al posesorilor și al altor deținători6. Planurile cadastrale7. Planul sectoarelor cadastrale Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul. Comisia de recepție constată că Livrarea nr. .......- Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 -documente în format digital, pentru UAT ........., NU îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului subsecvent. Comisia de recepție NU recepționează livrarea nr. ....... . Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 și dispune: (se va selecta o singura decizie după caz) ● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile; sau ● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile; sau ● respinge întreaga livrare și se consideră NEPREDATĂ. Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI. Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, serviciu, semnăturaNume prenume, funcție, serviciu, semnătura.
  62. Anexa nr. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 12 OCPI (județul) Nr./(data)
  MODEL NOTIFICARE
  Livrarea nr. ...... Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare
  UAT ............, județul ..........
  ETAPA 1 - Livrare documente în format digital
  Contractul de prestări servicii nr. ........../(data) încheiat între, (denumirea Achizitorului) și (denumirea contractantului). Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr./(data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) pentru UAT ......... privind Livrarea nr.: ......: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, predate conform Procesului-verbal de predare-primire nr. ......./(data) . Documentele predate nu au avut nevoie de refaceri. sau (dacă este cazul - refacerea 1) În baza Procesului-verbal de constatare nr. ......../(data) emis de Comisia de recepție, Prestatorul a corectat și a efectuat redepunerea în termen de ...... zile de la comunicare. (dacă este cazul - refacerea 2) În baza Procesului-verbal de constatare nr. ......../(data) emis de Comisia de recepție, Prestatorul a corectat și a efectuat redepunerea în termen de ...... zile de la comunicare. Comisia de recepție constată că Livrarea nr. ...... - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, pentru UAT ........, sector cadastral .........., îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului și recepționează livrarea. Prestatorul va preda restul livrabilelor în format analogic. Comisia de recepție din cadrul OCPI (județul) a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, semnăturaNume prenume, funcție, semnătura
  63. Anexa nr. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 13 OCPI (județul) Nr./(data)
  MODEL PROCES VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
  în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale
  Livrarea nr. .........: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare
  UAT .............
  ETAPA 2 - documente în format analogic

  Contract nr. .........., având ca obiect înregistrarea sistematică,
  în UAT ........, județul ..........,
  nr. ......./(data) intrat în efectivitate în
  data de .........., încheiat ca subsecvent al
  Acordului cadru nr. ....../(data)
  Lot nr. .....: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr./(data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. .......: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, UAT ........, etapa 2 - documente în format analogic, din cadrul contractului nr./(data). Comisia de recepție a verificat documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, etapa 2 - livrabile în format analogic, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. ....../(data)și, pentru refacere(dacă este cazul), nr. ....../(data). Comisia de recepție a verificat documentele predate de prestator, conform celor menționate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ.a) Verificarea cantitativă În urma verificării documentelor depuse, aferente Livrări1 nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 2 - livrabile în format digital, Comisia de recepție a constatat: (se va completa dup caz) ● livrarea corespunde cerințelor din specificații din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare. sau ● livrarea nu corespunde cerințelor din specificații (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și indicarea erorilor constatate)b) Verificarea calitativă (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și indicarea erorilor constatate)– Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru– Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul. Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul verbal) Comisia de recepție constată că Livrarea nr. ...... - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 2 - livrabile în format analogic, pentru UAT ........, NU îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului subsecvent. Comisia de recepție NU recepționează livrarea nr. ....... .Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare , etapa 2 și dispune: (se va selecta o singură decizie după caz) ● corectarea de către Prestator a deficiențelor constatate, în termen de 5 zile; sau ● respinge întreaga livrare și se consideră NEPREDATĂ. Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI. Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, serviciu, semnăturaNume prenume, funcție, serviciu, semnătura
  64. Anexa nr. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 14 OCPI (județul) Nr./(data)
  MODEL PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
  în cadrul lucrărilor de înregistrare
  sistematică din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale
  Livrarea nr. ......: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare
  UAT ..........

  Contract nr. ......., având ca obiect înregistrarea sistematică,
  în UAT ......., județul .......,
  nr. ....../(data) intrat în efectivitate
  în data de ......., încheiat ca subsecvent al
  Acordului cadru nr. ....../(data)
  Lot nr. .......: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr./(data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. .......: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare UAT ......, din cadrul contractului nr./(data) intrat în efectivitate în data de ............. Comisia de recepție a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ și calitativ în toate componentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT ....... . Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepție.a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor și documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, Comisia de recepție a constatat că livrarea este completă, corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare. Cu ocazia recepției cantitative Comisia de recepție a stabilit numărul de fișiere și lista ID-urilor care se verifică, conform Specificațiilor tehnice:
  CategorieIdentificatorNumăr imobile
  Număr total de imobile din cadrul livrăriiNT 
  Număr total de imobile care se verificăN= N1+N2 
  Număr imobile care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciareN1 
  Procent 10% din nr. de imobile fără informații în Partea a III-a a cărții funciareN2= 10% din NT – N1 
  Verificarea s-a efectuat asupra N = (nr.) imobile verificate
  b) Verificarea calitativă În urma verificării din punct de vedere calitativ a conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgvml și în celelalte livrabile ce constituie Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, Comisia de recepție a constatat că livrarea corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice și celelalte documente ale contractului. Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul. Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor și hectarelor recepționate:
   Nr. imobileSuprafața aferentă imobilelor(ha)
  A – TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE(A = B+C)din care:  
  B – IMOBILE cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integraleplata 100% din prețul unitar pe hectar  
  C – IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI, subiect al înscrierii provizorii a UAT-uluiplata 10% din prețul unitar pe hectar  
  Nota: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului
  Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral ...........
   Nr. imobileSuprafața aferentă imobilelor (ha)
  A – TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE(A = B+C)din care:  
  B – IMOBILE cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integraleplata 100% din prețul unitar pe imobil  
  C – IMOBILE care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice sau/și IMOBILE care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice  
  Nota: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului
  Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)– Procese verbal de predare-primire– Notificare la finalizarea livrării Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1– Procese verbale de constatare, dacă este cazul– Alte documente, după caz. Comisia de recepție constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru UAT ....... îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului subsecvent și recepționează livrarea Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare. Prezentul Proces Verbal de Recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI. Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, serviciu, semnăturaNume prenume, funcție, serviciu, semnătura
  65. Anexa nr. 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 16 OCPI (județul) Nr./(data)
  MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
  în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale
  Livrarea nr. .......: Documentele tehnice ale cadastrului - finale
  UAT ........

  Contract subsecvent nr. ......, având ca obiect înregistrarea sistematică,
  în UAT ......., județul ......,
  nr. ....../(data) intrat în efectivitate
  în data de ......, încheiat ca subsecvent al
  Acordului cadru nr. ....../(data)
  Lot nr. ......: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr./(data), a verificat documentația depusă de (denumireacontractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului -finale, UAT ......., din cadrul contractului nr./(data). Comisia de recepție a verificat datele și documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. ......./(data) și, pentru refaceri (dacă este cazul), nr. ....../(data) și nr. ......./(data). Comisia de recepție a verificat datele și documentele predate de prestator, conform celor menționate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Lista imobilelor verificate cu raportul erorilor și deficiențele identificate constituie anexă la prezentul proces verbal.a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor și documentelor încărcate și predate, aferente Livrării - Documentele tehnice ale cadastrului finale, Comisia de recepție a constatat că: (se va completa după caz) ● livrarea corespunde cerințelor din specificații din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare. sau ● livrarea nu corespunde cerințelor din specificații (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și indicarea erorilor constatate)b) Verificarea calitativă (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și indicarea erorilor constatate)1. Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc.2. Fișierele .cgxml3. Registrul cadastral al imobilelor4. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători5. Planurile cadastrale6. Planul sectoarelor cadastrale Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul. Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul verbal) În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga Livrare Documentele tehnice ale cadastrului -finale se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului. Comisia de recepție constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, pentru UAT ......, NU îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului subsecvent. (se va selecta o singură decizie după caz ) ● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile; sau ● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile; sau ● respinge întreaga livrare și se consideră NEPREDATĂ. Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI. Comisia de recepție din OCPI a documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, serviciu, semnăturaNume prenume, funcție, serviciu, semnătura.
  66. Anexa nr. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 17 OCPI (județul) Nr./(data)
  MODEL PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
  în cadrul lucrărilor de înregistrare
  sistematică din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale
  Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului -finale
  UAT ........

  Contract subsecvent nr. ......, având ca obiect înregistrarea sistematică,
  în UAT ......, județul ......,
  nr. ....../(data) intrat în efectivitate
  în data de ......, încheiat ca subsecvent al
  Acordului cadru nr. ......./(data)
  Lot nr. ........: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr./(data) , a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului -finale UAT ....... din cadrul contractului nr./(data) intrat în efectivitate în data de ........ . Comisia de recepție a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ și calitativ în toate componentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT ......... și a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor sau au fost afectate de soluționarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepție.a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor și documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului finale. Comisia de recepție a constatat că livrarea este completă, corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare.b) Verificarea calitativă În urma verificării din punct de vedere calitativ a conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgxml și în celelalte livrabile ce constituie Livrarea nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -finale. Comisia de recepție a constatat că livrarea corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice și celelalte documente ale contractului. Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul. Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor și hectarelor recepționate:
   Nr. imobileSuprafața aferentă imobilelor (ha)
  A – TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE(A = B+C)din care:  
  B – IMOBILE cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integraleplata 100% din prețul unitar pe imobil  
  C – IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI, subiect al înscrierii porvizorii a UAT-uluiplata 10% din prețul unitar pe hectar  
  Nota: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului
  Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral ............
   Nr. imobileSuprafața aferentă imobilelor (ha)
  A – TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE(A = B+C)din care:  
  B – IMOBILE cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integraleplata 100% din prețul unitar pe imobil  
  C – IMOBILE care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice sau/și IMOBILE care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice  
  Nota: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului
  Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)– Procese verbale de predare-primire– Procese verbale de constatare, dacă este cazul– Alte documente, după caz. Comisia de recepție constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru UAT ....... îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului subsecvent și recepționează livrarea Documente tehnice ale cadastrului - finale. Prezentul Proces Verbal de Recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI. Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, serviciu, semnăturaNume prenume, funcție, serviciu, semnătura
  67. După Anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 19, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 19
  PLANUL SECTOARELOR CADASTRALE
  Conținutul Planului sectoarelor cadastrale: ● Titlul: Plan sectoare cadastrale; ● Subtitluri: UAT, județul; ● Scara 1:25.000, sistem de proiecție STEREO 70; ● Legenda (dreapta); ● Direcția Nord; ● Denumirea executantului, data întocmirii; ● Limita UAT și teritoriile vecine (județul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt județ; dacă toți vecinii sunt din același județ se scrie numai numele unităților administrativ - teritoriale); ● Limitele intravilanului/intravilanelor și denumirea; ● Limitele și numerele sectoarelor cadastrale; ● Caroiaj. Planul sectoarelor cadastrale în format .pdf se pregătește pentru tipărire la scara 1:25.000, în formate A1-A0, cu fundal ortofotoplan. ● Numărul sectorului cadastral are înălțimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; ● Grosimi linii:– Cadru planșa 1 mm;– Limitele de județ 1 mm cu roșu;– Limita UAT 2 mm cu roșu;– Limita sector cadastral 1 mm cu verde sau galben;– Limita intravilan 1 mm cu albastru; ● Texte:
  DenumireÎnălțime(mm)Stil(M, Mm, m)Înclinare(V, I)Culoare
  Județ8MajusculăVerticalNegru
  UAT8MajusculăVerticalNegru
  Localități8Majusculă și minusculăVerticalNegru
  Titlu10MajusculeVerticalNegru
  Subtitluri, Sect. cad.8Maj. și minusculăVerticalNegru
  Scara6Maj. și minusculăVerticalNegru
  -----