LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 (**republicată**)privind rezervele de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 11 decembrie 1997  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997 și aprobată și modificată prin Legea nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 82 din 21 iulie 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992. Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006, în cuprinsul Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice referire și trimitere la Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor considera ca referire/trimitere la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009 s-a dispus înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
  Notă
  Articolul 10 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 27 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 477 din 4 iunie 2020, prevede:
  Articolul 10
  În cuprinsul actelor normative în vigoare referirile directe sau indirecte la subordonarea Administrației Naționale față de Ministerul Afacerilor Interne se consideră a fi făcute la subordonarea Administrației Naționale față de Guvern și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale, destinate intervențiilor operative pentru protecția populației, a economiei și pentru apărarea țării, în situații excepționale care afectează un interes public major, determinate de calamități naturale, epidemii, epizootii, atentate teroriste, accidente industriale și/sau nucleare, fenomene sociale, disfuncționalități ale economiei, conjuncturi externe și în caz de război.Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se află în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (la 19-06-2020, Alineatul 2 din Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 04 iunie 2020 ) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite. (la 12-11-2009, Alin. 3 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. ) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale are în subordine unități teritoriale, cu personalitate juridică, care au calitatea de ordonatori terțiari de credite.----------Alin. 4 al art. 1 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009. (la 14-12-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Articolul 1^1În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) nomenclatorul produselor - lista cuprinzând materiile prime, materialele și produsele, denumite în continuare produse, care pot fi constituite ca stocuri rezerve de stat, nivelul maxim de constituire și termenul orientativ de păstrare îndelungată;b) nivel maxim - cantitatea maximă de produs ce poate fi achiziționată ca stoc rezervă de stat;c) termen orientativ de păstrare îndelungată - perioada de timp stabilită experimental sau statistic, la finele căreia un produs poate fi înlocuit cu un produs similar proaspăt;d) activitate finanțată din venituri proprii - activitatea de intervenții operative și reîntregire a stocurilor diminuate, desfășurată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale în conformitate cu prevederile legale, derulată și existentă distinct de celelalte activități finanțate din bugetul de stat;-------------Lit. d) a art. 1^1 a fost modificată conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.e) stoc rezervă de stat - cantitatea constituită la un produs din nomenclator, în limita nivelului maxim aprobat;f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace; (la 12-11-2009, Lit. f) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 2 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. ) g) stoc de urgență - cantitatea de produs deficitară sau inexistentă în stocul rezervă de stat la un moment dat, a cărei necesitate imediată pentru intervenție implică proceduri de achiziție în regim de urgență;h) stoc de conjunctură - cantitatea de produs din producția internă sau din import, aflată în domeniul privat al statului, achiziționată în scopul valorificării ulterioare în condiții avantajoase;i) stoc disponibil - cantitatea de produs existentă în surplus față de nivelul maxim aprobat sau care nu se mai găsește în nomenclator, având regim de mărfuri și care face obiectul activității finanțate integral din venituri proprii;j) constituirea stocurilor - achiziție de produse cu finanțare exclusivă din bugetul de stat, realizată în limita nivelului maxim aprobat prin nomenclator;k) reîntregirea stocurilor - achiziție de produse pentru refacerea stocurilor diminuate ca urmare a nerestituirii împrumuturilor aprobate, scoase la împrospătare prin contracte de schimb și nerestituite, consumate fără aprobare legală ori din alte cauze, realizată în cadrul activității finanțate integral din venituri proprii, precum și ca urmare a acordării unor ajutoare umanitare;l) împrospătarea stocurilor - activitate de înlocuire a unor cantități de produse ajunse la limita termenului orientativ de păstrare îndelungată sau cu risc de depreciere calitativă ori de uzură morală pe timpul păstrării, realizată prin operațiuni comerciale de vânzare-cumpărare sau prin schimb de produse;m) preschimbare sortimentală - activitatea de schimbare sortimentală a unor cantități de produs din stoc cu ocazia împrospătării;n) împrumut pe termen scurt - împrumut de consumație, de produse fungibile și consumptibile, pe o perioadă care nu poate depăși 12 luni;o) restituire de produs - operațiunea comercială de livrare a produselor la rezervele de stat în cadrul activităților de împrumut ori de împrospătare prin schimb de produse;p) intervenții operative - acțiunile desfășurate în timp oportun, în situațiile excepționale prevăzute de lege, pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora;r) scoatere cu caracter definitiv - operațiunea de scoatere a unei cantități de produs din stocul rezervă de stat, cu reducerea corespunzătoare a nivelului prevăzut în nomenclator;s) valorificarea produselor - operațiunea de comercializare a unor cantități de produs din stocurile disponibile. (la 14-12-2006, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Articolul 1^2Abrogat. ----------Alin. 1 al art. 1^2 a fost abrogat ca urmare a înființării Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prin HOTĂRÂREA nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009, conform lit. d) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.Abrogat. (la 01-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 1^2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) Abrogat. (la 01-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 1^2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) Categoriile de personal, cuantumul sporului de confidențialitate, precum și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorul principal de credite. (la 14-12-2006, Art. 1^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 14-12-2006, Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Articolul 3Nomenclatorul produselor rezervă de stat are caracter strict secret și se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.----------Alin. 1 al art. 3 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum și nivelurile acestora se stabilesc de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. (la 12-11-2009, Alin. 2 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. ) (la 14-12-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Capitolul IIAdministrarea stocurilor rezervă de stat (la 14-12-2006, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Articolul 4Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează, de regulă, atât în unitățile teritoriale subordonate, cât și la operatorii economici specializați.Operatorii economici care au spre păstrare produse rezervă de stat sunt obligați ca, în cadrul activității lor, să asigure împrospătarea, integritatea cantitativă și nivelul calitativ al acestora, contra cost sau prin crearea unor facilități specifice, stabilite în condițiile legii. (la 14-12-2006, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Articolul 4^1Achiziția produselor pentru constituirea și reîntregirea stocurilor rezervă de stat se realizează potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice.Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale poate achiziționa, în condițiile legii, din producția internă sau din import, stocuri de urgență ori stocuri de conjunctură, după caz, cu aprobarea Guvernului.----------Alin. 2 al art. 4^1 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.Produsele ajunse la limita termenului orientativ de păstrare îndelungată sau cele care prezintă pericol de depreciere calitativă ori uzură morală se împrospătează sau se preschimbă sortimental, pe baza unui program anual stabilit de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.----------Alin. 3 al art. 4^1 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.Programul anual pentru constituirea și reîntregirea stocurilor rezervă de stat, elaborat pe surse de finanțare de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, implică protecția unor interese majore ale statului, are caracter secret și se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar.----------Alin. 4 al art. 4^1 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009. (la 14-12-2006, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Articolul 5Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situații:a) în condițiile prevăzute la art. 1 alin. 1, ca ajutoare umanitare interne sau externe, cu titlu gratuit, cu aprobarea Guvernului; (la 14-12-2006, Lit. a) a alin. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. ) b) în condițiile prevăzute la art. 1 alin. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt, cu aprobarea primului-ministru, sau cu caracter definitiv, prin hotărâre a Guvernului; (la 14-12-2006, Lit. b) a alin. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. ) c) în vederea împrospătării și/sau preschimbării sortimentale, precum și pentru valorificarea stocurilor disponibile, conform programului anual stabilit de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.----------Lit. c) a alin. 1 al art. 5 a fost modificată conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.d) pentru situații excepționale motivate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului. (la 21-10-2015, Lit. d) a alin. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015. ) Abrogat.----------Alin. 2 al art. 5 a fost abrogat ca urmare a înființării Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prin HOTĂRÂREA nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009, conform lit. d) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.Prevederile alineatului precedent nu se aplica în situația în care beneficiarul împrumutului intra sau, după caz, se afla sub incidența prevederilor Legii nr. 85/2006*) privind procedura insolvenței. În aceste situații restituirea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii. (la 25-07-2001, Alin. 2^1 al art. 5 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 428 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. ) În condițiile alin. 1 lit. a), pentru situații de maximă urgență, primul-ministru poate dispune acordarea imediată a ajutoarelor umanitare, urmând ca acestea să fie aprobate ulterior, prin hotărâre a Guvernului. (la 14-12-2006, Alin. 3 al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. ) Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale*) poate percepe o cotă de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente. (la 01-01-2012, Alin. 4 al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011. )  +  Articolul 5^1Garanțiile constituite în baza prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naționale pentru împrospătarea produselor și valorificarea celor disponibile, aprobată și modificată prin Legea nr. 69/1995*), de la data încheierii de deschidere a procedurii sau, după caz, a sentinței emise de judecătorul-sindic conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii.Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și în cazul lichidării voluntare. (la 20-09-1999, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. )  +  Articolul 5^2La cererea expresă a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale sau, după caz, a unităților teritoriale subordonate, adresată judecătorului-sindic, creanțele acesteia, precum și ale unităților teritoriale subordonate, față de agenții economici care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței*), cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii.----------Art. 5^2 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009. Notă
  *) Legea nr. 85/2006 a fost abrogată de lit. a) a art. 344 din Legea nr. 85/2014.
   +  Articolul 5^3Creanțele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și cele ale unităților teritoriale subordonate, nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de lichidare sau a situației în care sumele realizate din vânzarea bunurilor debitorului sunt insuficiente îndestulării, se închid prin contul de finanțare.----------Art. 5^3 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 5^4Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut pe termen scurt sau pentru împrospătare, operatorii economici vor constitui garanții reale mobiliare ori imobiliare, ale căror cuantumuri să asigure reîntregirea stocurilor.În cazul în care executarea garanției pentru stingerea datoriilor depășește 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadență, operatorii economici vor suporta pentru obligațiile restante și majorări de întârziere, în cuantumul celor în vigoare pentru creanțele bugetare, calculate de la data scadenței până la stingerea în totalitate a acestora.Contractele de împrumut, de vânzare-cumpărare sau de schimb, încheiate de unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale*), constituie titluri executorii. (la 01-01-2012, Art. 5^4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011. )  +  Articolul 5^5Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condițiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituțiile beneficiare.Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care se scot de la rezervele de stat în condițiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 206^51 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 206^51 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-10-2015, Art. 5^5 a fost introdus de pct. 2 al art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015. ) Notă
  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502 din Legea nr. 227/2015 prvind Codul fiscal.
   +  Articolul 5^6După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condițiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituțiile beneficiare.După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015, care se scot de la rezervele de stat în condițiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 345 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015. (la 21-10-2015, Art. 5^6 a fost introdus de pct. 2 al art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015. )  +  Articolul 5^7Pentru produsele accizabile scoase de la rezervele de stat până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, în aplicarea art. 5^5, iar după data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, în aplicarea art. 5^6, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale emite facturi pe care se menționează că nu se achită contravaloarea bunurilor scoase cu titlu gratuit, ci numai contravaloarea accizelor, în cazul în care acestea sunt datorate, și a taxei pe valoarea adăugată. (la 21-10-2015, Art. 5^7 a fost introdus de pct. 2 al art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015. )  +  Articolul 5^8(1) Transferul stocurilor de produse păstrate în rezervele de stat, aflate în domeniul privat al statului, între unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale se realizează fără plată în cadrul activității finanțate integral din venituri proprii, la prețurile de înregistrare din contabilitate.(2) Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (1)-(3), precum și de la prevederile art. 297 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru transferul stocurilor, efectuat în condițiile alin. (1), respectiv dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată se amână până la încasarea, respectiv plata taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a scoaterii produselor din rezervele de stat, conform legii.(3) Pentru produsele păstrate în rezervele de stat transferate în condițiile alin. (1) și (2), unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale emit facturi pe care se menționează că nu se achită contravaloarea bunurilor transferate, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată se achită cu respectarea dispozițiilor alin. (2). (4) Fondurile necesare pentru plata taxei pe valoarea adăugată la data scoaterii produselor din rezervele de stat, în condițiile legii, se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral din venituri proprii care funcționează pe lângă fiecare unitate teritorială subordonată, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.(5) Transferul produselor energetice păstrate în rezervele de stat, între unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, se realizează în cadrul antrepozitului fiscal, aprobat conform legislației în vigoare.(6) Transferurile efective între unitățile teritoriale subordonate se aprobă prin ordin al președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. (la 31-03-2018, Capitolul II a fost completat de Articolul 39^1, Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )  +  Articolul 6Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale desfășoară activități cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern și de import-export pentru acumularea și împrospătarea stocurilor, precum și pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depășesc nivelul maxim al stocurilor și a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, prețurile fiind stabilite prin negociere sau licitație.----------Alin. 1 al art. 6 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.Abrogat. (Alin. 2) (la 14-12-2006, Alin. 2 al art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )
   +  Capitolul III Finanțarea rezervelor de stat  +  Articolul 7Finanțarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum și pentru dezvoltarea activității se asigura integral din bugetul de stat.Cu aprobarea Guvernului, finanțarea acumulării unor stocuri de urgență se poate face și din credite externe angajate de Guvern.  +  Articolul 8Operațiunile comerciale aferente programelor anuale de împrospătare a stocurilor rezerve de stat și de valorificare a cantităților de produse disponibile, precum și reîntregirea acestora se realizează în cadrul activității finanțate integral din venituri proprii, aprobată de Guvern, cu încadrarea în veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.----------Alin. 1 al art. 8 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.Influențele valorice dintre prețurile încasate la ieșirea și plătite la intrarea cantităților de produse împrospătate, prevăzute în programul anual, se suportă din veniturile proprii realizate în cadrul activității finanțate integral din venituri proprii, iar finanțarea diferențelor de preț realizate la preschimbarea sortimentală a produselor împrospătate se suportă din bugetul de stat.În situațiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanțate de la bugetul de stat dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.În situațiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. (la 19-06-2020, Alineatul 4 din Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 04 iunie 2020 ) (la 14-12-2006, Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 9Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. 42 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 10Operatorii economici prevăzuți la art. 4 sunt obligați să reîntregească, în termen de 30 de zile de la data constatării diminuării, cantitățile de produse rezervă de stat. (la 01-02-2014, Alin. 1 al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. 42 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.Sancțiunea se aplica persoanelor juridice.Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către împuterniciții Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, precum și de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.----------Alin. 4 al art. 10 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.Contravenției prevăzute la alin. 2 îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la art. 28 și 29, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.----------Alin. 5 al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. (la 29-06-2001, Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. )  +  Capitolul VAlte dispoziții (la 14-12-2006, Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. )  +  Articolul 11Numărul unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, înființarea, desființarea, reorganizarea, precum și amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. (la 12-11-2009, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 12Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale ori o unitate din subordinea acesteia se judecă în primă instanță de Tribunalul Municipiului București.----------Art. 12 a fost modificat conform lit. c) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale" de la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 13Organizarea, funcționarea și administrarea rezervelor de stat în condițiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului*). (la 12-11-2009, Art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 13^1(1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, instituție publică din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, este autorizată să procure și să folosească, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în actele normative de înființare, organizare și funcționare, arme de foc letale și muniția aferentă, pentru înarmarea personalului încadrat cu atribuții de pază la unitățile teritoriale subordonate. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este autorizat să folosească armamentul și muniția din dotare, în condițiile legislației în vigoare. (la 29-06-2020, Capitolul V a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 96 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale și agricole vegetale, nepublicat, precum și orice alte dispoziții contrare.-------------