ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 33 din 26 martie 2020privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020  În contextul actual creat de răspândirea coronavirusului COVID-19, precum și al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care se instituie măsuri procedural-fiscale de susținere a contribuabililor plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor,în vederea stimulării plății obligațiilor fiscale scadente, având în vedere necesitățile de finanțare a cheltuielilor bugetare, se impune acordarea unor reduceri de la plata impozitului pe profit datorat, sub formă de bonificații, pentru contribuabilii cu capacitate financiară de plată,având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului COVID-19 la nivelul statelor europene, declararea „Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,ținând cont de faptul că, precum întreaga Europă, România se confruntă cu o urgență majoră cauzată de pandemia COVID-19,luând în considerare răspândirea coronavirusului COVID-19, care reprezintă o urgență severă de sănătate publică și faptul că există o lipsă acută de mijloace pentru prevenirea răspândirii pandemiei și tratarea persoanelor afectate de virus,având în vedere necesitatea asigurării medicamentelor, echipamentelor de protecție, altor dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19,în considerarea faptului că România trebuie să dispună în regim de urgență de materialele necesare destinate tratării persoanelor afectate și a celor care prezintă risc de infectare, precum și persoanelor implicate în activitățile de prevenție și combatere a pandemiei COVID-19,în vederea asigurării, în cel mai scurt timp posibil, a necesarului de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19 și pentru sprijinirea operatorilor economici care importă astfel de bunuri, se propune amânarea de la plata în vamă a TVA pentru importurile efectuate în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020 și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență,întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a cetățenilor și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).(1^1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale. (la 25-06-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020 ) (2) Prevederile alin. (1) și (1^1) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută în alin. (1) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv și, respectiv, în alin. (1^1), dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv și în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv. (la 25-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020 ) (3) Prevederile alin. (1) și (1^1) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege. (la 25-06-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020 ) (4) Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.(5) Contribuabilii care aplică prevederile alin. (1)-(4) determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate potrivit prezentului articol.(6) Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată potrivit prezentului articol se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.(2) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.(3) Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform alin. (1) și (2) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(4) În cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiază de prevederile alin. (2) numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor titlului VIII «Accize și alte taxe speciale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data importului.(5) Organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la alin. (1) și (2).(6) Taxa aferentă importurilor prevăzute la alin. (1) și (2) realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297-301 din aceeași lege. (la 16-04-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 16 aprilie 2020 )  +  Articolul 3Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate. (la 12-05-2020, Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 12 mai 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 26 martie 2020.Nr. 33.  +  ANEXĂ
  LISTA
  bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale
  CategoriaNumele produsuluiScurtă descriereClasificare tarifară
  I. Kituri de testare pentru COVID-19/Instrumente și aparate utilizate pentru testele de diagnosticKituri de testare pentru COVID-19Reactivi de diagnosticare pentru testul de reacție polimerază în lanț (PCR) cu acid nucleic3822,00
  Kituri de testare pentru COVID-19Reactivi de diagnosticare pe bază de reacții imunologice3002,15
  Instrumente și aparate pentru testarea diagnosticului pentru COVID-19Instrumente utilizate în laboratoarele clinice pentru diagnosticul in vitro9027,80
  II. Veșminte de protecție și alte produse similareProtecție pentru față și ochi
  Mască de față textilă, fără filtru înlocuibil sau părți mecanice, incluzând măști chirurgicale și măști de față confecționate din materiale textile nețesute6307,90
  Măști de gaz cu piese mecanice sau filtre înlocuibile pentru protecție împotriva agenților biologici. Include, de asemenea, măști care încorporează protecție pentru ochi sau scuturi faciale.9020,00
  Ochelari de protecție9004,90
  Scuturi din plastic pentru față (acoperind mai mult decât zona ochilor)3926,20
  Mănuși
  Mănuși din plastic3926,20
  Mănuși chirurgicale din cauciuc 4015,11
  Alte mănuși de cauciuc4015,19
  Mănuși tricotate sau croșetate care au fost impregnate sau acoperite cu materiale plastice sau cauciuc6116,10
  Mănuși din material textil care nu sunt tricotate sau croșetate6216,00
  Altele
  Plase de păr de unică folosință6505,00
  Îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical/medical din pâslă sau nețesute, impregnate sau nu, acoperite, acoperite sau laminate (țesături de la pozițiile 56.02 sau 56.03). Aceasta include articole de îmbrăcăminte lipite.6210,10
  Alte articole de îmbrăcăminte de protecție din materiale textile țesături sau țesături care sunt impregnate, acoperite, țesături acoperite sau laminate (de la pozițiile 59.03, 59.06 sau 59.07) Clasificarea finală va depinde de tipul de îmbrăcăminte și dacă sunt pentru bărbați sau femei. Exemplu: unisex ar fi un costum complet țesut impregnat cu materiale plastice clasificat la 6210,50 - Altă îmbrăcăminte pentru femei sau fete.6210,20 6210,30 6210,40 6210,50
  Îmbrăcăminte de protecție din folie de plastic3926,20
  III. TermometreTermometre cu lichid pentru citire directăInclude termometru clinic standard „Mercur în sticlă“.9025,11
  Alte termometreDe exemplu, termometre digitale sau termometre cu infraroșu pentru amplasare pe frunte9025,19
  IV. Dezinfectanți/Produse pentru sterilizareSoluție de alcoolNedenaturat, care conține în volum 80% sau mai mult alcool etilic2207,10
  Soluție de alcoolNedenaturat, alcool etilic 75%2208,90
  Dezinfectant pentru mâiniUn lichid sau gel folosit în general pentru a reduce agenții infecțioși pe mâini, de tip alcoolic3808,94
  Alte preparate dezinfectantePrezentate în ambalaje pentru vânzare cu amănuntul, cum ar fi soluțiile pentru fricționare și șervețelele impregnate cu alcool sau alte dezinfectante3808,94
  Sterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laboratorFuncționează cu abur sau apă clocotită8419,20
  Apă oxigenată vracH_2O_2, indiferent dacă este sau nu solidificată cu uree2847,00
  Apă oxigenată prezentată ca un medicamentH_2O_2, pentru uz intern sau extern ca medicament, inclusiv ca antiseptic pentru piele. Se regăsește aici numai dacă este în doze măsurate sau sub formă sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul pentru o astfel de utilizare (inclusiv pentru utilizare în spitale).3004,90
  Apă oxigenată pusă în dezinfectanți preparați pentru curățarea suprafețelorH_2O_2 ca soluție de curățare pentru suprafețe sau aparate3808,94
  Alte substanțe chimice dezinfectantePrezentate în forme sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul ca dezinfectanți sau ca dezinfectanți preparați, care conțin alcool, soluție de clorură de benzalconiu sau peroxiacizi sau alți dezinfectanți3808,94
  V. Alte dispozitive medicaleScaner computerizat tomograf (CT)Utilizează o mașină rotativă cu raze X pentru a scana felii subțiri ale corpului uman pentru diagnosticarea bolilor precum pneumonia.9022,12
  Oxigenarea cu membrană extracorporală (ECMO)Oferă suport cardiac și respirator prelungit prin eliminarea sângelui din corpul persoanei și în mod artificial eliminarea dioxidului de carbon și oxigenarea globulelor roșii.9018,90
  Consola ECMO/ECLS (Oxigenarea membranei extracorporale/ Sistem extracorporal de susținere a vieții) 9018,90
  Ventilatoare medicale (aparate pentru respirație artificială)Asigură ventilație mecanică prin mutarea aerului respirabil în și în afară plămânilor.9019,20
  Alte aparate de oxigenoterapie, inclusiv corturi de oxigenPe lângă aparatele complete de oxigenoterapie, această subpoziție acoperă, de asemenea, părți recunoscute ale unor astfel de sisteme.9019,20
  Dispozitive de monitorizare a pacienților - Aparate de electrodiagnosticEchipamente electrice sau electronice pentru observarea unei boli, afecțiuni sau a unuia sau mai multor parametri medicali în timp. Aceasta include dispozitive, cum ar fi oximetrele sau stațiile de monitorizare a nopții utilizate pentru monitorizarea continuă a diverselor semne vitale. [NOTĂ: Aceasta nu include dispozitivele acoperite în altă parte, de exemplu, electrocardiografele (9018.11) sau termometre electronice (9025.19).]9018,19
  Ecografe9018,12
  VI. Consumabile medicaleVată, tifon, bandaje, bețișoare cu bumbac și articole similareImpregnate sau acoperite cu substanțe farmaceutice sau prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul, pentru uz medical.3005,90
  Seringi, cu sau fără ace9018,31
  Ace metalice tubulare și ace pentru suturi9018,32
  Ace, catetere, canule și altele asemenea9018,39
  Truse de intubare9018,90
  Cearceafuri de hârtie4818,90
  VII. MedicamenteParacetamol Hidroxiclorochină Lopinavir/Ritonavir Remdesivir Tocilizumab29242970 29334990 Hidroxiclorochină (derivat de 4-aminochinolină) 2933499, 30036000, 30046000 (funcție de condiționare produs) 29335995 29349990 30021300 Tocilizumab (anticorp monoclonal) 30021300, 30021400, 30021500 (funcție de condiționare produs), Produsele : Paracetamol, Hidroxiclorochină, Lopinavir/Ritonavir (inhibitori de protează), Remdesivir se pot clasifica dacă sunt condiționate ca medicamente (în doze sau nu) și la 30039000 sau 30049000.
  VIII. Alcool etilic complet denaturat2207 20 00
  IX. Mașini de producție măști de protecție8479 50 00
  (la 16-04-2020, ANEXA a fost modificată de Punctul 2, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 16 aprilie 2020 )
  ----