HOTĂRÂRE nr. 248 din 26 martie 2020privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate" pentru anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 1 aprilie 2020  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol“, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, pentru anul 2020. (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în anul 2020, pentru producția de tomate cultivate în spații protejate.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;c) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;e) spații protejate - sere/solare, spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de cultură.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea produsului tomate în spații protejate  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate.(2) Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) și c), care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut în prezenta hotărâre, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, în timpul derulării programului, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul .........., Direcția pentru Agricultură a Județului .........../Municipiului București“;b) să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp;c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, la data depunerii cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;d) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înființării culturii; e) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.(2) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. b) se face până la data de 1 iulie inclusiv. (la 12-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 463 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 6(1) Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, care comercializează tomatele în spații de vânzare precum piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, poartă elemente de identificare.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, asigură și pun la dispoziția producătorilor agricoli prevăzuți la alin. (1) elementele de identificare necesare.(3) Cheltuielile aferente emiterii și distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare cuprinse în bugetele aprobate direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Articolul 7(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2019, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii, și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 8Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă în anul 2020.  +  Articolul 9(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum 39.477 mii euro, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 187.500 mii lei, și se asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București pe anul 2020, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2) În situația în care după centralizarea tuturor situațiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depășirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporțional în vederea încadrării în buget.  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea produsului tomate în spații protejate  +  Articolul 10(1) La depunerea cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre. (3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun cererea de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;b) copie a atestatului de producător;c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;f) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3.g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele deținute și cultivate în sere, solare și alte spații protejate.(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se depune până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru producția care urmează să fie valorificată până la data de 15 iunie inclusiv.(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru cererile depuse până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, producția se valorifică până la data de 1 iulie inclusiv. (la 12-06-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 463 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 ) (5) Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.(5^1) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase sau potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, iar rezultatul se comunică telefonic, prin fax sau în format electronic, prin e-mail, înainte de înregistrarea cererii de înscriere în program. (la 11-05-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 ) (6) În situația în care potențialul beneficiar deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București unde se găsește suprafața deținută.(7) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(8) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (7) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.(9) În situația în care se constată că potențialul beneficiar a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.  +  Articolul 11(1) Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 10 alin. (3) lit. f) și în baza notificării în scris a solicitanților, transmisă prin e-mail, fax sau poștă, verifică începutul rodirii, potrivit fișei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, și sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor. (2) Beneficiarii notifică în scris direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin e-mail, fax sau poștă, cu privire la data începerii recoltării tomatelor în vederea valorificării.(3) Pe baza notificării prevăzute la alin. (2), reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București efectuează verificări și evaluează producția de tomate înainte de recoltare, conform fișei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, efectuează inspecții în teren pe parcursul perioadei de vegetație a culturilor de tomate și verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, inclusiv existența Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.(5) Procedura de inspecție și verificare se realizează de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).(7) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 7 alin. (2), potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste valorificarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 15 iulie 2020 inclusiv, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de oficiul fitosanitar județean. (la 12-06-2020, Alineatul (7) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 463 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 ) (8) Documentele justificative prevăzute la alin. (7) sunt: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (3), pentru județele cu un număr mai mare de 500 de cereri înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București efectuează cel puțin una dintre cele două verificări prevăzute la alineatele menționate. (la 11-05-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 )  +  Articolul 12(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București verifică documentele justificative prevăzute la art. 11 alin. (8) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 7 alin. (3).(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 10 alin. (2).  +  Articolul 13Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 31 iulie 2020. (la 12-06-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 463 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 14(1) După primirea tuturor situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 13, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare a datelor comunicate de către toate direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.(2) În situația în care totalul sumelor se încadrează în suma maximă prevăzută la art. 9 alin. (1), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.(3) Dacă totalul sumelor depășește suma maximă prevăzută la art. 9 alin. (1), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, și îl comunică direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București în vederea refacerii corespunzătoare a situațiilor centralizatoare.(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București refac situațiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător și le retransmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea deschiderii creditelor bugetare.  +  Articolul 15(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 16(1) Registrul unic prevăzut la art. 10 alin. (7), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 17Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.  +  Articolul 18(1) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Deciziile de recuperare întocmite de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cuantumul obligațiilor bugetare accesorii se calculează de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații bugetare accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(4) Obligațiile bugetare accesorii calculate de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București vor fi individualizate într-un titlu de creanță. (5) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(6) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 19(1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu tomate în spatii protejate existentă în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.(2) În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentei hotărâri de către solicitanți, aceștia nu beneficiază de schema de ajutor de minimis.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 26 martie 2020.Nr. 248.  +  Anexa nr. 1(Model)Nr. ......... data .................
  Cerere de înscriere în Program
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ................./a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF .............., cu sediul în localitatea ................, județul .........., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......., CUI ......., cod CAEN .........., cont bancar deschis la ..............., reprezentată de ......................., CNP .........................;b) persoana fizică ................., domiciliată în localitatea ............, județul ............, str. .............. nr. ....., deținătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data ................. de .................., CNP ................, cont bancar ............... deschis la ............,solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, potrivit art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020 și depun următoarele documente:................................................................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Reprezentantul împuternicit al direcției cu primirea și verificarea cererii verifică documentele însoțitoare din Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2020 la Direcția pentru Agricultură a Județului ............................/a Municipiului București pentru înscrierea în Program cu suprafața ............... mp.Declar că în perioada anilor 2018-2020 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2), în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:Se înscrie actul normativ................................... . Suma ...................................................................NOTĂ:Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene (DAJ) sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.Mă oblig să mențin suprafața de spații protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. ......... privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020.Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură a Județului ............/a Municipiului București cantitatea totală de tomate obținută pe suprafața de 1.000 mp.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ...........................
  Verificat reprezentant DAJ
  ...........................
  Aprobat director executiv DAJ
  ...........................
   +  Anexa nr. 2(Model)Nume și prenume persoana juridică/PFA/II/IF/PF ............................................................... Domiciliu persoana juridică/PFA/II/IF/PF ..............................................................................(Comuna, județul) Ferma (nume/număr, adresa) ...............................................................................................
  REGISTRU*
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
  * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor“, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.
  Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)Cultura și locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
  Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/ buruieniDenumire ppp folositDoza omologată/doza folosităSuprafața(ha)Cantități utilizate (kg, l)
  Semnătura beneficiarului………………………..AvizatOficiul Fitosanitar …….............. Șef serviciu/Șef birou/CoordonatorNumele și prenumele ………........Semnătura ...................................DataData
   +  Anexa nr. 3
  (Model)
  Nr. ......... data .................
  A. DECLARAȚIESubsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ......................., cu sediul în localitatea ................, județul .........., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......., CUI ......., cod CAEN .........., cont bancar deschis la ..............., reprezentată de ...................., CNP ...........;b) persoana fizică ................., domiciliată în localitatea ............, județul ............, str. .............. nr. ....., deținătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data .............. de ............., CNP ................., cont bancar ............... deschis la ................,declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate și mă oblig să notific în scris direcției pentru agricultură județene, prin e-mail, fax sau poștă, cu privire la începutul rodirii și la data începerii recoltării tomatelor în vederea valorificării.Declar că suprafața cultivată cu tomate în spații protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. ............, indiferent de modalitatea de transfer a suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.Declar că înființez cultura de tomate în spații protejate în suprafață de .......... mp, pe raza localității ............., județul ............, și marchez suprafața, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, 2020, beneficiar numărul ..........., Direcția pentru Agricultură a Județului ................/Municipiului București“.Am fost informat de reprezentanții direcției pentru agricultură județene cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței, începutul rodirii, evaluarea producției înainte de recoltare, precum și verificările pe întreaga perioadă de vegetație a culturii de tomate.Declar că dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. ............ privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Data .............Semnătura solicitantului ........................
  (Model)
  B. DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNTSunt de acord ca Direcția pentru Agricultură a Județului ........................../Municipiului București să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR. Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subscrisei/subsemnatului.Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către direcția pentru agricultură județeană, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal de la nivelul direcției pentru agricultură județene.Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.Numele și prenumele (a se completa cu majuscule): ……………………………………………………………………………………………….….CNP ……………………………………. Seria și nr. CI ……………………………………..Adresa de domiciliu ……………………………………………………………………………Telefon mobil …………………………… E-mail ……………………………………
  Semnătura beneficiarului
  Data
   +  Anexa nr. 4
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ................/a Municipiului București
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate
  Nr. crt.Producător agricol (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Cererea de înscriere în program (Nr./data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitate comercializată (kg)Suma totală aprobată (lei)
  Total (mp)din care:
  sere (mp)solare (mp)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 6 și 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  ................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 5
  (Model)
  A. Fișa de verificare a începutului rodiriiNr. ………………… data …………..Numele și prenumele .................., funcția .........., în calitate de reprezentant împuternicit DAJ ..............,am constatat următoarele:Date solicitant: ..................................Spațiul protejat seră |_| solar |_|Suprafața existentă cu cultura de tomate 1.000 mp ........... Da |_| Nu |_|În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe județe:Suprafața ........., județul ........................................... până la incidența suprafeței totale de 1.000 mp.Vecinătăți .....................................................Schița culturii cu căile de acces |.................|Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, 2020, beneficiar numărul .........., Direcția pentru Agricultură a Județului ................/Municipiului București“.Da |_| Nu |_|Suprafața existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodireDa |_| Nu |_|Alte mențiuni: ........................................................................................................Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelorDa |_| Nu |_|NOTĂ:Această fișă se va completa în urma notificării scrise a Direcției pentru agricultură județene (DAJ), prin e-mail, fax sau poștă, de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spații protejate, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. ........... privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020.
  Am constatat.
  Reprezentant DAJ,
  ........................
  Sunt de acord cu constatarea.
  Solicitant,
  .............................

  (Model)
  B. Fișa de evaluare a producției de tomate înainte de recoltareNr. ………………… data …………..Numele și prenumele .................., funcția .........., în calitate de reprezentant împuternicit DAJ ..............,am constatat următoarele:Date solicitant: ..................................Spațiul protejat seră |_| solar |_|Suprafața existentă cu cultura de tomate 1.000 mp ........... Da |_| Nu |_|Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, 2020, beneficiar numărul .........., Direcția pentru Agricultură a Județului ................/Municipiului București“.Da |_| Nu |_|Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelorDa |_| Nu |_|Solicitantul va obține o producție de minimum 3 kg tomate/mp.Da |_| Nu |_|Alte mențiuni: ......................................................................................................NOTĂ:Această fișă se va completa în urma notificării scrise a DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, de către solicitant pentru a evalua producția de tomate în spații protejate ce urmează a fi recoltată, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. ........... privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020.
  Am constatat.
  Reprezentant DAJ,
  ............................
  Sunt de acord cu constatarea.
  Solicitant,
  ..............................
   +  Anexa nr. 6
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ................/a Municipiului București
  Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea comercializată (kg)Cuantum pe beneficiar (lei)Suma aprobată
  Total (mp)din care:Total (lei)din care:
  sere (mp)solare (mp)sere (lei)solare (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

  Director executiv,
  .....................................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  .....................................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 7
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  Se aprobă.Ordonator principal de credite,................................................
  Nr.crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  (0)(1)(2)
  1.
  2.
  3.
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ......................................
  (semnătura și ștampila)