LEGE nr. 99 din 6 iunie 2000pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 iunie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei, denumita în continuare ANRE, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în Bucureşti. (2) Finanţarea activităţii ANRE se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii, precum şi din contribuţii ale organismelor internaţionale sau ale agenţilor economici, potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice."2. Articolul 3 devine articolul 4.3. Articolul 4 devine articolul 3 şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) ANRE se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) ANRE este structurată pe compartimente de specialitate, potrivit competentelor şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Guvern."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - ANRE este abilitata cu următoarele competente şi atribuţii:1. emite reglementări cu caracter obligatoriu pentru agenţii economici din sector, necesare în vederea funcţionarii eficiente şi transparente a sistemului electroenergetic naţional;2. emite, acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizaţiile şi licentele pentru agenţii economici existenţi din sectorul energiei electrice şi termice, precum şi pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pieţei de energie electrica şi termica;3. stabileşte metodologia de calcul al preţurilor şi tarifelor aplicabile activităţilor de monopol natural din domeniul sau de activitate, cu avizul Oficiului Concurentei, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrica şi termica;4. stabileşte, cu avizul Oficiului Concurentei, preţurile şi tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activităţi sau servicii publice din sector, preţurile şi tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport şi de distribuţie a energiei electrice prin sistemul electroenergetic naţional, precum şi preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii şi distribuţiei energiei termice;5. stabileşte şi aproba contractele-cadru dintre agenţii economici din sector privind vânzarea, achiziţia, transportul, dispecerizarea şi distribuţia energiei electrice şi termice, precum şi cele de furnizare a energiei electrice şi termice la consumatorii finali;6. organizează licitaţiile în condiţiile legii, negociaza şi încheie contracte de concesionare, în calitate de concedent, în sectorul energiei electrice şi termice şi poate apela la agenţii specializate în domeniul concesionarii;7. stabileşte modul de calcul al redevenţelor pentru concesiunile acordate;8. aproba regulamentul de programare în sistemul electroenergetic naţional;9. aproba codurile tehnice ale reţelelor de transport şi distribuţie, elaborate de Compania Naţionala de Electricitate S.A. şi de alţi agenţi economici din sector;10. elaborează cerinţe, criterii şi proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica şi acorda licentele de consumatori eligibili;11. aproba normele tehnice şi comerciale cu caracter obligatoriu pentru agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice;12. exercita controlul cu privire la respectarea de către agenţii economici din sector a reglementărilor emise, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare, precum şi la îndeplinirea prevederilor contractelor de concesiune şi aplica sancţiuni în cazul nerespectării acestora;13. elaborează metodologia de soluţionare a neintelegerilor precontractuale şi soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor dintre agenţii economici din sector şi a contractelor de furnizare a energiei electrice şi termice;14. elaborează metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice a sistemului de preţuri şi tarife;15. elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;16. urmăreşte încheierea şi respectarea, în condiţiile legii, a contractelor dintre investitori şi autorităţi şi se autosesizeaza în vederea protejării investitorilor;17. urmăreşte aplicarea standardelor de performanţă şi de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice şi termice şi propune, ori de câte ori constata neconcordante, adaptarea acestora;18. propune Guvernului măsuri de prevenire şi eliminare a abuzului de poziţie dominantă pe piaţa ori de câte ori constata nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenta şi transparenta;19. creează o baza de date necesară în vederea desfăşurării activităţii sale şi furnizarii de informaţii altor autorităţi în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice şi termice, precum şi în legătură cu activitatea comerţului internaţional cu energie electrica şi cu practicile internaţionale în domeniu. Datele care nu au caracter secret şi confidenţial pot fi date publicităţii cu avizul Ministerului Industriei şi Comerţului;20. elaborează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi stabileşte responsabilităţile personalului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;21. instruieste şi perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenţa tehnica străină;22. informează Guvernul asupra activităţii proprii desfăşurate, prin rapoarte anuale care se dau publicităţii;23. supraveghează aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului de către toţi participanţii la activităţile din sectorul energetic;24. urmăreşte activităţile de comerţ exterior ale României în sectorul energetic, propunand Guvernului măsuri pentru a preveni dependenta tarii de importurile de energie electrica;25. urmăreşte structura productiilor de energie electrica şi termica, dând prioritate valorificării producţiei interne de cărbune, amenajării potenţialului hidroenergetic, promovării producţiei de energie electrica în centrale hidroelectrice, a producţiei combinate de energie electrica şi termica şi a surselor neconventionale de energie - solara, eoliana, geotermala, biomasa, biogaze - în producerea de energie electrica şi termica;26. urmăreşte şi propune Guvernului măsuri în legătură cu situaţia stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic naţional la resursele primare de energie cărbune, pacura şi volum de apa în lacurile de acumulare;27. avizează contractele pentru tranzitul de energie electrica prin sistemul electroenergetic naţional al României, la propunerea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.;28. colaborează cu Ministerul Industriei şi Comerţului şi cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei la elaborarea propunerilor de strategii şi de politici în domeniul energetic;29. reglementează accesul nediscriminatoriu la reţea pentru producătorii independenţi şi pentru consumatorii eligibili, stimuland competiţia în furnizarea energiei electrice şi termice."5. Articolul 6 se abroga.6. Articolul 8 se abroga.7. La articolul 9, alineatele (1), (4), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Activitatea ANRE este condusă de un preşedinte, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 4 ani...................................................................... (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi decizii. (5) Ordinele de interes general pentru agenţii economici din sector se publică în Monitorul Oficial al României. (6) Ordinele şi deciziile luate de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părţilor interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, dacă sunt de interes general."8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Activitatea ANRE este sprijinita de un consiliu consultativ format din 9 membri numiţi prin ordin al preşedintelui ANRE, din care 3 membri specialişti din unităţile Ministerului Industriei şi Comerţului, un membru din partea asociaţiilor profesionale din domeniul energiei, un membru din partea administraţiei publice locale, un membru specialist din cercetare-proiectare în domeniul energetic şi 3 membri specialişti din unităţile mari consumatoare de energie electrica şi termica. (2) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor agenţilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica şi termica, evalueaza impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRE."9. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) ANRE întocmeşte anual bugetul propriu de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor."10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ANRE emite regulamentul privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, prin care vor fi stabilite procedurile, termenele şi condiţiile de acordare a acestora. (2) Agenţii economici din sector sunt obligaţi să solicite acordarea licenţei în termen de cel mult 6 luni de la emiterea regulamentului prevăzut la alin. (1). (3) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ANRE va emite reglementări privind stabilirea tarifelor pentru distribuţia şi vânzarea energiei termice."11. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2Definiţii ale termenilor specifici. Sectorul energiei electrice şi termice - ansamblul activităţilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi de furnizare a energiei electrice şi termice, inclusiv importul şi exportul energiei electrice, precum şi schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine.. Cod - colectie de reglementări pentru un domeniu specific de activităţi sau instalaţii din cadrul sectorului energiei electrice şi termice.. Furnizor - persoana fizica sau juridică de drept privat, română ori străină, care asigura alimentarea cu energie electrica sau termica a unui consumator.. Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridică de drept privat, română ori străină, care cumpara energie electrica în scopul obţinerii de servicii din utilizarea acesteia.. Acces la reţea - dreptul unui producător de energie electrica sau al unui consumator eligibil de a se racorda la reţeaua electrica de transport aparţinând Companiei Naţionale de Electricitate-S.A., precum şi al oricărui consumator de a se racorda - în condiţiile cerute de normele tehnice - la reţeaua electrica de distribuţie.. Consumator eligibil - consumatorul de energie electrica care are dreptul să îşi aleagă furnizorul şi sa contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie.. Consumator captiv - consumatorul care, din motive de configuratie a reţelei, este obligat sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor.. Autorizaţie - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română ori străină, pentru a construi, a pune şi a menţine în funcţiune sau pentru a modifica o instalatie de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie a energiei electrice şi termice.. Licenta - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, de exploatare comercială a instalaţiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie a energiei electrice şi termice, precum şi de intermediere în comercializarea de energie electrica sau termica."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-------------