REGULAMENT din 10 martie 2005 de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2005    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 183 din 10 martie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2005.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Agenția Națională de Transplant este instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătății, și reprezintă autoritatea competentă în domeniul transplantului care realizează politicile și programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană. (la 19-08-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 2Agenția Națională de Transplant are sediul central în municipiul București, în cadrul Institutului Național de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» București, str. C. Caracas nr. 2-8, sectorul 1. (la 28-07-2005, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 814 din 26 iulie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005. )  +  Articolul 3Agenția Națională de Transplant are următoarele scopuri:a) coordonarea activității de prelevare, transport și alocare de organe de origine umană pentru transplantare la om; (la 19-08-2017, Litera a) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) b) coordonarea activității de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare, stocare și transport pentru transplantul de țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică pe teritoriul României;c) elaborarea de proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice pe care le propune spre aprobare și legiferare Ministerului Sănătății;d) reprezentarea în raporturile cu organismele internaționale similare.  +  Articolul 4Bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale de Transplant se aprobă de Ministerul Sănătății, în condițiile legii. Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite pentru sumele primite de la bugetul de stat, în condițiile legii.  +  Articolul 5Agenția Națională de Transplant își desfășoară activitatea conform principiilor transparenței, confidențialității și anonimatului în actul donării de organe, țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică, fără a realiza profit de pe urma donării și transplantării de organe, țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică, conform legii, și fără a realiza nici un fel de constrângere în vederea obținerii de donări de organe, țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică.  +  Articolul 6Agenția Națională de Transplant colaborează și poate solicita informații legate de activitatea de transplant de la unitățile sanitare acreditate și/sau autorizate de către Agenția Națională de Transplant. (la 19-08-2017, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 7Agenția Națională de Transplant preia atribuțiile Comisiei de transplant de țesuturi și organe umane, precum și informațiile deținute de aceasta privind activitatea de transplant de țesuturi și organe din România.  +  Articolul 8Agenția Națională de Transplant elaborează proiecte de acte normative care reglementează activitatea în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule umane, pe care le propune spre aprobare și legiferare Ministerului Sănătății.  +  Articolul 9Abrogat. (la 19-08-2017, Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 10Unitățile sanitare în care se desfășoară activitate de prelevare asigură, la solicitarea Agenției Naționale de Transplant, toate condițiile privind spațiul și mijloacele necesare desfășurării activității de coordonare de transplant. (la 19-08-2017, Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 11Activitatea de audit va fi realizată de către organele de specialitate ale Ministerului Sănătății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 12În vederea realizării obiectului său de activitate, Agenția Națională de Transplant are următoarele atribuții:a) promovează activitățile de donare și transplant de organe, țesuturi și celule umane, conform directivelor și recomandărilor Uniunii Europene;b) înființează și gestionează Registrul național de transplant, prin care se asigură monitorizarea continuă a listelor de așteptare și generarea codului CUIANT, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, cu modificările și completările ulterioare; (la 19-08-2017, Litera b) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) c) elaborează și propune spre aprobare Ministerului Sănătății activitățile ce vor fi derulate în cadrul programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană; (la 19-08-2017, Litera c) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) d) propune Ministerului Sănătății proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;e) acreditează unitățile sanitare în care se pot desfășura activități de prelevare și transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, în condițiile legii; (la 19-08-2017, Litera e) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) f) acreditează băncile de țesuturi și/sau celule de origine umană în care se desfășoară activitatea de prelucrare, conservare, stocare sau distribuire de țesuturi și celule umane pentru transplantare la om și supraveghează activitatea lor în acest domeniu; (la 19-08-2017, Litera f) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) g) supraveghează și coordonează fiecare acțiune de prelevare și transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donator cadavru; (la 19-08-2017, Litera g) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) h) colaborează cu autoritatea națională competentă în domeniul securității sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, pentru asigurarea securității sanitare a prelevării, preparării, conservării, distribuției, transportului și transplantării organelor, țesuturilor și celulelor umane, conform legii;i) inițiază, desfășoară sau sprijină campanii pentru promovarea donării în vederea transplantului, putând colabora în acest scop cu instituții publice, organizații neguvernamentale și cu persoane juridice sau fizice;j) cooperează cu instituțiile similare internaționale;k) autorizează importul și exportul organelor, țesuturilor și/sau celulelor de origine umană ce urmează a fi transplantate la om, în conformitate cu directivele și recomandările Uniunii Europene și cu legislația în vigoare, ține evidența acestora și raportează aceste date anual sau la cerere Ministerului Sănătății; (la 19-08-2017, Litera k) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) l) contribuie la realizarea unor norme de calitate în cadrul activității de transplant; colectează și analizează cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influență directă asupra calității activității de transplant;m) elaborează și susține programele de formare profesională pentru personalul medico-sanitar implicat în activitățile de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare și transport pentru transplantul de organe, țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică;n) furnizează informații de interes public cu privire la toate problemele care apar în domeniul activității de transplant;o) furnizează informații științifice, precum și asistență tehnică și științifică privind legislația națională și internațională în domeniu.p) în cazul solicitării de informații din domeniul transplantului prin intermediul canalelor diplomatice, furnizează aceste informații, în mod direct, Comisiei Europene sau unui alt stat membru al Uniunii Europene, cu informarea concomitentă a Ministerului Sănătății. (la 19-08-2017, Litera p) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Capitolul III Structura organizatorica și funcțională  +  Articolul 13Agenția Națională de Transplant este structurată pe compartimente și oficii regionale și este condusă de un director executiv. (la 19-08-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 14Ministrul sănătății numește directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant.  +  Articolul 15Statul de funcții al Agenției Naționale de Transplant se aprobă de către Ministerul Sănătății.  +  Articolul 16Modificările în structura organizatorică și funcțională a Agenției Naționale de Transplant se propun de către directorul executiv și se aprobă de către ministrul sănătății.  +  Articolul 17Agenția Națională de Transplant beneficiază de consultanță din partea Consiliului științific. (la 19-08-2017, Articolul 17 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 18Personalul Agenției Naționale de Transplant este personal contractual, angajat pe posturi finanțate integral de la bugetul de stat; salarizarea personalului se face potrivit legii.  +  Secţiunea 1 Directorul executiv  +  Articolul 19Activitatea Agenției Naționale de Transplant este condusă de către directorul executiv numit, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 20Abrogat. (la 19-08-2017, Articolul 20 din Secțiunea 1, Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 21Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant îndeplinește următoarele atribuții principale:a) reprezintă Agenția Națională de Transplant în relațiile cu organele statului, precum și cu persoane fizice sau juridice din țară ori din străinătate;b) angajează prin semnătură unitatea în relațiile cu terții, în limita competentelor care îi revin;c) în exercitarea atribuțiilor care îi revin emite decizii și instrucțiuni;d) aprobă regulamentul de ordine interioară și normele privind disciplina tehnologică și administrativă;e) poate delega o parte din atribuțiile sale, în condițiile legii; (la 19-08-2017, Litera e) din Articolul 21, Secțiunea 1, Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) f) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale de Transplant și îl supune spre aprobare Ministerului Sănătății;g) propune Ministerului Sănătății modificarea organigramei, atunci când aceasta se impune; (la 19-08-2017, Litera g) din Articolul 21, Secțiunea 1, Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) h) aprobă fișa postului pentru toți angajații;i) elaborează anual raportul de activitate al Agenției Naționale de Transplant și îl prezintă ministrului sănătății;j) autorizează importul și exportul organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană destinate transplantării la om, conform dispozițiilor legale în vigoare; (la 19-08-2017, Litera j) din Articolul 21 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) k) supraveghează organizarea sistemului de calitate, securitate sanitară și trasabilitate a organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană, destinate transplantării la om, în conformitate cu directivele și recomandările Uniunii Europene în domeniu; (la 19-08-2017, Litera k) din Articolul 21 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) l) verifică respectarea cerințelor tehnice obligatorii pentru păstrarea datelor necesare asigurării trasabilității, pentru o perioadă de cel puțin 30 de ani, la nivelul unității acreditate; (la 19-08-2017, Litera l) din Articolul 21 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Secţiunea a 2-a Consiliul științific  +  Articolul 22(1) Consiliul științific al Agenției Naționale de Transplant este format din 19 membri, după cum urmează:a) 18 membri, personalități recunoscute în domeniul activității de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agenției Naționale de Transplant;b) directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant. (la 10-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.014 din 4 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) (2) Componența Consiliului științific este stabilită în anexa nr. 3.(3) Secretariatul Consiliului științific este asigurat de către secretariatul Agenției Naționale de Transplant.  +  Articolul 23Consiliul științific este condus de către un președinte de ședință, ales din rândul membrilor acestuia, din 3 în 3 luni, prin rotație. (la 19-08-2017, Articolul 23 din Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 24(1) Consiliul științific se întrunește în ședințe semestriale, data următoarei întruniri fiind stabilită în cadrul fiecărei ședințe. (la 19-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 24 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) (2) Consiliul științific se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui.(3) Ordinea de zi este anunțată cu cel puțin 5 zile înaintea întrunirii.(4) Abrogat. (la 18-06-2010, Alin. (4) al art. 24 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 929 din 15 iunie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010. ) (5) Abrogat. (la 19-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 24 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) (6) Consiliul științific poate funcționa pe grupe de lucru de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice. Componența grupelor de lucru pe specialități este stabilită de consiliul științific, iar hotărârile sunt luate în plenul consiliului științific.  +  Articolul 25Consiliul științific îndeplinește următoarele atribuții principale:a) acordă consultanță Agenției Naționale de Transplant cu privire la activitățile ce vor fi derulate în cadrul programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană; (la 19-08-2017, Litera a) din Articolul 25 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) b) acordă consultanță cu privire la actele normative, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice; (la 19-08-2017, Litera b) din Articolul 25 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) c) abrogată. (la 18-06-2010, Litera c) a art. 25 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 929 din 15 iunie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010. ) d) abrogată; (la 18-06-2010, Litera d) a art. 25 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 929 din 15 iunie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010. ) e) elaborează protocoale privind standardele de calitate și securitate sanitară a donării, procurării, testării, procesării, conservării, depozitării și distribuirii organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană destinate transplantării la om, care se vor conforma directivelor și recomandărilor Uniunii Europene în acest domeniu; (la 19-08-2017, Litera e) din Articolul 25 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) f) elaborează Procedura de alocare a organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană destinate transplantării la om; (la 19-08-2017, Litera f) din Articolul 25 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) g) elaborează norme, standarde și instrucțiuni care se înaintează ministrului sănătății pentru a fi aprobate prin ordin al acestuia;h) abrogată. (la 19-08-2017, Litera h) din Articolul 25 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Secţiunea a 3-a Oficiile regionale de transplant  +  Articolul 26Agenția Națională de Transplant este reprezentată în teritoriu de către oficiile regionale de transplant, care funcționează pe lângă centre clinice universitare regionale care desfășoară o activitate de transplant de organe, țesuturi și celule umane, și de coordonatorii de transplant din unitățile sanitare autorizate să desfășoare activități de prelevare și/sau de transplant.  +  Articolul 27Oficiul regional de transplant este coordonat de către o persoană cu experiență clinică, organizatorică și științifică în domeniul transplantului, numită prin ordin al ministrului sănătății. (la 19-08-2017, Articolul 27 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 28Oficiile regionale de transplant au în componența lor unul sau mai mulți coordonatori de transplant.  +  Articolul 29Oficiile regionale de transplant au următoarele atribuții:a) aplică în teritoriu politica Agenției Naționale de Transplant;b) abrogată; (la 19-08-2017, Litera b) din Articolul 29 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 ) c) ține o evidență strictă a tuturor activităților de transplant din regiune.  +  Articolul 30(1) Coordonatorul regional de transplant are următoarele atribuții:a) colectează toate datele privind donatorii de organe, țesuturi sau celule de origine umană de la secțiile sau unitățile sanitare care desfășoară activitate de transplant și le comunică Agenției Naționale de Transplant, cu respectarea condițiilor de siguranță și securitate;b) coordonează fiecare acțiune de transplant cu organe, țesuturi și celule provenind de la donatori cadavru;c) asigură respectarea alocării organelor, țesuturilor sau celulelor, procedură stabilită de către Agenția Națională de Transplant;d) asigură manipularea și transportul organelor, țesuturilor sau celulelor prelevate în condiții optime;e) ține o evidență strictă a donatorilor vii, precum și a donatorilor cadavru, conform legislației în vigoare;f) prezintă semestrial sau ori de câte ori Agenția Națională de Transplant solicită raportul activității de transplant desfășurate în centrul regional de transplant.(2) Coordonatorul regional trebuie să poată fi contactat în permanență, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.(3) Coordonatorul regional poate prelua oricând atribuțiile coordonatorilor intraspitalicești de transplant din unitățile sanitare acreditate și poate fi înlocuit de un alt coordonator regional, după caz. (la 19-08-2017, Articolul 30 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Articolul 31(1) Coordonatorul de transplant intraspitalicesc din cadrul unităților sanitare acreditate pentru activități de prelevare are următoarele atribuții:a) detectează și identifică potențialii donatori aflați în moarte cerebrală în strânsă legătură cu personalul secțiilor de anestezie, terapie intensivă, neurologie, neurochirurgie, unităților de primiri urgențe etc.;b) discută cu familiile potențialilor donatori cadavru în vederea obținerii acordului privind prelevarea de organe, țesuturi sau celule în scopul transplantării;c) verifică completarea corectă a formularului de declarare a morții cerebrale a donatorului, a formularului de declarare a donatorului decedat, precum și a celorlalte formulare prevăzute de legislația în vigoare;d) contactează medicul legist în vederea obținerii autorizației medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul.(2) Coordonatorul de transplant intraspitalicesc trebuie să poată fi contactat în permanență, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.(3) Atribuțiile coordonatorului de transplant intraspitalicesc pot fi oricând preluate de către coordonatorul de transplant din oficiul regional sau de către alt coordonator intraspitalicesc. (la 19-08-2017, Articolul 31 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 926 din 10 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 19 august 2017 )  +  Capitolul IV Bugetul de venituri și cheltuieli  +  Articolul 32Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției Naționale de Transplant se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, în condițiile legii.  +  Articolul 33Agenția Națională de Transplant poate beneficia de donații și sponsorizări potrivit legii.  +  Articolul 34Agenția Națională de Transplant întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, pe care îl supune spre aprobare ministrului sănătății.