LEGE nr. 98 din 2 iunie 2000privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 80/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 iunie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 80 din 4 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 16 iunie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 4, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Pentru soluţionarea problemelor rezultate din înţelegerile bilaterale de frontieră se numesc, prin hotărâre a Guvernului, reprezentanţii/împuterniciţii de frontieră, loctiitorii şi ajutorii acestora, precum şi delegaţii români în comisiile mixte interguvernamentale din rândul ofiţerilor Poliţiei de Frontiera Române şi al funcţionarilor altor instituţii interesate."2. La articolul I punctul 5, titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIAtribuţiile Poliţiei de Frontiera Române"3. La articolul I punctul 6, articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Paza, supravegherea, controlul trecerii frontierei de stat, precum şi supravegherea, controlul şi jurisdicţia în apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusiva a României se exercită de către Poliţia de Frontiera Română."4. La articolul I punctul 7, articolul 12 litera b) va avea următorul cuprins:"b) supraveghează apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, asigura drepturile şi jurisdicţia statului român în zona contigua şi în zona economică exclusiva;"5. La articolul I punctul 8, articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Poliţia de Frontiera Română cooperează cu celelalte unităţi şi formaţiuni ale Ministerului de Interne, cu unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi cu alte instituţii cu competente în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale. De asemenea, realizează cooperarea cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul asigurării respectării regimului juridic al frontierei de stat, regimului juridic al apelor maritime interioare, marii teritoriale, zonei contigue şi al zonei economice exclusive, precum şi cu autorităţile vamale, pentru efectuarea unor acţiuni specifice în zona vamală specială. Totodată poate colabora, pe baza acordului prealabil, cu orice persoană juridică sau fizica."6. La articolul I punctul 11, articolul 15 partea introductivă şi literele b), g) şi h) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusiva personalul Poliţiei de Frontiera Române are dreptul:..................................................................... b) sa supravegheze activităţile ce se desfăşoară în apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua, zona economică exclusiva şi în spaţiul aerian adiacent acestora;..................................................................... g) sa acţioneze pentru oprirea şi controlul oricărei nave suspecte, la solicitare sau din proprie iniţiativă, în situaţia în care se deţin informaţii privind implicarea navei în activităţi ilegale desfăşurate în apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusiva a României, informand de îndată celelalte instituţii cu competente în domeniu. Întreaga răspundere privind consecinţele ce decurg din oprirea nejustificată a navei revine solicitantului; h) sa prevină şi sa combata orice activitate ilegala desfăşurată în apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusiva, care ar afecta interesele şi suveranitatea statului român, informand de îndată autorităţile române competente."7. La articolul I punctul 13, articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Pentru combaterea fenomenului infractional personalul specializat al Poliţiei de Frontiera Române are dreptul, în condiţiile legii, sa culeagă, sa stocheze, sa prelucreze, sa folosească şi să facă schimb de date şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu cu celelalte autorităţi de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.De asemenea, organizează şi realizează schimbul de date, de informaţii şi colaborează cu autorităţile de frontieră ale altor state sau cu organizaţii internaţionale, pe baza înţelegerilor bi- sau multilaterale încheiate în acest sens.Pentru îndeplinirea misiunilor de paza, de supraveghere şi control al trecerii frontierei de stat personalul Poliţiei de Frontiera Române poate retine şi cerceta, în condiţiile legii, persoanele care au săvârşit infracţiuni sau despre care exista indicii temeinice ca au săvârşit astfel de fapte şi în afară zonei de frontieră."8. La articolul I punctul 14, articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Personalul Poliţiei de Frontiera Române, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate să retina, în condiţiile legii - în zona de frontieră, apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi zona economică exclusiva - persoanele care au săvârşit alte fapte penale sau contravenţionale decât cele prevăzute la art. 14 lit. d) şi la art. 15 lit. c) şi d), predandu-le de îndată organelor competente, împreună cu obiectele reţinute, mijloacele materiale de proba şi lucrările efectuate."9. La articolul I punctul 18, articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Şeful punctului de control pentru trecerea frontierei este desemnat, prin ordin, de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera Române. Acesta conduce, coordonează şi răspunde de întreaga activitate din punctul de control, potrivit legii.Şeful punctului de control verifica şi ia măsurile legale pentru îndeplinirea corecta a îndatoririlor de serviciu de către personalul din punctul de control.Accesul în zona de responsabilitate destinată efectuării controlului de frontieră este stabilit de şeful punctului de control.Personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera Române şi şeful punctului de control pentru trecerea frontierei pot dispune efectuarea supracontrolului, după încheierea controlului de frontieră, atât la ieşirea, cat şi la intrarea în ţara.Personalul Poliţiei de Frontiera Române este obligat să se sesizeze din oficiu asupra încălcării atribuţiilor legale în domeniul controlului la trecerea frontierei de stat de către persoanele aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 21 alin. 1."10. La articolul I punctul 37, litera i) a articolului 62 va avea următorul cuprins:"i) sa poarte convorbiri neautorizate, prin viu grai, peste linia de frontieră, sa comita fapte, gesturi sau sa profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a cetăţenilor acestuia."11. La articolul I punctul 39, articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Intrarea sau ieşirea din ţara prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani."12. La articolul I punctul 40, articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Dacă trecerea frauduloasă a frontierei de stat a fost săvârşită în scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, fapta se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."13. La articolul I punctul 43, articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Sunt contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) încercarea de ieşire din ţara prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat; b) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de paza, supraveghere şi control ale Poliţiei de Frontiera Române, producerea sau extinderea de incendii în limita fasiei de protecţie a frontierei de stat; c) aducerea în România de către transportorii aerieni, navali sau rutieri a cetăţenilor străini fără documente de călătorie, cu documente sau vize false ori ascunsi în mijloacele de transport; d) refuzul sub orice formă de a permite autorităţilor de frontieră vizitarea aeronavelor, navelor române sau străine, a magaziilor, hambarelor şi a altor locuri ce prezintă interes pentru controlul de frontieră; e) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor Poliţiei de Frontiera Române; f) încălcarea dispoziţiilor art. 37 alin. 2 şi 4, ale art. 40 şi 43; g) încălcarea dispoziţiilor art. 47, 50, 52-54, 56-61 şi ale art. 62 lit. d), f) şi i)."14. La articolul I punctul 44, articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Contravenţiile prevăzute la art. 69 se sancţionează după cum urmează: a) cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 3 luni sau cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la lit. a) şi b); b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, cele de la lit. c); c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei, cele de la lit. f); d) cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei, cele de la lit. d) şi e); e) cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, cele de la lit. g).Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare. Fac excepţie contravenţiile prevăzute la alin. 1 lit. b) şi c), cărora nu li se aplică dispoziţiile art. 25-27."15. La articolul I punctul 45, alineatul 1 al articolului 71 va avea următorul cuprins:"Contravenţiile prevăzute la art. 69 se constata şi sancţiunile se aplică, potrivit legii, de către cadrele Poliţiei de Frontiera Române."16. La articolul I punctul 51, articolul 78^1 va avea următorul cuprins:"Art. 78^1. - În exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul Poliţiei de Frontiera Române este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi se bucura de protecţie deosebită potrivit prevederilor legii penale.În cazul infracţiunilor săvârşite împotriva soţului/sotiei ori copiilor personalului prevăzut la alin. 1, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru măsurile luate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, limitele maxime ale pedepselor prevăzute de Codul penal se majorează cu 2 ani."17. La articolul I punctul 53, alineatul 1 al articolului 80 va avea următorul cuprins:"Soţului/sotiei şi copiilor personalului Poliţiei de Frontiera Române decedat în timpul sau în legătură cu serviciul li se acordă o pensie egala cu solda integrală pe care a avut-o la data decesului, precum şi, o singură dată, o compensaţie bănească de cincisprezece ori solda de baza neta avută la data decesului."  +  Articolul 2Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 9 iunie 1992, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 80 din 4 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 16 iunie 1999, şi prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CONSTANTIN DAN VASILIU------------