MĂSURI din 18 mai 2020pentru diminuarea impactului tipului de risc
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 18 mai 2020    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 394 din 18 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 18 mai 2020.
     +  Articolul 1În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise.2. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.2^1. Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. (la 01-06-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) 2^2. În condițiile pct. 2, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 m^2/persoană. (la 01-06-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) 2^3. Prevederile pct. 2, 2^1 și 2^2 nu se aplică în cazul sporturilor de contact. (la 01-06-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) 3. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor, inclusiv organizatori de drept privat, de spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, inclusiv organizații de drept privat, precum și evenimentele culturale în aer liber și festivalurile publice și private pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. (la 20-05-2020, Punctul 3. din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 20 mai 2020 ) 3^1. În condițiile pct. 3, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție. (la 01-06-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) 4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfășoară cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.5. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.6. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.  +  Articolul 2În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.2. Este permisă deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării. (la 01-06-2020, Punctul 2. din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) 3. Abrogat. (la 01-06-2020, Punctul 3. din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) 4. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprovată cu modificări și completări prin Legea nr. 357/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele excepții:a) membri de familie ai cetățenilor români;b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;g) pasageri care călătoresc din motive imperative;h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.  +  Articolul 3În condițiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. Menținerea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice stabilite prin ordine ale comandantului acțiunii și care nu au fost revocate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 2. Instituirea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice care se stabilesc prin ordin al comandantului acțiunii, la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.  +  Articolul 4În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:a) efectuate cu aeronave de stat;b) de transport marfă și/sau corespondență;c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;f) aterizări tehnice necomerciale;g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry; (la 20-05-2020, Litera g) din Punctul 2. , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 20 mai 2020 ) h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație;j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație.3. Se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 32,35 și 37 din Legea nr. 55/2020. (la 01-06-2020, Punctul 3. din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) 4. Se reia transportul feroviar internațional de persoane de către operatorii de transport feroviari din și către România cu respectarea art. 32,34 și 37 din Legea nr. 55/2020. (la 01-06-2020, Punctul 4. din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 )  +  Articolul 5În condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:1. la frontiera româno-ungară: a) Abrogată. (la 20-05-2020, Litera a) din Punctul 1. , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 20 mai 2020 ) b) Abrogată. (la 20-05-2020, Litera b) din Punctul 1. , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 20 mai 2020 ) c) Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);d) Abrogată. (la 20-05-2020, Litera d) din Punctul 1. , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 20 mai 2020 ) e) Carei, județul Satu Mare;2. la frontiera româno-bulgară:a) Negru Vodă, județul Constanța;b) Lipnița, județul Constanța;c) Dobromir, județul Constanța;d) Turnu Măgurele, județul Teleorman;e) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă);3. la frontiera româno-ucraineană:a) Sighetu Marmației, județul Maramureș;b) Isaccea, județul Tulcea;4. la frontiera României cu Republica Moldova:a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani;b) Oancea, județul Galați;5. la frontiera româno-sârbă:a) Porțile de Fier II, județul Mehedinți;b) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);c) Orșova, județul Mehedinți;d) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;e) Naidăș, județul Caraș-Severin;f) Vălcani, județul Timiș;g) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);h) Lunga, județul Timiș;i) Foeni, județul Timiș;j) Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă).  +  Articolul 6În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:1. Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.2. În spațiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.3. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. (la 01-06-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 )  +  Articolul 7În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f),art. 8 și art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. Se suspendă activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de activități comerciale:a) activitatea desfășurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare;b) activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului;d) activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.  +  Articolul 8În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. Transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, emis în temeiul art. 32,art. 33 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.2. Transportul feroviar se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, emis în temeiul art. 32,art. 34 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.3. Transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, emis în temeiul art. 32,art. 35 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.4. Transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului naval, prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, emis în temeiul art. 32,art. 36 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.5. Transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se desfășoară cu respectarea prevederilor din ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020.  +  Articolul 9În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine, activități de tratament balnear, locuri de joacă și săli de jocuri. 2. Se exceptează de la măsura de suspendare prevăzută la pct. 1 activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și care respectă condițiile de siguranță sanitară.3. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.4. Se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.5. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.6. Se suspendă activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine exterioare. (la 01-06-2020, Punctul 6. din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) 7. Suprafața sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă. (la 05-06-2020, Punctul 7. din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 443 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 05 iunie 2020 ) 8. Accesul pe plaja de nisip se va face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei de nisip se va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii. (la 05-06-2020, Articolul 9 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 443 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 05 iunie 2020 ) 9. Accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. (la 05-06-2020, Articolul 9 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 443 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 05 iunie 2020 )  +  Articolul 10În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 38 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:1. Se menține măsura suspendării temporare a cursurilor/activităților din unitățile de nivel antepreșcolar și din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 38 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.2. Se permite desfășurarea, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 38 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.  +  Articolul 11(1) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 1 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2, 2^1, 2^2 și 2^3 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. (la 01-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) (3) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 4 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. (5) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. (6) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 6 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. (7) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.(8) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.(9) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 4 se urmărește de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne.(10) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor Interne.(11) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 și 7 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne. (la 01-06-2020, Alineatul (11) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 mai 2020 ) (12) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.(13) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1 și 2 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.(14) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 3 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.(15) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.(16) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 5 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.(17) Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne. (la 05-06-2020, Alineatul (17) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 443 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 05 iunie 2020 ) (17^1) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7- 9 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 7-9 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. (la 05-06-2020, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 443 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 05 iunie 2020 ) (18) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.----