ORDIN nr. 140 din 2 septembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016  Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (5), art. 15 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (8), art. 22 alin. (7), art. 25 alin. (1), art. 26^3 alin. (5), art. 26^5, art. 26^6, art. 54 alin. (2), art. 73 alin. (11), art. 74 și art. 74^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 100 și 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 34 alin. (2), art. 41, art. 176 alin. (3) și (5) și art. 339 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrală,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin conține prevederi referitoare la:a) activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului, prevăzute în anexa nr. 1;b) recrutarea polițiștilor, prevăzute în anexa nr. 2;c) selecționarea polițiștilor, prevăzute în anexa nr. 3;c^1) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice, prevăzute în anexa nr. 3^1; (la 22-11-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) d) formarea profesională a polițiștilor, prevăzute în anexa nr. 4;e) perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie și exercitarea tutelei profesionale a polițiștilor, prevăzute în anexa nr. 5;f) acordarea gradelor profesionale, înaintarea în gradul profesional următor, precum și încadrarea în funcții, prevăzute în anexa nr. 6;g) proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor, prevăzute în anexa nr. 7;h) evaluarea de serviciu a polițiștilor, prevăzute în anexa nr. 8;i) sistemul de gestiune a datelor de personal, prevăzute în anexa nr. 9;j) procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități, prevăzute în anexa nr. 10;k) competențele de gestiune a resurselor umane, prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 2Se aprobă modelele, conținutul și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:a) "Chestionar pentru analiza postului", prevăzut în anexa nr. 12;b) "Fișa de observație a sarcinilor postului", prevăzută în anexa nr. 13;c) "Structura fișei postului și instrucțiuni de completare", prevăzute în anexa nr. 14;d) "Programul activităților de tutelă profesională", prevăzut în anexa nr. 15;e) "Referatul tutorelui", prevăzut în anexa nr. 16;f) "Raportul de stagiu", prevăzut în anexa nr. 17;g) "Raportul de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională", prevăzut în anexa nr. 18;h) "Evaluarea de serviciu", prevăzută în anexa nr. 19;i) "Evaluare de serviciu - fișa sintetică", prevăzută în anexa nr. 20;j) "Îndrumarul de organizare și desfășurare a interviului de evaluare", prevăzut în anexa nr. 21;k) "Îndrumarul de completare a formularului de evaluare de serviciu a polițiștilor", prevăzut în anexa nr. 22;l) "Fișa matricolă", prevăzută în anexa nr. 23;m) "Situație centralizatoare privind modul de utilizare a competențelor polițistului care a frecventat programe de pregătire profesională în străinătate", prevăzută în anexa nr. 24;n) "Tabel cu rezultatele obținute la concurs", prevăzut în anexa nr. 25;o) "Model de borderou", prevăzut în anexa nr. 26.p) Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanței fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum și pentru ocuparea posturilor vacante, prevăzut în anexa nr. 27. (la 22-11-2017, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 )  +  Articolul 3Dispozițiile prezentului ordin se aplică:a) polițiștilor;b) cadrelor militare în rezervă și în retragere, precum și veteranilor de război care au avut calitatea de polițiști;c) funcționarilor publici, numai cu privire la dispozițiile privind gestiunea datelor de personal;d) personalului contractual, numai cu privire la dispozițiile privind analiza postului și gestiunea datelor de personal;e) elevilor și studenților, numai cu privire la dispozițiile privind tutela profesională.  +  Articolul 4În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile utilizate au următorul înțeles:a) post (de muncă) - componenta de bază a unei structuri organizatorice, căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri și responsabilități ce revin unei anumite persoane și pentru care Ministerul Afacerilor Interne (MAI) stabilește, potrivit legii, un raport de serviciu/raport de muncă; în cadrul statului de organizare, postul este unic;b) funcție - expresia sintetică și generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri și responsabilități de serviciu, desfășurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activități din MAI, respectiv rolul, de conducere sau de execuție, ce revine unei persoane în structura instituției; este elementul de generalizare a posturilor asemănătoare; mai multe posturi pot avea în statul de organizare al unității aceeași funcție, cum ar fi, de exemplu: șef secție de poliție orășenească, ofițer psiholog, consilier juridic;c) funcție de specialitate - funcția care implică, între cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului, existența unei specializări ori calificări profesionale pentru care MAI nu poate asigura formarea profesională inițială sau continuă prin rețeaua proprie de instituții de învățământ;d) competență de gestiune a resurselor umane - drept conferit de actele normative în vigoare prin care ministrul afacerilor interne, alte persoane care ocupă funcții de demnitate publică în cadrul MAI sau, după caz, persoanele care ocupă funcții de conducere realizează managementul resurselor umane;e) numire în funcție - manifestarea de voință cu caracter unilateral, exercitată în condițiile legii prin emiterea unui act administrativ de către persoana cu competență de gestiune a resurselor umane, având ca finalitate stabilirea funcției exercitate de persoana numită;f) specialitatea studiilor absolvite - specializarea și, după caz, domeniul de studii universitare sau, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obținute ca efect al absolvirii unei forme de învățământ;g) vechime în specialitatea structurii - perioada desfășurată într-un domeniu, prin raportare la natura activităților desfășurate;h) instituție de învățământ - denumire generică ce include instituții de învățământ ale MAI și alte instituții de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI.  +  Articolul 5Directorul general al Direcției generale management resurse umane, denumită în continuare DGMRU, este abilitat să emită precizări referitoare la aplicarea prezentului ordin, precum și proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane, al căror conținut se postează pe site-ul oficial al MAI.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-26 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 22 iulie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:"(2) În anexele la regulament se prevăd diagrama de relații și structura organizatorică - reprezentarea grafică."2. În anexa nr. 2, la capitolul VI, paragraful al doilea se modifică și va avea următorul cuprins:"Anexe- Structura organizatorică - reprezentarea grafică- Diagrama de relații- Alte anexe, dacă este cazul  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea asupra personalului prevăzut la art. 3 următoarele:a) Instrucțiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne*1); Notă
  *1) Instrucțiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului de Interne nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 300/2004 privind unele activități specifice domeniului resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare*2); Notă
  *2) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 300/2004 privind unele activități specifice domeniului resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  c) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate și utilizarea ulterioară a acestuia*3); Notă
  *3) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate și utilizarea ulterioară a acestuia nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  d) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competențelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administrației și internelor, secretarilor de stat, secretarului general și șefilor/comandanților unităților Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare*4); Notă
  *4) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competențelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administrației și internelor, secretarilor de stat, secretarului general și șefilor/comandanților unităților Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  e) Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;f) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 298/2011 privind procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 10Procedurile de concurs nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit reglementărilor aflate în vigoare la momentul inițierii acestora.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Prezentul ordin intră în vigoare la data de 10 septembrie 2016.
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  București, 2 septembrie 2016.Nr. 140.  +  Anexa 1-26ANEXEla Ordinul nr. 140/2016