ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005  Notă
  Conform art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 a fost respinsă de LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009, astfel că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobate cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, se repun în vigoare.
  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 25/2005 privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, prin care a fost desființată funcția de ministru delegat pentru coordonarea autorităților de control,dată fiind necesitatea eficientizării activității structurilor implicate direct în procesul de respectare a angajamentelor asumate de România prin negocierile de aderare la Uniunea Europeană,ținând seama de necesitatea existenței unui mecanism de control administrativ la nivelul administrației publice centrale,având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene,în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfășurarea în cel mai scurt timp a activităților și structurilor din cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului și sub autoritatea primului-ministru funcționează Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi și personalul Departamentului de Control al Guvernului. (la 06-05-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 06-05-2006, Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 3(1) Departamentul de Control al Guvernului îndeplinește următoarele atribuții principale:a) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și la regiile autonome, companiile și societățile naționale sau la societățile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;b) verifică eficiența și transparența activității administrației publice locale;c) exercită controlul asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru;d) urmărește implementarea politicilor și strategiilor în domeniul controlului;e) inițiază și avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului;f) face propuneri de reglementare și armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităților cu atribuții de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene;g) coordonează și controlează aplicarea de către entitățile cu atribuții de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul și conduita personalului cu atribuții de control;h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activității de control;i) verifică sesizările primite de la primul-ministru;j) propune măsuri de corectare a disfuncționalităților sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de actele normative în vigoare, cu excepția Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.(2) În realizarea atribuțiilor de control, instituțiile, autoritățile publice și operatorii economici menționați la alin. (1) au obligația să pună la dispoziția reprezentanților Departamentului de Control al Guvernului documentele și informațiile solicitate.(3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentările și competențele fostei Autorități de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituțiile sau în organele de specialitate ale administrației publice centrale. (la 06-05-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 4(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare șefului Departamentului de Control al Guvernului.(2) Actele de control aprobate se transmit instituțiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligația de a comunică Departamentului de Control al Guvernului măsurile luate. (la 06-05-2006, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 5(1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, șeful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru. (la 06-05-2006, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul. (la 06-05-2006, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (3) Abrogat. (la 01-01-2011, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost abrogat de Litera l), Articolul 39, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 6 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 7 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 8 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 9 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 10 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 11 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 12 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 13 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 13^1Abrogat. (la 15-05-2011, Articolul 13^1 a fost abrogat de Litera a), Articolul 32, Capitolul VI din LEGEA nr. 61 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 )  +  Articolul 14(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în bugetele autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, personalul preluat, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.  +  Articolul 15În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Autoritatea Națională de Control" și "Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare" se înlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de control a Guvernului", respectiv "Departamentul pentru lupta antifraudă".  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele prevederi:a) art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;b) alin. (3) lit. a)-e) și alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;d) Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2004 privind organizarea și funcționarea Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 2 septembrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru controlul
  implementării programelor cu finanțare
  internațională și urmărirea aplicării
  acquis-ului comunitar,
  Cristian David
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 1 iunie 2005.Nr. 49.----------